Den 28/2 2018 beslutade Planutskottet under kommunstyrelsen att säga nej till detaljplanen för den gamla ”Finja tomten” i Lilla Harrie. I grunden är vi naturligtvis positiva, men frågan om vägen som går från kvarnen måste få en lösning. Genom åren har det gjorts åtskilliga försök att få byggnationen till stånd. Alla gånger har det fallit på vägen. Utan en lösning på det finns en uppenbar risk att detaljplanen kommer påbörjas, men inte gå att genomföra. Något ingen vinner på. Vi vill inte heller invagga någon i felaktiga förhoppningar och säga ja till en detaljplan bara för att få igång det arbetet och senare inte kunna fullfölja.

Frågan om vägen har utretts ett flertal gånger under de senaste åren och det finns olika alternativa lösningar. Men kommunen vill (i nuläget) inte använda tvångsmässiga medel för att lösa in mark för att ordna en trafiklösning för huvudsakligen en enskild verksamhet. Denna frågan skulle även kunna riskera att vara juridiskt fel. Likställighetsprincip / individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare. Detta är dock inget vi analyserat färdigt.

En utbyggnad på verkstadstomten utan att ändra trafiken för kvarnen, medför fler störningar från trafiken till de närboende. Detta riskerar att påverka kvarnens verksamhet eller deras möjligheter att bedriva sin verksamhet. Kommunen vill inte riskera att underminera Lilla Harrie valskvarn (Sveriges äldsta aktiebolag).

Kommunen har under åren även fört diskussioner med både Kvarnen och Finja för att finna lösningar på trafikfrågan, men det har inte lett fram till någon lösning. Dessa båda parter är, och bör även i fortsättningen, vara drivande i frågan. Båda har vinster i att finna en gångbar lösning.

Som sagt. I grunden är vi naturligtvis positiva till att det blir byggt på den gamla Finna tomten, men det skall bli byggt inte bara bli en fin detaljplan. Och vi vill inte starta detaljplanen bara för att kunna skjuta problemen ännu en gång till framtiden.


Pia Almström
Kommunstyrelsens Ordförande (M)