Välkommen till extra årsmöte med Kävlingemoderaterna

På det ordinarie årsmötet den 25 mars sköts punkterna Fastställande av balans- och resultaträkning och Ansvarsfrihet till styrelsen upp. Den nya styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att kalla till ett extra årsmöte där dessa två frågor avhandlas, vilket härmed görs.

Det extra årsmötet hålls i samband med gruppmöte klockan 1800 den 22 april. Revisorerna kommer att presentera sin revisionsberättelse senast på årsmötet.

Edit: Det går att ladda ner revisionsberättelse här; pdf

Dagordning för det extra årsmötet

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Val av ordförande för mötet
 4. Val av sekreterare för mötet
 5. Val av två justeringspersoner
 6. Fastställande av röstlängd
 7. Godkännande av det extra årsmötets utlysning
 8. Revisorernas berättelse och fastställande av balans- och resultaträkning
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Övriga ärenden
 11. Mötet avslutas

Välkommen!

/Kävlingemoderaternas styrelse

För mer information / underlag kontakta oss på info@kavlingemoderaterna.se

Handlingar till årsmöte

[et_pb_section bb_built=”1″][et_pb_row][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text _builder_version=”3.19.13″]

Kallelse till årsmöte samt nomineringsstämman skickades ut för drygt tre veckor sedan till samtliga medlemmar.

I dokumenten nedan hittar ni kallelse, dagordning, motioner, valberedningens förslag till styrelse, verksamhetsberättelse samt övrig information.

Föredragningslista

Föredragningslista vid årsmöte 2019 För Moderaterna i Kävlinge.

Funktionärslista

Ekonomi

Bokslut ÅR 2018-12-31, Verksamhetsberättelse 2018 samt Revisionsbrev 2019.

Motioner och svar;

Motion om Makerspace – Svar på motion om Makerspace

Motion angående ekonomiskt stöd till MUF i Kävlinge – Svar Motion angående ekonomiskt stöd till MUF i Kävlinge

Motion – nolltolerans hot – Svar på motion om Nolltolerans mot kränkningar, trakasserier och hot.

Motion om centrumutvecklare – Svar på motion om cenrumutveckling

Valberedningen

Valberedningens förslag till Styrelse

Välkomna!

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Välkommen på årsmöte

[et_pb_section bb_built=”1″][et_pb_row][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text _builder_version=”3.19.13″]

Alla medlemmar i Kävlingemoderaterna hälsas välkomna till 2019 års årsmöte.

Vi träffas på Dahl’s hotell i Löddeköpinge, måndagen den 25:e mars kl. 19:00.
Föreningen bjuder på något enkelt att äta.

Möteshandlingar finns tillgängliga på föreningens hemsida senast två veckor före mötet. Har Du inte möjlighet att hämta hem handlingarna från hemsidan, var god och kontakta oss på info@kavlingemoderaterna.se.

På mötet kommer Mats Green ansvarig för partiets eftervalsanalys att tala. Han är också bostadspolitisk talesperson för Moderaterna.

Nomineringar till uppdrag görs senast 25 februari till Sofia Lindblom, sammankallande i valberedningen, på mailadress: sofia.lindblom@kavlinge.se eller Catharina Thott: catharina.thott@kavlinge.se eller Alexandra Wallin: alexandra.wallin@kavling.se

OBS! Nominera gärna också dig själv om Du är intresserad av uppdrag!

Vill Du anmäla ditt deltagande, kan detta göras på info@kavlingemoderaterna.se

Kjell-Arne Ohlsson
Ordförande

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Valprogram för Kävlingemoderaterna

Vår långsiktiga ambition är att göra Kävlinge till Sveriges bästa kommun att bo, arbeta och leva i. Inför 2018 års val söker vi ditt förtroende för att under åren som kommer kunna ta fortsatta steg i den riktningen. Vi eftersträvar tydlighet och öppenhet om våra förslag och vår agenda. Vi lovar inte allt till alla men vi kan med stolthet säga att det vi lovar – det håller vi.

I vårt arbete framåt är ett antal värdeord särskilt viktiga.

Effektivitet i förvaltningen, skattepengar ska behandlas med respekt då är ett resultat av  medborgarnas arbete. Låg skatt är ett självändamål då det ökar friheten för kommunens medborgare. Kävlinge Moderaterna har därför den absoluta ambitionen, och en prioritet, att kunna sänka skatten under mandatperioden

Valfrihet i det offentliga, du som medborgare ska själv kunna välja utförare och hitta alternativ som passar dig.

Fokus på tryggheten, i Kävlinge ska du känna dig trygg. Oavsett om det är i hemmet, ute i kommunen, i omsorgen eller i skolan kommer vi att med kraft använda våra resurser för att trycka tillbaka otryggheten. Skadegörelse, inbrott och annan brottslighet ska bort från Kävlinge.

Kvalitet, vi eftersträvar att den service som levereras till medborgarna ska vara hög och av professionell kvalitet. Detta värdeord ska genomsyra hela organisationen från utbildning, omsorg, bygglovshandläggning till myndighetsutövning.

Här kan du läsa det kompletta programmet.

Handlingarna till årsmöte samt nomineringsstämma

Kallelse till årsmöte samt nomineringsstämman skickades ut för drygt tre veckor sedan till samtliga medlemmar.
Anmälan till årsmöte ska ha skett senast den 18/2 till info@kavlingemoderaterna.se

I dokument ”Handlingar_årsmöte_2018 hittar ni kallelse, dagordning, föreslagen lista, provvalsresultat, motioner, valberedningens förslag till styrelse, verksamhetsberättelse samt övrig information.
Handlingar_Årsmöte 2018

Dokument ”valprogram_2018” är styrelsens proposition och behandlas under punkt propositioner i dagordningen.
Valprogram 2018

Dokument ”nomineringsregler kom 18” är normalstadgan nomineringsregler och procedurregler för nomineringsstämma som enligt stadga ska göras tillgängliga för medlemmarna. Ni hittar också hela stadgan och regelverket på moderaternas intranät.
Nomineringsregler kom 18

Kallelse årsmöte samt nomineringsstämma 26 februari kl 19

Till samtliga medlemmar i Kävlingemoderaterna – ni är härmed kallade till årsmöte tillika nomineringsstämma.

Tid: 26 februari kl 19
Plats: Lucys Diner, Teknikvägen 3, Löddeköpinge

Samtliga medlemmar har fått kallelse till årsmöte/nomineringsstämma, dagordning samt förslag till lista hemskickat till er och nedan hittar ni dessa dokument i digital form.
Anmälan till årsmöte sker till info@kavlingemoderaterna.se senast den 15 februari. Vi bjuder på enklare mat.

Årsmöte 2018 kallelse samt dagordning

Förslag fullmäktigelista 2018

Som vi tidigare informerat om så ska motioner från medlemmar  vara styrelsen tillhanda senast den 12 februari. Vänligen skicka dem till info@kavlingemoderaterna.se.

Resterande handlingar anslås här på hemsidan senast den 19 februari.

Resultat provval

Nedan följer resultatet av Kävlingemoderaternas provval. Detta ligger som grund till vår kommunlista som tas på nomineringsstämman / årsmötet den 26 februari. Av våra 167 röstberättigade röstade 84 stycken vilket är drygt 50%. Det motsvarar valdeltagande i provvalet 2014.
För komplett resultat samt detaljer –  vänligen se bifogad pdf-fil – provvalsresultat2017_detaljer.

1                         Boriana Åberg
2                         Johan Ericsson
3                         Pia Almström
4                         Annsofie Thuresson
5                         Thomas Lövskog
6                         Christian Lindblom
7                         Anders Lindvall
8                         Ulf Nordström
9                         Erik Åberg
10                       Patrik Bengtsson
11                       Alexandra Wallin
12                       Julia Stala
13                       Ulla Nordström
14                       Mikael Elmvik
15                       Kjell-Arne Ohlsson
16                       Maria Karlberg
17                       Johan Westin
18                       Margreth Holmström
19                       Anna Elmvik
20                       Gunnar Wiederhielm
21                       Catharina Thott
22                       Josefin Hylander
23                       Navid Ghannad
24                       Mats Henriksson
25                       Jan Oldén
26                       Magnus Netterheim
27                       Jan Wikhall

Vid frågor vänligen kontakta oss på info@kavlingemoderaterna.se

Styrelsen – Kävlingemoderaterna

Rapport från arbetsstämman

Den 12-15 oktober har moderaterna haft arbetsstämma där politiken som ska drivas och genomföras efter valet 2018 sattes. Tonen på stämman sattes direkt med ett framåtriktat rakt och positivt inledningstal av vår partiledare Ulf Kristersson. Detta genomsyrade sedan allt. Förhandlingar, debatt och beslut. Pragmatism, framåtanda och hoppfullhet. Något som blev ännu tydligare i Ulfs tal på lördagen. Vi ägnar oss åt politik, åt att säga som det är, både positivt och negativt, och att alltid ha lösningar på den problematik Sverige har på riksplan, i regioner och i kommunerna.

Besluten som togs? Det var många och ni kan läsa om dem på moderaterna.se – här några axplock:

Skola och utbildning
Vi har bra skolor i Sverige, men vi måste bli bättre. En central punkt är att öka kunskap hos eleverna. Detta görs bland annat genom fler undervisningstimmar, mer rörelse och ordning och reda.

M är för ordningsbetyg, att utreda tre-termins-systemet för införande i Sverige. Vi vill också se skolplikt upp till 18 år för de som inte nått behörighet till gymnasiet. Detta är mycket viktigt. Behörighet till gymnasiet och genomgången utbildning är nyckel till att inte hamna i utanförskap. M vill också skapa en ny skolform, yrkesskola för främst våra nyanlända men även andra som denna form passar för – och denna skolform är från 16 år.

En särskild skrivning och särskola kompletterade propositionen om skola, där det trycktes på kunskapskraven även i denna skolform. Det är inte skolformen utan förmågan som ska sätta begräsningarna

Vi fick en stund med moderaternas nya talesperson i utbildningsfrågor, Erik Bengtzboe. Är ni nyfikna kan ni gå in på vår Facebook och lyssna in Eriks reflektioner.

Lag och ordning
Den stora debattfrågan här var nationellt förbud mot tiggeri. Det som beslutades var att, efter utredning, införa det. Något vi behöver följa noga på kommunal nivå.

Förslaget om kommunala poliser klubbades inte igenom, utan avslogs. Det som istället beslutades var om kommunala ordningsvakter och utökade befogenheter för dem. Kameraövervakning på utsatta bostadsområden och att polisen ska få ha just kameraövervakning på brottsutsatta platser utan tillstånd gick också igenom.

Straffrabatten för 18–21 åringar tas bort och generellt skärpta straff för brott klubbades. 10 000 mer polisanställda fram till 2025 har vi redan sett i moderaternas budget, men det gick också igenom utan diskussion på arbetsstämman.

Jobb, arbetsmarknad och företagande
Stor fokus i besluten ligger i att minska utanförskapet och att alla som kan ska jobba. Därför så antogs förslag som att bidragstak ska sättas för hur många bidrag ett hushåll kan få samtidigt, sänkta tak i a-kassa och bortre gräns för a-kassa/aktivitetsstöd efter 3 år.

Arbetsförmedling ersätts med jobbcenter med ett smalare uppdrag, sänkt skatt för pensionärer men också nytt jobbskatteavdrag så att en normalinkomsttagare får 500 kr mer i månaden.

M vill se inträdesjobb med lägre ingångslön och slopad arbetsgivaravgift i tre år så att fler kan lära jobbet på jobbet. Turordningsreglerna ska ändras till att i högre grad baseras på kompetens och inte strikt ”sist in först ut”.

Även höjt tak för rut-tjänster antogs där fler tjänster ingår och taket är 75000 kr.

Vi fick även en stund med Anna Jähnke, som är kommunalråd med ansvar för arbetsmarknad i Helsingborg. Är ni nyfikna på vad hon tycker om besluten så se intervjun på vår Facebook-sida.

Tillväxt i hela Sverige
Fokus på infrastruktur och satsningar var tydlig. Både tåg, elvägar och flyg debatterades. Ökad hastighet på motorvägarna till 130 km/h klubbades.

Inom bostadsdelen så var fokus mycket på att stärka individens rätt till att bygga, bygga om och förenkla regelverket. Att förstärka översiktsplaneringen och begränsa detaljplanekravet är en del. Att begränsa tidsåtgången vid överklagande en annan. En reform av strandskyddet behövs och länsstyrelsens rätt att ompröva kommunernas beslut om dispens tas bort.

Ökad yta för Attefallshus, förenklat regelverk vid uthyrning, både av rum i egna bostaden och andrahand. M vill se över både nuvarande hyresreglering och att en friare hyressättning vid nybyggnation utreds. Digitalisering var i fokus och utbyggnad av bredband.

En annan del som också blivit en nyckeldel är miljöpolitiken. Maria Malmer Stenergard är ny talesperson inom detta område och hon uttryckte det väl i att en miljö- och klimatpolitik som levererar faktiskt resultat med bas i moderata grundvärde som äganderätt, marknadsekonomi, och internationell samverkan. Varje skattekrona som läggs ska också leverera största möjliga miljöeffekt. Ordning och reda ska gälla även i klimatpolitiken. Se gärna vår intervju med Maria på vår Facebooksida!

Vård och omsorg
Fokus inom sjukvården är att återinföra kömiljard för att på så sätt öka tillgängligheten. Den högspecialiserade vården ses över och fokus i resurser och organisation är primärvården. Den problematik inom primärvården som är just nu ger effekter genom hela vårdkedjan och detta har moderaterna fokus på och är det som ska förbättras och ändras.

Även psykiatrin och barns och ungdomars ökade ohälsa var i fokus med satsningar inom detta område.

Inom socialtjänsten vill m se nya karriärstegar för socialsekreterare, förenkling av biståndsbedömning oh skärpta straff för angrepp av socialsekreterare i deras myndighetsutövning. M vill också införa nationella kvalitetskrav inom socialtjänsten.

För äldre ser vi fokus på måltid och måltidslyft, för förenklad biståndsbedömning även här samt nationella kvalitetskrav.

Migration
Inom migration ligger fokus på krav och ansvar. Samhällskunskap och språktest för medborgarskap, tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel som permanentas vid egenförsörjning. Även i anhörighetsinvandringen sker skärpta försörjningskrav och bygga på jobbinkomster.

En direktavvisning av asylsökande till annat säkert land ska kunna ske i krislägen och asylsökande ska vara tvungna att bo på migrationsverkets asylboende. Det ska göras fler inre utlänningskontroller och att förvarstagande av personer som ska utvisas oftare ska ske.

Ja och den stora diskussionen – M vill att EU på sikt tar emot bara kvotflyktingar och att asylsökande ska göras utanför EU.

Försvar
Moderaterna vill stärka försvaret och i princip dubbla anslaget till att omfatta 2% av BNP inom 10 år.

En stor diskussion skedde kring värnplikten – och moderaterna klubbade att vi är för att i regeringsställning bibehålla den aktiverade värnplikten.

Det tydliggjordes också att moderaterna tillsammans med övriga alliansen ska driva frågan om ett snabbt svenskt NATOmedlemskap.

Sammanfattningsvis:
En positiv, pragmatisk och fokuserad stämma där det är tydligt att moderaterna står för framåtanda, hoppfullhet, ordning och reda och för att stärka kärnuppdraget. Detta genomsyrar vårt parti just nu och detta är det vi tar med oss i vårt arbete i Kävlinge.

Johan Ericsson, Pia Almström, Annsofie Thuresson

Kävlingemoderaterna satte avtryck på förbundsstämman

Den 22 april höll Skåneförbundet sin förbundsstämma. Kävlingemoderaternas ombud var Kjell-Arne Ohlsson (styrelseledamot), Johan Ericsson (ordförande) samt Annsofie Thuresson (vice ordförande). Boriana Åberg, vår riksdagskvinna, var med som engagerad observatör. Kävlinge MUF visade också framfötterna som ombud för MUF Skåne.

Det viktigaste var innehållet i skåneprogrammet – ett program som sätter moderaternas inriktning till valet 2018. Områdena som debatterades var Skola och undervisning, samhällsbyggnad, Integration och arbete, ett grönare och starkare Skåne, ett tryggare Skåne, äldrepolitik, ett friskare Skåne och kultur i Skåne. Till detta låg också ett antal motioner att behandla.

Debatten var livlig och intensiv. Stora delar togs med jämkningar. Från Kävlingemoderaterna var Boriana Åberg uppe och debatterade för ”ett tryggande Skåne” med tydliggörande om bland annat kommunpoliser. Just delen om ett tryggare Skåne återremitterades dock till förbundsstyrelsen. Detta för att göra både redaktionella förändringar och förtydligande. Ett tryggare Skåne kommer därför att behandlas på ett senare förbundsråd.

Annsofie Thuresson, vice ordförande Kävlingemoderaterna, var föredragande för äldrepolitiksdelen. Annsofie tydliggjorde att det viktigaste är kvalitet och att vi inte ska prata om att införa ett vinsttak utan vi ska prata om att införa ett kvalitetsgolv i våra verksamheter. Något Kävlinge, som Sveriges kvalitetskommun, ställer sig fullt bakom.

När det kom till motionerna så tog Johan Ericsson, ordförande Kävlingemoderaterna, ordet och tog tydlig ställning i att en målsättning för bredbandsutbyggnad måste vara 100 %, något som bifölls av stämman. Johan yrkade också bifall till motion 2, som behandlade en grundlagsstadgad begränsning av marginalskatten. Något som förbundsstyrelsen avslagit i sitt beslut men efter välformulerad debatt av bland annat Johan och Boriana Åberg bifölls av stämman.

Förbundsstämman förrättade också ett antal val. Pia Almström valdes till ombud till arbetsstämman, Annsofie Thuresson valdes till vice ordförande i moderata kvinnor i Skåne och ersättare till arbetsstämman och Johan Ericsson valdes till ledamot i valberedningen för förbundsstyrelsen.

Så resultatet? Ett Skåneprogram är tagit, en del redaktionella ändringar ska göras, men inriktningen är klar. Vi har fått vägen utstakad och nu tar vi nästa steg till att måla Skåne blått och vinna valet 2018.

Johan Ericsson – ordförande Kävlingemoderaterna
Annsofie Thuressonvice ordförande Kävlingemoderaterna
Kjell-Arne Ohlsson ledamot Kävlingemoderaterna
Boriana Åberg – ledamot Kävlingemoderaterna – riksdagsledamot

Tillfälliga lösningar är just tillfälliga

En av de stora debatterna som just nu pågår på både kommunal och riksnivå är hur ansvaret ligger för etablering av våra nyanlända, ersättning samt bostadskrisen ut i kommunerna som försvårar enormt etableringen och integrationen.

När en nyanländ person eller familj blivit anvisad till vår kommun är det vårt ansvar att lösa boendet. Vi kan tycka vad vi vill om det men det är beslut som fattas över våra huvuden. Vi kan ropa och skrika över ersättningsnivåer som inte är tillräckliga och att antalet som blir anvisade till vår kommun är fler än vi kan hantera MEN det är inte vi som bestämmer i den frågan.

Idag har vi en lång bostadskö till våra lägenheter – och kommunen har i denna kö rätt till några lägenheter av sociala skäl – och en stor andel av dessa sociala lägenheter går till nyanlända – ensamkommande ungdomar som blivit myndiga och flyktingar som av Migrationsverket skickats till vår kommun. Alltså för att lösa en akut boendekris för människor.
Det är kommunen som står på kontraktet, det är inte den enskilde som ”får” lägenheten utan det är kommunen. Det innebär att det inte är permanenta lösningar utan en tillfällig lösning på en akut situation. Men detta räcker inte. Därför försöker vi finna andra tillfälliga lösningar också. Värdshuset är en sådan. Det är ett tillfälligt boende för ensamstående nyanlända som mer eller mindre är i ”vandrarhemsform”. Ett tak över huvudet, säng, toalett, kök och nära till station, lärcentrum och den service som behövs. En rimlig tillfällig lösning.

Men låt oss vara tydliga – Moderaterna vill inte se inhumana och segregerande tillfälliga lösningar som exempelvis baracker, tält eller för den delen att köpa villor eller lägenheter till nyanlända. Detta kommer vi aldrig att stå bakom eller föra fram. Tillfälliga lösningar som värdshuset är acceptabelt. Baracker är inte!

Vi menar att systemet som regeringen och migrationsverket tagit fram är helt fel. Vi tar inte emot en enda flykting mer än de som Migrationsverket bestämt att vi ska ta, för vi anser inte att vi har kapacitet att ens ta emot dessa. Det finns med andra ord inget i Kävlinge kommuns nuvarande flyktingsituation som är självvalt, det helt och hållet påtvingat från regeringen via Migrationsverket.
Regeringen måste själva ta sitt ansvar och inte skjuta över det på kommunen. Vår gräns är nådd för länge sedan. Vi ska inte behöva ens fundera på tillfälliga lösningar som inte är bra för varken individen, integrationen eller samhället – men det struntar regeringen helt i.

Men nu ser situationen ut såhär och moderaterna ser att kommunen ska tillfälligt stötta och samtidigt ställa krav på den nyanlända. En nyanländ får etableringsstöd i två år från regeringen. Under dessa två åren hjälper vi till med ett tillfälligt boende och under tiden får den enskilde ställa sig i bostadskö och hitta en mer permanent boendelösning. Kommunen ställer krav på SFI-utbildning, samhällsintroduktion, ja den utbildning som krävs för att en person ska vara självförsörjande efter de två åren med etableringsstöd och därmed klarar av sitt levene och boende själv. Vi tror på individens förmåga att skapa sin framtid.

 

patrik bengtsson

Patrik Bengtsson
Vice Ordförande Bildingsnämnden

Johan Ericsson

Johan Ericsson
Ordförande Moderaterna i Kävlinge

Annsofie2

Annsofie Thuresson
Ordförande Socialnämnden