Snart ett år kvar till valet leder till reflektion från min sida. Har jag och mina kolleger i nämnden åstadkommit det vi bestämde oss för våren 2015 när vi tillsammans drog upp riktlinjerna och initiativen för mig att driva under mandatperioden?

Vårt mål var att våra invånare ska få större valfrihet, högre kvalitet, bättre kontinuitet och ökad trygghet. Så hur långt har vi kommit?

Valfrihet
Genom att ta beslut och införa LOV inom särskilt boende inom hemvården och för daglig verksamhet inom LSS har vi gett friheten till våra äldre att själv bestämma var de ska bo och friheten för våra funktionsnedsatta att välja var de ska arbeta. Vi har också gjort förändringar och utvecklat valfriheten inom servicetjänster.

Vi har konkurrensutsatt gruppbostäder inom LSS och genom att införa ett internt kö-system som möjliggör flytt så har även detta blivit valbart och en större frihet.

Kvalitet
Genom att ta fram tydliga kundlöften inom alla verksamheter vet våra kunder vad de kan förvänta sig av kommunen. Genom täta kvalitetsuppföljningar utvecklas kvalitén i verksamheten och gör att vi kan vara proaktiva och sätta in snabba insatser om något inte når upp till det satta kvalitetsgolvet. Vi fick det bästa kvitto på att detta fungerar 2015 då Kävlinge blev Sveriges kvalitetskommun.

Kontinuitet
Satsningar på karriärtjänster för undersköterskor och nya specialisttjänster har gjort oss till en attraktiv kommun att arbeta i. Vår specifika målstyrning kring exempelvis kontinuitet för brukarna har lett till ett tryggare bemötande. En långtgående delegation låter våra medarbetare både få befogenheterna och ha ansvaret har skapat en kreativ arbetsplats. Tydliggörandet och satsningarna har lett till en nöjdhet och kontinuitet för våra kunder.

Trygghet
Kontinuiteten ger trygghet. Satsningarna på förebyggande arbete har också ökat tryggheten och minska ensamheten hos våra äldre. Måltidsvän är ett bra exempel på detta. Bättre nutrition och sällskap leder till friskare invånare och färre insatser. Även våra satsningar på digital utveckling med nattvakt, digital signering av mediciner och nyckelfria lås bidrar.

Och förutom detta har vi infört resursfördelning baseras på prestation i alla delar i verksamheten där det är möjligt. Vi har gått från ett underskott till en nämnd i balans. Vi har gått från kvartalsvisa prognoser till månatliga nyckeltal som används hela vägen från politiken ut till medarbetarna. Vi talar samma språk och har en genomgripande förståelse för vad vi ska åstadkomma och hur vi ska göra det.

Så har jag och nämnden åstadkommit det vi satte upp 2015?
Att kunna säga att vi har infört valfrihet, att vi har kvalitet, att våra invånare känner sig trygga och detta på ett så effektivt sätt att våra invånare betalar näst lägst skatt i landet. Ja, det har vi gjort!

Med ett ett år kvar har vi fortfarande tid att förbättra – och vi kommer fortsätta arbeta lika fokuserat för att upprätthålla och utveckla verksamheten.

Annsofie Thuresson
Ordförande socialnämnden