Fler poliser behövs för att kommuninvånarna ska kunna känna sig trygga

På moderaternas arbetsstämma i Örebro röstades det skånska förslaget om kommunala poliser ner.

Jag kan se vissa poänger med att man kommunalt kan stärka upp polisnärvaron i kommunen. Tillfälligt vid behov eller permanent för att öka den långsiktiga tryggheten i kommunen. Poliser som skulle kunna ta sig an ”vardagsbrott” som idag läggs ner innan bläcket på anmälan hunnit torka. Dessa positiva effekter till trots ser jag en del övervägande negativa aspekter.

Risken är överhängande att den statliga polisen sakta men säkert minskar sin lokala närvaro och att kommunerna får fylla på med egna poliser för att ha en polisiär närvaro i kommunen. Denna risk är oberoende om de kommunala poliserna är en del av den statliga polismyndigheten en lokal polismyndighet. Resultatet blir det samma – kostnader som ska ligga på staten vältras över på kommunerna.

Skulle det genomföras som en lokal polismyndighet är risken för gränsdragningsproblem stor. Ska den lokala polisen ta hand om ett villainbrott? Ska den ta hand om flera villa inbrott i samma område? Ska den till och med ta hand om en våg av villainbrott? Ska en brottsutredning som växer under utredningen och blir för stor för den lokala polismyndigheten, flyttas över till den statliga polisen och kanske läggas ner för att de inte har resurser eller inte anser att det aktuella brottet är prioriterat?

Vi skulle vara tillbaka där vi var före omorganisationen fast med fler ännu mindre polismyndigheter och en betydligt större nationell organisation. Det kanske inte är fel i sig att gå tillbaka till fler polismyndigheter men då ska det inte göras smygvägen med kommunerna som finansiärer – vi har tillräckligt med ekonomiska utmaningar kommunerna.

Alternativet att kommunerna kan köpa poliskapacitet lokalt är inte heller bra alternativ. Hur ska kommunerna kunna säkerställa att de får vad de betalar för. På sikt skulle det troligen resultera i att de kommuner som inte betalar heller inte får någon polisiär närvaro värd namnet. ”Normalnivån” utan tillköp skulle sannolikt sänkas.

Polisen måste få ordning på sin organisation. Det måste finnas en lokal närvaro och då krävs fler poliser. Lokala poliser måste finnas men de ska inte betalas av kommunerna. Det måste bli ett stopp på att staten lägger över ansvar på kommunerna utan att skicka med pengar och då ska inte vi moderater driva frågor som resulterar i just detta.

Johan Ericsson
ordförande Kävlingemoderaterna

Rapport från arbetsstämman

Den 12-15 oktober har moderaterna haft arbetsstämma där politiken som ska drivas och genomföras efter valet 2018 sattes. Tonen på stämman sattes direkt med ett framåtriktat rakt och positivt inledningstal av vår partiledare Ulf Kristersson. Detta genomsyrade sedan allt. Förhandlingar, debatt och beslut. Pragmatism, framåtanda och hoppfullhet. Något som blev ännu tydligare i Ulfs tal på lördagen. Vi ägnar oss åt politik, åt att säga som det är, både positivt och negativt, och att alltid ha lösningar på den problematik Sverige har på riksplan, i regioner och i kommunerna.

Besluten som togs? Det var många och ni kan läsa om dem på moderaterna.se – här några axplock:

Skola och utbildning
Vi har bra skolor i Sverige, men vi måste bli bättre. En central punkt är att öka kunskap hos eleverna. Detta görs bland annat genom fler undervisningstimmar, mer rörelse och ordning och reda.

M är för ordningsbetyg, att utreda tre-termins-systemet för införande i Sverige. Vi vill också se skolplikt upp till 18 år för de som inte nått behörighet till gymnasiet. Detta är mycket viktigt. Behörighet till gymnasiet och genomgången utbildning är nyckel till att inte hamna i utanförskap. M vill också skapa en ny skolform, yrkesskola för främst våra nyanlända men även andra som denna form passar för – och denna skolform är från 16 år.

En särskild skrivning och särskola kompletterade propositionen om skola, där det trycktes på kunskapskraven även i denna skolform. Det är inte skolformen utan förmågan som ska sätta begräsningarna

Vi fick en stund med moderaternas nya talesperson i utbildningsfrågor, Erik Bengtzboe. Är ni nyfikna kan ni gå in på vår Facebook och lyssna in Eriks reflektioner.

Lag och ordning
Den stora debattfrågan här var nationellt förbud mot tiggeri. Det som beslutades var att, efter utredning, införa det. Något vi behöver följa noga på kommunal nivå.

Förslaget om kommunala poliser klubbades inte igenom, utan avslogs. Det som istället beslutades var om kommunala ordningsvakter och utökade befogenheter för dem. Kameraövervakning på utsatta bostadsområden och att polisen ska få ha just kameraövervakning på brottsutsatta platser utan tillstånd gick också igenom.

Straffrabatten för 18–21 åringar tas bort och generellt skärpta straff för brott klubbades. 10 000 mer polisanställda fram till 2025 har vi redan sett i moderaternas budget, men det gick också igenom utan diskussion på arbetsstämman.

Jobb, arbetsmarknad och företagande
Stor fokus i besluten ligger i att minska utanförskapet och att alla som kan ska jobba. Därför så antogs förslag som att bidragstak ska sättas för hur många bidrag ett hushåll kan få samtidigt, sänkta tak i a-kassa och bortre gräns för a-kassa/aktivitetsstöd efter 3 år.

Arbetsförmedling ersätts med jobbcenter med ett smalare uppdrag, sänkt skatt för pensionärer men också nytt jobbskatteavdrag så att en normalinkomsttagare får 500 kr mer i månaden.

M vill se inträdesjobb med lägre ingångslön och slopad arbetsgivaravgift i tre år så att fler kan lära jobbet på jobbet. Turordningsreglerna ska ändras till att i högre grad baseras på kompetens och inte strikt ”sist in först ut”.

Även höjt tak för rut-tjänster antogs där fler tjänster ingår och taket är 75000 kr.

Vi fick även en stund med Anna Jähnke, som är kommunalråd med ansvar för arbetsmarknad i Helsingborg. Är ni nyfikna på vad hon tycker om besluten så se intervjun på vår Facebook-sida.

Tillväxt i hela Sverige
Fokus på infrastruktur och satsningar var tydlig. Både tåg, elvägar och flyg debatterades. Ökad hastighet på motorvägarna till 130 km/h klubbades.

Inom bostadsdelen så var fokus mycket på att stärka individens rätt till att bygga, bygga om och förenkla regelverket. Att förstärka översiktsplaneringen och begränsa detaljplanekravet är en del. Att begränsa tidsåtgången vid överklagande en annan. En reform av strandskyddet behövs och länsstyrelsens rätt att ompröva kommunernas beslut om dispens tas bort.

Ökad yta för Attefallshus, förenklat regelverk vid uthyrning, både av rum i egna bostaden och andrahand. M vill se över både nuvarande hyresreglering och att en friare hyressättning vid nybyggnation utreds. Digitalisering var i fokus och utbyggnad av bredband.

En annan del som också blivit en nyckeldel är miljöpolitiken. Maria Malmer Stenergard är ny talesperson inom detta område och hon uttryckte det väl i att en miljö- och klimatpolitik som levererar faktiskt resultat med bas i moderata grundvärde som äganderätt, marknadsekonomi, och internationell samverkan. Varje skattekrona som läggs ska också leverera största möjliga miljöeffekt. Ordning och reda ska gälla även i klimatpolitiken. Se gärna vår intervju med Maria på vår Facebooksida!

Vård och omsorg
Fokus inom sjukvården är att återinföra kömiljard för att på så sätt öka tillgängligheten. Den högspecialiserade vården ses över och fokus i resurser och organisation är primärvården. Den problematik inom primärvården som är just nu ger effekter genom hela vårdkedjan och detta har moderaterna fokus på och är det som ska förbättras och ändras.

Även psykiatrin och barns och ungdomars ökade ohälsa var i fokus med satsningar inom detta område.

Inom socialtjänsten vill m se nya karriärstegar för socialsekreterare, förenkling av biståndsbedömning oh skärpta straff för angrepp av socialsekreterare i deras myndighetsutövning. M vill också införa nationella kvalitetskrav inom socialtjänsten.

För äldre ser vi fokus på måltid och måltidslyft, för förenklad biståndsbedömning även här samt nationella kvalitetskrav.

Migration
Inom migration ligger fokus på krav och ansvar. Samhällskunskap och språktest för medborgarskap, tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel som permanentas vid egenförsörjning. Även i anhörighetsinvandringen sker skärpta försörjningskrav och bygga på jobbinkomster.

En direktavvisning av asylsökande till annat säkert land ska kunna ske i krislägen och asylsökande ska vara tvungna att bo på migrationsverkets asylboende. Det ska göras fler inre utlänningskontroller och att förvarstagande av personer som ska utvisas oftare ska ske.

Ja och den stora diskussionen – M vill att EU på sikt tar emot bara kvotflyktingar och att asylsökande ska göras utanför EU.

Försvar
Moderaterna vill stärka försvaret och i princip dubbla anslaget till att omfatta 2% av BNP inom 10 år.

En stor diskussion skedde kring värnplikten – och moderaterna klubbade att vi är för att i regeringsställning bibehålla den aktiverade värnplikten.

Det tydliggjordes också att moderaterna tillsammans med övriga alliansen ska driva frågan om ett snabbt svenskt NATOmedlemskap.

Sammanfattningsvis:
En positiv, pragmatisk och fokuserad stämma där det är tydligt att moderaterna står för framåtanda, hoppfullhet, ordning och reda och för att stärka kärnuppdraget. Detta genomsyrar vårt parti just nu och detta är det vi tar med oss i vårt arbete i Kävlinge.

Johan Ericsson, Pia Almström, Annsofie Thuresson

Vi tar kampen för vår vårdcentral

För oss Kävlingemoderater är våra invånares trygghet ett av de viktigaste områdena vi jobbar för. Trygghet i skola, i äldreomsorg, när du är ute och rör dig i vår kommun, när du har kontakt med kommunen men också en trygghet i vården – att du ska få rätt vård i rätt tid.

I våras signalerade Jessica Ekelund, distriktsköterska på Kävlinge vårdcentral, om bristande resurser, personalflykt, arbetsmiljö och vad detta gav och skulle ge för effekt för invånarna i Kävlinge kommun. Löftet från primärvårdsledning och region var då att detta hade högsta prioritet och man såg på olika lösningar. Resultatet? Inget. Äldremottagningen är stängd, akuttider tar slut, vi saknar läkare och fler uppsägningar sker. Vårdcentralen kan inte hålla vårdgarantin och samtidigt ställs fler och fler krav och mer läggs över på primärvården. Därför har vi träffat Jessica och många av er invånare. Vi har samtalat och lyssnat och lagt till våra egna erfarenheter.

Vi i Kävlingemoderaterna är inte bara bekymrade utan upprörda – det vi upplever och hör är oacceptabelt. Låt oss vara tydliga – vi har stor beundran för Jessica och alla anställda på vårdcentralen som dagligen gör allt och lite till för att våra invånare ska få den vård de behöver. Problemet ligger inte där. Det ligger hos den politiska ledningen i regionen och deras oförmåga att prioritera om och prioritera rätt. Att öka kravställningen samtidigt som de totala resurserna brister är en omöjlig ekvation. Det röd-gröna styret har inte kontroll, de har inte lyssnat, de har inte förstått!

Trygghet, kvalitet och valfrihet är grunden – om inte regionen kan leverera så slår det på våra invånare, och på kommunen. Vi, Kävlingemoderater, kan inte vara tysta, vi kommer inte att vara tysta.

Jessica bad politikerna reagera och agera. Vi hör, vi reagerar, vi agerar. Vi lovar dig Jessica, dina kolleger och alla våra invånare att ta kampen för en trygg, säker och tillgänglig vårdcentral för alla. Nej, vi äger inte frågan, för då hade det varit löst! Men vi lovar att driva den. Kävlingemoderaterna kommer inte att ge upp. Jessica har valt att lämna vårdcentralen för andra utmaningar – det beklagar vi. Men vi kommer fortsätta det hon startat. Vi kommer att göra det vi kan för att påverka det rödgröna styret i regionen så att våra invånare får den vård de har rätt tid, kan känna den trygghet som de har rätt till. Vi kommer att aktivt arbeta för att fler alternativ kommer till kommunen och vi kommer att jobba ända in i kaklet för att byta ut det röd-gröna styret till ett alliansstyre som prioriterar invånarnas behov av bättre tillgänglighet och större trygghet.


Johan Ericsson
Ordf Kävlingemoderaterna

Annsofie Thuresson
Vice ordf Kävlingemoderaterna

Jessica Ekelund
Distriktssköterska Kävlinge

Vi efterlyser fler vuxna i debatten….

Jag är mycket tveksam till att skriva detta inlägg. Men vi närmar oss valår och taktik, smutskastning och härskarteknik ökar i takt med att valdagen kommer. Om vi inte säger ifrån kommer Kävlinges valperiod att vara outhärdlig, inte bara för oss politiker utan framförallt för dig som invånare.
Det är en sak att bemöta politik med sakliga argument, att vi bottnar i olika ideologier eller för den delen känner frustration av att inte få igenom sina förslag. I Kävlinge har vi haft högt i tak och vi har kunnat diskutera högljutt och engagerat men sedan efteråt har vi haft respekt och kunnat ta i hand. Denna mandatperiod har detta ändrats (som jag tidigare berört i inlägget om härskarteknik och politikerförakt)
Jag och mina kolleger i moderaterna arbetar för valfrihet. Det är ett långsiktigt arbete som pågått under flera år. Vi hoppas på fler aktörer i kommunen för det är en grundsten för att införa valfrihet. Vi har kontinuerlig dialog med många företagare i och utanför kommunen.
Att oppositionen väljer att sprida lögner, gå till personangrepp och att insinuera mutor är förtal, ärekränkning och åtalbart. Mitt arbete är helt transparent, och de anklagelser som oppositionen gör ÄR förtal, inte bara som fras utan i juridisk mening. Spridningen som görs via social media visar dessutom att det är ett taktiskt, strategiskt och genomtänkt sätt att sprida personangreppet. Är det så vi ska föra politiken i Kävlinge kommun? Genom förtal, polisanmälningar och åtal?
Annsofie Thuresson
ordförande socialnämnden

Det går bra för Sverige

Socialdemokraterna gick till val på att Sverige skulle ha Europas lägsta arbetslöshet till 2020. Man behöver inte ha en doktorsexamen i politisk taktik för att inse att året sattes så att man inför valet 2018 kan hävda att man är på god väg. Även om siffrorna pekar åt fel håll kan man hävda att man i sin kristallkula kan se vändningen, bara man får förnyat förtroende i fyra år till.

Visst har det gått åt rätt håll med arbetslösheten i landet. Fler är i arbete och färre är arbetslösa. Det har väldigt lite att göra med den politik som Stefan Löfven och hans regering för. Den ena satsningen efter den andra visar sig vara en flopp. Av 32.000 trainee-jobb, ett av socialdemokraternas viktigaste vallöften, blev det en handfull.

Vi kan konstatera att i Kävlinge är arbetslösheten bara hälften av Skånesnittet och en bra bit under rikssnittet. Samtidigt kan vi konstatera att näringslivet går bra i Kävlinge och företagsklimatet är bäst i Skåne och sjätte bäst i landet. Något som jag är stolt över, inte bara som politiker utan som företagare. Jobb skapas i huvudsak av företag, inte av regeringen. De absolut bästa arbetsmarknadsåtgärderna är att se till att företagen, i kommunen, i regionen och i landet, kan växa och anställa folk. Ett gott företagsklimat och högkonjunktur ger långt mycket bättre resultat på arbetslösheten än alla arbetsmarknadsprogram tillsammans.

Socialdemokraterna och Ylva Johansson verkar helt bortse från just det faktum att det råder högkonjunktur och det är den stora anledningen till att arbetslösheten minskar. Jämfört med de andra EU-länderna så har Sverige halkat efter. Sverige ligger nu på en 16:e plats i tävlingen om Europas lägsta arbetslöshet. Det är nu fler länder i EU som har lägre arbetslöshet än Sverige, än som har högre. När Ylva Johansson står i SVT och uttrycker sin glädje över att arbetslösheten sjunker i hela Europa och att hon gläds med de länder det går bra för är det två saker hon missar helt.

  • När Sverige hamnar på den nedre halvan inom EU är det ett tydligt kvitto på en misslyckad politik.
  • Har man satt upp en målsättning baserad på jämförelser med andra länder hamnar man längre och längre från måluppfyllelse för vart land som passerar oss i jämförelsen.

Sverige behöver en regering som satsar på företagande och ger förutsättningar för att riktiga jobb kan skapas. En regering som prioriterar arbete framför bidragsberoende. En regering ledd av Moderaterna. Om knappt ett år är det val då måste vi byta ut den Socialdemokratiska regeringen annars kommer vi att ligga i topp på arbetslöshetsrankingen – fast från fel håll.

Johan Ericsson
Ordförande Kävlingemoderaterna