Den 5 oktober presenterade moderaterna sitt budgetförslag – ett förslag som tar ansvar för Sverige och som visar en tydlig plan och riktning för Sverige. En budget som är i balans redan 2017, som inte lånar i en högkonjunktur och som ger mer pengar till kommuner och landsting än vad regeringens budget gör.

Så ur Kävlinge perspektiv – om en Moderat-budget skulle bli verklighet – hur påverkar det vår kommun? Moderaterna föreslår reformer inom fem område

1. Ansvar för ekonomi med minskade bidragsformer

I Moderaternas budget så rustas Sveriges ekonomi med motståndskraft inför nästa lågkonjunktur – med krav på en ansvarsfull ekonomiskt politik som hejdar utvecklingen inom de område där kostnaderna ökar mest.

Kävlinge kommun ser idag stora effekter av regeringens oförmåga exempelvis att klara flyktingkrisen. I moderaternas budget effektiviseras mottagandet vilket ger bättre förutsättningar för kommunerna att i sin tur stötta de nyanlända som flyttar in till kommunen. En stark svensk ekonomi gynnar alltid kommunen. Vi är mer påverkade av omvärlden än vad omvärlden påverkar oss.

2. Nolltolerans mot dåliga skolor

I socialdemokraternas budget så talar de om 10 ”välfärdsmiljarder” som går till kommunerna. Detta räcker inte – i moderaternas budget så dubbleras välfärdsmiljarderna fram till år 2020. En del är generellt för kommunerna att använda som de vill, en del till integration men stora skillnaden är just välfärdsmiljarder till skolan.

Moderaterna vill höja ambitionsnivån för den svenska skolan och påverkan i Kävlinge är att eleverna får gå en timme längre i skolan per dag med start på lågstadiet, mer matematikundervisning, högre lärarlöner och obligatorisk lovskola och läxhjälp för de som riskerar halka efter. Redan idag med framtidens skola når vi resultat i Kävlinge – med dessa medel når vi ännu längre i målet att ha en skola i toppklass. Något som regeringen inte ser.

3. Arbete och ansträngning ska alltid löna sig

Att ha ett arbete är det bästa för att motverka utanförskap och få en lyckad integration. Detta beskrivs i tre steg i moderaternas budget 1) krav 2)minska trösklar 3)öka drivkrafterna

För att skapa detta för nyanlända föreslår moderaterna att det införs en utbildningsplikt för de som kommit men saknar grundskolekompetens. Kraven på att göra sig anställningsbar bör även vara en förutsättning får att få permanent uppehållstillstånd.

För personer som är i bidrag ska det vara krav att söka jobb i hela landet. Moderaterna föreslår att 8 arbetsmarknadsinsatser blir en, att ett bidragstak införs och att skatten sänks för de med låga inkomster.

Så vad gör detta för kommunen? Moderaterna i Kävlinge håller med om att större krav är nödvändigt och att bidragstak bidrar positivt till kommunens ekonomi. Vi har en, i jämförelse med landet, låg arbetslöshet men vi är inte i mål – vi måste få ut fler av våra medborgare i självförsörjning, både etniska svenskar och nyanlända. Självförsörjning är den viktigaste faktorn för att minska utanförskap. Detta påverkar kommunens ekonomi positivt – vi ser årligen ökad utbetalning av försörjningsstöd, pengar som ibland är nödvändiga men för våra invånares skull ska minskas.

Ökade insatser under etableringsåren leder också till bättre integration och mindre kostnader i längden – oerhört viktigt för en kommun som Kävlinge som lever i en stor arbetsmarknadsregion med många möjligheter.

4. Tillväxt i hela landet

Jobb kommer inte av sig själv utan de skapas när skatterna inte är för höga och det går att anställa nya kolleger till rimliga villkor. Moderaterna föreslår exempelvis att RUT-avdraget tripplas från 25 tkr till 75 tkr som en del.

En ökad tillväxt i landet påverkar alla kommuner positivt. Kävlinge är en företagarkommun med många få-mans-bolag och många RUT-ROT företag. De föreslagna förändringarna gör att dessa företag ytterligare kan satsa på sin verksamhet, anställa och därmed bidra till Kävlinge med mer inkomstskatt och minskad arbetslöshet.

5. Trygghet att lita på

I utanförskapets spår följer otrygghet. Moderaterna föreslår 2000 fler poliser i Sverige med satsning på de område som är mest otrygga. Moderaterna skapar också utrymme för att polisernas löner ökar med 2000 kr/månad.

Även om Kävlinge är tryggt i stort och vi inte tillhör de områdena med mest problem så kommer en satsning på fler poliser att bidra till ökad trygghet varje dag i vår kommun. Att få hjälp när man behöver och se fler poliser ute är viktigt för en trygghet för våra invånare

Så moderaternas budget ger, till skillnad från regeringens budget, mer till skola, större krav på den enskilde individen att göra sig anställningsbar, bidragstak, effektivisering i flyktingmottagandet, mer pengar till polis, tredubbling av RUT-avdrag och mycket mer. Kävlinge får bättre förutsättningar, mer pengar till integration, välfärd och skola.

Moderaterna har en plan för Sverige och denna plan påverkar i allra högsta grad Kävlinge kommun positivt.

j-e                                                                              Pia kommunhus

Johan Ericsson                                                             Pia Almström
Ordförande Moderaterna i Kävlinge                            Ordförande kommunstyrelsen i Kävlinge