Vi satsar på kollektivtrafiken!

Kollektivtrafiken behöver bli bättre i Kävlinge kommun, här är vi överens. Kollektivtrafiken ligger under Region Skånes ansvar – och för att få fler turer och nya turer behöver kollektivtrafikåkandet öka. Det kan kännas som en motsägelse i sig, för flera av våra invånare säger att de vill åka mer, men turerna finns inte och Region Skåne säger i sin tur at de gärna sätter in fler turer om de ser ett ökat åkande. Det är här kommunen kommer in. Vi har nu tagit beslut och kommer införa både ungdomskort från årskurs 7 upp till och med gymnasiet, trots motstånd från Liberalerna. Vi inför också seniorkort för 70+ inom kommunen. På så sätt skapar vi underlag och möjliggör ett ökat åkande på alla tider på dygnet.

Kommunen har gjort sin del för att möjliggöra ett bättre underlag för kollektivtrafiken med förhoppningen att våra invånare nu nyttjar sina möjligheter att åka med kollektivtrafiken. Nu är det Region Skånes tur att göra sin del. Att se till att turerna går i tid, att öka upp antal turer, att sätta in nya linjer och satsa på kollektivtrafiken i Kävlinge kommun – och det är just detta som kommer att ske de närmaste åren om Moderaterna fortsätter leda Region Skåne och Kävlinge kommun. Vi lovar dessutom att våra seniorer, förutom seniorkortet i kommunen, kommer åka rabatterat i hela Skåne.

Vi har lyssnat på dig som bor i Kävlinge kommun – en röst på Moderaterna är en röst på en utökad, hållbar, säker och trygg kollektivtrafik.

Annsofie Thuresson                                    Carina Zachau
Kandidat kommunstyrelseordförande             Kollektivtrafiknämndens ordförande
Kävlinge kommun                                              Region Skåne

Att införa ungdomskort är att ge frihet till våra ungdomar

Liberalernas Annette Bååth skriver i en debattartikel, full av sakfel, att L säger nej till satsningen att ge alla våra ungdomar ett ungdomskort från Skånetrafiken. En satsning kostar runt 1,4 mkr. De 3,2 miljonerna som L hänvisar till är om man jämför ett sämre förslag som samtliga partier röstade emot. Det är falsk matematik.

Utredningen visar att det handlar om knappt 900 högstadieelever, inte 1490 som Bååth påstår. Dessutom kommer även alla ungdomar i gymnasieålder att få samma Skånetrafikenkort, vilket är en uppgradering utan större kostnad. Då inkluderas ytterligare ca 1500 ungdomar. Totalt berörs alltså 2400 ungdomskort för ca 1,4 mkr – vilket ger en kostnad på, runda slängar, högt räknat, 600 kr per elev. Hur L får detta till 2000: – per elev är helt enkelt felaktig matematik.

De framtrollade fantasipengarna vill L satsa på skolan.  Detta trots att Utbildningsnämnden de senaste tre åren gått med mångmiljonbelopp i överskott. Att satsa mer pengar på en sektor som får pengar över varje år är inte ett ansvarsfullt sätt att hantera skattebetalarnas pengar. Det är oansvarig matematik.

Bååth påstår att detta görs för att rädda Skånetrafiken. Rent trams, kollektivtrafiken brister i kommunen och genom att satsa på ungdomskortet så åstadkommer vi underlag för en bättre kollektivtrafik i hela kommunen. Det är inte att rädda Skånetrafiken det är att förbättra för Kävlinge kommuns invånare – samt att ge en större frihet till våra ungdomar.

Så när L säger att ”de inte lovar allt, men att de håller vad de lovar” så säger de egentligen ”vi jämför äpplen och päron och vi lovar er pengar som inte finns”.

Vi däremot lovar att ungdomarna i Kävlinge kommer att få ett ungdomskort så att de kan åka med Skånetrafiken dygnet runt alla veckans dagar. Det beslutade fullmäktige den 13 juni.

Moderaterna i Kävlinge

Annsofie Thuresson                  Johan Douglies

En modernare vapenlagstiftning

I Sverige finns det närmare 660 000 jägare och sportskyttar. Sportskytte är världens största individuella sport med 50 miljoner utövare. Det finns flertalet olika former och klasser. Det finns något för alla och det är aldrig för sent att börja.
Sverige har en av världens hårdaste vapenlagstiftning. Syftet är att säkerställa att det är medborgare med ett genuint intresse för jakt och sportskytte som också kan antas vara sunda och kan betros med vapen.
Idag måste man ha avlagt en jägarexamen för att överhuvudtaget kunna köpa ett jaktvapen. För sportskytte krävs motsvarande utbildning i säkerhet och förmåga. Dessutom ställs krav på att ha varit aktiv medlem i en skytteklubb i minst sex månader och att denna klubb utfärdar ett lämplighetsintyg, för att kunna skaffa sig ett vapen. Detta är förutsättningar som vi kan tycka är rimliga, men där slutar också vad som är rimligt runt dagens vapenlicenser.
Under åren som gått har dock processer och krav blivit mycket mer komplicerade och kringgärdade av snåriga krav. Det finns också delar som är öppet för tolkning. Polisens rättsenhet gör också sitt för att ständigt komma med nya påbud och regler på eget bevåg. Nu senast vill Polisen tolka enskilda stationer vid tävlingar och jaktstigar som tillfälliga skjutbanor som kräver godkännande från Polisen. Något som redan gjort att det ställts in tävlingar i sommar.
Socialdemokraterna är inte bättre. De försöker, med Morgan Johansson i spetsen, med alla medel överimplementera en ny EU förordning. En överimplementering där exempelvis våra dynamiska skyttars gevär hade klassats som krigsmateriel i samma klass som missiler. Inga flygbolag hade tillåtit våra skyttar att flyga internationellt med dessa förutsättningar.

Idag är det polisen som beviljar vapenlicenser. Handläggningstiden är flera månader. Ett faktum som ställer till det för både jägare som kan missa delar av jaktsäsongen. På samma sätt hindras tävlingsskyttar som inte får sitt nya vapen i tid till en viss tävling. Vapenhandlarna tvingas ligga på sålda vapen i väntan på att kunden får sin vapenlicens. Både jägare och tävlingsskyttar behöver många gånger flera olika vapen för olika tillfällen, idag är detta antal starkt begränsat. Dessutom är det krångligt om man vill byta vapen.

Sportskyttar, och samlare, måste idag söka om sina licenser vart femte år. Med bristande handläggning och därmed långa handläggningstider kan en licens gå ut i väntan på en förnyad licens. I Sverige görs dagligen slagningar av Polisen mot vapenregistret så vi har andra sätt att hitta olämpliga vapenägare.
Så därför är det mycket glädjande att moderaterna på sin partistämma fattade beslut för att underlätta för alla dessa att utöva sin sport eller sitt intresse.
Vi moderater kommer nu se över hela hanteringen av vapenhanteringen och licenser. Handläggning ska skötas av någon annan myndighet än polisen, handläggningstiderna ska kortas, maxantalet vapen ska utökas och en beviljad vapenlicens ska gälla så länge det inte finns en anledning att återkalla den.
Beslutet kan sammanfattas med namnet på motionen som antogs – ”En moderniserad vapenlagstiftning”

 


Johan Ericsson
Moderat och Jägare


Thomas Lövskog
Moderat och Sportskytt

Vi fokuserar på Hofterup!

Vi satsar på våra förskolor i hela Kävlinge kommun. Med vårt antagna funktionsprogram möjliggör vi för mindre barngrupper och ny pedagogik när vi renoverar och bygger våra förskolor. Nu har turen kommit till Hofterups förskola.

Skönadals förskola byggdes på 70-talet för den tidens pedagogik. Byggtekniken är betongplatta direkt på marken. Med tiden tränger fukt upp genom plattan och gör att golvmaterial vittrar söner. Det avger lukt och uppfattas som obehagligt. Dessutom är förskolan byggd på ett sankt område där avrinningen från Hofterups mosse går under vägen.

Många skolor och förskolor runt om i landet som byggdes med samma teknik på 70-talet och har samma problem. Detta är inget som kan åtgärdas genom underhåll utan är en byggteknik som inte är hållbar. En ny förskola har längre livslängd än en renoverad och driftskostnaderna är lägre, så kostnaden sett över tid blir lägre.

I vår kommun har vi tidigare tagit beslut att riva Tolvåkers och Lackalänga förskola av samma anledning, och då samtidigt anpassat de nya förskolorna till dagens pedagogik och mindre barngrupper – allt för att våra barn ska få det bästa.

Så, varför väljer vi att bygga den nya förskolan i Hofterup på en ny plats?
För mer än 10 år sen antogs en detaljplan på grönområdet mellan Skönadalsskolan och Skönadalsvägen. Den ger möjlighet att bygga en ny förskola i två plans om är anpassad till dagens krav och det är det vi nu behöver. Den nya förskolan kommer att ta nytta av de träd som redan finns för att få skuggiga miljöer som är ett krav på nya förskolor. Allt kommer att göras för att bevara så mycket av miljön och träden som finns.

Och området kring den gamla förskolan? Det är perfekt för att skapa det aktivitetsområde som behövs för barn och ungdomar i området och som Hofterupsborna har efterfrågat.

En ny förskola, anpassad efter dagens krav och med möjlighet för mindre barngrupper. Placerad i en lummig och bra utemiljö för barnen – samtidigt som vi möjliggör för den efterfrågade aktivitetsparken. Vi fokuserar på Hofterup!


Pia Almström
KSO – Kävlinge kommun

Det är ingen strid, det är att arbeta utifrån de förutsättningar som finns!

I en kolumn i sydsvenskan den 30 juli ger Ingrid Runsten en, tämligen ensidig och i många fall, felaktig bild av ”striden” kring privat och kommunala utförare. Den felaktiga bilden innefattar exempelvis att kommunal regi har bättre kvalitet än privat. Pia Almström (KSO) och Annsofie Thuresson (ordförande omsorgsnämnden) skrev därför svar baserat på kolumnens påstående. 
Ni kan läsa Ingrid Runstens kolumn här. Ni kan läsa Pias och Annsofies svar nedan: 

Ingrid Runsten skriver i en kolumn, med utgångspunkt från Helsingborg att ”den strid mellan offentlig och kommunal drift som pågår hotar kontinuiteten och därmed tryggheten” och att ”privata vårdboende fick låga betyg i socialstyrelsens senaste nöjdhetsmätning”.

Nu är inte vi verksamma i Helsingborg, men när Ingrid i sin debattartikel/kolumn också hänvisar att detta är i flera kommuner så måste vi reagera. Det är nämligen just artiklar av detta slaget som eldar på en strid mellan offentlig och kommunal drift. Det är möjligt att det för en kommun är så att de privata fick lägre betyg i nöjdhetsmätningen, men ser vi överlag i Sverige så är kvalitén hos de privata äldreboendena bättre än de kommunala i 18 av 27 parametrar, enligt socialstyrelsen. Exempelvis är bemanningen av sjuksköterskor 13% högre i privat drift än kommunal, det finns fler rutiner på plats som gagnar den äldre i den privata regin än i den kommunala, och drygt 4 av 5 äldre är nöjda eller ganska nöjda med sitt boende. Så sammanlagt i Sverige är alltså de privata utförarna bättre än de kommunala – men precis som det i kommunal regi finns skillnader och dåliga exempel finns det även det i privat regi. Det är så när människor vårdar människor. Det sker fel.

Men låt oss konstatera, de privata utförarna är här för att stanna. Varför? För det finns många invånare som föredrar detta som alternativ av olika anledningar. För att stå ut på marknaden har ofta de privata utförarna inriktningar på boende som tilltalar medborgarna. Vare sig det är spa, idrott eller kultur. Detta gör också att de kommunala boendena måste fundera och utvecklas. Men precis som det finns individer som föredrar kommunala boende av olika anledningar. Detta leder också till att vår utbildade omsorgspersonal får en större arbetsmarknad och möjlighet till utveckling som, rent krasst, har varit mindre väl utvecklad så länge omsorgen enbart var kommunal.

Vi i Kävlinge är ”en av de 20-tal kommuner” som inför LOV inom särskilt boende. Även här möts man ofta av felaktig bild om vad valfrihet och LOV är. Om man, som Ingrid menar, anser att kontinuitet ska vara ett nyckelord i äldrevården så bör man förespråka lagen om valfrihet. Här får nämligen våra invånare välja om de vill få sin omsorg i kommunal eller privat regi. LOV innebär inte heller kontinuerliga upphandlingar, utan når man kraven som vi ställer för att utföra omsorg så är man välkommen att etablera sig i vår kommun. Att det behövs överskott av platser för att få till LOV? Ja, det beror på infallsvinkel. Hur många som står i kö till hyreslägenhet kan välja exakt lägenhet? Nä, det är samma här. Du väljer första, andra och tredjehandsalternativ och förhoppningsvis får du ditt förstahands, annars ja, då blir det ett annat alternativ, men fortfarande ett alternativ som du valt. Inte som tidigare, då kommunen placerade dig och du fick flytta oavsett om du ville eller inte. Även om du är, som Ingrid uttrycker det, ”gammal och skröplig” vill du påverka ditt liv. Att utgå från att man inte vill och kan det är tämligen nedsättande. Det är snarare så att valet bör diskuteras öppet och fritt i en familj. Är du anhörig så samtala med din äldre släkting om hur de vill ha det, så du kan stötta. Är du äldre så berätta vad du känner så vet du att om du inte orkar välja finns det någon som hjälper. Enbart kommunala boende utan LOV ger ingen påverkan. En mix av kommunalt och privat med LOV ger det. Detta är ingen strid, detta är att arbeta utifrån de förutsättningar som finns och sätta medborgaren i centrum.


Pia Almström
ordförande kommunstyrelsen                                                       
Kävlinge kommun


Annsofie Thuresson
ordförande omsorgsnämnden
Kävlinge kommun

Än en gång har staten visat uppenbar nonchalans mot Kävlinge kommun

I hela processen ända från de första diskussionerna om att stänga Barsebäcksverket har staten valt att totalt utestänga kommunen. Vi fick aldrig en chans att ha synpunkter inför stängningen och dess konsekvenser. Det innebar att Kävlinge fick ta alla w för den överdimensionerade räddningstjänsten som staten en gång tvingade kommunen att etablera. Vi blev med ett mellanlager som vi nu inte vet när det kan avvecklas.

Nu har man beslutat att göra området och ledningarna till riksintresse utan att vi ens kunnat lämna synpunkter. Det är ett möte inbokat till den 7 maj men det känns meningslöst just nu. Området blir riksintresse för energiproduktion, vilket kan innebära att man etablerar nya anläggningar utan att vi kan påverka. Man pratar om vindkraft, men det kan lika väl bli gas eller kol.

Det är en stor fara när staten agerar på detta sätt mot kommunerna. Man väljer att köra över kommunerna när det passar. Dialog blir det om kommunerna tycker rätt, annars kan det kvitta.

Den lokala demokratin urholkas och förhållandet mellan stat och kommun blir ett vi och dom spel. Det kan inte vara meningen att kommunerna ska se staten som det stora problemet när man försöker göra det bästa för invånarna och skapa långsiktiga lösningar.

Vi kommer att fortsätta driva vår vision om en Barsebäcks sjöstad och vi kommer att göra allt för att motverka nya stora industrietableringar längs Öresund.


Pia Almström
Kommunstyrelsens ordförande

Länkar;
Energimyndigheten: Ny bedömning av nationellt betydelsefulla områden för energiproduktion

 

Sommaren har inte varit fantastisk för våra lantbrukare

Jag bor själv på landsbygden och kan på nära håll se hur dåligt resultatet har blivit på åkrarna i år. Lantbrukaren som arrenderar mina få hektar konstaterar att mina åkrar gett honom ett minus i år. På fälten intill odlar en annan lantbrukare vall till sina kor. När han skulle samla ihop det slagna gräset i strängar blev det inga strängar, bar ett stort dammoln runt traktorn.
Torkan denna sommar kommer att leda till stora bekymmer framöver för lantbrukare runt om i landet, inte bara i Kävlinge. Ekonomiska bekymmer till följd av dåliga skördar. Förluster och likviditetsbrist kan leda till att det inte finns pengar på konto inför höstsådden. Med ett sånt scenario kan problemen sträcka sig över flera år, trots bättre väderlek. Kanske är läget än värre för djurhållande lantbrukare som kan tvingas nödslakta sina djur för att det inte går att få tag på foder.

Moderaterna har lagt ett antal förslag för att hjälpa lantbrukarna i denna svåra situation. Både i det korta och långa perspektivet. Bland annat genom att snabba på utbetalningen av stöd för 2015-2017, tidigarelägga utbetalningen av stöd för 2018 och att skjuta upp momsinbetalningarna under hösten. Vi moderater anser att regeringen måste trycka på för att få ta del av EU:s krisfond och om det inte lyckas införa ett nationellt krisstöd.
Vi moderater föreslår även en permanent sänkt dieselskatt för lantbrukare, till skillnad från den höjning som regeringen föreslagit.
Utöver de rent ekonomiska förslagen finns även förslag om att minska regelkrångel och ge undantag från befintliga regelverk som tex mängden strö i boxarna.
Bollen ligger hos regeringen, än så länge är det Stefan Löfven och han regering som bestämmer. Och detta brådskar – det börjar bli dags att visa handlingskraft så här fem i tolv på mandatperioden. Det här är inte en fråga som kan utredas i ett par år…då kommer vi att ha betydligt färre lantbrukare här i landet.

Läs hela Moderaternas PM här 

Johan Ericsson
Ordförande i Tekniska Nämnden

Vi tar ansvar för framtidens hemvård!

[box type=”info”]Detta är ett svar på Catrin Tufvessons debattartikel i Sydsvenskan den 12/7[/box]

 

Vi tar ansvar för framtidens hemvård!

När VILA gruppen kom till var det för att ha en vårdform för yngre, svårt sjuka, i livets slutskede. De kunde av olika skäl inte vårdas hemma, och korttidsboendet var mer anpassat för äldre. Hospiceverksamheten var inte utbyggd för det tänka behovet. Vila avdelningen blev ett alldeles utmärkt alternativ.

Idag är hospice utbyggt och Region Skåne har ansvaret för de svårt sjuka patienter som behöver palliativ vård. Befinner man sig i slutet av livet ska man kunna få vård antingen i det egna hemmet, vare sig det hemmet är i en villa, lägenhet eller särskilt boende. Det finns ingen anledning att man ska tvingas flytta de sista veckorna i livet.

Förra året vårdade Kävlinge hemvård betydligt mer än 100 personer i livet slutskede. Över 80% hade hjälp av våra fantastiska personal i hemvården. Anhöriga vittnar om den goda vården som just givits i hemmet eller på det särskilda boendet den sista tiden. Vi är stolta och tacksamma för denna personals insatser, något som inte hörs alls i debatten av socialdemokraterna. VILA-gruppen har gjort en fint jobb, det står tydligt. Men vi behöver rusta för framtiden och kompetensen hos VILA-gruppen behöver komma alla till gagn, och inte bara ett fåtal som får ett biståndsbeslut. Därför ser vi positivt på förändringen som sker.

Omorganiseringen görs inte av ekonomiska skäl, utan för att anpassa till de krav som finns, idag och i framtiden. Vi måste klara av att möta viljan att bo kvar hemma hos våra invånare. Skulle det behövas en vårdplats kommer vi att kunna erbjuda det inom korttidsverksamheten. Där kommer det att finnas all den kompetens som behövs. Det är behovet hos våra invånare som ska styra, inget annat.

Att möta nya behov kräver nya sätt att arbeta. Det kräver att vi organiserar oss för imorgon och inte igår. Det är så vi tar ansvar.


Pia Almström
Kommunstyrelsens Ordförande (M)


Annsofie Thuresson
Ordförande Socialnämnden
Kandidat Regionfullmäktige / Kommunfullmäktige

Kävlingemoderaternas ståndpunkt i badhusfrågan

Vår ståndpunkt i badhusfrågan är att vi omgående behöver ett nytt badhus i kommunen.

Vi lägger inte ned något fungerande badhus i kommunen. Båda badhusen i vår kommun måste stängas. Att renovera två så pass gamla badhus och som dessutom flera gånger redan har renoverats, är i princip omöjligt och på tok för kostsamt. Vår stora oro just nu är att våra två badhus inte skall hålla ihop tills det nya står klart, dvs att vi skulle behöva stänga de två befintliga pga säkerhetsskäl innan vi har något nytt badhus.

Det behövs ett nytt badhus i Kävlinge kommun. Även om det inte är en kommunal kärnverksamhet att äga ett badhus, även om det inte på något sätt är en skyldighet för en kommun att ha ett eget badhus och även om det finns kommuner i vår storlek som klarar sig utan badhus, så menar vi att vår kommun behöver ett kommunalt badhus. Det finns ett mervärde i att våra kommuninvånare kan lära sig simma och bada i kommunen, att simklubbar lättare kan finnas och verka i kommunen och att det framförallt underlättar för våra skolor med deras simundervisning om det finns ett badhus inom Kävlinge kommuns gränser.

Skall vi då bygga ett eller två nya badhus? Att bygga badhus, är ofantligt kostsamt och tittar man på flera jämförbara kommuner i vår storlek, finns det just ett badhus. Att bygga ett nytt badhus, innebär kraftigt ökade kostnader (både i drift och kapitalkostnader) jämfört med dagens situation med två redan avskrivna badhus. Att bygga två mindre badhus i stället för ett större blir nästan dubbelt så dyrt. Både i investeringskostnad och i driftskostnad. Den tekniska kostnaden är lika dyr för ett litet badhus som ett större. Personalkostnaden blir också dubbelt så dyr, eftersom ett litet badhus också behöver en grundbemanning för att säkerhet och service skall fungera. Har man ett större badhus kan öppettiderna bli bättre och tillgängligheten större.

Att bygga två badhus, skulle således bli än mer kostsamt och skulle tränga undan behovet av andra kommunala investeringar, som vi kommer att behöva göra inom det närmsta. Flera skolor och förskolor är gamla och behöver förnyas. Det ser vi Löddeköpinge där Nyvångsskolan nu är klar. Tolvåker förskola är riven och skall ersättas med en ny. Tolvåkerskolan och Söderparkskolan kommer också att rivas och ersättas med nya skolor. Även i Lackalänga kommer den gamla skolan att behöva rivas att ersättas med en ny.

Det badhus som planeras i Kävlinge skall vara dimensionerat för föreningarna och kommuninvånarnas behov. Det kommer alltså inte att bli ett äventyrsbad, som det så felaktigt florerar rykten om. Den budget som finns för detta nya badhus, ligger väl överens med liknande projekt i andra kommuner.

Det har förekommit uppgifter att andra kommuner har byggt mycket billigare. Badet i Borås har tagits fram som exempel. När man dock kontrollerar närmre har Boråsbadet idag stora problem med både byggnaden och driften och kostar mycket stora summor varje år i underhåll. Vi skall bygga ett badhus som håller långsiktigt och där driftskostnaderna inte skenar iväg.

Driftkostnaderna för ett badhus är ungefär 17 miljoner kronor per år. Det är samma summa som hela räddningstjänsten kostar för Kävlinge. Varje kommuninvånare betalar då 550 kr för badet. Sen tillkommer avgiften för att nyttja det. I förhållande till andra idrotter är simning den absolut dyraste per kommuninvånare. Det finns önskemål om att utveckla andra idrotter och andra aktiviteter i kommunen. T ex har vi ingen verksamhet för ungdomar som är teknikintresserade. Att i dagsläget prioritera mer än ett badhus är alltså samtidigt en bortprioritering av andra intressen som idag inte får något stöd alls.

Att placeringen blir just i Kävlinge, beror framförallt, kort och gott, på att där bor flest människor. Skjuts till skolbarn för att bada blir betydligt kortare om badet byggs i Kävlinge, eftersom flest barn bor i de östra kommundelarna. Om man dessutom tittar in i framtiden, vilket en kommun behöver göra, är det i Kävlingeområdet som merparten av nybyggnationen kommer att ske. Det beklagar vi moderater i och för sig, för det behöver verkligen byggas i Löddeköpinge. Som det är idag växer inte Löddeköpinge och en ort som inte växer stagnerar i utvecklingen, vilket går ut över framtida möjligheter. Tyvärr har vi inte lyckats få politisk majoritet för byggande i och runtom Löddeköpinge.

Det tar 12 min med buss mellan Lödde Centrum och Kävlinge station. När badet blir klart kommer vi att se till att det finns ännu bättre bussförbindelser mellan Löddeköpinge och Kävlinge på de tider som behövs för att underlätta simträning.

Att som socialdemokraterna gå ut och lova ett badhus i Löddeköpinge, ett i Furulund samt ett utebad förstår de flesta bara är valfläsk och ingenting annat. Det går bra att lova, när man slipper ta ansvar och uppfylla vallöftena.

Vi lovar inget badhus i Löddeköpinge nästa mandatperiod, men vi lovar att om vi kan få igång byggnationen i Löddeköpinge och orten på så vis utvecklas, kommer vi att se till att det i framtiden blir ett badhus även i Löddeköpinge. Vi lovar inte allt till alla, men vi håller vad vi lovar.


Pia Almström
Kommunstyrelsens Ordförande (M)

Med sikte på framtiden

Vi står inför en spännande tid i Kävlinges omsorg. Morgondagens omsorg och hemvård gör att vi måste tänka nytt. Varför? För att vi står inför nya utmaningar, nya lagar och nya behov. Därför har en omorganisering inom omsorgen påbörjats. För att säkra att vår duktiga personal gör det som de är utbildade till och framförallt för att säkra att våra invånare får det stöd och insatser de behöver. En omorganisering som utgår från de behov som finns, på att utveckla. Utveckla den förebyggande verksamheten, de korta, tillfälliga insatserna, hemtjänsten och det särskilda boendet.

Men att förändra skapar osäkerhet. Det har vi exempelvis sett de senaste dagarna i VILA-enheten (Vård I Livets Avslut). Idag är de 6 undersköterskorna med specialistutbildning i palliativvård en egen enhet. Vi har flera specialistutbildade undersköterskor, exempelvis i demensvård och somatiskvård. Men de är inte egna enheter utan en del av hemvården. Det är det som nu också de palliativt utbildade undersköterskorna blir. Deras kompetens behövs i hemvården som helhet, deras kompetens behövs på ett nytt sätt. Den behövs även för våra mest sjuka. De och all vår fantastiska personal behövs lika mycket.

Nu måste vi tydliggöra en sak. Omorganiseringar inom förvaltningen är inte politiska beslut. Vi politiker sätter mål, ger direktiv, tar fram strategier och så vidare för att föra kommunens verksamhet framåt, VAD ska göras? HUR det ska göras, dvs hur organiserar sig förvaltningen bäst är en förvaltningsfråga. Det som gör oss riktigt upprörda i detta är de politiska partier som drar nytta av personers oro, som göder och föder den. Som mycket väl vet bakgrunden men istället för att bemöta och lugna eggar på. Som lovar allt till alla och som rent krasst far med osanning. Det är viktigt i alla diskussioner att vi är sakliga och skiljer på vad och hur.

Socialnämnden har fått information och självklart finns det en varierande grad av oro för hur detta ska bli och naturligtvis följer vi utvecklingen nogsamt. Moderata gruppen har också fått information och även här följer vi utvecklingen. Men om vi ser hela bilden så ser vi fördelarna i den organisation som nu tar plats. Som på ett ännu tydligare sätt sätter våra invånare och deras behov i centrum och som tar tillvara på och utvecklar vår personals kompetens.


Pia Almström
Kommunstyrelsens Ordförande


Annsofie Thuresson
Ordförande Socialnämnden