Det kan inte nog många gånger påpekas hur viktigt det är att kommunen växer och ökar sitt invånarantal. Utan en ökande befolkning kommer resurserna till vår offentliga verksamhet att i praktiken minska, bland annat som en följd av en ökande äldre befolkning men även ökade krav och önskemål från andra åldersgrupper.

En förutsättning för att vi ska bli fler är att det finns bostäder till dessa nya Kävlingebor. Byggande har kommit igång i kommunen. I Kävlinge bygger KKB drygt 100 nya bostäder på den så kallade Cirkustomten, det rivs för fullt på gamla Scan-områden för att förbereda för runt 1500 bostäder i Stationsstaden. Det skissas på att exploatera Solanum-området så att det kan byggas en hel del bostäder där också. Det är troligt att Pågatågsstationen i Furulund kommer att öka intresset för att bygga bostäder även där.

I de västra delarna ser det inte lika ljust ut. Vi moderater har varit positiva till flera förslag både öster och väster om E6:an men vi har av olika skäl inte fått med oss en majoritet i fullmäktige. Det har handlat om bevarande av jordbruksmark, alternativa användningsområden av marken och om hänsyn till de som redan bor där. Var för sig kanske rimliga synpunkter men summerat blir det svårt att få till något byggande alls.

Varje ny invånare genererar skattemedel till hela kommunen. Det spelar ingen roll om de bosätter sig i de östra eller västra delarna, om de bosätter sig i tätorterna eller på landsbygden. Det som däremot påverkas är närheten till kommunal, och privat, service. En förbättrad kollektivtrafik bygger på att det finns ett befolkningsunderlag för detta. Etablering av t.ex. badhus, återvinningscentraler mm kommer att ske där det bor flest människor. Närbutiker kommer sannolikt inte att öppnas på orter som inte har det idag, om orten inte växer.

Moderaterna i Kävlinge vill att hela kommunen ska utvecklas. Vi vill att det ska byggas bostäder även i de västra delarna. Vi vill att kommunen uttalar sin vilja att det i framtiden ska bli bostäder på det gamla kärnkraftsområdet när rivningen är avslutad. Området, Barsebäcks Sjöstad, skulle fullt utbyggt kunna bestå av 3000 bostäder. Det betyder i storleksordningen 7000 invånare. Så många människor kommer att resultera i ett rejält ökat underlag för kollektivtrafik, och annan offentlig service, inte bara i sjöstaden utan även för byarna väster om E6:an och stora delar av Löddeköpinge. Det skulle balansera den befolkningspolarisering österut inom kommunen, som sker nu med stora projekt i Kävlinge/Furulund och bara små i de västra delarna.

Marken är redan ianspråktagen, det är ingen åkermark eller orörd kuststräcka som vi pratar om. Det är det bästa läget man kan tänka sig. Den stora haken är att det inte är Kävlinge kommun som äger marken. Det är naturligtvis upp till ägaren att själv välja vad man vill göra med marken, men utan en tydlig viljeinriktning från kommunen minskar intresset från markägaren att bygga bostäder eller att sälja marken till någon som vill.

Vi Moderaterna är de enda som driver detta. Andra partier i kommunen vill att det ska byggas forskningsanläggningar eller hoppas på någon form av tung industri. Inget av dessa förslag skulle gynna kommuninvånarna lika mycket som ett bostadsområde, eller snarare en ny stad, skulle göra.

Med småbåtshamn, hotell och restauranger skulle Barsebäcks Sjöstad kunna generera turistintäkter som gynnar nya och redan etablerade företagare. Konferenser, bad, shopping, och golf, med boende alldeles intill Öresund.

Detta är ett alldeles för bra område för att användas till industriändamål. Visst kommer det att kosta att bo där, det kan man nog räkna med. Alla kommer inte att ha råd med en lägenhet eller annat boende där, men det kommer att skapa flyttkedjor inom kommunen som frigör andra bostäder i kommunen. Det kommer att generera nya kommuninvånare från andra kommuner. Även välbeställda människor från andra kommuner genererar skatteintäkter till vår kommun om de flyttar hit.

Johan Ericsson Johan Ericsson