I måndags skedde två skjutningar i Kävlinge. Något vi annars mest läst om att det sker i större och än mer utsatta städer. Känslan av otrygghet ökar i samhället och det krävs nu krafttag från politiskt håll. Kriminella gäng breder ut sig, och i många områden finns stora problem med brottslighet. Så många som var tredje kvinna är rädd för att gå ut i sitt eget bostadsområde. Viktiga åtgärder för att öka tryggheten är fler poliser, skärpta straff och ökat brottsofferperspektiv.

Fler poliser ökar känslan av trygghet, samtidigt som det gör att samhället kan klara upp fler brott. Anmälningar får inte fortsätta staplas på hög. Moderaterna vill att Sverige ska ha minst 25 000 poliser senast 2025. Ett stort problem i dag är att många poliser lämnar yrket av andra skäl än pensionsavgångar, och det har vi inte råd med. Moderaterna vill höja attraktiviteten i polisyrket genom att bland annat höja polislönerna med 3000 kronor i månaden.

För att klara upp fler brott krävs också bättre möjligheter till kameraövervakning. Moderaterna föreslår därför att polisen ska kunna bedriva kameraövervakning på brottsutsatta och strategiskt viktiga platser utan tillståndsplikt.

För att öka brottsofferperspektivet föreslår Moderaterna fördubblad kränkningsersättning, något som utgår till brottsoffret när brottet utgjort en kränkning mot den personliga integriteten. En höjning är viktig för att brottsoffer bättre ska kompenseras för det obehag denne tvingats utstå, men också för att säkra privatpersoners förtroende för rättsstaten. Höjningen ska finansieras genom att de personer som begått brottet ska betala en större del av den totala brottsskadeersättningen.

Slutligen är det viktigt att straffen står i proportion till brottets allvar. Straffen måste därför skärpas för bland annat bostadsinbrott, vapenbrott, sexualbrott och för attacker mot blåljuspersonal. Moderaterna vill också ta bort straffrabatten för personer 18-21 år samt ta bort den så kallade mängdrabatten för de som döms för flera brott i en och samma rättegång.

Moderaterna är partiet för lag och ordning.


Boriana Åberg
Riksdagsledamot