Vår Politik

Vårt uppdrag är att representera dig som medborgare och se till att alla haqr möjlighet att styra över sitt eget liv. Vi står för ordning och reda, trygghet och kvalitet. I vårt handlingprogram kan du läsa mer.

Med kraft att leda Kävlinge

Inledning

Kävlinge har styrts av moderatledda koalitioner under 16 år med mycket goda resultat. Ekonomin är god, arbetslösheten sjunker, nyföretagandet ökar, bostadsbyggandet ligger på rekordnivåer och skolresultaten är goda. Under moderat ledning har kommunen dessutom fått flera externa kvitton på att utvecklingen går på rätt håll.

Sammantaget går det väldigt bra, men det saknas inte utmaningar.

Vi moderater är tydligt framtids- och utvecklingsinriktade även inom de områden där kommunen redan idag ligger i framkant. Det vi gör bra idag, kan vi göra ännu bättre i framtiden. Kävlinge är kommunen för dig som vill något. En trygg, snygg och ren kommun där nya idéer blir verklighet och människor lever med hög livskvalitet. En kommun som hjälper sina invånare att förverkliga sina drömmar. Det är så vi inte bara blir Skånes utan Sveriges bästa boendekommun.

Moderaternas utgångspunkt är att alla människor är unika och kan, vill och mår bra av att ta ansvar för sitt eget liv. Politikens uppgift är att möjliggöra utveckling och se till att alla får en så bra start på livet som möjligt och möjligheter att styra över sitt eget liv. Det sker genom att alla barn och unga ges en bra utbildning och en så god uppväxt som möjligt.

Vår tydliga signal till kommuninvånarna är att vi är stolta, men inte nöjda. Vi har gjort mycket men vi vill mer och vi kan mer. Det finns de som försöker påstå att vi är trötta och saknar nya idéer för att utveckla kommunen, de kunde inte ha mer fel. Vi har kraften att leda Kävlinge!

Moderaternas grundläggande värderingar

Frihet, rättvisa och ansvar

Moderaternas utgångspunkt är att alla människor är unika och kan, vill och mår bra av att ta ansvar för sitt eget liv. Politikens uppgift är att möjliggöra utveckling och se till att alla får en så bra start på livet som möjligt och möjligheter att styra över sitt eget liv. Det sker genom att alla barn och unga ges en bra utbildning och en så god uppväxt som möjligt.

Oavsett bakgrund ska ansträngning alltid löna sig. Med frihet kommer också ansvar. Alla måste ta ansvar för hur de väljer att leva sitt eget liv och tillsammans har vi ett grundläggande ansvar att hjälpa och stödja dem som inte klarar sig av egen kraft. Rättvisa är att alla ges så lika möjligheter som möjligt. Alla ska kunna påverka sin livssituation oavsett var i livet man befinner sig. Valmöjligheter ska finnas inom alla områden. Genom att människor själva får välja visas respekt för individens egen förmåga och inneboende kraft. De ska alltid löna sig för människor att anstränga sig för att nå sina drömmar och skapa ett bra liv.

Mångfald och jämställdhet

Vår utgångspunkt är alla människors lika värde. Genom att visa respekt för människor oavsett kön, religion, etnisk bakgrund, hudfärg, sexuell identitet, funktionsnedsättning, utbildningsnivå, social tillhörighet eller ålder bygger vi grunden för ett bra och hållbart samhälle för alla.

Ansvar för ekonomin

Moderaterna prioriterar ordning och reda i kommunens ekonomi. En sund ekonomi är avgörande för att kommunen ska kunna göra investeringar i välfärden. God ekonomi är också en förutsättning för att du som kommuninvånare ska känna dig trygg med att välfärdstjänster finns att tillgå för de som har behov av dem. Vårt mål är att varje skattekrona ska utnyttjas så effektivt som möjligt och komma kommuninvånarna till del. Det är inget självändamål att ha hög kommunalskatt. Tvärt om vill vi att skatten ska vara så låg som möjligt utan att göra avkall på kvaliteten i välfärden, så att kommuninvånarna får friheten att själva välja vad de vill använda sina pengar till.

Trygghet

Alla ska känna sig säkra och trygga i vår kommun. Trygghet handlar om egen försörjning, kunskap, arbetsro i skolan och tillgång till god omsorg vid behov. Trygghet är också fysisk och inkluderar exempelvis att kunna röra sig säkert runt om i kommunen, oavsett gator, torg, bostadsområde eller i naturen.

Hållbar utveckling

Moderaterna strävar efter ett samhälle som utvecklas på ett hållbart sätt. Det handlar om balans mellan tre av varandra beroende delar – ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Förskola

Förskolan ska ge en god start i livet. En bra förskola ger en viktig grund att stå på inför de kommande skolåren och är grundläggande i arbetet mot en likvärdig skola där möjligheterna att tillgodogöra sig kunskaper avgörs av den enskilda elevens förmågor och insatser och inte utifrån elevens socioekonomiska bakgrund. Kävlinge ska vara en kommun där det inte finns hinder för social rörlighet och i det arbetet är en god förskola viktig. Det gäller inte minst barn till föräldrar med bristande kunskaper i svenska språket. Det handlar inte om varifrån du kommer, utan om vart du är på väg!

En god förskola har också extra betydelse för barn med särskilda behov. I förskolan sker det första mötet mellan barn och pedagog och det är där den första möjligheten finns att upptäcka de barn som behöver extra insatser. Att så sker är av betydelse för berörda barns kommande skolgång. Allt för en så god kunskapsinhämtning som möjligt. Förskolan har i detta avseende en viktig funktion att fylla.

Värna mångfalden och valfriheten

I takt med att hela kommunen växer så ökar också behovet av barnomsorg i kommunen och vi står inför historiskt stora investeringar i nya förskolor och skolor de kommande åren. Vi ser positivt på externa utförare som ett komplement till de kommunala förskolorna och skolorna. Mångfalden och valfriheten inom barnomsorgen är någonting som Kävlingemoderaterna vill värna och skapa förutsättningar för. Föräldrarna är de som är bäst lämpade att välja vilken typ av barnomsorg och vilken specifik förskola för sina barn och för att den valfriheten ska betyda någonting i realiteten är ett varierat utbud inom barnomsorgen en förutsättning.

Barnomsorg på flexibla tider

En god barnomsorg är en grundläggande förutsättning för arbetslinjen. Ingen ska behöva tacka nej till ett arbete till följd av flexibla arbetstider och bristande barnomsorg. Kävlingemoderaterna vill därför införa barnomsorg nattetid och helgtid med hjälp av ”nattmammor”.

Utökad rätt till förskola för barn till föräldrar med etableringsstöd/försörjningsstöd

Barn vars föräldrar får etableringsstöd eller försörjningsstöd har idag rätt till förskola med 15 timmar i veckan. Det betyder alltså att barn vars föräldrar står utanför arbetsmarknaden inte får lika möjligheter till förskola som barn vars föräldrar arbetar. Eftersom förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och ska förbereda barnen för skolan får föräldrarnas oförmåga till egen försörjning negativ konsekvens för barnens möjligheter till stimulans, utveckling och social samvaro. Barn ska inte ärva sina föräldrars problem. Utbildning är viktigt för den sociala rörligheten och möjligheten att genom egna ansträngningar kunna forma sitt eget öde. Då det är viktigt att alla barn ges samma möjligheter till en god skolgång vill Kävlingemoderaterna utreda möjligheten att utöka rätten till förskola för barn till föräldrar med etableringsstöd/försörjningsstöd från 15 till 30 timmar i veckan.

Grund- och gymnasieskola

Det är i skolan som samhället lägger grunden för morgondagen och eleven lägger grunden för att uppnå sina drömmar och mål. Alla barn ska, oavsett bakgrund eller ekonomiska förutsättningarna, ges möjlighet till en bra start i livet genom en bra skola och utbildning.

Barn och ungdomar går i skolan för att lära. Skolan fyller även ett socialt och till viss del uppfostrande syfte, men skolans primära uppdrag är att ge barn och ungdomar de kunskaper de behöver för att klara sig som vuxna. Kunskapsinhämtningen får aldrig åsidosättas för annat och skolans fokus måste alltid vara ökad kunskap för eleverna.

För att öka elevernas måluppfyllelse och kunskapsinhämtning är goda pedagoger den enskilt viktigaste faktorn. Allt börjar med en god pedagog och det ledarskap som pedagogen visar i klassrummet. Kävlingemoderaterna vill se ökad undervisningstid för eleverna så att eleverna får mer tid med skickliga pedagoger. Förutom att införa mer tid för svenska, matematik och rörelse, vill vi undersöka möjligheterna att utöka läsåren med fler skoldagar än de lagstadgade 178 dagarna. Menar vi allvar med att ha Sveriges bästa skola med Sveriges bästa skolresultat, är det rimligt att vi också undervisar våra elever mer än minsta möjliga.

Det är också av vikt att våra elever känner sig sedda, trygga och har studiero i skolan. För att få detta måste våra pedagoger också ha verktyg för att skapa ett lugn i klassrummet. All form av kränkningar är oacceptabla – våra elever ska ha en trygg skolgång.

Alla elever ska nå upp till sin fulla potential

Först och främst handlar det om att säkerställa att alla elever når ett godkänt resultat, men vi får heller inte glömma bort de elever som når godkänt men har högre potential än så. Förutom att detta alltid måste beaktas i den vanliga undervisningen som sker i klassrummet varje dag, är utvecklandet av lovskolan ett led i detta. Lovskola ska dels erbjudas på samtliga skollov och inte endast på sommarlovet, dels erbjudas i samtliga ämnen och inte endast i kärnämnena. Vidare, ska lovskolan erbjudas för samtliga elever och inte endast för elever med icke-godkända resultat. Dessutom, ska lovskolan erbjudas även i de lägre årskurserna och inte endast från den lagstadgade åk 8. Viktigt är också att samma möjligheter till lovskola finns på kommunens samtliga skolor. Varje rektor ska inte bestämma själv. Vi moderater vill att alla elever i kommunen – oavsett vilken skola de går på – ska ha samma chans att arbeta ifatt eller höja sina betyg på loven. Här behöver vi skapa en samverkan med våra friskolor för att skapa möjlighet för alla elever.

De elever med särskilda behov ska utmanas på deras nivå och ges en undervisning som leder till att deras framtid består av möjligheter och inte begränsningar. Där eleverna kan vill vi se att de går integrerat, om så bara ett ämne, eller någon lektion.

Värna det fria skolvalet

Sedan höstterminen 2012 måste alla föräldrar aktivt välja skola till sina barn. Detta är bra då det ger föräldrarna ett tydligt incitament att sätta sig in i de olika skolornas förutsättning att ge just deras barn den bästa utbildningen. Bara för att man bor närmast en viss skola är det inte säkert att den skolan är bäst lämpad för att utbilda en viss elev. Som förälder kanske man önskar en annan skola för sitt barn. Det är föräldrarna som är bäst lämpade att välja skola till sitt/sina barn, inte kommunen med utgångspunkt från var man bor.

Kävlingemoderaterna vill därför värna det fria skolvalet och vi ser positivt på, och vill möjliggöra för etablering av fler friskolor i vår kommun.

För att det fria skolvalet ska kunna var riktigt fritt, behöver man också se över policyn för skolskjuts. Inget barn ska missgynnas för att deras föräldrar har valt en skola dit skolskjutsen inte går. Vidare, ska inget barn behöva säga nej till extra läxhjälp i skolan pga. att skolskjutsen inte möjliggör det.

Våra skolor ska vara jämställda, jämlika och trygga!

Alla som har skolan som arbetsplats, elever och personal, ska mötas av en daglig miljö som respekterar det jämställda och jämlika samhället. I detta arbete är skolans Elevhälsa viktigt. Kävlingemoderaterna vill stärka upp Elevhälsan ytterligare. Inte minst nu efter, eller under pågående, pandemi. Den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar och för att eleverna ska kunna klara sina studier behöver de må bra.

Lika väl ska elever, utan någon rädsla kunna vara i skolan och känna sig trygg och inte utsättas för nedsättande tillmälen och kränkningar. Detta är ett gemensamt ansvar för skola, föräldrar och elever. Nolltolerans för kräkningar, trygghetsskapande åtgärder och fler synliga vuxna är delar av vad som behöver göras för att nå hela vägen.

Fler yrkesgrupper i skolan

Sverige står inför en allvarlig lärarbrist de kommande åren. De lärare som utbildas i Lund/Malmö de kommande fem åren täcker Malmös kommande rekryteringsbehov, sett till antalet. Hård konkurrens kommer alltså att råda mellan kommunerna och skolorna framöver. För att möta det kommande lärarbehovet kommer det bli nödvändigt att utforska andra åtgärder. En sådan åtgärd kan vara att utveckla och förbättra förutsättningarna för fler yrkesgrupper i skolan så att läraren kan vara just lärare. Lärarna har idag flera uppgifter som skulle kunna utföras av andra yrkesgrupper för att på så sätt frigöra tid som kan användas till undervisning. Rastvakt, viss administration m.m. är allt exempel på sådana uppgifter.

Nära samverkan mellan skolan och den lokala arbetsmarknaden

Att stärka kopplingen mellan skolan och arbetsmarknaden är centralt för att förebygga ungdomsarbetslöshet. Det innebär dels att skolämnen och undervisning läggs upp på ett sätt som knyter an till hur framtidens arbetsmarknad ser ut, dels att låta eleverna exponeras för olika typer av yrken under sin skolgång. Vi vill ytterligare utveckla konceptet arbetsmarknadskunskap. Elevernas kunskap om hur arbetslivet fungerar behöver stärkas redan i grundskolan och med en systematik som gör att eleverna exponeras för mer än en typ av yrkesliv. Vi vill understryka vikten av att företagsamhet och entreprenörskap uppmuntras i skolan, exempelvis genom att ge möjlighet för fler att driva UF-företag och bjuda in och engagera det lokala och regionala näringslivet i UFverksamheten.

Gymnasieskolan

Kävlinge kommun har ingen egen gymnasieskola och eleverna går på gymnasieskolor runt om i Skåne. Detta möjliggörs genom ”fritt sök” där elever från skånska kommuner kan söka in på alla gymnasieskolor i hela Skåne. Fritt sök ifrågasätts av en del kommuner men Kävlingemoderaterna värnar denna modell och kommer att stå upp för att ”fritt sök” finns kvar.

Kultur och Fritid

Föreningslivet

Kävlinge kommun har ett aktivt och livskraftigt föreningsliv. Föreningarna bidrar inte bara med sysselsättning för sina medlemmar utan har också en viktig uppgift att fylla i att ge människor en plats i livet, hjälpa nyanlända in i samhället och att stötta framför allt barn och unga som har det svårt. Detta är inte föreningarnas ansvar men med sin verksamhet bidrar de ändå till att göra vårt samhälle bättre även utanför sin kärnverksamhet.

Kommunens uppgift ska vara att stötta och underlätta för föreningarna. Särskilt viktigt är detta när någon vill starta en ny förening och inte har erfarenhet av detta.

Under den gångna mandatperioden har föreningsbidragen höjts rejält med nära nog en fördubbling. Pengar till sin verksamhet är naturligtvis en viktig parameter för föreningarna men även lokaler och anläggningar att utöva sin verksamhet, men med det sagt är det också viktigt att lokaler kan nyttjas större delen av dygnet för att få ett optimalt nyttjande. Moderaterna ställer därför krav på att när det byggs nya kommunala skolor med idrottshall så ska idrottshallen vara fullstor för att kunna användas på kvällar och helger av föreningarna.

Flertalet av våra föreningar har dock inte dyra lokaler eller anläggningar utan håller till i vår natur och i våra skogar och grönområde. Här har kommunen därför ett särskilt ansvar att se till att detta sköts på ett sätt som inte bara gör dem tillgängliga utan också att vi lyssnar in behovet och är tillmötesgående i det som är så många barn och ungdomars fritid.

Vi måste också se över och bredda begreppet – nya sporter och föreningar kommer fram. E-sport och gaming är ett exempel. Här vill vi också möjliggöra för trygga miljöer för att utveckla föreningslivet för ”nya” sporter.

I vår kommunala musikskola kan våra barn och ungdomar lära sig inte bara att spela ett instrument, spela teater, sjunga, trolla, måla och skapa utan numera också skapa en tv-produktion. Här vill vi se en fortsatt utveckling så vi kan utveckla kulturskolan.

Icke-kommunala initiativ

Som en möjlighet öka hallkapaciteten i kommunen ser Kävlingemoderaterna positivt på ickekommunala idrottsanläggningar. Anläggningar som drivs ideellt och kommersiellt finns av inom några få områden som tex golf, ridning, gym och nu på sistone även padel. Att bygga sin egen hall är naturligtvis ingenting som en liten förening mäktar med men om en större förening bygger sin egen hall och flyttar hela eller delar av sin verksamhet dit frigörs halltider i de kommunala hallarna.

För att underlättar för föreningar att uppföra egna anläggningar vill vi verka för att kommunen ska kunna bistå med arrenderad mark och även se över möjligheterna till kommunal borgen. Lokalbidraget för föreningar med egen, eller hyrd icke-kommunal, lokal ska ses över för att öka incitamentet att hitta egna lösningar.

Kommunala kultursatsningar

Kävlinge kommun är i kulturella sammanhang en liten kommun. Vårt geografiska läge med närhet till större städer som Malmö, Lund, Helsingborg och Köpenhamn med rikt kulturutbud påverkar vår inställning till hur mycket vi vill satsa på kultur i vår kommun. Hur mycket vi än satsar kommer vi ändå ha svårt att locka besökare och få kulturen att blomstra i konkurrens med de större grannkommunerna.

Kävlingemoderaterna anser dock att det behövs lokal kultur, speciellt för att locka unga som har begränsade möjligheter att resa utanför kommunen. När det nya medborgarhuset står klart och biblioteket flyttat dit och lämnat sina lokaler i Lallerstedska huset vill vi att detta görs om till ett ungdoms och kulturhus. Gärna med en scen som kan ersätta kulturscenen på Korsbacka.

Stimulera friluftslivet

Under de gångna mandatperioderna har vi gjort satsningar runt om i kommunen med utegym på flera platser och Högalidsskogen har rustats upp och fått löparspår och utegym. Kävlinge Aktivitetspark i Furulund har nyligen fått en discgolfbana och i Löddeköpinge planeras för fullt för en aktivitetspark. Detta arbete vill vi fortsätta med.

Vi vill gärna se ett gångstråk längs hela Löddeån/Kävlingeån. Samtidigt är vi ett parti som värnar äganderätten så vill inte en markägare att ett gångstråk läggs på hens mark så är det svårframkomligt.

Seniorer i Kävlinge kommun

Kävlinge kommun ska vara bra kommun att åldras i. Här ska livskvaliteten vara hög för alla seniorer. Äldreomsorgen ska hålla genomgående hög kvalitet med stor möjlighet för de äldre att påverka sin vardag och livssituation. Det innebär allt ifrån att välja vilket boende man vill bo på till att ha goda valmöjligheter vad gäller hur dagarna ska spenderas. I vår kommun ska äldres möjlighet till guldkant i vardagen inte avgöras av huruvida man bor kvar hemma eller på äldreboende, oavsett om guldkanten utgörs av en snaps till julbordet eller att kunna ta del av evenemang som sker i kommunen.

Kvaliteten framför allt

I alla välfärdsverksamheter är det vilken kvalitet som levereras som räknas. Vem som bedriver verksamheten är inte det primära för Moderaterna, utan det är kvalitet och de äldres valfrihet som är viktigt och ska både värnas och utvecklas. Den verksamhet som har stora brister i kvaliteten ska inte bara begränsas i vinstuttag, den ska inte finnas oavsett driftsform. Istället för vinsttak vill vi ha ett kvalitetsgolv där kraven är lika höga för de privata som för de offentligt drivna verksamheterna. Ingen ska få lov att bedriva undermålig verksamhet i välfärden i Kävlinge kommun.

En del i kvalitetsarbetet är maten, ingen senior i Kävlinge kommun ska lida av undernäring och vi är pilotkommun i landet för nollvision undernäring för äldre. Det vi nu skapar i projekten så som ”Kävlingekassen” – en matkasse speciellt anpassad för äldres behov, eller hemdistribution av mat ska breddinföras för att få bort undernäring och på så sätt höja kvalitén på livet. Här ser vi också stora möjligheter att erbjuda tillköp som inte är biståndsbedömda, som exempelvis ”all-inclusive” där seniorer som bor hemma kan få hemlevererat måltider för både lunch, middag och mellanmål.

Kvalitén i den kommunala verksamheten är beroende av personalen. 2022 så kommer vi att komma i land med heltid som norm. Till detta lägger vi också till projektet med ett hållbart arbetsliv och skapa en arbetsplats fylld av glädje och stolthet. Vi vill utveckla det digitala stödet till våra medarbetare så de kan ägna sig åt det personliga mötet och de digitala lösningarna möjliggör för mer tid hos våra äldre.

Kävlinge kommun är en av de kommuner i Sverige där vi har en högst andel anställda med adekvat utbildning i vår omsorg. Vi har också ett aktivt arbete med vidareutbildning och specialistutbildning inom exempelvis demens och psykiatri, något som vi gjort under flertalet år. Vi behöver fortsättningsvis fokusera på RAK – rätt använd kompetens. Detta så att utbildning och kompetens matchas med arbetsuppgifterna.

I Kävlinge kommun ser vi det av stor vikt att personalen kan kommunicera med våra omsorgstagarare. Därför har vi ställt krav på kunskaper i svenska språket vid anställningar, både för att säkra att den anställde kan ta del av dokumentation på adekvat sätt och därmed kunna utföra sina arbetsuppgifter som att kunna kommunicera med omsorgstagarna.

Isolering och ensamhet

Våra träffpunkter runt om i kommunen är viktiga centrum för aktiviteter för våra seniorer. Här ska föreningar fortsatt kunna nyttja lokalerna till deras verksamheter, vare sig det är biljard, bridge, bakning eller vad som än står på agendan. Det ska finnas fikamöjligheter och möjlighet att beställa dit mat om så önskas. Träffpunkterna är en viktig del i att bryta den farliga isoleringen vi ser ha ökat i samband med Covid-19. Vi arbetar idag aktivt och vill fortsätta att utveckla träffpunkter tillsammans med de som besöker samt vår hälsofrämjande enhet, som består bland annat av äldrepedagoger och hälsoutvecklare, för att förbättra utbud och arrangemang.

Valfrihet för kommuninvånarna

Möjligheten att själv välja var man vill bo ska inte försvinna med åldern. I Kävlinge kommun har seniorer som ska in på särskilt boende idag möjlighet att välja mellan olika omsorgsgivare, tack vare införandet av LOV, Lagen om valfrihet. Idag finns möjlighet att välja bland tre kommunala särskilda boenden och två privata. Moderaterna ser gärna att det kommer fler än så, samtidigt som vi vill utveckla de kommunala alternativen som ska stå sig väl i konkurrensen.

Digitala hjälpmedel i vården och omsorgen

Moderaterna vill verka för att modern teknik ska användas där det skapar mervärde för de äldre. Vi ser gärna att den används för att exempelvis skapa social samvaro och möjliggöra kontakt med släkt och vänner på avstånd. . Detta kan bara möjliggöras om rätt teknik finns tillgänglig. Vi vill därför bredda hjälpmedelsutbudet till att även kompletteras med teknisk utrustning så som datorer eller läsplattor.

Den information som ges till äldre, som i allt större utsträckning kommer att vara digital, ska presenteras på ett enkelt och lätt begripligt sätt. Det handlar så klart till viss del om språkbruket men också de tekniska lösningarna – websidor, och appar, ska anpassas så att äldre lätt kan förstå hur de ska användas och hur man hittar informationen man söker.

Volontärer

Vi vill utveckla samarbetet mellan pensionärsorganisationer och volontärcenter med nya satsningar, inledningsvis i projektform. Moderaterna tror även att innovativa företag kan spela en viktig roll för att minska den ofrivilliga ensamheten bland äldre. Det kan exempelvis handla om digitala plattformar för möten mellan äldre, eller över generationsgränserna, eller utveckla ”din vän i telefonen” -dvs de som känner sig ensamma får ett samtal varje vecka från samma person som ringer och frågar hur de mår och pratar om vardagen. Detta är ett exempel på ett bra föreningsinitiativ vi vill stötta.

Tillgänglighet för äldre

Vi ser kontinuerligt över befintliga miljöer för att säkerställa att det inte finns hinder som stoppar de med begränsad rörlighet eller andra funktionsnedsättningar att röra sig i det offentliga rummet. Vid nyanläggning är detta alltid en del av planeringen.

Vi vill också införa ett seniorkort för som möjliggör för våra äldre att kostnadsfritt åka med kollektivtrafiken.

Stöd när den egna kraften inte räcker till

Kävlinge kommun har ett brett socialt ansvar som innefattar allt ifrån att bekämpa sociala problem och utanförskap till att ge människor med funktionsnedsättning en trygg tillvaro. Kävlinge kommun är och ska vara en kommun för dig som vill något. Alla människor vill något, och Moderaterna tror på varje människas inneboende kraft. Människor har dock olika förutsättningar och många hamnar i något skede i livet i ett läge där man behöver stöd och hjälp från det offentliga, ett läge där den egna kraften inte räcker till. Våra sociala skyddsnät finns till för att hjälpa de svagaste i samhället och stötta människor som hamnar snett.

Försörjningsstöd

Försörjningsstödet är samhällets yttersta skyddsnät. Det ska finnas till för människor som hamnar i särskilt svåra situationer i livet, men det är ska aldrig vara en långsiktig lösning. Ingen människa ska heller kunna leva på försörjningsstöd utan krav på någon form av motprestation. I vår kommun ska det vara tydligt för alla som går på bidrag och inte saknar arbetsförmåga att det är arbete och egen försörjning som är målet. Försörjningsstöd ska aldrig kunna ses som betald ledighet.

För den som trots allt hamnat i långvarigt ekonomiskt bistånd är vägen till arbete mycket längre. Dels är arbetsgivarnas vilja och intresse att anställa någon som varit borta från arbetsmarknaden länge

men framför allt är det många som tappar självförtroendet. Kävlinge kommun ska vara de sista som tappar tron på en människas förmåga att försörja sig själv. Vi Moderater vill öka insatserna för att minska antalet långtidsarbetslösa och människor i långvarigt ekonomiskt bistånd.

En annan grupp som vi Moderater vill fokusera på är de unga arbetslösa. Ungdomsarbetslösheten är högre i vår kommun än den borde vara med tanke på den totalt sett låg arbetslösheten i kommunen. Det finns en uppenbar risk att den som inte kommer in på arbetsmarknaden som ung har svårare att göra det längre fram i livet. Ett arbete har påbörjats med att analysera varför arbetslösheten bland unga är högre i vår kommun än i andra jämförbara kommuner men mer behöver göras.

Psykisk ohälsa

Den psykiska ohälsan ökar i samhället, framför allt i åldersgruppen yngre samt hos seniorer. En del är ett resultat av isolering vid Covid men flera andra faktorer väger också in.

Vi vill att alla barn och unga ska ha en trygg och god uppväxt, därför är det prioriterat för oss att arbeta för att minimera den psykiska ohälsan bland barn och unga i Kävlinge kommun. I det arbetet är de förebyggande insatserna de absolut viktigaste. Skolan och elevhälsan spelar en viktig roll i det arbetet. Barn och ungdomar spenderar en stor andel av sin tid i skolan och skolan har ett ansvar för att se till att eleverna har en god arbetsmiljö där de kan känna sig trygga. Insatserna för att minska mobbning är en viktig del för att skapa en trygg miljö, men det handlar också om så konkreta saker som att det finns en kommunikation inom lärarlaget så att inte alla prov och inlämningar kommer samtidigt och skapar onödig stress och oro för eleverna. Samtidigt som det sker ett förebyggande arbete behöver skolan ha en god samverkan med barn- och ungdomspsykiatrin i de fall där ett barn eller en ungdom redan lider av psykisk ohälsa och behöver någon form av behandling. Familjen är naturligtvis också viktig för att förebygga psykisk ohälsa bland unga. För att stärka familjer redan i ett tidigt stadium när barnen är små har vi varit drivande för få till en familjecentral i kommunen, vilket vi också nu har tecknat avtal med Region Skåne kring.

Den psykiska ohälsan hos vuxna är utmanande. Inom vår socialpsykiatri kan vi stötta med b land annat boendestödjare och erbjuda strukturerad verksamhet på Eyragården, en verksamhet som är tillgänglig för alla med psykisk ohälsa. För våra seniorer krävs fler insatser än hälsofrämjande enheten, träffpunkterna och föreningsliv för att nå alla. Region Skåne satsar på att bygga ut äldrepsykiatrin med mottagningar i storstäderna. Här vill vi aktivt verka för att vi får en mottagning även i vår kommun för att både förebygga och förbättra den psykiska ohälsan hos våra äldre.

Metoder mot våld i nära relationer och hedersvåld

Alla ska kunna känna sig trygga i Kävlinge kommun detta gäller inte minst i det egna hemmet. För vissa barn och unga är familjen inte en trygg punkt, utan tvärtom ett sammanhang som skapar oro. I en del kulturer förekommer hedersrelaterat våld mot barn och unga, främst flickor. Utöver att det är en livslång inskränkning av flickors frihet finns det ett antal exempel där förtryck och våld i familjehederns namn gått så långt att det kostat flickor och kvinnor livet. Vi vill att skolan och Socialtjänsten ytterligare ska öka samverkan och utveckla metoder för att upptäcka och förhindra hedersrelaterat våld i vår kommun.

Även vuxna, främst kvinnor men även män, lever i relationer där de utsätts för våld. Vi vill se ett utökat samarbete mellan olika delar inom kommunen för att upptäcka och hjälpa den utsatte att komma ifrån situationen. Vi vill också förbättra informationen om var man kan söka hjälp som utsatt.

Funktionsvariation

Att leva med en funktionsvariation är att leva med en eller flera extra utmaningar. Dessa är livslånga och inte ett tillfälligt behov. Däremot kan behovet skifta under åren. Kävlinge kommun måste underlätta för den enskilde att möta de dagliga utmaningarna. Detta gäller både i den fysiska planeringen av kommunen såväl som i det utbud som kommunen har. Vi moderater tror på alla människors förmåga och vill att alla når sin egen fulla potential. Det innebär att stödet utgår från individen, att individen får möjlighet att påverka och välja så långt man har förmåga att göra så. Även om vi tyvärr är väl medvetna om att valmöjligheterna för personer med funktionsvariation är begränsande, så vill vi skapa möjligheter i så stor utsträckning som möjligt.

Från födsel till skola och genom livet finns kommunen som stöd och som möjliggörare. Kommunens uppdrag är att säkra att stödet finns när det behövs och att det stödet utgår från individen och utförs med hög kvalitet. Vi säkrar att det finns olika boendeformer när behovet uppstår, att det finns en daglig verksamhet som ger möjligheter att välja sitt ”arbete” och att när kommunen växer, den är tillgänglig för alla. Du som har anhörig med behov eller som själv har behov ska känna dig trygg i att det fungerar i Kävlinge kommun. Vi har infört valfrihet inom både daglig verksamhet som avlösare och ledsagare samt möjlighet att stå i ”intern kö” för flytt inom gruppbostäder. Vi vill fortsätta att arbeta med att utveckla stöd och valfrihet för våra invånare med funktionsvariationer.

Personer med funktionsvariationer lever längre idag än tidigare, vilket är fantastiskt. Vad vi dock ser är att exempelvis demenssjukdom ofta uppkommer i tidigare ålder hos personer med funktionsvariationer än hos dem utan. Det ställer också större krav på nya boendeformer. Vi ser ett behov av att skapa ett särskilt boende för personer med livslånga funktionsvariationer så att de, när de når ålderns höst, blir korrekt bemötta och får rätt stöd.

Förebyggande arbete

Moderaterna vill se ett utökat förebyggande arbete och tidiga insatser inom socialtjänstens ansvarsområden. Med förebyggande arbete kan vi minska antalet personer som behöver reaktiva insatser och med tidiga insatser kan vi minska den integritetskränkning det innebär med omhändertagande och tvångsvård. En del i det arbetet är att vi i större utsträckning försöker placera barn och unga i familjehem istället för HVB och SIS-institutioner. Detta ger bättre förutsättningar för barnet och ungdomen vilket är det primära skälet. Men med detta arbetssätt har vi nu möjliggjort mer medel till tidiga insatser och vår ambition är att ytterligare utveckla detta.

Missbruksvård

Moderaterna vill se ett utökat förebyggande arbete mot missbruk, framförallt bland unga. Drogmissbruk genererar både livsfara för den som drabbas och kriminalitet. Skolan är en viktig plattform för att nå ut med information om de risker som kommer med ett drogmissbruk och var man kan vända sig om man själv eller någon i ens närhet har eller är på väg att hamna i ett missbruk. Vi moderater vill att skolorna i kommunen gör ett omfattande arbete för att informera eleverna om detta.

Missbruk i vuxen ålder kräver insatser inte bara från kommun utan också från Region Skåne. Här behöver samverkan förbättras och tydliggöras så vår invånare är i centrum och snabbt får insatser som ger resultat och som möjliggör att missbruket bryts.

Nolltolerans för bidragsfusk

Försörjningsstöd och andra trygghetssystem ska användas av de som verkligen behöver det. Tyvärr så finns det de personer som hellre väljer att utnyttja systemet istället för att göra rätt för sig. Varje krona som betalas ut felaktigt är en krona som kunde använts till något annat inom kommunen.

Den gångna mandatperioden har vi skärpt kontrollerna av de som uppbär ekonomiskt bistånd, men vi vill göra mer. Vi vill ha en nolltolerans för bidragsfusk.

Genom att tillåta oanmälda hembesök skulle ännu ett verktyg kunna användas i kampen mot bidragsfusk. Möjligheterna till detta är idag starkt begränsade av dagens lagstiftning.

Om man får stöd från samhället och lever på offentliga medel är det rimligt att samhället säkerställer att det går till rätt personer. Vi vill därför verka för att lagstiftningen ändras så att kommuner får möjligheten att kunna genomföra oanmälda hembesök vid misstanke om bidragsfusk.

Jobb, näringsliv och företagande

Arbetslösheten sjunker i Kävlinge kommun, men fortfarande har för många invånare inte ett jobb att gå till. Trots att arbetslösheten totalt sett sjunker, ökar antalet långtidsarbetslösa. Det är ett välkänt faktum att ju längre man varit utan jobb desto svårare är det att komma tillbaka på arbetsmarknaden. Det är därför av yttersta vikt att vi fortsätter arbetet med att snabbt få ut arbetslösa i arbete igen när de blivit arbetslösa. För de som varit arbetslösa länge måste vi lägga alla resurser som står till buds för att får dem anställningsbara och tillbaka ut på arbetsmarknaden. Kommunen och arbetsmarknadsenheten måste vara de sista som ger upp hoppet om att en långtidsarbetslös kan få ett jobb, även om den det berör själv gett upp.

Ett jobb ger människor möjlighet till egen försörjning och frihet att styra sina egna liv.

Vi kommer aldrig sluta ställa krav på att den som lever på bidrag ska anstränga sig för att bli självförsörjande.

Företagande

Det är i företag jobben skapas. Politiker kan inte skapa jobb, däremot har politiken en viktig uppgift i att skapa goda förutsättningar för företag att etablera sig och växa i Kävlinge kommun.

Vi har legat mycket högt i företagarrankingar men de senaste åren har vi sjunkit. Detta är naturligtvis inte bra och vi behöver analysera varför och åtgärda det som vi från politiskt håll kan påverka. Arbetet med att förbättra företagsklimatet kommer att vara i fokus de närmsta åren. Det gäller allt ifrån att förbättra och förenkla företagens kontakter med kommunen i form av tillstånd och liknande, till att säkerställa att det finns tillgång till verksamhetsytor i olika delar av kommunen.

Vi vill därför införa en väg in, en företagslots, dit du som företagare vänder dig och för stöd i alla dina ärende. Du ska inte behöva veta vart du ska vända dig, det är kommunen som ska möjliggöra för dig.

För att stärka det lokala näringslivet ska vi arbeta för att kommunen i möjligaste mån väljer lokala utförare när vi köper in varor och tjänster.

Matchning och kompetens

Samtidigt som ett antal kommuninvånare saknar ett jobb att gå till, finns flera företag som vill anställa och söker efter personer med rätt kompetens. Därför är matchning och stöd för företag som vill utvecklas, växa och anställa viktigt. Arbetsförmedlingen har i grunden en sådan roll, men lyckas inte leverera. Moderaterna vill lägga ner Arbetsförmedlingen i sin nuvarande form och låta fristående aktörer ta över dess uppgifter. I ett första skede innan det är genomfört bör kommunerna ta över matchningsansvaret samt ansvaret för yrkesutbildningen från Arbetsförmedlingen. För att så många som möjligt ska ha ett jobb att gå till krävs en nära samverkan med det lokala näringslivet. I vår kommun finns ett antal branscher med potential att växa, inte minst inom handel som dessutom är en bransch där många unga och nyanlända får sitt första jobb. Vuxen- och yrkesutbildningar i Kävlinge kommun ska vara tydligt kopplade till efterfrågan på den lokala arbetsmarknaden.

Vi måste också bättre tillvarata de personer som kommer till vår kommun med utländska högre examina. Det saknas idag effektiva och enhetliga sätt för validering av utländska examina, vilket hindrar exempelvis utbildade lärare att arbeta som just lärare. Och det samtidigt som våra skolor står inför ett ökat behov av lärare. Det är inte rimligt för de individer med utländska examina som kommer till vårt land. Kävlingemoderaterna vill därför förbättra förutsättningarna för bättre valideringsprocess av utländska examina

Kävlinge kommun som arbetsgivare

Kävlinge kommun ska vara en modern arbetsgivare som attraherar kompetent och engagerad personal. Medarbetarnas kompetens, engagemang och bemötande definierar i hög grad kvaliteten i verksamheten. Varken en skola eller ett äldreboende är bättre än sin personal. Vägen till kompetenta, engagerade och professionella medarbetare går via gott ledarskap. Det ska finnas goda ledare i alla kommunens verksamheter som uppmuntrar initiativ och innovation från medarbetarna, som motverkar rädsla för att göra fel och som skapar utvecklingsmöjligheter för alla medarbetare. Moderaterna vill också att Kävlinge kommun ska bli ännu bättre på att ta tillvara erfaren personal. Därför vill Moderaterna att kommunens medarbetare ska ha möjlighet att arbeta kvar till 70 års ålder, under förutsättning att både arbetsgivare och arbetstagare är överens. Det kan exempelvis vara aktuellt bland lärare, undersköterskor och socialsekreterare, eftersom det är yrkesgrupper det finns stor brist inom.

Integration

En av de mest avgörande utmaningarna för alla kommuner handlar om att få alla de nyanlända som sökt sig till vårt land i arbete. Det är av största vikt att det ska vara mer lönsamt att arbeta än att gå på bidrag och att vägen kortas för att snabbt komma i arbete. Det kräver att politiken gör vad den kan för att korta vägen från bidrag till självförsörjning. Lyckas vi kommer de nyanlända att bli en tillgång och vara med och bygga vårt samhälle starkt, men misslyckas vi riskerar kommunen dras isär med ökad otrygghet och ökat bidragsberoende. Att ha ett jobb att gå till är en viktig del av våra liv. Ett jobb innebär gemenskap och underlättar språkinlärningen. Dessutom innebär ett jobb möjlighet

att försörja sig själv och den friheten som kommer med det. I Kävlinge kommun ligger vi långt framme och under den gångna mandatperioden har det varit en av våra mest prioriterade frågor.

En hållbar migrationspolitik

Vår utgångspunkt är att Sverige ska vara ett öppet och välkomnande land. Med den inställningen tar vår politik sin utgångspunkt i de samhällsutmaningar som finns. En långsiktigt hållbar och ansvarsfull migrationspolitik innebär att tillfälliga uppehållstillstånd är huvudregel, att det är tydliga krav på att försörja sig själv och sina anhöriga och tydliga krav för att bli svensk medborgare. Medborgarskapet i Sverige ska uppvärderas. I det ligger högre ställda krav än vad som är fallet i dag. Det ska vara skillnad mellan ja och nej i asylprocessen. Den som nekats uppehållstillstånd i ett slutligt beslut ska så snart som möjligt återvända till sitt hemland. Här behövs en större tydlighet. Om inte återvändandet fungerar riskerar parallellsamhällen med social utsatthet, brott och illegalt arbete skapas.

Tillgång till ersättningssystemen

Den som söker sig till Sverige och har drivkraften att vilja skapa sig en bättre framtid ska kunna göra detta. Detta betyder inte att man kan ta del av de offentliga trygghetssystemen, och det är inte heller alla som söker sig hit som förväntar sig det. Vi vill att den som kommer till Sverige successivt ska kvalificera in sig för att ta del av de offentliga ersättningssystemen. Alla insatser som görs, ska göras med utgångspunkt i att det ska leda till sysselsättning. Att kravlöst ge bort ersättning är inte hållbart för vare sig för individen eller samhället.

Vår utgångspunkt är tron på människan och dennes inneboende kraft. Samtidigt är att ställa krav att bry sig. Vi vill därför att den dagsersättning som ges av Migrationsverket villkoras så att den kräver i aktiviteter som leder till att öka sin anställningsbarhet.

Låt kommunerna få hela ansvaret

Idag är det flera delar av det offentliga som har ansvaret för integrationen. Statliga myndigheter som Arbetsförmedlingen och Migrationsverket är involverade liksom kommunerna. Sverige består av 290 kommuner, alla med sina unika förutsättningar och utmaningar. Vissa kommuner arbetar framgångsrikt och andra gör inte det. Samtidigt så klarar varken Arbetsmiljöverket eller Migrationsverket av sitt uppdrag. Att därför låta kommunerna få helhetsansvaret vore önskvärt. Det skulle möjliggöra för kommunerna att skräddarsy egna lösningar efter deras behov och förutsättningar. Vi vill därför att kommunerna ska få hela ansvaret för etableringen. I anslutning till detta borde kommunernas vistelseansvar förtydligas, så att det inte omfattar de som olovligen uppehåller sig i landet.

Fokus på arbete

När man kommer till Sverige måste fokus vara på att komma ut i arbete så snabbt det är möjligt. Det finns ett flertal uppmärksammade fall där nyanlända inte kunnat arbeta eller rent utav blivit utvisade på grund av bagatellartade regler. Regler och byråkrati får inte stå i vägen för möjligheten att kunna arbeta. Målet är att man från dag ett ska kunna arbeta. Idag ser regelverket ut som så att om man söker asyl i Sverige, måste man söka tillstånd om att därför vill vi att asylsökande ska kunna börja jobba utan att behöva ansöka om undantag från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Likaså borde den som väl lyckats etablera sig på arbetsmarknaden och klarar sin försörjning välkomnas in i samhället, inte som i vissa uppmärksammade fall utvisas på grund av petitesser. Vi vill därför att den som söker asyl men kunnat försörja sig under ett års tid ska klassas som arbetskraftsinvandrare. De allra flesta kommuner har egna arbetsmarknadsåtgärder som syftar till att få folk i arbete. Även inom dessa verksamheter bör den som nyttjar tjänsten, i det här fallet den arbetssökande, också få möjlighet att välja bort dålig verksamhet. Av den anledningen bör även kommunala arbetsmarknadsåtgärder omfattas av lagen om valfrihetssystem.

Obligatorisk utbildning inom ramen för etableringsstödet

Sverige och vår kommun ska vara öppet för alla som vill skapa sig en framtid. När olika kulturer möts är det oundvikligt att det krockar och skaver med olika värderingar och traditioner. Som nyanländ till ett främmande land är det inte lätt att lära sig vilka oskrivna normer och värderingar som finns. Om man tar del av det offentligas stöd i form av etablerings- och utbildningsinsatser är det också rimligt att man får undervisning om viktiga normer och värderingar som gäller i Sverige. Särskilt kan nämnas kvinnors rättigheter, där det finns människor som kommer från andra kulturer som har en annan syn på detta än den i Sverige. Vi vill därför att utbildning om kvinnors rättigheter samt de normer och värderingar som finns i Sverige ska vara en obligatorisk del av etableringsstödet i Kävlinge kommun.

För att alla ska kunna ta del av den obligatoriska undervisningen så ska barn som inte går i skola parallellt erbjudas gratis språkförskola – detta för att både män och kvinnor ska delta i den obligatoriska utbildningen och barnen snabbt ska lära sig det svenska språket.

SFI

Att kunna det svenska språket är en viktig förutsättning för att bli anställningsbar och kunna få ett jobb. Svenska för invandrare (SFI) fyller en viktig roll i att utbilda de nyanlända i svenska språket. Utan kunskaper i svenska minskar chanserna till att få ett jobb radikalt. För att motverka utanförskap vill vi därför göra SFI obligatoriskt.

Idag bedrivs SFI verksamheten i egenregi. Vi vill undersöka möjligheterna att låta externa aktörer sköta denna utbildning, gärna kopplatill någon form av incitamentsersättning då en elev klarat av sin utbildning.

När man kommer till Sverige är det av högsta prioritet att man så snabbt som möjligt kan komma in i arbete. Som tidigare nämnts är behärskandet av det svenska språket en viktig nyckel för att kunna få ett arbete. Vi vill därför att regelverket ändras så att alla över 18 år kan börja läsa SFI även under tiden som asylsökande.

Miljö, hållbar utveckling och grön livskvalitet

Moderaterna strävar efter ett samhälle som utvecklas på ett hållbart sätt. Det handlar om balans mellan tre av varandra beroende delar – ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

För Kävlingemoderaterna innebär en god miljöpolitik att underlätta för nya tekniker och lösningar som både är kostnadseffektiva och bidrar till att begränsa miljö- och klimatpåverkan. För att vi ska

klara de utmaningar vi har framför oss behövs ett starkt och ansvarsfullt politiskt ledarskap. Det innebär att vi behöver informera om alternativ, sprida goda exempel, inspirera och skapa incitament för en ökad miljömedvetenhet i så väl den kommunala organisationen, hos företag som verkar här och hos våra invånare.

Vi vill att det i Kävlinge ska vara lätt att göra rätt för miljön.

Klimat

Forskningen är enig – vi måste ta krafttag för att minska vår klimatpåverkan. Kommunen har en viktig roll i detta och kan genom beslut och åtgärder skapa förändringar som ger ringar på vattnet i hela kommunen. Kävlinges kommunorganisation ska visa vägen och arbeta aktivt med att minska sin klimatpåverkan i alla led. Det innebär exempelvis minskade utsläpp från tjänsteresor, inköp av fossilfri el och ökade klimatkrav i våra upphandlingar. En del av detta gör vi redan men mycket mer finns att göra.

Stadsplanering

Ett hållbart samhälle behöver ta hänsyn till fler än bara oss människor. Genom att säkerställa att det finns en god mångfald bland växter och djur skapar vi samhällen som är mer motståndskraftiga och välmående. Dessutom är gröna omväxlande miljöer trevliga att vistas i för alla invånare. För att skapa en biologisk mångfald är våra grönytor en nyckelaspekt och en ökning av diversifierade gröna rum även inne i tätorterna är en viktig del i detta.

Vid planering av nyproduktion är det viktigt att se över alternativ till de hårdgjorda ytorna och öka mängden lokalt omhändertagandet av dagvatten. Detta är fördelaktigt, inte bara med hänsyn till biologisk mångfald utan det minskar också belastningen på våra ledningsnät och Kävlinge ån/Lödde å samt minskar risken för översvämningar. Förslagsvis kan planteringsytor användas som infiltrationsytor och parkeringsplatser kan beläggas med genomsläppliga material. Kävlingemoderaterna vill därför ha diversifierade gröna områden och främja miljösmart innovation vid nyproduktion. Diversifierade gröna rum måste ske på sådant sätt att tryggheten ökar och att ”ordning och reda” är tydlig.

Hållbart resande

Det är en betydande andel av kommuninvånarna som dagligen pendlar till sin arbetsplats. Det är därför av stor vikt att det finns goda kommunikationer genom kollektivtrafiken. Moderaterna vill att människor i alla delar av kommunen enkelt och säkert ska kunna ta sig till och från busshållplatser och tågstationer. Idag saknas exempelvis ett säkert färdsätt med cykel mellan Hofterup och tågstationen i Dösjebro. Därför ska anläggandet av en cykelväg mellan Hofterup och Dösjebro prioriteras. På samma sätt saknas det en säker och nära cykelväg mellan Löddeköpinge och nya stationen i Furulund. Avståndet är mindre än 5 km, men dagens sträckning via cykelväg gör att det är dryga milen att cykla. Därför ser vi också att en cykelväg mellan Löddeköpinge och Furulund är önskvärd.

I de västra delarna vill vi arbeta för att bussförbindelserna i nord och sydlig riktning längs E6:an byggs ut så att fler har möjlighet att ta bussen i stället för bil.

För de som inte har möjlighet att göra hela sin resa med kollektivtrafiken och behöver ta sig till pendlarparkering vill vi att det ska finnas möjlighet att ladda elbilen. Kävlingemoderaterna vill därför möjliggöra uppförande av laddstolpar vid kommunens pendlarparkeringar.

Utvecklingen på fordonssidan är tydlig – den går mot eldrivna bilar. För de som bor i villor och radhus är laddningen inget större problem men för dem som bor i flerfamiljshus kan det vara en utmaning. Vi Moderater vill därför att det tas fram en policy och en plan för hur man kan skapa framtidens parkeringslösning med laddstolpar som en naturlig del.

De resor och transporter som utförs på uppdrag av Kävlinge kommun ska i största utsträckning utgöras av det mest klimatvänliga alternativet. Kommunens egen fordonsflotta ska vara 100 % fossilfri.

Energi

Val av energi i kombination med energieffektiviserande åtgärder är en viktig del för att klara de svenska miljö- och klimatmålen. Genom energieffektiviseringsprojekt kan vi minska vår miljöpåverkan och resursanvändning. Den bästa energin är den som aldrig används men för att driva en högkvalitativ verksamhet krävs ändå viss energianvändning. Därför vill Kävlingemoderaterna att 100 % av den energi som köps in av kommunen är fossilfritt producerad.

Den senaste tidens elpriser visar tydligt på ett behov av stabil elproduktion även i elområde 4 där Kävlinge ingår. Sol och vind är inte bra nog när solen inte skiner och det inte blåser. Kävlingemoderaterna ser därför gärna att det byggs den nya typen av kärnkraftverk, SMR, i vår kommun. Det finns mark och detaljplaner som medger detta men lagar och regelverk på nationell nivå skulle som det ser ut nu sätta stopp för ett sådant projekt. Vi Moderater vill därför verka för att detta ändras så att det blir möjligt att bygga ny, modern, kärnkraft i vår kommun.

Fysisk trygghet

Alla ska kunna känna sig trygga i Kävlinge kommun, oavsett ålder och oavsett tid på dygnet. Tyvärr är det inte så. Trots att vår kommun är en trygg kommun med, jämfört med andra kommuner, få inrapporterade brott så finns det många människor som känner sig otrygga.

Fler dialoger med boende för ökad trygghet i deras område

Trygghet är en bred politisk fråga som handlar om allt från ljus-sätta gångstråk till resurser till polisen. En viktig faktor i det övergripande trygghetsarbetet är dialoger med medborgarna om vilka åtgärder de vill ha för att öka tryggheten där de bor. Alla ska kunna känna sig trygga i sitt bostadsområde och det är de boende som känner sitt bostadsområde och bäst vet vilka områden som känns otrygga. Därför vill Kävlingemoderaterna arbeta för fler dialoger med boende för att öka tryggheten i bostadsområdena.

Bygga bort otrygga miljöer

Mycket av den upplevda otryggheten kommer av mörka och trånga passager i det offentliga rummet. Detta är förhållandevis lätt att åtgärda genom att förbättra belysningen och klippa buskage så att gångstråk och passager känns mer öppna.

Vid nyanläggning av cykelvägar och gångtunnlar ska detta alltid finnas med som en aspekt i utformningen.

Kävlingemoderaterna vill därför att det årligen avsätts en pott pengar till enkelt avhjälpta otrygghetsfaktorer.

Det finns exempel på kommuner där man installerat högtalare som spelar musik som i sin tur ger en trygghetshöjande effekt. På andra ställen har man installerat fritt WiFi för att styra ungdomar att samlas på dessa platser. På andra orter har man tapetserat elskåp och liknande med fina bilder som resulterat i en nedgång av vandaliseringen av dem. Denna typ av innovativa lösningar vill vi Moderater prova i Kävlinge kommun.

Fler trygghetskameror på brottsutsatta platser

Användningen av trygghetskameror måste givetvis vägas mot det integritetsintrång som kan upplevas från individens sida med vetskapen att man blir filmad på en offentlig plats. Att bli utsatt för brott är dock en betydligt värre integritetskränkning.

Lagstiftningen runt kameror i offentlig miljö är fortfarande mycket sträng och många kommuner har fått avslag på sina ansökningar för kameror på gator och torg. Vi Moderater kommer att arbeta för att lagstiftningen ses över så att större möjlighet ges för kommuner att höja tryggheten i offentliga miljöer.

Genom fler trygghetskameror på sådana platser inom kommunen, som vi vet är extra utsatta för brott, är det vår uppfattning att tryggheten ökar. Trygghetskameror verkar både avskräckande och säkrar bevis om brott inträffar, vilket ökar samhällets möjlighet till lagföring. Detta är bra. Kävlingemoderaterna vill därför ha fler trygghetskameror på brottsutsatta platser runt om i kommunen.

Tillträdesförbud för de som inte sköter sig

Moderaterna vill se en lagändring så att de som inte sköter sig kan nekas tillträde i kommunala bibliotek, idrottshallar och andra offentliga arrangemang på motsvarande sätt som görs på t.ex. fotbollsarenor. På fotbollsarenorna handlar det om de som kastar in föremål på planen eller bränner bengaler, på ett bibliotek kan det handla om personer som förstör eller upprepade gånger stört andra besökare.

Satsning på frivilliga som exempelvis nattvandrare

I Kävlinge kommun finns nattvandrare som gör en fantastisk insats med sin blotta närvaro. Nattvandrarna i Kävlinge har, som många andra frivilligorganisationer, i perioder svårt att rekrytera medlemmar. Vi vill därför att skolorna hjälper till att föra ut budskapet till barnens föräldrar om vikten att engagera sig i frivilligorganisationer som syftar till att öka tryggheten, inte minst för deras egna barn.

Moderaterna vill gärna se en större samverkan mellan kommunen och Nattvandrarna, eller andra frivilliga organisationer med samma syfte.

Brottsbekämpning

Att hantera brottsliga handlingar är inte kommunens ansvar. Till detta har vi varken kompetens eller mandat – detta är en polisiär uppgift. Det är därför viktigt att kommunen har ett nära samarbete med polisen för att kommunen ska bli förvarnad om enskilda ungdomar eller grupperingar som är på glid. Detta så att socialtjänsten kan gå in och stötta upp med förebyggande insatser och behandling. När brott av den här typen sker är det viktigt att polisen agerar snabbt och resolut för att undvika att det eskalerar och drar med sig fler med ökad otrygghet för alla andra som resultat.

Kommunens handläggare inom olika områden, inklusive Räddningstjänsten Syd, ska vara behjälpliga i brottsförebyggande och brottsbekämpande arbete. Kommunens handläggare ska då man gör tillsyn också vara uppmärksam på om det förekommer aktivitet som är brottslig. Det kan handla om illegal försäljning, boende i industrilokaler mm. Kommunen ska om så behövs vara behjälplig vid tillslag, så som varit i andra kommuner, då man samordnar resurser från kommun, polis, skattemyndighet mm.

Bostäder

Kävlinge kommun är en kommun med flera orter där många människor vill bo och verka. De senaste åren har bostadsbyggandet legat på rekordnivåer, mycket tack vare aktivt arbete med bland annat god planberedskap och samverkan mellan staden och byggherrar. Fortfarande är det dock viktigt att framväxten av nya bostäder inte avstannar. Framöver behöver det läggas stor vikt vid blandade upplåtelseformer och att våga utmana de traditionella bostadsformerna.

En modern bostadsmarknad

Den billigaste bostaden är redan byggd. Det är inte möjligt att bygga nya bostäder med lägre hyror än i befintligt bestånd. För att frigöra fler billiga bostäder till de som ska ta sitt första steg in på bostadsmarknaden är det därför viktigt att få i gång flyttkedjor. Det kan exempelvis handla om att en äldre person som blivit ensam och som flyttar ifrån sin tre till en två. Till trean flyttar ett par med utflugna barn som flyttat ifrån sin villa och villan blir ledig för ett ungt par som står i begrepp att bilda familj. Vi vill att det kommunala bostadsbolaget KKB utreder vad man kan göra för att få i gång flyttkedjorna inom kommunen.

Vi vill också stimulera andra fastighetsaktörer att modernisera bostadsmarknaden i Kävlinge kommun. Det kan vara allt ifrån nya typer av boendeformer och boendelösningar till olika tjänster kopplade till bostaden.

För att ytterligare modernisera bostadsmarknaden behöver också de traditionella bostadsformerna utmanas. De ”bokaler” som finns på ett par platser är bra exempel på stadsutveckling där bostäder och verksamhetsytor kan mötas. Vi ser gärna fler kombinationslösningar för att främja företagsamhet i anslutning till bostadsområden.

Generellt behöver spridningen mellan olika upplåtelseformer i kommunen breddas. Den senaste tiden har nyproduktionen till övervägande del varit av hyresrätter. Både äganderätter, villor och

bostadsrätter behöver öka i andel. Bostadsförsörjningen i kommunal regi i Kävlinge kommun ska präglas av ekonomisk och social hållbarhet.

Byråkrati ska inte hindra bostadsbyggande

Byråkrati får inte vara anledningen till att det inte finns tillräckligt med bostäder. Moderaterna är övertygade om att det finns mycket att göra för att förenkla för de som vill bygga i Kävlinge kommun, oavsett om det är företag eller enskilda medborgare. Fortsatt fokus ska läggas på att förkorta bygglovstiderna.

Den kommunala byråkratin ska kommunen arbeta för att minska. Vi vill inte ha regler för reglernas skull, utan värna äganderätten och människors möjlighet att själva bestämma hur de vill bygga på sin egen mark.

Det är dock inte på kommunal nivå de primära byråkratiska hindren uppstår i byggprocessen. I flera avseenden är Länsstyrelsen en bidragande faktor till att förlänga byråkratiska processer, när det kommer till byggnation. De synpunkter som framförs av Länsstyrelsen som anledning till att stoppa byggnation kan vara allt ifrån särskilda djurarter som plötsligt hittas i samband med att en tomt ska bebyggas, till de många riksintressen som finns att förhålla sig till idag.

Deras hantering gör det svårt för alla aktörer som vill vara med och utveckla vår kommun. Moderaterna vill att Länsstyrelsens roll och uppgifter ska ses över med ambitionen att minska dess uppgifter och på sikt avskaffa länsstyrelserna. Därtill vill vi att kommunerna ska ha större inflytande när det gäller vilka platsen som märks som olika typer av riksintressen.

Fortsatt planberedskap

Kävlinge kommun växer och måste kunna fortsätta göra detta i framtiden. Det är därför avgörande att det råder god planberedskap, dvs färdiga detaljplaner när någon aktör vill bygga bostäder. I Kävlinge kommun har arbetet med att upprätthålla god planberedskap pågått under lång tid och beredskapen ligger därför långt framme i delar av kommunen. Framöver måste planberedskapen breddas att omfatta hela kommunen.

Nästa steg i arbetet är att fokusera på genomförande av den planerade byggnationen. Där har kommunen ett stort ansvar i snabb och effektiv handläggning av byggloven.

Effektivt markutnyttjande

Framtidens stadsbyggande ställer höga krav på effektivt markutnyttjande. För att bygga hållbart och värna den goda åkermarken måste kommunens orter förtätas på de platser där det är lämpligt. Förtätning kan på flera sätt bidra till en stad som är både attraktiv och hållbar. Genom att bygga orterna tätare skapas bättre underlag för kollektivtrafik och annan service och gör att det blir lättare att välja cykeln för att transportera sig till jobbet, skolan eller affären. När det gäller byggnation på åkermark är det produktionsekonomiska perspektivet prioriterat. På mark som är av hög kvalitet men för liten för att bruka med jordbruksmaskiner ska inte byggnation hindras med hänvisning till markkvalitet.

Teknisk infrastruktur

Kävlinge kommun har en väl utbyggd teknisk infrastruktur i tätorterna framför allt med avseende på vatten, avlopp, mobiltelefoni och bredband, även om det inom VA-området kommer att krävas en del renovering och utbyggnad av kapaciteten för att klara framtida befolkningsökningar.

På landsbygden saknas kommunalt vatten och avlopp till en del hushåll och byar. Det är inte ekonomiskt försvarbart att bygga ut VA-nätet för att ansluta dessa 250 hushåll.

De senaste tio åren har det skett en betydande utbyggnad av bredband via fiber i vår kommun. Trots detta finns det ett antal hushåll som inte fått erbjudande om bredband via fiber. Vi moderater vill undersöka vilka vägar som finns, vad kommunen kan göra, för att se till att alla hushåll i kommunen har erbjudits bredband via fiber innan mandatperioden är slut.

Erosion och buller

I vår kommun har vi på vissa platser problem med erosion och/ eller buller. Det förekommer att byggnation stoppas av kommunen självt eller av Länsstyrelsen för att bedömningen är att bullernivåer kommer att överskridas eller att framtida vattennivåer kommer att påverka bostäderna oavsett värdering av risken. Vid mindre risk vill vi Moderater att beslutet ska ligga på den som vill bygga. Kommunen ska påtala riskerna och det ska skrivas in i bygglov och/eller exploateringsavtal att kommunen har påtalat riskerna.

I befintliga miljöer anser vi Moderater att det ligger ett stort ansvar på individen som köper en bostad att undersöka förutsättningarna runt buller och erosion. Det är inte övriga skattebetalares ekonomiska ansvar att skydda enskild egendom och värde på egendomen med skattemedel.

Vid förändrade förutsättningar som ökat buller till följd av ökad trafik är det i första hand den som är huvudman för den aktuella vägen som ska ta ansvar för situationen. Den största bullerstörningen i kommunen är längs E6:an och tågrälsen. Vid E6:an har kommunen anlagt två bullervallar genom att upplåta för tippning av massor mot avgift. Detta har medfört att bullervallarna inte kostat skattebetalarna någonting. Kommunen äger begränsat med mark längs E6:an och fler bullervallar i kommunal regi är svårt att få till.

En bullervall har byggts som ett privat initiativ, på privat mark. Lösningar av denna typ är vi Moderater positiva till. Vi vill därför underlätta för liknande initiativ. Det handlar i huvudsak om förenklade regelverk.

Vid tågräls är sker samverkan med huvudman för att dämpa buller.