Kommunfullmäktige har idag fattat beslut om att sälja 350-400 lägenheter av KKB:s bestånd och den styrande alliansen ser därmed ökade möjligheter att utveckla Kävlinge kommuns bostadsmarknad. Som ordförande i KKB:s styrelse är jag positiv till detta beslut.

Alliansen har ett tydligt syfte med att sälja 15% av KKB:s bostadsbestånd, så här följer de ståndpunkter som ligger bakom beslutet.

Syftet med en delförsäljning är att få in ytterligare en långsiktig aktör på hyresmarknaden som vill utveckla Kävlinge kommun tillsammans med KKB och andra samhällsbyggande aktörer. Vi kommer därför att välja en aktör som kan visa på långsiktighet och intresse i att utveckla Kävlinge kommun. Befintliga hyresgäster kommer att ha samma rätt till sina lägenheter som innan och ingen kommer att bli uppsagd för att det blir en ny fastighetsägare.

Bostadsmarknaden idag i Kävlinge kommun präglas av en monopolliknande situation där KKB har en marknadsandel på ca 70 % av alla hyresrätter och där det övriga beståndet är spritt på ett flertal mindre hyresvärdar. Som en jämförelse har MKB i Malmö ca 30% av marknaden i Malmö. Alliansen ser KKB, även efter en delförsäljning, som en viktig samhällsbyggare i Kävlinge kommun med en ledande ställning på bostadsmarknaden och med en uppgift att utveckla den. Den bristande konkurrensen gör dock att en kommuninvånare som vill bo i hyresrätt i praktiken inte har något annat val än KKB. Är man missnöjd med KKB som hyresvärd och samtidigt vill hyra sin bostad och alltså inte äga, får man kanske flytta till en annan kommun för att kunna bo kvar i hyresrätt. Frånvaron av andra aktörer på hyresmarknaden gör också att KKB inte behöver göra sitt absolut bästa för att behålla sina kunder, detta då alternativa hyresvärdar saknas. KKB behöver konkurrens för att kunna utvecklas som hyresvärd, för att helt enkelt bli en bättre hyresvärd.

Hyresrätter är viktigt för en fungerande bostadsmarknad och KKB är idag nästan ensamt om att bygga nya hyresrätter i Kävlinge kommun och bostadskön växer snabbt. KKB klarar inte att själva bygga nytt i den takt som efterfrågan på nya hyresrätter ökar. Det är inte möjligt att öka bostadsproduktionen för KKB från nuvarande nivåer (idag ca 45 lägenheter/år) om det skall vara långsiktigt ekonomiskt hållbart för bolaget. KKB behöver därför hjälp med att bygga hyresrätter i kommunen, då kommuninvånare efterfrågar det. Vidare innebär en delförsäljning att KKB får resurser att bygga fler lägenheter i egen regi, men också resurser till att bygga trygghetsboenden som vår kommun så väl behöver. Som ordförande för KKB ser jag att detta skulle kunna möjliggöras genom denna delförsäljning.

Med fler aktörer på bostadsmarknaden skulle den totala nyproduktionen av hyresrätter i kommunen kunna öka ytterligare. Att börja från noll lägenheter och bygga upp ett bestånd tar lång tid. Det innebär också ett stort åtagande och en stor risk att bara ha ett bestånd av nya lägenheter, vilket innebär att nya aktörer drar sig för att etablera sig i kommunen. Genom att sälja ca 15% procent av beståndet skulle en ny aktör få köpa ett grundbestånd av hyresrätter med olika utvecklingspotential som de sedan kan öka genom egen nyproduktion. Egen framtida nyproduktion är så pass viktigt för kommunen, att det kommer vara ett krav på de nya ägarna i köpprocessen, dvs kommunen kommer inte att sälja till någon som inte heller kommer att bygga ännu fler hyresrätter i Kävlinge kommun.

KKB har tyvärr idag ett eftersatt underhåll i delar av beståndet. Ett antal lägenheter håller idag inte den standard som man kan förvänta sig år 2019 i en kommun mitt i en tillväxtregion. Att kunna lägga extra pengar på renoveringar är viktigt för att komma ikapp med den underhållsskuld som KKB faktiskt har. KKB behöver mer resurser för renoveringar för att kunna erbjuda bostäder som håller den standard man kan förvänta sig av ett kommunalt bostadsbolag idag.

KKB klarar alltså inte att själva både bygga nytt och komma ikapp med underhållsskulden. Att åtgärda underhållsskulden utan extra kapitaltillskott skulle kosta de vinstmedel som idag läggs på nyproduktion. Genom att sälja delar av beståndet kan KKB tillföras nytt kapital att klara det eftersatta underhållet utan konsekvenser för nyproduktionen. Att klara både renovering och bygga nytt är viktigt för alliansens vision om att Kävlinge kommun skall bli Skånes bästa boendekommun.

Jag tror att KKB:s ägare, Kävlinge kommun, drar rätt slutsatser när de väljer att sälja 15 % av det kommunala bostadsbeståndet. Sammanfattningsvis, är det tre stora vinster:

1. Fler aktörer på marknaden
2. Fler nyproducerade hyresrätter totalt (KKB och andra aktörer)
3. Högre kvalitet och standard på KKB:s bestånd

Det är med stor respekt som jag tar emot ägardirektivet och jag kommer att göra mitt yttersta för att verkställa dessa riktlinjer som ägarna nu gett styrelsen i uppdrag att utföra.

Christian Lindblom
Ordförande, KKB