Idag har varit en spännande dag på många sätt. Utdelning av White Guide Junior/Senior skedde i Malmö och Kävlinge var nominerade i hela 6 kategorier. Tyvärr lyckades vi inte nå första platsen men en oerhört bra prestation. Extra stolt är jag över att vi placerade oss på 4 plats som årets skolmatskommun. Den minsta av de nominerade kommunerna och i motiveringen beskrivs både kvalitet, arbetssätt och uppföljning samt det goda samarbetet mellan måltidschef i kommun och undertecknad som ansvarig för måltidsenheten. Otroligt roligt!

På kvällen var det dags för kanske årets viktigaste nämnd, där budget fördelades, målen och indikatorerna reviderades och intern kontroll uppdrag togs.

Budgeten går till så att vi får en ram till oss från kommunfullmäktige. Vi i nämnden har sedan till uppgift att fördela den mellan våra verksamheter och enheter. Ja, inte bara till uppgift, vi är skyldiga att göra detta. En budget är ett av de tydligaste styrinstrumenten vi har och något vi måste ha. Beslutet som togs ikväll innebär att alla verksamheter får tillskott till nästa år. LSS med 800.000 kr, IFO med 1.1 mkr och Hemvården med 1.4 mkr. Vi har dessutom 1 mkr i ökat anslag som vi lägger som ”buffert” och fördelar först nästa år när vi ser resultatet från 2016. Dessutom får alla delar full lönekompensation. Otroligt roligt att kunna fortsätta göra satsningar inom våra verksamheter. Exempelvis kör vi igång med LOV-införande på särskilt boende.

Fast om socialdemokraterna hade fått bestämma hade vi inte haft någon budget. De yrkade avslag med ett felaktigt tilläggsyrkande om att begära 5.5 miljoner i tillskott från kommunstyrelsen  som ska tas av resultatet. Problemet är att kommunstyrelsen kan inte bestämma detta. Den instans som kan ta detta beslut är kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen kan inte ge tillägg och ta från resultat. De måste också förhålla sig till kommunfullmäktiges beslut. Detta är socialdemokraterna medvetna om för de har yrkat detta tidigare och då också fått information – men det finns ingen annan förklaring än att de helt enkelt inte bryr sig om att göra rätt. Att ha en rätt och riktig budget är helt enkelt inte relevant för S i Kävlinge – om inget annat blev det tydligt när jag påpekade felaktigheten men de ignorerade det.

Nåväl, målen togs enhälligt, vilket är bra. Vi lade till indikatorer inom exempelvis ekonomi där vi satte mål på minskat utbetalt ekonomiskt bistånd kr/invånare, minskat antal dagar där vi måste betala avgift för att färdigbehandlade personer ligger kvar på sjukhus och att antal ej verkställda beslut som skickas till IVO ska vara noll.

Intern kontroll är vår egenkontroll på rutiner eller arbetssätt där vi ser höga risker eller att det kan ske ofta. 2017 kommer vi att granska att man lätt kan hitta rutiner och beskrivningar i våra verksamheter. Något som är oerhört viktigt när man exempelvis får in vikarier, anställer nya eller behöver korrigera och uppdatera något. Vi ska också kontrollera att rutiner för hantering av privata medel inom LSS följs samt att vi följer livsmedelsverkets råd i ”bra mat i äldreomsorgen”.

Varje möte får socialnämnden en ekonomisk rapport där vi kan följa utvecklingen i vissa nyckeltal. Ikväll såg vi att ett nyckeltal ser ut att sticka iväg lite grann och därför begärde kvintetten ett tillägg att förvaltningen skulle se extra på detta i prognos 3 som görs nu i slutet av september. Detta så vi får en analys av vad som händer.

Vi lade också ett politiskt direktiv från kvintetten där vi begärde en utredning av lokalbehovet inom hemvården i Kävlinge kommun. Vi behöver få ett helhetsgrepp över våra lokaler och behov de närmaste åren. Särskilt boende i förhållande till LOV-införandet, men också korttidstillsyn, växelvård, dagverksamhet och dagcentraler. Hur nyttjar vi våra lokaler bäst och hur får vi in en flexibilitet? Detta ska återrapporteras till nämnden inom 6 månader.

Slutligen kan jag konstatera att vi hade mycket bra diskussioner i kvintetten och många bra frågor ställdes på nämnden. Även om mycket energi går åt när oppositionen medvetet återupprepar sina fel så är mycket ändå konstruktivt och för nämnden och kommunen framåt.

Annsofie2

Annsofie Thuresson
Ordförande Socialnämnden