1.  Vår Vision

Kävlinge kommun ska vara den bästa kommun man kan leva, bo och verka i – i alla delar av livet.

2.  Vårt uppdrag

Kävlingemoderaterna ska värna det grundläggande uppdraget som är att tillhandahålla välfärd av hög kvalitet som är oberoende av konjunktursvängningar. Det handlar främst om att garantera människors trygghet och god välfärd för alla – alltid.

3.  Våra grundvärden

Det är grundläggande moderat politik att det offentliga ska lägga sig i så lite som möjligt i den enskildes liv.

Frihet

Individens frihet är en av hörnstenarna i moderat politik. Alla invånare ska ges möjlighet att forma sitt liv efter sina egna förutsättningar och önskemål – möjligheten att fatta egna beslut om sina liv ska hela tiden öka.

Valfrihet

Kommunen ska erbjuda invånarna möjlighet att välja mellan olika alternativ där det är praktiskt och ekonomiskt möjligt. Kävlingemoderaterna har med tanken om valfrihet i alla sina beslut.

Trygghet

Alla kommuninvånare ska kunna känna sig trygga. Denna trygghet kan återspeglas i att man inte är rädd för att bli utsatt för brott, men även att de samhällsfunktioner som kommunen tillhandhåller verkligen finns där när de behövs. Alla ska känna sig säkra på att deras barn får en bra skolgång, att äldre får en bra äldreomsorg, och att sjuka får den vård de behöver.

Stabil kommunal ekonomi

En stabil kommunal ekonomi är en förutsättning för att kommunen ska kunna säkerställa en fungerande infrastruktur och de välfärdstjänster som efterfrågas. För att kunna upprätthålla en stabil ekonomi i kommunen måste man våga prioritera så att varje skattekrona alltid nyttjas på allra bästa sätt. Att prioritera innebär också att våga välja bort.

Moderaterna är en garanti för ordning och reda i kommunens verksamhet.

4.  Ekonomi i balans

God ekonomisk hushållning är ett grundläggande begrepp som alltid måste stå i fokus. Detta innebär att man har respekt för skattemedlen. Det är viktigt att ha synsättet att det inte finns några ”kommunens pengar”.  Alla pengar är skattebetalarnas pengar, och måste respekteras och behandlas därefter. Skattebetalarna måste få valuta för varje krona de har betalat in.

God ekonomisk hushållning innebär också att kommunen ska ha en buffert för oförutsedda utgifter och osäkerheter i framtiden.

Effektivisering av all kommunal verksamhet ska pågå hela tiden. Inställningen får aldrig vara att någon verksamhet inte går att utveckla, förbättra och effektivisera ytterligare. Begreppet ständig förbättring ska alltid gälla.

Kävlinge kommuns invånare betalar en av de lägsta skatterna i landet. För oss moderater är det självklart att arbeta för att kunna sänka skatten ytterligare. Lägre skatt innebär att individen får mer pengar i plånboken och därmed större frihet att själv välja vad pengarna ska användas till. Det finns ingen som helst motsättning mellan låg skatt och hög kvalitet. Ett tydligt exempel på det är att Kävlinge år 2015 blev Sveriges kvalitetskommun.

5.  Omsorg

I Kävlinge kommun ska vi ha en omsorg som ser och tror på människan och människans förmåga.

Alla, oavsett bakgrund eller förutsättningar, har ett ansvar för sitt eget liv. För den som behöver extra stöd fodras ett skyddsnät som ger trygghet, men också stöd och hjälp så att man kan klara av livssituationen.

Ett skyddsnät inkluderar vård, omsorg, personligt ombud, god man och mobila team. Det ska vara format efter människans förmåga och möjligheter, och med omtanke om människan ställer det både krav och stöttar.

Att skapa trygghet inom omsorgen handlar om människors rätt att få påverka och välja utifrån sina egna behov och sin egen livssituation. Det är våra invånare som bestämmer vad som är bra eller dåligt, och det är dem som verksamheten är till för, aldrig tvärtom. Det ställer krav på hur bemötande och hur service organiseras.  I Kävlinge ska var och en själv kunna välja vem som kommer hem och stödjer i hemmet, eller var man ska bo även när man har behov av vård eller omsorg.

Kommunens viktigaste uppgifter i detta sammanhang är att tillhandahålla information om de olika alternativ som finns att välja mellan, och inte minst att ansvara för en noggrann uppföljning av innehåll och kvalitet i den vård och omsorg som tillhandahålls. Själva utförande skall däremot skötas av en mångfald aktörer i samarbete, varav kommunen kan vara en. Detta tillsammans med en utvecklad e-hälsa och tekniska lösningar, lösningar som inte ersätter människan utan kompletterar.

6. Trygghet

Kävlinge ska vara en trygg kommun att bo i, oavsett vem man är eller var i kommunen man bor. Redan tidigt i planering av nya bostadsområden ska trygghetsperspektivet beaktas och levande stadskärnor med en blandning av bostäder, butiker, och verksamheter skapas. Detta ger bra förutsättningar för en trygg miljö.

Förutom att vidta åtgärder i den fysiska miljön ska kommunen på olika sätt bidra till insatser som ökar tryggheten. Genom att samverka med berörda myndigheter och civilsamhället förebyggs brott. Genom vuxennärvaro, engagemang och stöd skapar vi en tryggare miljö för alla.

7.  Utbildning

Skolans viktigaste uppgift är att förmedla kunskap och färdigheter till alla barn. Lärandet är individens ansvar. Kommunen ska från förskolan, via grundskolan och upp genom gymnasium och vuxenutbildning – säkerhetsställa att all utbildning som erbjuds håller hög kvalitet.

En mångfald av aktörer och olika fristående alternativ är viktig för att möta olika individers behov. Konkurrens mellan skolor är positivt och det fria skolvalet är en etablerad självklarhet som vi ska slå vakt om.

Alla elever ska erbjudas en utbildning anpassad efter sina egna förutsättningar. Lika självklart som att de elever som är i behov av särskilt stöd ska få den hjälp de behöver ska de elever som ligger långt fram stimuleras och erbjudas utmaningar på sin nivå. En lärare ska vara just lärare, vi ser att fler kompetenser behövs i klassrummet och i skolan för att låta just läraren vara lärare.

Kävlinge kommun ligger bra till geografiskt, och våra ungdomar har ett rikligt utbud av gymnasieutbildningar att välja på inom rimligt avstånd. Därför finns inte för närvarande anledning att satsa på någon egen kommunal gymnasieskola.

Precis som inom andra områden är kommunens viktigaste uppgift när det gäller skolan att informera om de olika förskolor och skolor som finns att välja på, och att genomföra en noggrann och strukturerad uppföljning av de resultat som levereras och att uppsatta mål uppnås.

En skola med dåliga resultat och som inte når målen accepteras inte! Alla skolor ska hålla toppnivå oavsett bostadsort eller vilka behov barnet har.

8.  Kultur och Fritid

Kommunens invånare ska ha möjlighet till ett rikt och aktivt fritids- och kulturliv. Det omfattande engagemang som finns i civilsamhället är i detta sammanhang det centrala – all aktivitet bygger på insatser från frivilliga. Kommunen ska skapa förutsättningar, stötta, förenkla och entusiasmera. Kommunen skall vara ett bollplank, facilitator till föreningarna där en aktiv och god dialog är A & O.

Ett gott samarbete med förenings- och kulturlivet bygger på att olika föreningar behandlas likvärdigt, oavsett de sysslar med idrott, musik, dans, teknik eller något annat som intresserar dess medlemmar. För att främja mångfald, engagemang och initiativ kan en aktivitets- eller musikcheck införas.

Kulturutbudet är viktigt för många av oss. Det kulturutbud som finns ska ges goda förutsättningar och stödjas på olika sätt. Frivilliga som vill starta nya projekt ska uppmuntras.

Kävlinge kommuns fritidsgårdar fyller en viktig funktion som samlingspunkt för våra ungdomar. De är en naturlig utgångspunkt för förebyggande arbete och ger vuxennärvaro. Fritidsgårdar ska vara attraktiva och en naturlig plats att mötas på för våra ungdomar.

De möjligheter till friluftsliv som erbjuds i kommunen ska vårdas och utvecklas, t ex våra skogspartier och områdena kring Kävlingeån/Lödde å. Promenadstråk och cykelvägar ska byggas ut, och vår kuststräcka ska vara en attraktiv, tillgänglig och naturlig mötesplats.

9.  Arbetsmarknad och integration

Alla som bor i Kävlinge kommun oavsett bakgrund har förmågan att arbeta – det är Kävlingemoderaternas övertygelse. Tron på individen är stark – även när den enskilde själv tvivlar. Genom rätt individuellt stöd kortas vägen från bidrag till arbete, från utanförskap till inkludering, för alla människor.

Alla som kan arbeta ska arbeta. Utbetalning av försörjningsstöd ska vara kopplad till motprestation. Individuell coachning som kortar vägen till arbetsmarknaden ska erbjudas till dem som behöver. Vi ser positivt på konkurrens mellan olika aktörer i utbildnings- och arbetsförmedlingsbranschen. Samverkan med det lokala näringslivet skapar förutsättningar för fler praktikplatser och anställningar.

Att söka jobb, gå på praktik, gå på utbildning, samhällsintroduktion eller SFI är minimumkrav för att få stöd. Har individen rättigheter har individen också skyldigheter. Kommunens stöd ska finnas på en plats tillsammans med övriga samhällsinsatser – allt för att våra invånare enkelt ska kunna nå rätt stöd.

Egen försörjning är grunden för en lyckad integration. Om integrationen misslyckas kommer kommunens ekonomi att utsättas för stora påfrestningar med neddragning i välfärdstjänsterna som följd. Därför ska Kävlinge kommun erbjuda snabb introduktion i det svenska språket, validering av utländsk utbildning och samhällsorientering som ska underlätta vägen till ett arbete och en plats i det svenska samhället.

10. Näringsliv

Det är i företagen som de flesta nya jobb skapas och nya lösningar växer fram. Detta skapar arbetstillfällen och tillväxt, någonting som i sin tur ger skatteintäkter som finansierar vår gemensamma välfärd. Företagande och entreprenörskap är därför en viktig grundsten i vårt välfärdssamhälle.

Politikens uppgift är att skapa förutsättningar för företagen att kunna skapa jobben. Kävlingemoderaterna vill bidra till att befintliga företag ska kunna växa och att nya företag ska välja att etablera sig i Kävlinge. En utvecklingspotential ligger i besöksnäringen och turismen som kan skapa arbetstillfällen och öka kommunens attraktivitet.

Insikten om företagens betydelse för samhällsutvecklingen ska genomsyra den kommunala verksamheten.

11. Samhällsbyggnad

Det samhälle som inte utvecklas står still eller avvecklas. Kävlinge kommun är attraktiv och hela kommunen ska växa.

Moderaterna vill utveckla ett nytt attraktivt område – Barsebäck Sjöstad – på den plats där kärnkraftverket står idag. Ett område nära hav och land, men även service och kommunikationer. En miljö som kan ge oss det lilla extra och låta de västra delarna av kommunen blomma upp på samma sätt som östra delarna nu gör med satsningarna på Stationsstaden.

Kävlingemoderaterna ska stå upp för våra invånares äganderätt och frihet att bygga på sin egen mark. För att underlätta byggande ska detaljplanerna vara mindre detaljrika.

För att öka kommunens attraktivitet samtidigt som byggandet av bostäder behöver prioriteras så vill Kävlingemoderaterna förtäta och bygga på strategiska område. En mångfald på bostadsmarknaden krävs för att möta ökade behov. Kävlingemoderaterna ska verka för fler aktörer för att få fler hyresrätter byggda.

God vård av våra kulturminnen ska uppmuntras och uppmärksammas, gärna genom enskilda initiativ. Det finns ett stort kulturellt intresse att kunna se förändringar i tiden, utan att stoppa den. Att exempelvis publicera digitalt ger fler en enkel möjlighet att se och uppleva vårt gemensamma kulturarv.

Kävlingemoderaterna är mycket positiva till nyetableringar av företag. Då är det viktigt att det finns markberedskap och planering för detta.

För att öka attraktiviteten i kommunen är en utbyggnad av E6 den viktigaste statliga infrastruktursatsningen som måste komma till stånd. Men det behövs också en utbyggd kollektivtrafik. Detta åstadkoms i samarbete med Region Skåne och staten. Vid nybyggnation ska hänsyn tas till hur kollektivtrafik kan förbättras och vilka förutsättningar cykel- och gångtrafik ges.

12. Miljö och klimat

Naturen är en fantastisk resurs och vi har ett ansvar gentemot kommande generationer att förvalta den på ett hållbart sätt.

Grunden för vår miljöpolitik är teknikutveckling, marknadsekonomiska verktyg och internationellt samarbete.

Miljöarbetet börjar hos den enskilde i kommunen. Ansvarsfullt miljöarbete bygger på att miljöfrågorna är en naturlig integrerad del av den kommunala verksamheten. Den kommunala miljöpolitiken kan delas upp i tre områden, planeringsansvaret, miljöansvaret i den egna verksamheten samt möjlighet till påverkan gentemot invånare och lokala företag.

Vid större nybyggnationer är det viktigt att även kollektivtrafiken och cykelvägsnätet byggs ut. Vi är också positiva till viss förtätning på landsbygden där kollektivtrafiken är sämre. Genom att tydligt inkludera ett energiperspektiv i kommunens övergripande planeringsarbete skapas bra grund för miljö och klimatsmarta överväganden.

Kommunen är en av de stora arbetsgivarna i kommunen. Det innebär ett ansvar att ta täten i miljöarbetet. Tydliga mål är bra verktyg i miljöarbetet tex reduktion av koldioxidutsläpp, eller att energianvändningen i fastigheterna ska minska och att miljövänliga fordon ska användas.

Kommunen har möjlighet att stimulera och underlätta miljö och klimatsmarta insatser och beteende bland invånare och de lokala företagen.

Det kan vara kampanjer och åtgärder för att gynna gång och cykling eller användandet av kollektivtrafik. Underlättandet av källsortering och möjligheter att återanvända eller återvinna material är andra exempel.

13. Aktiv medborgardialog

En aktiv dialog med kommuninvånarna är fundamental i en fungerande demokrati.

Genom Åsikt Kävlinge, E-förslag och medborgarkontor har tillgänglighet och dialog ökat – detta ska utvecklas, och den direkta dialogen ska utökas med moderna hjälpmedel och media. Politiker ska vara tillgängliga för kommuninvånarna.

Framför allt har Moderaterna inom ett antal områden ökat människors valmöjligheter i vardagen. Detta är också är en medborgardialog – våra medborgares åsikter och röster blir hörda.

Det är medborgarna som är politikernas uppdragsgivare. Det är deras skattepengar som ska förvaltas på bästa sätt. Med det synsättet blir kundlöfte, bemötande och medborgardialog ett centralt begrep. Utställda kundlöften ska självklart hållas, och om den kommunala verksamheten inte klarar det ska medborgaren ha rätt till kompensation.

Moderaterna ser kommunen som en naturlig del i medborgardialogen, men också vår egna dialog som sker dagligen i kampanjer, dörrknackning, möten, besök och samtal. Kävlingemoderaterna är alltid tillgängliga när våra invånare behöver nå sin politiker.