Rapport från KS – ibland är det svårt….

Ibland är det svårt. De flesta borde vid det här laget vara medveten om att vi har ett stort behov av att bygga fler bostäder i landet. Både stora villor, små villor, hyresrätter, bostadsrätter och kanske till och med flerbostadshus med äganderätt.

Det är i Sverige en lång process innan spaden kommer i marken. Steg 1 är att vi måste få tag på mark, sedan måste vi politiker vilja, efter det måste medborgarna vilja. Det följs av att länsstyrelsen måste vilja. Där stoppar man det mesta. Antingen är det strandnära, eller i skogen, eller på åkrarna, eller så blir det problem med regnet, eller trafiken, eller något annat. För säkerhets skull gör vi en del av dessa vändor mer än en gång.

I onsdags på kommunstyrelsen försökte vi få till ett slut på en lång och krokig väg som sysselsatt oss i mer än 25 år. 1991 exproprierade Kävlinge kommun den mark som ligger till höger precis när man kör ut ur Kävlinge, mot Löddeköpinge. Inte det ljusaste minne i den Moderata historieboken.

Steg 1 var i alla fall klart. Vi har mark. Tyvärr föll det  på den politiska viljan vad gällde detaljplanen. C och L ville inte gå vidare med detaljplan (det är ju jordbruksmark) och socialdemokraterna ville i sista stunden detaljstyra ytterligare – vilket gjorde att vi var tvungna att återremittera hela ärendet.

Att få till ett byggande och få hela kommunen att växa är en utmaning men en sak är klar – vill ni ha en växande kommun och med det ett större underlag för service, företag och kollektivtrafik finns det bara ett parti – Moderaterna.


Thomas Lövskog
ordf miljö och byggnadsnämnden

Nerslag i framtiden

Det talas och skrivs ofta om hur godstrafiken ökar på våra vägar och hur mycket bättre det hade varit med godset på järnväg. Det skrivs väldigt mycket om all asfalt och räls som behövs för vår infrastruktur. Däremot extremt lite om möjligheterna att minska själva mängden transporter.

Som exempel kan vi ta klädindustrin. En basvara som alla behöver. Eftersom vi inte alla har samma smak och ser ut på samma sätt krävs stora mängder kläder uppsydda i alla färger, storlekar, utseende, etc.

Vi lever också i en tid där massproduktion ersatte skräddarsytt, men där nu masskundanpassning håller på att ersätta massproduktion. En företeelse där man använder kunnande och erfarenheter samt metoder från massproduktionen, men för att ändå erhålla en kundanpassad och skräddarsydd lösning.

2009 var undertecknad nere på Disneyland och besökte ”Dassault Systéms European Customer Forum”. Där hittade jag en produkt under utveckling som benämns Magic Mirror. I förra veckan besökte jag Siggraph 2014 där ett företag visade upp en förfinad version.

Vad är då en Magic Mirror?

En Magic Mirror är ett system bestående av en bildskärm, kamera och avancerad mjukvara.

”Spegelns” kamera filmar dig och tar dina klädmått helt automatiskt.

Du kan sedan välja alla möjliga klädesplagg, varianter och färger i alla kombinationer. Spegeln/skärmen kommer sedan visa en bild av dig, fast med dessa kläder. Samtidigt som du rör dig följer kläderna med på ett naturligt vis.

När du är nöjd skickas en beställning för tillverkning. Plagg speciellt gjorda för dig och för att passa perfekt.

virtual_mirror

Det här, och alla andra digitala hjälpmedel, kräver dock en annan typ av infrastruktur. Det kräver en digital infrastruktur. Då är det glädjande att Moderaterna i Region Skåne har fått till ett helt kapitel i deras valmanifest för 2014 om just digitaliseringen. Även om denna är framförallt inriktad på sjukvård och hälsa.

En snabbt växande exportindustri

Att det går bra för svensk spelindustri vet vi sedan länge. Rekord och milstolpar har staplats på varandra under de senaste åren, med exportsuccéer, innovationer och kreativa nydaningar tätt i följd. Sverige besitter en närmast unik position med sin enorma bredd: Mobilspel, Facebook-spel, oberoende spelutvecklare, stor teknisk kompetens och enorma exportsuccéer.

Huvudsakligen är det två problemområden som den svenska spelbranschen brottas med. Den första flaskhalsen är svårigheten att hitta rätt folk att anställa (duktiga utvecklare är efterfrågade i de flesta branscher idag), den andra är brist på riskvilligt kapital.

Ett annat Svenskt exportunder är musiken. Många tillskriver den Svenska kommunala musikskolan en stor del av framgången i den sagan.

Med tanke på bristen på kompetens i spelutveckling kanske något liknande skulle behövas för den nya kulturen.

young boy in yellow t-shirt with laptop showing thumbs up at cam

Kävlinge Moderaterna kommer därför inför nästa mandatperiod att bredda kulturskolan till att även inkludera de ungdomar som gärna vill arbeta med elektronik, datorer och spelutveckling. Helt enkelt den sk. Maker kulturen. Om inte annat så för rättvisans skull. Inte alla är intresserade av sport, dans, drama och musik.

Ytterligare förändringar i Plan och Bygglagen (PBL) med Moderaterna

Sedan 2006 har över 250 000 fler människor fått ett jobb att gå till. Det är bara början. Vi vill att över fem miljoner människor ska ha ett jobb att gå till år 2020. Det kräver ytterligare 350 000 jobb.

En politik för fler jobb förutsätter en väl fungerande bostadsmarknad. Människor måste ha möjlighet att flytta till jobb, till studier eller till den första bostaden och starten på vuxenlivet.

Vilka hinder ser vi då för ökat bostadsbyggande? I huvudsak ser vi tre delar i detta.

För lite marktilldelning för bostäder
En stor mängd regler försvårar eller omöjliggör bostadsbyggande i attraktiva lägen. Exempelvis bullerregler, strandskydd, regler för riksintressen och arkeologi.

Det är lätt att regelhysterin gör att det till slut inte går att bygga alls. Här vill vi Moderater, och i synnerhet Moderaterna i Kävlinge, se över situationen. Vi har redan förbättrat situationen i kommunen och gått före, men de riktigt stora regeländringarna kräver nationell samsyn.

Riktmärket är flexiblare lösningar och regler som tar hänsyn till användningen. En studentlägenhet på 20 kvm, behöver kanske inte all den standard som ett boningshus för en familj behöver.

För dyrt att bygga
Byggkostnaderna i Sverige är höga till följd av bl.a. kommunala särkrav,  normer och bristande konkurrens i byggsektorn. Det försvårar särskilt för byggandet av billigare lägenheter, inte minst hyresrätter.

Nya Moderaterna vill sänka byggkostnaderna genom bättre utnyttjande av stordriftsfördelar och sänkt parkeringsnorm.

Just parkeringsnormen är något vi i Kävlinge redan konstaterat och sett över. I områden med god kollektivtrafik eller i centrala lägen, kan man ha en lägre norm.

För långsamt att bygga
Tiden från idé till bygglov är alltför lång och oförutsägbar, vilket ökar både kostnader och risker med att bygga nya bostäder.

Nya Moderaterna vill snabba på byggprocessen, genom förändrade möjligheter att överklaga byggbeslut, en privat initiativrätt, och minskat obligatoriskt krav på detaljplan.

Vi vill även att fler detaljplaner ska kunna antas av byggnadsnämnden eller kommunstyrelsen. Dessutom vill vi lyfta bort länsstyrelsen som granskande part. Bara denna åtgärd kommer minska tiden för detaljplaner med i genomsnitt 4.5 månader.

Vi ser också gärna att olika detaljbestämmelser om utformning är tidsbegränsade i detaljplanerna. Med tiden förändras nämligen ett område så att omgivningen borde vara mer bestämmande än en gammal detaljplan.

Som en sista del vill vi utreda överklagandeprocesserna. Dessa står för en stor del av förseningar.

I motsatts till partier på vänstersidan inser vi Moderater att i allt förändringsarbete är det viktigt att mäta och jämföra. Allt för att veta hur man står sig i konkurrensen, hitta de bästa lösningarna och förbättra sig. Därför vill vi moderater göra det möjligt att enklare och mer rättvist göra jämförelser i bygghandläggningen mellan kommuner

Rapport från verkligheten bland bits and bytes …

I Helgen går DreamHack av stapeln. DreamHack är datorknuttarnas motsvarighet till min generations Roskildefestival … förutom alkoholen. Tror antalet berusade kan räknas på en hand.

Det hela startade i början av 90 talet i en källare till en skola i Malung, men har utvecklats till världens största lanparty och träffpunkt för alla ungdomar som har intresse för datorer, spel och teknik.

Från början var det dock mer kreativt där man tävlade i programmering och att visa sina talanger på egna skapelser. På senare tid är det mycket mer inriktat på spel och e-sport, med prissummor i miljonklassen.

I vilket fall så är det numera massivt. Det räknas som världens största datorfestival. Den hålls varje sommar och höst. Bilden nedan är från delar av den lilla hallen. En bild gör det inte alls rättvisa utan det måste nog upplevas.

2014-06-14 11.38.25

Killen som står på stolen är förövrigt undertecknades 8-årige son Simon som ”riggar”. Han är här för tredje gången.

I vintras på DreamHack Winter 2013 var här 22000 besökare och mer än 17000 datorer uppkopplade.

Hjärtat i hela föreställningen kan ses i bilden nedan. Inkommande fiber är på 40Gbit/s. Det motsvarar att överföra hela den svenska nationalencyklopedin med alla bilder och filmer varje sekund.

2014-06-14 15.26.25

Nedan visar hur mycket data som har passerat hjärtat. Vid tidpunkten ett fåtal timmar efter start hade 6 biljoner tecken laddats upp och 27 biljoner laddats ner. Det senare motsvarar ca: 30 000 filmer (naturligtvis laddar ingen ner något olagligt här). På bilden kan man också se att för tillfället används hälften av kapaciteten för nerladdning (17.3 Gbps).

2014-06-14 15.26.36

Man kan konstatera att en hel del av dessa personer är framtidens ingenjörer och som kommer driva det svenska spelundret vidare med goda exporter och inkomster till Sverige.

Vi moderater i Kävlinge vill inför nästa mandatperiod arbeta för att bredda vår kulturskola så att också elektronik, datorer och övrig naturvetenskap ingår. Detta som alternativ till den traditionella kulturskolan.

Mellanlagret i Barsebäck

Bakgrund

Mark- och miljööverdomstolen har i dom den 9 maj 2014 undanröjt mark- och miljödomstolens dom (innefattande även länsstyrelsens och nämndens beslut). Ärendet gällde kommunens  avslag på ansökan om bygglov för lagerbyggnad för mellanlagring av kärntekniskt avfall. Detta inom Vb-område i detaljplanen.

Avfallet består av interndelar från kärnkraftverkets reaktorer. Interndelarna skall delas och placeras i speciella behållare. Dessa behållare skall sedan lagras i ett strålskyddat mellanlager nere vid verkets hamn. När slutförvaret SFR vid Forsmark är utbyggt kommer avfallet förflyttas dit. Detta lager beräknas nu vara byggt till 2025. Dock har det flyttats fram flera år sedan denna diskussion startade.

När SFR är färdigt kommer dessutom reaktortankarna flyttas var för sig intakta upp till slutförvaret. Först därefter kan den egentliga rivningen av reaktorbyggnaderna och kringliggande byggnader ta vid och marken återställas samt friklassas.

Enligt Eon förkortas nermonteringen med 6 månader genom att använda detta mellanlager. Eon har dock utökat det senare till en tidsvinst på mellan 6 månader till strax under 2 år.

Ytterligare en anledning enligt Eon är att just nu finns den kompetens som behövs för den interna nermonteringen. Om några år när Tyskland är i fullgång med rivningar (om det genomförs) kommer denna kompetens vara en bristvara och därför betydligt dyrare för Eon.

Hanteringen av bygglovet

Sett ur ett bygglovssammanhang bedömde miljö- och byggnadsnämnden inte att nuvarande detaljplan var förenlig med ett mellanlager av kärntekniskt avfall. Ärendet överklagades till länsstyrelsen som gick på Kävlinges linje och likaså mark- och miljödomstolen. Sökande överklagade ännu en gång till mark- och miljööverdomstolen. På väldigt kort tid hanterade mark- och miljööverdomstolen ärendet och hävde tidigare utslag, och återförvisade ärendet till Kävlinge kommun.  Domen är förvånansvärt tunn, men tydlig.

Kritik har framförts från Eon om den initialt långa handläggningstiden av det första ärendet. Jag kan dock tycka att ett mellanlager för kärntekniskt avfall kan förtjäna lite mer tid än exempelvis en sockerlada. Verket stängdes ju trots allt helt 2005 och att det skulle rivas har varit känt längre än så.

Kommunens inställning

Gång på gång under Barsebäcks livstid har kommunen körts över och förtroendet mellan kommunledningen och Barsebäcksverket / Eon är tyvärr väldigt lågt. Även under den dialog om mellanlagret som båda parter sökt har kommunen fått olika besked.

Vad gäller tomten som sådan skulle den återställas och Eon sedan lämna området. I Eons svar på den fördjupade översiktsplanen över kustzonen utpekas dock området som viktigt för framtida el produktion, exempelvis en landbaserad vindkraftspark.

Likaså skickade man dagarna innan ett planerat möte om  mellanlagret in ett nytt bygglov på ett mellanlager. Detta trots tidigare utfästelser om att lösa situationen tillsammans.

Kommunens hållning är att vi inte vill ge ett permanent bygglov. Dels för att det inte följde detaljplanen, men också på grund av  följande skäl …

  • Det rör sig om en mycket lång tid och mycket kan hända. Mellanlagret är betydligt större än nödvändigt och under de kommande 15-20 åren kanske något parti vill tidigarelägga avvecklingen av andra kärnreaktorer i Sverige och ett behov av mellanlagring uppstår.
  • Utökningen av SFR har en väldigt lång väg kvar innan det blir verklighet. Även här kanske den politiska verkligheten ritas om radikalt i höstens val.
  • Barsebäck avvecklades i förtid. De pengar som fonderas av varje såld kwh kärnkraftsproducerad el för rivningen av Barsebäck är därför mindre än tänkt. Finns det tillräckligt med finansiering för en avveckling av alla delar?

Om ett mellanlager verkligen behövs anser kommunen, och har hela tiden ansett, att det varit mycket bättre med ett tillfälligt bygglov. Ett tillfälligt bygglov speglar också mer tydligt förväntningarna i miljödomen.

Tillfälliga bygglov kan dock bara ges 5+5 år. F.o.m juli i år dock 10 + 5 år. Eon anser att 10 år inte ger någon marginal. En annan möjlighet är att ändra detaljplanen och tillfälligt tillåta kärnteknisk verksamhet och på den detaljplanen ge ett bygglov. Detta hade kunnat ge Eon  ett bygglov för 10, 15 eller även 20 år. Detta hade i sin tur gett kommunen en framtida möjlighet och större trygghet. Om Eon hade accepterat denna kan man anta att bygget redan hade varit i gång.

Av någon okänd anledning kan inte Eon alls tänka sig detta, utan kräver tvunget ett permanent bygglov på sin mark för ett mellanlager för kärntekniskt avfall.

Förenklingar i PBL från 2:e juli

Den 4:e juni gick som väntat en hel del förenklingar igenom inom PBL, eller Plan och Bygglagen. Se tidigare inlägg om det här.

Den 2:a juli kommer dessa förenklingar träda i kraft.

Utöver det som redan nämnts här och i övrig media finns det en del andra mindre kända förändringar.

  • Den 1 juni togs den obligatoriska byggfelsförsäkringen bort.
  • Lagändringar för mindre bostäder.  Bland annat får avsteg från kraven på tillgänglighet alltid göras vid ändring av en byggnad, om ändringen innebär att bostäder på högst 35 kvadratmeter inreds på en vind.
  • Den maximala tiden för tidsbegränsade bygglov förlängs till femton år (10 + 5).

Dessutom kommer i slutet av juni propositionerna ”En enklare planprocess (prop. 2013/14:126)” och ”Sammordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och byggnlagen (prop. 2013/14:128)”

 

Attefallshusen och andra förändringar i PBL

Den nya PBL (Plan och Bygglagen) är bara 2 år gammal, men förslag finns för en översyn. Det ser just nu onekligen ut som att det kommer att gå igenom den omröstning som hålls den 4:e juni. OM så är fallet kommer de i drift 2:e juli.

Av alla de förslag som finns är det väl främst de utökade bygglovsbefrielserna som rönt störst mediala intresse.

Det är värt att notera att bygglovsbefriat inte alltid betyder att det är fritt fram att bygga. Det skall mer tolkas som att de bygglovsbefriade delarna inte prövas mot detaljplanen. Ibland krävs både bygganmälan och startbesked.

D.v.s även om detaljplanen inte medger takkupor, kan man genom nedanstående bygga 1-2 stycken ändå.

Så vad är det då som ligger i luften …

Friggebodar

Dessa är som vanligt. Du får bygga flera friggebodar bara de totalt är max 15 kvm. De får inte byggas närmare än 4.5 m till grannen utan dennes lov.

Friggeboden kräver ingen bygganmälan.

Skärmtak

Du får fortsättningsvis också bygga ett eller flera skärmtak på totalt 15 kvm. Plank och murar kring en uteplats får vara max 1.80 m högt utan bygglov.

Skärmtak kräver ingen bygganmälan.

Takkupor

Du får bygga 1-2 takkupor utan bygglov.

Inte heller dessa kräver bygganmälan. Detta eftersom de inte ändrar bärighet i konstruktionen.

Attefallshus

Attefallshusen är ett boningshus med vanlig standard på max 25 kvm. Det går bra att bygga flera, men totalt max 25 kvm byggyta. Högsta nockhöjd är 4.0 m, men platt tak är helt ok.

Husen får byggas utan bygglov om de byggs 4,5 meter från tomtgräns, annars krävs tillstånd från grannen.

Även källare är tillåten, så där kan det bli ytterligare 25 kvm.

Husen kan uppföras med kök, badrum och åretruntstandard.

Ett krav för att få bygga ett Attefallshus är att det finns en huvudbyggnad på tomten, som har bygglov.

Även om husen är bygglovsbefriade så krävs en bygganmälan och ett startbesked. Att börja bygga utan startbesked är dyrbart.

Bygganmälan krävs för att kommunen prövar möjligheten mot konstruktion, brandskydd och om det finns något riksintresse som stoppar. Även strandskydd måste tas beaktas.

Tillbyggnad

Den sista nyheten är att det är bygglovsbefriat att göra en tillbyggnad till befintligt boningshus på maximalt 15kvm bruttoyta. Notera att för tillbyggnaden anges bruttoyta. Så om tillbyggnaden är på två våningar blir det 7.5kvm per våning.

Även tillbyggnaden kräver bygganmälan och startbesked.

Finja tomten i Lilla Harrie

Under flera år har en fastighet ute i Lilla Harrie stått tom och övergiven. Jag och Pia träffade i förra veckan företrädare från Finja ute vid tomten för en rundvandring och diskussion om vad vi skall göra.

Vi är nu helt överens med Finja om vad som behöver göras. Samt vilka steg som skall tas för att ersätta denna ödetomt med nya hus och nya invånare till Lilla Harrie.

Nästa steg är att diskutera med övriga intressenter.

2014-04-29 09.24.08

Välskött Fiskevårdsförening

Thomas_på_mlogga

Så var man precis hemkommen från sitt första årsmöte på en fiskevårdsförening. Som representant för Kävlinge kommuns ägor (bland ca 700  andra fastighetsägare) var jag inbjuden till  Fiskestämma med Kävlingeåns-Löddeåns Fiskvådsområdesförening. Dock inte alla 700 närvarande!

Eftersom jag bara fiskat en gång i livet tidigare, för ca: 40 år sedan, var detta en annorlunda upplevelse. Det enda minnet av den händelsen är dessutom att när jag kastade ut fick med mig mitt fiskespöfodral ut i havet. Bra start.

I vilket fall. Det var uppenbarligen en mycket välskött förening och det hela var mycket trevligt. Man gör en god gärning både för fiskare och allmänhet i övrigt.

Ca: 3000 dygnskort och 300 årskort säljer man per år.

Sista timmen höll Anders ett föredrag om arter och hur mycket fisk som finns i området.

Se mer … http://www.loddean-fiske.se/