15 november, 2022

Politisk plattform 2023-2026

Kävlinge kommun ska vara en välskött och trivsam kommun för våra invånare och det självklara
valet för personer som flyttar att välja.
Här är valfriheten större, skatten lägre, servicen högre, skolan bättre och omsorgen trygg. Här
kan du förverkliga dina drömmar, göra hållbara val. Här är du trygg, här har du en kommun som
möjliggör för dig – här känner du dig hemma oavsett var i livet du befinner dig.

Tre utgångspunkter i arbetet 2023-2026 är

1 – Ordning och reda i ekonomin. Vi har tuffa år framöver och alla satsningar måste ske genom
effektiviseringar och prioriteringar. Vi ser det inte rimligt att, i det läge som våra invånare
befinner sig, öka skattesatsen denna mandatperiod. Fokus är att upprätthålla en bra
kärnverksamhet med hög kvalitet, fokusera på investeringar som leder till ökade skatteintäkter
och hela tiden värdera eventuella justeringar – vilka effekter detta har nu och på längre sikt.

2 – Förbättrat service och bemötande – på riktigt. Mycket arbete kring värdegrund har skett
internt, nu är det dags att service och bemötande till de som vi finns till för, våra invånare, når
Sverigetopp. Alla som kontaktar kommunen ska få ett bra bemötande, snabba, tydliga och
begripliga svar – samt känna att kommunen vill stötta dem och möjliggöra för dem.

3 – Samverkan – Kävlinge behöver bli en tydligare medspelare till både våra företagare och vårt
näringsliv, likaväl som till våra samarbetskommuner, till region, bolag och andra
samverkansparter. I den tid som kommer kan vi hitta synergieffekter och få en effektivitet vi
sedan kan dra nytta av i kommunens verksamhet.

Ideologiska grundförutsättningar i plattform 2023-2026 är:
Alla våra invånare har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter
Oavsett kön, ursprung, sexuell läggning eller ålder så är alla välkomna till Kävlinge kommun. I vår
kommun har alla samma rättigheter och möjligheter men också skyldigheter.

Kommuninvånarnas valfrihet ska vara central
Vi ska på alla områden sträva efter att kommuninvånarna har möjlighet att välja olika alternativ
när det handlar om offentligt finansierad verksamhet. Vi ska ha en positiv inställning till privata
initiativ som friskolor, äldreomsorg mm.

Skatten ska inte höjas
Prioriteringar ska vara första valet om pengarna inte räcker, besparingar i andra hand och endast
om kommunens ekonomiska fortlevnad hotas är en skattehöjning ett alternativ. Effektiviseringar
ska vara en självklarhet i alla budgetar.

Kommunen ska växa och invånarantalet ska öka
Framtida satsningar och ambitionshöjningar inom kommunen ska lösas genom att vi blir fler som
delar på kostnaderna. Befolkningsökningen ska i huvudsak ske i de stora tätorterna genom
förtätning.

Utförare av kommunal verksamhet
Kommunal verksamhet ska utföras av den som kan göra det bäst. Vi ska ha en positiv inställning
till att lägga ut verksamheter på andra aktörer.

Äganderätten ska värnas
Grundprincipen ska vara att den som äger något, typiskt sett mark, också ska bestämma över sin
egendom. Kommunen ska inte expropriera privat egendom eller begränsa ägarens möjligheter
att bestämma över sin egendom genom att till exempel detaljplanelägga eller göra
naturskyddsområden mot ägarens vilja.

Överenskomna prioriterade initiativ

De tre tidigare nämnda utgångspunkterna ska alltid has med i beaktande och inkluderas vid
prioriterade initiativ. Finansiering sker främst inom ram och via prioriteringar. Bemötande
gentemot våra kommuninvånare, företagare och andra intressenter är centralt – i alla direktiv ska
detta inkluderas som en naturlig faktor. Alla initiativ som kan ske via samverkan för att förbättra
för våra kommuninvånare ska också ske på detta sätt.

Byggnation
• Ta nya tag vid verkstadstomten i Lilla Harrie där kommunen ska vara en katalysator och
stöd.
• Utveckla Stora Harrie med kommunal verksamhet samt i mindre skala villabyggnation.
• Utveckla Löddeköpinge centralt med respekt för historia och befintlig byggnation.
• Fokus på Tallgården med perspektivet byggnation av bostäder i harmoni med befintlig,
äldre, byggnad.
• Utveckla Kullagården med trygghet och seniorbostäder.
• Det kommunala bostadsbolaget ska i första hand fokusera på förvaltning av befintligt
bestånd och eventuell nybyggnation ska ske med mångfald i åtanke, och gärna
bostadsrätter.

Infrastruktur
• Revidera Cykelplan med prioritering på trygga cykelvägar till kollektivtrafik samt till
kommunal verksamhet så som skolor, idrott och boende.

Miljö
• Verka för en ny återvinningscentral i samverkan med Lomma kommun med placering i
Borgeby.
• Kommunen ska vara möjliggörare att göra miljösmarta val.
• Miljöaspekt ska tas hänsyn till i upphandlingar, tillika närproducerat.
• Verka för en effektiv energiförsörjning, gärna blandad produktion vid Barsebäcksverket.
• ÖP ska följas i energiförsörjningsinitiativ – exempelvis vindkraftsutbyggnad är inte möjlig
med dagens byggnation.

Näringsliv
• Det ska vara enkelt att driva företag och vi ska komma upp i Sverigetopp i
näringslivsranking. Utveckla samt förbättra informationen kring företagslotsen för att
tydliggöra en väg in för våra företagare.
Välfärd
• Starta upp öppen förskola i Löddeköpinge i befintliga lokaler under 2023.
• Utreda och se över insatser för att minska kränkningar, mobbing och hot i våra skolor.
Trygghet och studiero är centralt. Fokus ligger på alla skolor men högstadiet är
prioriterat.
• Se över fortbildning för lärare med prioritet högstadiet.
• Utreda och samverka med regionen kring elevhälsan – hur kan vi minska den psykiska
ohälsan hos våra unga?
• Utreda och samverka med regionen kring äldrekuratorer kopplat till våra seniorer, främst
i våra kommunala boenden.
• Utreda och se över hjälpmedel för seniorer med syfte att modernisera och ge större
möjlighet till digitalt stöd.

Folkhälsa

• Skolidrottshallar ska byggas i fullmåttshallar, vilket optimerar resursnyttjandet och bättre
tillgodoser föreningslivets och idrottens behov.
• Förebyggande arbetet inom kommunal verksamhet är prioriterat. Fokus på samverkan
mellan nämnder och med ideella krafter.
• Översyn av föreningsbidrag med syfte att höja bidraget.
• Översyn av lokalbidrag till föreningar i syfte att mer rättvist fördela samt möjliggöra för
privata initiativ.
• Kommunen och regionen ska genom samordnade insatser arbeta mot droganvändning –
framför allt förebyggande arbete och rätt insatser i rätt tid för unga.

Trygghet
• Verka för kameraövervakning på upplevt otrygga kommunala ytor.
• Prioritera nya initiativ för ökad trygghet, så som belysning, musik och hantering av
vegetation.
• Ytterligare förbättra samverkan mellan polis, kommun, och civilsamhälle.

Integration
• Kravställning på praktik och att söka jobb för att få försörjningsstöd.
• För nyanlända ska integration prioriteras för att man snabbt ska kunna bli en del av det
svenska samhället. SFI och arbete är centralt.

Ta ställning och dela artikeln