Valprogram 2018 Moderaterna i Kävlinge

Vår långsiktiga ambition är att göra Kävlinge till Sveriges bästa kommun att bo, arbeta och leva i. Inför 2018 års val söker vi ditt förtroende för att under åren som kommer kunna ta fortsatta steg i den riktningen. Vi eftersträvar tydlighet och öppenhet om våra förslag och vår agenda. Vi lovar inte allt till alla men vi kan med stolthet säga att det vi lovar – det håller vi.

Här kan du ladda ner valprogrammet som en PDF.

Våra grundvärden

I vårt arbete framåt är ett antal värdeord särskilt viktiga.

Valfrihet i det offentliga, du som medborgare ska själv kunna välja barnomsorg, skola och omsorg på livets höst. Valfrihet är du som medborgare ska hitta ett alternativ som passar dig men också att kunna välja en annan utförare när man inte är nöjd.

Fokus på tryggheten, i Kävlinge ska du känna dig trygg. Oavsett om det är i hemmet, ute i kommunen, i omsorgen eller i skolan kommer vi att med kraft använda våra resurser för att trycka tillbaka otryggheten. Skadegörelse, inbrott och annan brottslighet ska bort från Kävlinge.

Kvalitet, vi eftersträvar att den service som levereras till medborgarna ska vara hög och av professionell kvalitet. Detta värdeord ska genomsyra hela organisationen från utbildning, omsorg, bygglovshandläggning till myndighetsutövning.

Effektivitet i förvaltningen, skattepengar ska behandlas med respekt då är ett resultat av medborgarnas arbete. Låg skatt är ett självändamål då det ökar friheten för kommunens medborgare. Kävlinge Moderaterna har därför den absoluta ambitionen, och en prioritet, att kunna sänka skatten under mandatperioden.

På de följande sidorna presenterar vi våra förslag för mandatperioden som kommer. Tveka inte att höra av dig om du har frågor eller synpunkter. Våra kontaktuppgifter finner du på baksidan.

En skola där alla kan lyckas

Vi är stolta över att alla skolor i Kävlinge kommun håller en hög nivå på undervisningen. Samtidigt finns det mer som behöver göras för att alla elever ska kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar. Vi vill förstärka insatserna för de elever som inte når godkänt med bland annat sommarskola. De elever som är duktiga i vissa ämnen ska ges stöd för att kunna förbättra sig ytterligare. Skolan ska möta eleverna där de befinner sig i lärandet och vara en trygg plats för alla elever. För att göra betygen i skolorna så rättvisa som möjligt vill vi införa centralt rättade nationella prov. Detta för att tydligare sätta elevens prestation
i fokus för bedömningen och säkerställa kvaliteten på alla skolor.

Alla skolor i Kävlinge kommun ska ges lika förutsättningar. Vi är övertygade om att en mångfald av alternativ, både kommunala och privata, bidrar till bättre möjligheter för alla elevers lärande. Det ska vara lätt att hitta en skola som passar alla barns olika
förutsättningar eller familjens livssituation. Vi kommer att säkerställa att förutsättningarna är lika för alla som vill driva en skola i Kävlinge. Genom att införa kvalitetspeng för skolan, där de verksamheter som levererar goda och förbättrade resultat premieras sätts kvalité och utveckling i fokus. Med ett aktivt skolval där alla behöver välja skola förstärker vi det egna ansvaret och förbättrar möjligheterna till en bra skolgång.

Lärarnas viktigaste uppgifter – att förmedla kunskap och utveckla barnens lärande behöver
stärkas. Läraren ska därför i första hand vara lärare och ges de verktyg och det utrymme
som behövs för att sätta kunskap och lärande i fokus. På så sätt gör vi också Kävlinge till en
attraktiv kommun för lärare att arbeta i.

Våra löften:

 • Införa sommarskola för de elever som inte når godkänt.
 • Att duktiga och begåvade elever ges förutsättningar och resurser att utvecklas ytterligare.
 • Vidareutveckla arbetet med att möta varje elev utifrån dennes förutsättningar.
 • Säkerställa lika villkor för alla skolor oavsett driftsform.
 • Införa kvalitetspeng i skolan där skolor som håller kvaliteten och förbättrar sina resultat premieras.
 • Införa aktivt skolval.
 • Införa central och anonymiserad rättning av nationella proven.
 • Införa en timmes mer rörelse i skolan varje vecka.

En omsorg för alla

Valfriheten inom omsorgen är viktig och behöver utvecklas. Att kunna välja bland flera alternativ höjer kvaliteten och förstärker det egna inflytandet. Vi kommer löpande utveckla kvalitetskraven som vi ställer på verksamheten . Det kan handla om god mat, aktiviteter eller förebyggande arbete. Välfärden ska hålla hög kvalitet och utgå från medborgarnas villkor.

Välfärden ska kunna möta olika behov i alla delar av kommunen. Vi vill att det kommunala bostadsbolaget ska bygga trygghetsboende. Denna boendeform ger bra förutsättningar för en trivsam tillvaro för den boende samtidigt som det avlastar den övriga omsorgen i vår kommun.

Du som medborgare ska alltid kunna förvänta dig att skattepengarna används ansvarsfullt. I Kävlinge ska det löna sig att leverera bra resultat och hög kvalitet. Därför kommer vi att införa en kvalitetspeng inom omsorgen. Med en kvalitetspeng kommer de verksamheter som utifrån våra kvalitetskrav förbättrar sin verksamhet att premieras. Det bidrar till en
bättre välfärd och omsorg utan ökade kostnader.

Våra löften:

 • Inför kvalitetspeng i omsorgen där de verksamheter som håller kvaliteten och förbättrar sina resultat premieras.
 • Mer valfrihet inom omsorgen.
 • Utveckla kvalitetskraven för till exempel mat och aktiviteter i omsorgen.
 • Vi vill att det kommunala bostadsbolaget bygger trygghetsboende.

En tydlig arbetslinje och en integration som fungerar

I Kävlinge gäller arbetslinjen. Alla som kan arbeta ska mötas av tydliga förväntningar och krav om att göra sig anställningsbara och bli delaktiga i samhället. Det gäller såväl den som bott här länge som den som är nyanländ. Vi vill införa tydliga aktivitetskrav som
motprestation för den som söker försörjningsstöd. Genom att förstärka kontroller som till exempel oannonserade hembesök kommer vi med större kraft kunna motverka bidragsfusk. Bidragsfusk ska innebära att man förlorar sitt försörjningsstöd.

För de nyanlända har vi och dem själva ett ansvar för att integrationen går så snabbt och bra som möjligt. Det ska vara lätt att komma in i och bli en del av vårt samhälle. Vi vill därför införa ett krav om att alla nyanlända ska genomgå hundra timmars
samhällsorientering. Dessutom förstärker vi kraven på att aktivt delta i SFI och aktiviteter under etableringsfasen. Det kommer göra att fler blir anställningsbara och att integration fungerar effektivare.

Våra löften:

 • Säkerställa att arbetslinjen gäller genom tydliga krav och förväntningar om motprestation för att få försörjningsstöd.
 • Införa hembesök för alla som söker försörjningsstöd i syfte att motverka fusk och göra en individuell bedömning.
 • Förstärkt integration med 100 timmars obligatorisk samhällsorientering.
 • Krav på aktivt deltagande i SFI och integrationsaktiviteter under etableringsfasen.

Företagsklimat

Vi är stolta över att företagsklimatet i Kävlinge är bäst i Skåne. Tack vare det skapas utveckling, nya arbetstillfällen och innovationer. Företagsklimatet är en avgörande faktor för Kävlinges framtid. Vi kommer att fortsätta göra allt vi kan för att ta tillvara på företagandet och allt det positiva som kommer av det. Företag som mår bra och växer ger även förutsättningar för en bättre integration. Vårt ansvar som politiker att skapa frihet och förutsättningar för företagande. Att i största möjliga mån undvika att kommunen i någon form bedriver verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet är en viktig fråga.

Våra löften:

 • Ta tillvara på och utveckla företagsklimatet i Kävlinge.
 • En översyn av regelverken i syfte att ta bort onödiga regler som försvårar för företagandet.
 • I största möjliga mån motverka att det förekommer eller uppkommer kommunal konkurrens.
 • Förenkla bygglovsreglerna kring industrifastigheter för att underlätta snabb expansion.
 • Vara tillmötesgående och välkomnande till entreprenörer som vill utveckla för våra unga medborgare.

Din trygghet – vårt fokus

Kävlinge ska vara en trygg kommun för alla invånare. Såväl i det egna hemmet som ute i kommunen. Vi vill förstärka samverkan med civilsamhället och polisen för att motverka brott.

För att motverka skadegörelse och brottslighet i kommunens allmänna områden kommer vi att införa mer kameraövervakning och en nolltolerans mot skadegörelse. Det kommer att innebära att föräldrar kommer att kunna krävas på ersättning för ungdomar som medvetet begår skadegörelse. Dessutom vill vi förstärka trygghetsperspektivet i byggnationer och kring våra grönområden. Det handlar om belysning och utformningen av allmänna ytor för ökad upplevd trygghet.

Våra löften:

 • Nolltolerans mot skadegörelse. Föräldrar ska bli ersättningsskyldiga för barn och ungdomar som orsakar skadegörelse.
 • Kameraövervakning på platser som är utsatta för brott och skadegörelse.
 • Utöka trygghetsperspektivet vid byggnationer och kring våra grönområden.
 • Förstärka samarbetet mellan civilsamhället, kommunen och polisen.

Ordning och reda i ekonomin

Under vårt styre har vi prioriterat ordning och reda i ekonomin. Tack vare en ansvarsfull ekonomisk politik med tydliga krav på kvalitet, fler i arbete och god ekonomisk hushållning ser vi möjligheter för skattesänkningar. Med ordning och reda i ekonomin finns det inget motsatsförhållande mellan låga skatter och hög kvalitet. Tvärtom slår oordning i ekonomin och höga skatter alltid hårdast mot de som har det svårast. Vi experimenterar inte med kommunens ekonomi och lovar inte mer än vi kan hålla utifrån vad ekonomin tillåter. Det har varit ett framgångsrecept för Kävlinge som vi vill fortsätta förvalta.

Våra löften:

 • Fortsatt ordning och reda i ekonomin.
 • Vi ska sänka skatten under kommande mandatperiod.

 

En kommun för unga

Vi vill att Kävlinge kommun ska erbjuda möjligheter för alla unga att trivas och utvecklas. Det handlar om att med ett brett kultur- och aktivitetsbegrepp ge plats för ungas olika intressen. Vid sidan av idrotten, musiken och teatern ska också andra intressen som teknik, spelutveckling och programmering få plats i våra kulturlokaler. Föreningarna ska ges möjligheter att skapa sina egna förutsättningar.

Tillsammans med skolan och socialtjänsten vill vi satsa på det förebyggande arbetet med närvaro på de platser där unga befinner sig.

Våra löften:

 • Bredda kultur- och aktivitetsbegreppet så att fler fritidsaktiviteter kan stödjas.
 • Förstärka det förebyggande arbetet genom skolan och socialtjänsten.
 • Skapa ett aktivitetshus för unga medborgare.
 • I anslutning till “Nya Tolvåker” skapa ett aktivitetsområde som kan ge möjlighet för en aktiv fritid för ungdomar.

Vi ska ligga i framkant

Vår ambition är att Kävlinges kommunala service ska finnas tillgänglig för våra invånare, när de behöver den, oavsett tid på dygnet. Vi vill ytterligare höja kvaliteten, öka tillgängligheten och samtidigt hushålla bättre med ekonomin.

Ett medel får att nå detta är genom teknikutveckling och digitalisering. Det möjliggör för kommunen att erbjuda snabbare och mer tillgänglig service för medborgarna.

Med fler bostäder och kollektivtrafik kan hela Kävlinge kommun utvecklas. Pendlarparkeringar i bra lägen vid stationerna/hållplatser underlättar kollektivt resande.

Vi vill att det nya stationsområdet i Furulund utformas och planläggs på ett sätt som ger möjlighet för det lokala näringslivet att utvecklas i området. Att få en pågatågsstation är verkligen en fantastisk chans till positiv utveckling för orten som vi måste ta tillvara.

Vi vill förenkla de lokala bygglovsreglerna för underlätta för den som vill bygga. I kommunens västra delar vill vi skapa mer byggbar mark för fler bostäder i varierande boende och upplåtelseformer.

I miljöarbetet kommer vi att fortsätta fokusera på hållbarhet och göra det enklare att vara miljömedveten. Luften vi andas ska inte bara vara ren för vår generation – utan även för kommande. Eftersom resurserna är begränsade är det viktigt att insatser görs genom åtgärder som ger så stor miljö- eller klimatnytta som möjligt för de pengar som satsas. Varje ineffektivt spenderad krona är en förlust för miljön. Vi kan inte göra allt på alla områden just i dag, utan måste till en början identifiera de mest prioriterade och verkningsfulla åtgärderna.

Våra löften:

 • Att öka tillgängligheten i den kommunala service för våra invånare.
 • Att nya stationsområdet i Furulund utformas så att det ger förutsättning för affärs och serviceutbudet utvecklas..
 • Möjliggöra för fler bostäder i kommunens västra delar.
 • Stärka äganderätten på det sätt som är möjligt genom kommunallagen och underlätta för den som vill bygga på egen mark.
 • Minimera strandskyddet för att underlätta utveckling av våra vattennära miljöer.
 • Detaljplanerna ska möjliggöra blandade boendeformer.