Val 2022

Vi i Kävlingemoderaterna vill att Kävlinge kommun ska vara den bästa kommun man kan leva, bo och verka i - i alla delar av livet. Vi har alltid dig som invånare i fokus. Vi står på din sida.

Vår vision

Kävlinge kommun ska vara den bästa kommun man kan leva, bo och verka i – i alla delar av livet.

Vårt uppdrag

Kävlingemoderaterna ska värna det grundläggande uppdraget som är att tillhandahålla välfärd av hög kvalitet som är oberoende av konjunktursvängningar. Det handlar främst om att garantera människors

Våra grundvärden – Frihet, rättvisa och ansvar

Moderaternas utgångspunkt är att alla människor är unika och kan, vill och mår bra av att ta ansvar för sitt eget liv. Politikens uppgift är att möjliggöra utveckling och se till att alla får en så bra start på livet som möjligt och möjligheter att styra över sitt eget liv. Det sker genom att alla barn och unga ges en bra utbildning och en så god uppväxt som möjligt.

Oavsett bakgrund ska ansträngning alltid löna sig. Med frihet kommer också ansvar. Alla måste ta ansvar för hur de väljer att leva sitt eget liv och tillsammans har vi ett grundläggande ansvar att hjälpa och stödja dem som inte klarar sig av egen kraft. Rättvisa är att alla ges så lika möjligheter som möjligt. Alla ska kunna påverka sin livssituation oavsett var i livet man befinner sig. Valmöjligheter ska finnas inom alla områden. Genom att människor själva får välja visas respekt för individens egen förmåga och inneboende kraft. De ska alltid löna sig för människor att anstränga sig för att nå sina drömmar och skapa ett bra liv.

Trygghet

Alla ska känna sig säkra och trygga i vår kommun. Trygghet handlar om egen försörjning, kunskap, arbetsro i skolan och tillgång till god omsorg vid behov. Trygghet är också fysisk och inkluderar exempelvis att kunna röra sig säkert runt om i kommunen, oavsett gator, torg, bostadsområde eller i naturen.

Hållbar utveckling

Moderaterna strävar efter ett samhälle som utvecklas på ett hållbart sätt. Det handlar om balans mellan tre av varandra beroende delar – ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Ordning och reda

Moderaterna prioriterar ordning och reda i kommunens ekonomi. En sund ekonomi är avgörande för att kommunen ska kunna göra investeringar i välfärden. God ekonomi är också en förutsättning för att du som kommuninvånare ska känna dig trygg med att välfärdstjänster finns att tillgå för de som har behov av dem. Vårt mål är att varje skattekrona ska utnyttjas så effektivt som möjligt och komma kommuninvånarna till del. Det är inget självändamål att ha hög kommunalskatt. Tvärt om vill vi att skatten ska vara så låg som möjligt utan att göra avkall på kvaliteten i välfärden, så att kommuninvånarna får friheten att själva välja vad de vill använda sina pengar till.

Skola och Förskola

En bra förskola ger en viktig grund att stå på inför de kommande skolåren och är grundläggande i arbetet mot en likvärdig skola där möjligheterna att tillgodogöra sig kunskaper avgörs av den enskilda elevens förmågor och insatser och inte utifrån elevens socioekonomiska bakgrund. Kävlinge ska vara en kommun där det inte finns hinder för social rörlighet och i det arbetet är en god förskola viktig.

Barn och ungdomar går i skolan för att lära. Skolan fyller även ett socialt och till viss del uppfostrande syfte, men skolans primära uppdrag är att ge barn och ungdomar de kunskaper de behöver för att klara sig som vuxna. Kunskapsinhämtningen får aldrig åsidosättas för annat och skolans fokus måste alltid vara ökad kunskap för eleverna och en trygg vardag.

Alla som har skolan som arbetsplats, elever och personal, ska mötas av en daglig miljö som respekterar det jämställda och jämlika samhället. I detta arbete är skolans Elevhälsa viktigt. Kävlingemoderaterna vill stärka upp Elevhälsan ytterligare. Inte minst nu efter, eller under pågående, pandemi. Den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar och för att eleverna ska kunna klara sina studier behöver de må bra.

Fem löfte till dig

 • Vi kommer stå upp för mångfald och föräldrarnas valfrihet inom barnomsorg och skola
 • Vi vill att Kävlinge kommun ska erbjuda barnomsorg på flexibla tider över dygnet och veckan
 • Vi kommer utöka undervisningstiden
 • Vi kommer arbeta för ökad studiero och trygghet i skolorna
 • Vi kommer stärka Elevhälsan

Kultur och Fritid

Kävlinge kommun har ett aktivt och livskraftigt föreningsliv. Föreningarna bidrar inte bara med sysselsättning för sina medlemmar utan har också en viktig uppgift att fylla i att ge människor en plats i livet. Kommunens uppgift ska vara att stötta och underlätta för föreningarna. Särskilt viktigt är detta när någon vill starta en ny förening och inte har erfarenhet av detta.

I Kävlinge, som i de flesta kommuner, räcker inte halltiderna till för föreningarnas behov. Moderaterna ställer därför krav på att när det byggs nya kommunala skolor med idrottshall så ska idrottshallen vara fullstor för att kunna användas på kvällar och helger av föreningarna.

Flertalet av våra föreningar håller till i vår natur och i våra skogar och grönområde. Här har kommunen därför ett särskilt ansvar att se till att detta sköts på ett sätt som inte bara gör dem tillgängliga utan också att vi lyssnar in behovet och är tillmötesgående i det som är så många barn och ungdomars fritid.

Vi måste också se över och bredda begreppet – nya sporter och föreningar kommer fram. E-sport och gaming är ett exempel. Här vill vi också möjliggöra för trygga miljöer för att utveckla föreningslivet för ”nya” sporter.  I vår kommunala musikskola kan våra barn och ungdomar lära sig inte bara att spela ett instrument, spela teater, sjunga, trolla, måla och skapa utan numera också skapa en tv-produktion. Här vill vi se en fortsatt utveckling så vi kan utveckla kulturskolan.

Fem löfte till dig

 • Vi kommer skapa trygga miljöer för våra barn och ungdomars föreningsliv
 • Vi kommer utveckla möjligheterna för nya föreningar och sporter
 • Vi vill tillvarata kreativiteten i kulturskolan och utveckla nya område att erbjuda undervisning i.
 • Vi kommer på bättre sätt tillgängliggöra naturområde, skog och mark
 • Vi vill omvandla Lallerstedska huset till ett kulturhus/ungdomshus med plats för Kulturskolan och andra kultur och fritidsverksamheter

Äldreomsorg

Kävlinge kommun ska vara bra kommun att åldras i. Här ska livskvaliteten vara hög för alla seniorer. Äldreomsorgen ska hålla genomgående hög kvalitet med stor möjlighet för de äldre att påverka sin vardag och livssituation. Det innebär allt ifrån att välja vilket boende man vill bo på till att ha goda valmöjligheter vad gäller hur dagarna ska spenderas. I vår kommun ska äldres möjlighet till guldkant i vardagen inte avgöras av huruvida man bor kvar hemma eller på äldreboende, oavsett om guldkanten utgörs av en snaps till julbordet eller att kunna ta del av evenemang som sker i kommunen.

Våra träffpunkter runt om i kommunen är viktiga centrum för aktiviteter för våra seniorer. Här ska föreningar fortsatt kunna nyttja lokalerna till deras verksamheter, vare sig det är biljard, bridge, bakning eller vad som än står på agendan. Det ska finnas fikamöjligheter och möjlighet att beställa dit mat om så önskas.

Moderaterna vill verka för att modern teknik ska användas där det skapar mervärde för de äldre. Vi ser gärna att den används för att exempelvis skapa social samvaro och möjliggöra kontakt med släkt och vänner på avstånd. . Detta kan bara möjliggöras om rätt teknik finns tillgänglig. Vi vill därför bredda hjälpmedelsutbudet till att även kompletteras med teknisk utrustning så som datorer eller läsplattor.

Fem löfte till dig

 • Vi kommer värna om valfriheten för våra äldre och samtidigt utveckla den kommunala verksamheten
 • Vi vill fortsätta satsning på personalen genom vidareutbildning
 • Vi kommer utveckla träffpunkterna och samarbetet med våra föreningar
 • Vi kommer breddinföra projekten för ”nollvision undernäring äldre”
 • Vi kommer Införa nya förskrivna digitala hjälpmedel

Stöd när den egna kraften inte räcker till

Kävlinge kommun har ett brett socialt ansvar som innefattar allt ifrån att bekämpa sociala problem och utanförskap till att ge människor med funktionsnedsättning en trygg tillvaro. Kävlinge kommun är och ska vara en kommun för dig som vill något. Alla människor vill något, och Moderaterna tror på varje människas inneboende kraft. Människor har dock olika förutsättningar och många hamnar i något skede i livet i ett läge där man behöver stöd och hjälp från det offentliga, ett läge där den egna kraften inte räcker till. Våra sociala skyddsnät finns till för att hjälpa de svagaste i samhället och stötta människor som hamnar snett i deras väg tillbaka till att stå på egna ben igen.

Att leva med en funktionsvariation är att leva med en eller flera extra utmaningar. Dessa är livslånga och inte ett tillfälligt behov. Däremot kan behovet skifta under åren. Kävlinge kommun måste underlätta för den enskilde att möta de dagliga utmaningarna. Detta gäller både i den fysiska planeringen av kommunen såväl som i det utbud som kommunen har. Vi moderater tror på alla människors förmåga och vill att alla når sin egen fulla potential. Det innebär att stödet utgår från individen, att individen får möjlighet att påverka och välja så långt man har förmåga att göra så.

Fem löfte till dig

 • Vi kommer intensifiera arbetet med att få ner ungdomsarbetslösheten
 • Vi kommer uttala en nolltolerans mot bidragsfusk
 • Vi kommer öka samverkan inom kommunen för att upptäcka och hjälpa fler ut ur situationer med våld i nära relationer och/eller hederproblematik
 • Vi kommer fokusera på att minska den psykiska ohälsan
 • Vi kommer sätta kvalitén i fokus inom arbete för funktionsvariation

Näringsliv och företagande

Det är i företag jobben skapas. Politiker kan inte skapa jobb, däremot har politiken en viktig uppgift i att skapa goda förutsättningar för företag att etablera sig och växa i Kävlinge kommun.

Vi har legat mycket högt i företagarrankingar men de senaste åren har vi sjunkit. Detta är naturligtvis inte bra och vi behöver analysera varför och åtgärda det som vi från politiskt håll kan påverka. Arbetet med att förbättra företagsklimatet kommer att vara i fokus de närmsta åren. Det gäller allt ifrån att förbättra och förenkla företagens kontakter med kommunen i form av tillstånd och liknande, till att säkerställa att det finns tillgång till verksamhetsytor i olika delar av kommunen.

Fem löfte till dig

 • Vi kommer Införa ”en väg in” för våra företagare – en företagslots till syfte att minimera den administrativa belastningen
 • Vi vill säkerställa att det finns tillgänglig mark för verksamhetsetablering
 • Vi vill utveckla samverkan mellan kommunen och det lokala näringslivet vad gäller kompetens- och utbildningsbehov
 • Vi vill att Kävlinge kommun är en attraktiv arbetsgivare som lockar kompetent och engagerad personal
 • Vi vill se att medarbetare i Kävlinge kommun ska ha möjlighet att arbeta kvar till 70 års ålder om båda parter är överens.

Integration

En av de mest avgörande utmaningarna för alla kommuner handlar om att få alla de nyanlända som sökt sig till vårt land i arbete. Det är av största vikt att det ska vara mer lönsamt att arbeta än att gå på bidrag och att vägen kortas för att snabbt komma i arbete. Det kräver att politiken gör vad den kan för att korta vägen från bidrag till självförsörjning. Lyckas vi kommer de nyanlända att bli en tillgång och vara med och bygga vårt samhälle starkt, men misslyckas vi riskerar kommunen dras isär med ökad otrygghet och ökat bidragsberoende. Att ha ett jobb att gå till är en viktig del av våra liv. Ett jobb innebär gemenskap och underlättar språkinlärningen. Dessutom innebär ett jobb möjlighet att försörja sig själv och den friheten som kommer med det. I Kävlinge kommun ligger vi långt framme och under den gångna mandatperioden har det varit en av våra mest prioriterade frågor.

Fem löfte till dig

 • Vi kommer verka för att Migrationsverkets dagersättning villkoras med att asylsökande deltar i aktiviteter
 • Vi kommer verka för att kommunerna övertar hela etableringsansvaret
 • Vi kommer verka för att asylsökande ska kunna söka jobb från dag ett utan att behöva ansöka om undantag från skyldigheten att ha arbetstillstånd
 • Vi kommer verka för att asylsökande som får jobb under asyltiden och kan försörja sig själv klassas som arbetskraftsinvandrare
 • Vi vill konkurrensutsätta den egna SFI-undervisningen

Hållbar utveckling och byggnation

Moderaterna strävar efter ett samhälle som utvecklas på ett hållbart sätt. Det handlar om balans mellan tre av varandra beroende delar – ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

För att Kävlinge ska kunna utvecklas på lång sikt krävs att vi utvecklar vår kommun på ett hållbart sätt. Det handlar inte bara om en miljö och klimatmässig hållbarhet, det handlar också om hur vi bygger och utvecklar våra samhällen så de är attraktiva och att människor vill bo här.

För Moderaterna i Kävlinge innebär en god miljöpolitik att underlätta för nya tekniker och lösningar som både är kostnadseffektiva och bidrar till att begränsa miljö- och klimatpåverkan. För att vi ska klara de utmaningar vi har framför oss behövs ett starkt och ansvarsfullt politiskt ledarskap. Det innebär att vi behöver informera om alternativ, sprida goda exempel, inspirera och skapa incitament för en ökad miljömedvetenhet i så väl den kommunala organisationen, hos företag som verkar här och hos våra invånare.

Vi vill att det i Kävlinge ska vara lätt att göra rätt, både för miljön och i byggnation.

Fem löften till dig:

 • Vi kommer öka kravställningen i upphandling för att säkerställa en hög klimatprestanda
 • Vi kommer möjliggöra för fler att installera solceller på sina tak
 • Vi kommer anlägga cykelväg mellan Hofterup-Dösjebro samt Furulund-Löddeköpinge
 • Vi kommer stötta lokala företag att bli mer hållbara och därmed konkurrenskraftiga
 • Vi kommer i möjliga utsträckning minska byråkratin i kommunen som hindrar bostadsbyggande eller försvårar för företagare.

Trygghet

Alla ska kunna känna sig trygga i Kävlinge kommun, oavsett ålder och oavsett tid på dygnet. Tyvärr är det inte så. Trots att vår kommun är en trygg kommun med, jämfört med andra kommuner, få inrapporterade brott så finns det många människor som känner sig otrygga.

Alla ska känna sig säkra och trygga i vår kommun. Den fysiska tryggheten är en bred politisk fråga som handlar om allt från ljussätta gångstråk till resurser till polisen. En viktig faktor i det övergripande trygghetsarbetet är dialoger med medborgarna om vilka åtgärder de vill ha för att öka tryggheten där de bor. Alla ska kunna känna sig trygga i sitt bostadsområde och det är de boende som känner sitt bostadsområde och bäst vet vilka områden som känns otrygga. Därför vill Kävlingemoderaterna arbeta för fler dialoger med boende för att öka tryggheten i bostadsområdena.

Fem löfte till dig

 • Vi kommer öka dialogen med kommuninvånarna för att kunna öka tryggheten
 • Vi kommer avsätta öronmärkta medel för att åtgärda otrygga miljöer motsvarande det som görs med lätt avhjälpta hinder inom tillgänglighetsområdet
 • Vi kommer avsätta resurser för att prova nya metoder för att öka tryggheten och minska skadegörelsen i offentliga miljöer
 • Vi vill använda mer kamerabevakning på offentliga platser som är brottsutsatta
 • Vi vill involvera frivilligorganisationer mer i kommunens trygghetsarbete
 • Öka samverkan mellan kommunen och polisen

Civil beredskap

De senaste årens kriser med först en pandemi och sedan ett krig i Europa nära vårt eget land har satt ljuset på vikten av att ha en beredskap för saker vi inte kan förutse och som kan verka osannolika. Mycket av den civila beredskapen är ett nationellt ansvar men kommunen kan, och ska, ta på sig en del.

 • Vi kommer att utreda möjligheterna att samverka med andra kommuner för att gemensamt hjälpas åt att hantera större kriser.
 • Vi kommer att avsätta medel för att stärka upp vår förmåga att utföra vårt kärnuppdrag i händelse av en längre kris.
 • Vi kommer att se över kommunens förmåga att tillhandahålla nödvatten inom kommunen i händelse av att de redundanssystem som vi har vi Sydvatten inte är tillgängliga.
 • Vi kommer att utreda behovet av, och möjligheterna till, att kunna förse kritiska samhällsfunktioner med reservkraft.
 • Vi kommer att se över möjligheterna att lokalt säkerställa livsmedelsförsörjningen, eller i vart fall öka möjligheterna för att det ska finnas livsmedel att tillgå lokalt i händelse av en kris

Ett avslutande löfte till dig

Vi moderater kommer, om vi får väljarnas förtroende, att fortsätta styra kommunen på ett ansvarsfullt sätt – med ordning och reda, god kvalité och hög effektivitet. Vi har kraften att leda Kävlinge.