En modernare vapenlagstiftning

I Sverige finns det närmare 660 000 jägare och sportskyttar. Sportskytte är världens största individuella sport med 50 miljoner utövare. Det finns flertalet olika former och klasser. Det finns något för alla och det är aldrig för sent att börja.
Sverige har en av världens hårdaste vapenlagstiftning. Syftet är att säkerställa att det är medborgare med ett genuint intresse för jakt och sportskytte som också kan antas vara sunda och kan betros med vapen.
Idag måste man ha avlagt en jägarexamen för att överhuvudtaget kunna köpa ett jaktvapen. För sportskytte krävs motsvarande utbildning i säkerhet och förmåga. Dessutom ställs krav på att ha varit aktiv medlem i en skytteklubb i minst sex månader och att denna klubb utfärdar ett lämplighetsintyg, för att kunna skaffa sig ett vapen. Detta är förutsättningar som vi kan tycka är rimliga, men där slutar också vad som är rimligt runt dagens vapenlicenser.
Under åren som gått har dock processer och krav blivit mycket mer komplicerade och kringgärdade av snåriga krav. Det finns också delar som är öppet för tolkning. Polisens rättsenhet gör också sitt för att ständigt komma med nya påbud och regler på eget bevåg. Nu senast vill Polisen tolka enskilda stationer vid tävlingar och jaktstigar som tillfälliga skjutbanor som kräver godkännande från Polisen. Något som redan gjort att det ställts in tävlingar i sommar.
Socialdemokraterna är inte bättre. De försöker, med Morgan Johansson i spetsen, med alla medel överimplementera en ny EU förordning. En överimplementering där exempelvis våra dynamiska skyttars gevär hade klassats som krigsmateriel i samma klass som missiler. Inga flygbolag hade tillåtit våra skyttar att flyga internationellt med dessa förutsättningar.

Idag är det polisen som beviljar vapenlicenser. Handläggningstiden är flera månader. Ett faktum som ställer till det för både jägare som kan missa delar av jaktsäsongen. På samma sätt hindras tävlingsskyttar som inte får sitt nya vapen i tid till en viss tävling. Vapenhandlarna tvingas ligga på sålda vapen i väntan på att kunden får sin vapenlicens. Både jägare och tävlingsskyttar behöver många gånger flera olika vapen för olika tillfällen, idag är detta antal starkt begränsat. Dessutom är det krångligt om man vill byta vapen.

Sportskyttar, och samlare, måste idag söka om sina licenser vart femte år. Med bristande handläggning och därmed långa handläggningstider kan en licens gå ut i väntan på en förnyad licens. I Sverige görs dagligen slagningar av Polisen mot vapenregistret så vi har andra sätt att hitta olämpliga vapenägare.
Så därför är det mycket glädjande att moderaterna på sin partistämma fattade beslut för att underlätta för alla dessa att utöva sin sport eller sitt intresse.
Vi moderater kommer nu se över hela hanteringen av vapenhanteringen och licenser. Handläggning ska skötas av någon annan myndighet än polisen, handläggningstiderna ska kortas, maxantalet vapen ska utökas och en beviljad vapenlicens ska gälla så länge det inte finns en anledning att återkalla den.
Beslutet kan sammanfattas med namnet på motionen som antogs – ”En moderniserad vapenlagstiftning”

 


Johan Ericsson
Moderat och Jägare


Thomas Lövskog
Moderat och Sportskytt

Vi fokuserar på Hofterup!

Vi satsar på våra förskolor i hela Kävlinge kommun. Med vårt antagna funktionsprogram möjliggör vi för mindre barngrupper och ny pedagogik när vi renoverar och bygger våra förskolor. Nu har turen kommit till Hofterups förskola.

Skönadals förskola byggdes på 70-talet för den tidens pedagogik. Byggtekniken är betongplatta direkt på marken. Med tiden tränger fukt upp genom plattan och gör att golvmaterial vittrar söner. Det avger lukt och uppfattas som obehagligt. Dessutom är förskolan byggd på ett sankt område där avrinningen från Hofterups mosse går under vägen.

Många skolor och förskolor runt om i landet som byggdes med samma teknik på 70-talet och har samma problem. Detta är inget som kan åtgärdas genom underhåll utan är en byggteknik som inte är hållbar. En ny förskola har längre livslängd än en renoverad och driftskostnaderna är lägre, så kostnaden sett över tid blir lägre.

I vår kommun har vi tidigare tagit beslut att riva Tolvåkers och Lackalänga förskola av samma anledning, och då samtidigt anpassat de nya förskolorna till dagens pedagogik och mindre barngrupper – allt för att våra barn ska få det bästa.

Så, varför väljer vi att bygga den nya förskolan i Hofterup på en ny plats?
För mer än 10 år sen antogs en detaljplan på grönområdet mellan Skönadalsskolan och Skönadalsvägen. Den ger möjlighet att bygga en ny förskola i två plans om är anpassad till dagens krav och det är det vi nu behöver. Den nya förskolan kommer att ta nytta av de träd som redan finns för att få skuggiga miljöer som är ett krav på nya förskolor. Allt kommer att göras för att bevara så mycket av miljön och träden som finns.

Och området kring den gamla förskolan? Det är perfekt för att skapa det aktivitetsområde som behövs för barn och ungdomar i området och som Hofterupsborna har efterfrågat.

En ny förskola, anpassad efter dagens krav och med möjlighet för mindre barngrupper. Placerad i en lummig och bra utemiljö för barnen – samtidigt som vi möjliggör för den efterfrågade aktivitetsparken. Vi fokuserar på Hofterup!


Pia Almström
KSO – Kävlinge kommun

Det är ingen strid, det är att arbeta utifrån de förutsättningar som finns!

I en kolumn i sydsvenskan den 30 juli ger Ingrid Runsten en, tämligen ensidig och i många fall, felaktig bild av ”striden” kring privat och kommunala utförare. Den felaktiga bilden innefattar exempelvis att kommunal regi har bättre kvalitet än privat. Pia Almström (KSO) och Annsofie Thuresson (ordförande omsorgsnämnden) skrev därför svar baserat på kolumnens påstående. 
Ni kan läsa Ingrid Runstens kolumn här. Ni kan läsa Pias och Annsofies svar nedan: 

Ingrid Runsten skriver i en kolumn, med utgångspunkt från Helsingborg att ”den strid mellan offentlig och kommunal drift som pågår hotar kontinuiteten och därmed tryggheten” och att ”privata vårdboende fick låga betyg i socialstyrelsens senaste nöjdhetsmätning”.

Nu är inte vi verksamma i Helsingborg, men när Ingrid i sin debattartikel/kolumn också hänvisar att detta är i flera kommuner så måste vi reagera. Det är nämligen just artiklar av detta slaget som eldar på en strid mellan offentlig och kommunal drift. Det är möjligt att det för en kommun är så att de privata fick lägre betyg i nöjdhetsmätningen, men ser vi överlag i Sverige så är kvalitén hos de privata äldreboendena bättre än de kommunala i 18 av 27 parametrar, enligt socialstyrelsen. Exempelvis är bemanningen av sjuksköterskor 13% högre i privat drift än kommunal, det finns fler rutiner på plats som gagnar den äldre i den privata regin än i den kommunala, och drygt 4 av 5 äldre är nöjda eller ganska nöjda med sitt boende. Så sammanlagt i Sverige är alltså de privata utförarna bättre än de kommunala – men precis som det i kommunal regi finns skillnader och dåliga exempel finns det även det i privat regi. Det är så när människor vårdar människor. Det sker fel.

Men låt oss konstatera, de privata utförarna är här för att stanna. Varför? För det finns många invånare som föredrar detta som alternativ av olika anledningar. För att stå ut på marknaden har ofta de privata utförarna inriktningar på boende som tilltalar medborgarna. Vare sig det är spa, idrott eller kultur. Detta gör också att de kommunala boendena måste fundera och utvecklas. Men precis som det finns individer som föredrar kommunala boende av olika anledningar. Detta leder också till att vår utbildade omsorgspersonal får en större arbetsmarknad och möjlighet till utveckling som, rent krasst, har varit mindre väl utvecklad så länge omsorgen enbart var kommunal.

Vi i Kävlinge är ”en av de 20-tal kommuner” som inför LOV inom särskilt boende. Även här möts man ofta av felaktig bild om vad valfrihet och LOV är. Om man, som Ingrid menar, anser att kontinuitet ska vara ett nyckelord i äldrevården så bör man förespråka lagen om valfrihet. Här får nämligen våra invånare välja om de vill få sin omsorg i kommunal eller privat regi. LOV innebär inte heller kontinuerliga upphandlingar, utan når man kraven som vi ställer för att utföra omsorg så är man välkommen att etablera sig i vår kommun. Att det behövs överskott av platser för att få till LOV? Ja, det beror på infallsvinkel. Hur många som står i kö till hyreslägenhet kan välja exakt lägenhet? Nä, det är samma här. Du väljer första, andra och tredjehandsalternativ och förhoppningsvis får du ditt förstahands, annars ja, då blir det ett annat alternativ, men fortfarande ett alternativ som du valt. Inte som tidigare, då kommunen placerade dig och du fick flytta oavsett om du ville eller inte. Även om du är, som Ingrid uttrycker det, ”gammal och skröplig” vill du påverka ditt liv. Att utgå från att man inte vill och kan det är tämligen nedsättande. Det är snarare så att valet bör diskuteras öppet och fritt i en familj. Är du anhörig så samtala med din äldre släkting om hur de vill ha det, så du kan stötta. Är du äldre så berätta vad du känner så vet du att om du inte orkar välja finns det någon som hjälper. Enbart kommunala boende utan LOV ger ingen påverkan. En mix av kommunalt och privat med LOV ger det. Detta är ingen strid, detta är att arbeta utifrån de förutsättningar som finns och sätta medborgaren i centrum.


Pia Almström
ordförande kommunstyrelsen                                                       
Kävlinge kommun


Annsofie Thuresson
ordförande omsorgsnämnden
Kävlinge kommun

Än en gång har staten visat uppenbar nonchalans mot Kävlinge kommun

I hela processen ända från de första diskussionerna om att stänga Barsebäcksverket har staten valt att totalt utestänga kommunen. Vi fick aldrig en chans att ha synpunkter inför stängningen och dess konsekvenser. Det innebar att Kävlinge fick ta alla w för den överdimensionerade räddningstjänsten som staten en gång tvingade kommunen att etablera. Vi blev med ett mellanlager som vi nu inte vet när det kan avvecklas.

Nu har man beslutat att göra området och ledningarna till riksintresse utan att vi ens kunnat lämna synpunkter. Det är ett möte inbokat till den 7 maj men det känns meningslöst just nu. Området blir riksintresse för energiproduktion, vilket kan innebära att man etablerar nya anläggningar utan att vi kan påverka. Man pratar om vindkraft, men det kan lika väl bli gas eller kol.

Det är en stor fara när staten agerar på detta sätt mot kommunerna. Man väljer att köra över kommunerna när det passar. Dialog blir det om kommunerna tycker rätt, annars kan det kvitta.

Den lokala demokratin urholkas och förhållandet mellan stat och kommun blir ett vi och dom spel. Det kan inte vara meningen att kommunerna ska se staten som det stora problemet när man försöker göra det bästa för invånarna och skapa långsiktiga lösningar.

Vi kommer att fortsätta driva vår vision om en Barsebäcks sjöstad och vi kommer att göra allt för att motverka nya stora industrietableringar längs Öresund.


Pia Almström
Kommunstyrelsens ordförande

Länkar;
Energimyndigheten: Ny bedömning av nationellt betydelsefulla områden för energiproduktion

 

Sommaren har inte varit fantastisk för våra lantbrukare

Jag bor själv på landsbygden och kan på nära håll se hur dåligt resultatet har blivit på åkrarna i år. Lantbrukaren som arrenderar mina få hektar konstaterar att mina åkrar gett honom ett minus i år. På fälten intill odlar en annan lantbrukare vall till sina kor. När han skulle samla ihop det slagna gräset i strängar blev det inga strängar, bar ett stort dammoln runt traktorn.
Torkan denna sommar kommer att leda till stora bekymmer framöver för lantbrukare runt om i landet, inte bara i Kävlinge. Ekonomiska bekymmer till följd av dåliga skördar. Förluster och likviditetsbrist kan leda till att det inte finns pengar på konto inför höstsådden. Med ett sånt scenario kan problemen sträcka sig över flera år, trots bättre väderlek. Kanske är läget än värre för djurhållande lantbrukare som kan tvingas nödslakta sina djur för att det inte går att få tag på foder.

Moderaterna har lagt ett antal förslag för att hjälpa lantbrukarna i denna svåra situation. Både i det korta och långa perspektivet. Bland annat genom att snabba på utbetalningen av stöd för 2015-2017, tidigarelägga utbetalningen av stöd för 2018 och att skjuta upp momsinbetalningarna under hösten. Vi moderater anser att regeringen måste trycka på för att få ta del av EU:s krisfond och om det inte lyckas införa ett nationellt krisstöd.
Vi moderater föreslår även en permanent sänkt dieselskatt för lantbrukare, till skillnad från den höjning som regeringen föreslagit.
Utöver de rent ekonomiska förslagen finns även förslag om att minska regelkrångel och ge undantag från befintliga regelverk som tex mängden strö i boxarna.
Bollen ligger hos regeringen, än så länge är det Stefan Löfven och han regering som bestämmer. Och detta brådskar – det börjar bli dags att visa handlingskraft så här fem i tolv på mandatperioden. Det här är inte en fråga som kan utredas i ett par år…då kommer vi att ha betydligt färre lantbrukare här i landet.

Läs hela Moderaternas PM här 

Johan Ericsson
Ordförande i Tekniska Nämnden

Vi tar ansvar för framtidens hemvård!

[box type=”info”]Detta är ett svar på Catrin Tufvessons debattartikel i Sydsvenskan den 12/7[/box]

 

Vi tar ansvar för framtidens hemvård!

När VILA gruppen kom till var det för att ha en vårdform för yngre, svårt sjuka, i livets slutskede. De kunde av olika skäl inte vårdas hemma, och korttidsboendet var mer anpassat för äldre. Hospiceverksamheten var inte utbyggd för det tänka behovet. Vila avdelningen blev ett alldeles utmärkt alternativ.

Idag är hospice utbyggt och Region Skåne har ansvaret för de svårt sjuka patienter som behöver palliativ vård. Befinner man sig i slutet av livet ska man kunna få vård antingen i det egna hemmet, vare sig det hemmet är i en villa, lägenhet eller särskilt boende. Det finns ingen anledning att man ska tvingas flytta de sista veckorna i livet.

Förra året vårdade Kävlinge hemvård betydligt mer än 100 personer i livet slutskede. Över 80% hade hjälp av våra fantastiska personal i hemvården. Anhöriga vittnar om den goda vården som just givits i hemmet eller på det särskilda boendet den sista tiden. Vi är stolta och tacksamma för denna personals insatser, något som inte hörs alls i debatten av socialdemokraterna. VILA-gruppen har gjort en fint jobb, det står tydligt. Men vi behöver rusta för framtiden och kompetensen hos VILA-gruppen behöver komma alla till gagn, och inte bara ett fåtal som får ett biståndsbeslut. Därför ser vi positivt på förändringen som sker.

Omorganiseringen görs inte av ekonomiska skäl, utan för att anpassa till de krav som finns, idag och i framtiden. Vi måste klara av att möta viljan att bo kvar hemma hos våra invånare. Skulle det behövas en vårdplats kommer vi att kunna erbjuda det inom korttidsverksamheten. Där kommer det att finnas all den kompetens som behövs. Det är behovet hos våra invånare som ska styra, inget annat.

Att möta nya behov kräver nya sätt att arbeta. Det kräver att vi organiserar oss för imorgon och inte igår. Det är så vi tar ansvar.


Pia Almström
Kommunstyrelsens Ordförande (M)


Annsofie Thuresson
Ordförande Socialnämnden
Kandidat Regionfullmäktige / Kommunfullmäktige

Kävlingemoderaternas ståndpunkt i badhusfrågan

Vår ståndpunkt i badhusfrågan är att vi omgående behöver ett nytt badhus i kommunen.

Vi lägger inte ned något fungerande badhus i kommunen. Båda badhusen i vår kommun måste stängas. Att renovera två så pass gamla badhus och som dessutom flera gånger redan har renoverats, är i princip omöjligt och på tok för kostsamt. Vår stora oro just nu är att våra två badhus inte skall hålla ihop tills det nya står klart, dvs att vi skulle behöva stänga de två befintliga pga säkerhetsskäl innan vi har något nytt badhus.

Det behövs ett nytt badhus i Kävlinge kommun. Även om det inte är en kommunal kärnverksamhet att äga ett badhus, även om det inte på något sätt är en skyldighet för en kommun att ha ett eget badhus och även om det finns kommuner i vår storlek som klarar sig utan badhus, så menar vi att vår kommun behöver ett kommunalt badhus. Det finns ett mervärde i att våra kommuninvånare kan lära sig simma och bada i kommunen, att simklubbar lättare kan finnas och verka i kommunen och att det framförallt underlättar för våra skolor med deras simundervisning om det finns ett badhus inom Kävlinge kommuns gränser.

Skall vi då bygga ett eller två nya badhus? Att bygga badhus, är ofantligt kostsamt och tittar man på flera jämförbara kommuner i vår storlek, finns det just ett badhus. Att bygga ett nytt badhus, innebär kraftigt ökade kostnader (både i drift och kapitalkostnader) jämfört med dagens situation med två redan avskrivna badhus. Att bygga två mindre badhus i stället för ett större blir nästan dubbelt så dyrt. Både i investeringskostnad och i driftskostnad. Den tekniska kostnaden är lika dyr för ett litet badhus som ett större. Personalkostnaden blir också dubbelt så dyr, eftersom ett litet badhus också behöver en grundbemanning för att säkerhet och service skall fungera. Har man ett större badhus kan öppettiderna bli bättre och tillgängligheten större.

Att bygga två badhus, skulle således bli än mer kostsamt och skulle tränga undan behovet av andra kommunala investeringar, som vi kommer att behöva göra inom det närmsta. Flera skolor och förskolor är gamla och behöver förnyas. Det ser vi Löddeköpinge där Nyvångsskolan nu är klar. Tolvåker förskola är riven och skall ersättas med en ny. Tolvåkerskolan och Söderparkskolan kommer också att rivas och ersättas med nya skolor. Även i Lackalänga kommer den gamla skolan att behöva rivas att ersättas med en ny.

Det badhus som planeras i Kävlinge skall vara dimensionerat för föreningarna och kommuninvånarnas behov. Det kommer alltså inte att bli ett äventyrsbad, som det så felaktigt florerar rykten om. Den budget som finns för detta nya badhus, ligger väl överens med liknande projekt i andra kommuner.

Det har förekommit uppgifter att andra kommuner har byggt mycket billigare. Badet i Borås har tagits fram som exempel. När man dock kontrollerar närmre har Boråsbadet idag stora problem med både byggnaden och driften och kostar mycket stora summor varje år i underhåll. Vi skall bygga ett badhus som håller långsiktigt och där driftskostnaderna inte skenar iväg.

Driftkostnaderna för ett badhus är ungefär 17 miljoner kronor per år. Det är samma summa som hela räddningstjänsten kostar för Kävlinge. Varje kommuninvånare betalar då 550 kr för badet. Sen tillkommer avgiften för att nyttja det. I förhållande till andra idrotter är simning den absolut dyraste per kommuninvånare. Det finns önskemål om att utveckla andra idrotter och andra aktiviteter i kommunen. T ex har vi ingen verksamhet för ungdomar som är teknikintresserade. Att i dagsläget prioritera mer än ett badhus är alltså samtidigt en bortprioritering av andra intressen som idag inte får något stöd alls.

Att placeringen blir just i Kävlinge, beror framförallt, kort och gott, på att där bor flest människor. Skjuts till skolbarn för att bada blir betydligt kortare om badet byggs i Kävlinge, eftersom flest barn bor i de östra kommundelarna. Om man dessutom tittar in i framtiden, vilket en kommun behöver göra, är det i Kävlingeområdet som merparten av nybyggnationen kommer att ske. Det beklagar vi moderater i och för sig, för det behöver verkligen byggas i Löddeköpinge. Som det är idag växer inte Löddeköpinge och en ort som inte växer stagnerar i utvecklingen, vilket går ut över framtida möjligheter. Tyvärr har vi inte lyckats få politisk majoritet för byggande i och runtom Löddeköpinge.

Det tar 12 min med buss mellan Lödde Centrum och Kävlinge station. När badet blir klart kommer vi att se till att det finns ännu bättre bussförbindelser mellan Löddeköpinge och Kävlinge på de tider som behövs för att underlätta simträning.

Att som socialdemokraterna gå ut och lova ett badhus i Löddeköpinge, ett i Furulund samt ett utebad förstår de flesta bara är valfläsk och ingenting annat. Det går bra att lova, när man slipper ta ansvar och uppfylla vallöftena.

Vi lovar inget badhus i Löddeköpinge nästa mandatperiod, men vi lovar att om vi kan få igång byggnationen i Löddeköpinge och orten på så vis utvecklas, kommer vi att se till att det i framtiden blir ett badhus även i Löddeköpinge. Vi lovar inte allt till alla, men vi håller vad vi lovar.


Pia Almström
Kommunstyrelsens Ordförande (M)

Med sikte på framtiden

Vi står inför en spännande tid i Kävlinges omsorg. Morgondagens omsorg och hemvård gör att vi måste tänka nytt. Varför? För att vi står inför nya utmaningar, nya lagar och nya behov. Därför har en omorganisering inom omsorgen påbörjats. För att säkra att vår duktiga personal gör det som de är utbildade till och framförallt för att säkra att våra invånare får det stöd och insatser de behöver. En omorganisering som utgår från de behov som finns, på att utveckla. Utveckla den förebyggande verksamheten, de korta, tillfälliga insatserna, hemtjänsten och det särskilda boendet.

Men att förändra skapar osäkerhet. Det har vi exempelvis sett de senaste dagarna i VILA-enheten (Vård I Livets Avslut). Idag är de 6 undersköterskorna med specialistutbildning i palliativvård en egen enhet. Vi har flera specialistutbildade undersköterskor, exempelvis i demensvård och somatiskvård. Men de är inte egna enheter utan en del av hemvården. Det är det som nu också de palliativt utbildade undersköterskorna blir. Deras kompetens behövs i hemvården som helhet, deras kompetens behövs på ett nytt sätt. Den behövs även för våra mest sjuka. De och all vår fantastiska personal behövs lika mycket.

Nu måste vi tydliggöra en sak. Omorganiseringar inom förvaltningen är inte politiska beslut. Vi politiker sätter mål, ger direktiv, tar fram strategier och så vidare för att föra kommunens verksamhet framåt, VAD ska göras? HUR det ska göras, dvs hur organiserar sig förvaltningen bäst är en förvaltningsfråga. Det som gör oss riktigt upprörda i detta är de politiska partier som drar nytta av personers oro, som göder och föder den. Som mycket väl vet bakgrunden men istället för att bemöta och lugna eggar på. Som lovar allt till alla och som rent krasst far med osanning. Det är viktigt i alla diskussioner att vi är sakliga och skiljer på vad och hur.

Socialnämnden har fått information och självklart finns det en varierande grad av oro för hur detta ska bli och naturligtvis följer vi utvecklingen nogsamt. Moderata gruppen har också fått information och även här följer vi utvecklingen. Men om vi ser hela bilden så ser vi fördelarna i den organisation som nu tar plats. Som på ett ännu tydligare sätt sätter våra invånare och deras behov i centrum och som tar tillvara på och utvecklar vår personals kompetens.


Pia Almström
Kommunstyrelsens Ordförande


Annsofie Thuresson
Ordförande Socialnämnden

Svar från Pia på debattinlägg i Lokaltidningen

[box type=”shadow”]Nedanstående är ett svar på ett debattinlägg från Socialdemokraterna i Lokaltidningen i Kävlinge. Det kan du läsa här[/box]

 

Det är socialdemokratins och vänsterns paradgren att alltid bestämma och besluta så mycket som möjligt över andra människors liv. Vi är inte alls förvånade över att ni så kraftigt är emot införandet av valfrihet inom vården, eller andra områden heller för den delen. Ni har aldrig litat på människors egna förmåga att själva kan fatta de beslut som rör dem själva. Som vanligt, tror ni socialdemokrater att det är en grupp politiker som alltid vet bäst vad den enskilde kan och behöver. Inte individen själv eller de anhöriga. Vilken sorglig inställning till människan.

Idag står vi inför stora verksamhets- och kostnadsmässiga utmaningar inom många av våra verksamheter. Inte minst inom äldreomsorgen. Det finns ett växande behov inom flera av våra kommunala kärnområden. Att både offentliga och privata aktörer kan vara med och bidra till att tillmötesgå detta växande behov är inte endast en fråga om valfrihet för individen. Det är också en fråga om att på detta sätt skapa betydligt större möjligheter att tillfredsställa individers, alltså våra invånares, olika behov och önskemål. Vidare, tror vi att det är utvecklande för verksamheterna – både de kommunala och privata – om det faktiskt finns konkurrens. Det är utvecklande både verksamhetsmässigt och kostnadsmässigt. Brukarna tjänar på att de olika verksamheterna hela tiden behöver sträva efter att bli bättre, så att individen väljer just deras alternativ. Vare sig det är det offentliga eller privata alternativet.

Vi har ingen som helst ambition att ersätta de kommunala verksamheterna, utan de privata skall fungera som ett alternativ. Våra egna kommunala verksamheter är i toppklass och får lysande betyg i olika mätningar. De människor som väljer de kommunala alternativen får en lika bra service som de som väljer de privata alternativen.

Vi har inte på något sätt för avsikt att avsäga oss det övergripande ansvaret för planeringen av våra kommunala kärnverksamheter. Vi varken vill eller kan göra det av juridiska skäl.  Du, Catrin, skriver att det inte handlar om vad som är rätt eller fel med privatiseringar, utan om tre andra saker: 1) att det skall gå rätt till, 2) att vi som är för privatiseringar nu plötsligt inte vill stå upp för det samt 3) att det vore rättvisare för väljarna om vi berättade vad konsekvenserna av privatisering blir.

Vi kan kort och gott konstatera följande: saker och ting har gått rätt till. Ingen tillsynsmyndighet att på något vis påpekat att någonting har gått fel till. Vidare, vill vi alltid stå upp för fler alternativ och valfrihet samt! Vi försöker aldrig undanhålla att vi tror att det är bra för både verksamheterna och brukarna med fler alternativ. Slutligen, konsekvenserna av införandet av valfrihet, det ni kallar privatiseringar, är ett tillskott för Kävlinge kommuns invånare. Det ger dem större möjligheter att faktiskt erhålla det de behöver.

Vi vill avsluta med att vara tydliga med att vi är stolta över våra egna kommunala verksamheter! Väldigt många väljer ju också de kommunala alternativen och det är så klart oerhört smickrande. Ett bättre betyg kan vi ju inte få! De som väljer de privata alternativen, har sannolikt goda skäl till det och vi hyser stor respekt för de valen de gör.

 


Pia Almström
Kommunstyrelsens Ordförande (M)

När staten drar in blir det kommunens ansvar

Att se TV4 Kalla Fakta den 22 januari kan inte lämna någon oberörd. Regleringsbrevet från barn-äldre-jämställdhetsminister Åsa Regnér med det direkta direktivet till försäkringskassan att bryta utvecklingen av antalet timmar av statlig personlig assistans inom LSS så har utan tvekat startat avvecklingen av välfärden för personer med funktionsnedsättning. En LSS-lagstiftning som kom till för att ge frihet till personer med funktionsnedsättning, ge  så lika villkor att leva sitt liv som vi utan funktionsnedsättning kan och för att minska klyftor och få bort institutionaliseringar.

Att gömma sig bakom domar duger inte, det försäkringskassan gör är att tolka domar. Regleringsbrevet innebär att 8 av 10 numera får avslag på sina nya ansökningar om assistans. Det innebär att personer med behov får assistansen indragen och kraftigt minskad. Behovet är detsamma men tolkning har ändrats. Detta har regeringen både förmåga och makt att kunna ändra, men väljer att inte göra det.

Varför är en fråga att ställa sig. Ja, timmarna har ökat och ja det har funnits problem även i denna sektor kring ”fusk”. Det innebär inte att alla är fuskare, det innebär att det är det finns problem att hantera. En justering av lagstiftning att göra. Det innebär inte heller att försäkringskassan ska behandla alla som söker assistans som fuskare. Att de ska låta ansökningsprocessen bli en förnedrande och integritetskränkande process där människor bryts ner till sekunder och minuter. Ett normalt möte med försäkringskassan med assistansansökan tar ett antal timmar. Där ska du som funktionsnedsatt eller anhörig bevisa att du duschar visst antal minuter, att du behöver hjälp med matning visst antal minuter, att du behöver hjälp med att prata och så vidare och så vidare. Det minsta felavvägt ord vänds emot den sökande och ger avslag.

Men att säga att socialdemokraterna avvecklar välfärden är väl drastiskt? Då vill jag be er att se i budget för 2018. En budget som socialdemokraterna gick stort ut med att ”nu ska de satsa på välfärden”. Hur mycket tror ni de satsade på funktionsnedsatta? I princip ingenting. Den enda uppräkning som gjordes var minimalt påslag av tim-ersättningen, ingen beräkning för fler utan snarare nerdragning. Däremot satsade regeringen 2,7 miljarder för att införa avdragsrätten för fackförbunden. Ja ni vet, friska människor som arbetar och är med i facken. Men att ge frihet och lika förutsättningar för de funktionsnedsatta? Nej, det är inte prioriterat av socialdemokraterna (se LO), vänstern och miljöpartiet.

Så frågan är igen varför? En tolkning som ligger nära till hands är att man effektivt kan minska på statliga kostnader och skjuta över ansvar och kostnad till kommunerna istället. Ja för Åsa Regnér är oerhört tydlig med att förklara att ”kommunerna ska ta sitt ansvar” – inte staten. Eller kan det vara så att just assistansen numera sköts av egna företagare? Enligt lagen så får den enskilde själv välja vem som utför assistansen och det har lett till en välfärdsmarknad inom detta område. Det räcker inte med vinstförbud, utan här pekar regeringen med hela handen för att minska timmar.

Men kärnan i det hela – vad gör det för de funktionsnedsatta? Vad gör det för Loke? För Max? För alla barn, ungdomar och vuxna som inte får det som LSS-lagen säger, ett liv på liknade villkor. Ska de inte kunna gå ut? Få duscha en gång i veckan? Skillnad på assistansersättning mot exempelvis sjukskrivning är stor. Ersättningen går till personliga assistenter – till jobb, till ”enkla jobb” vilket också leder till att kommuner och stat får in skattemedel och att vi har en minskad arbetslöshet. Men detta ses inte, man endast ser de funktionsnedsatta som kostnader.

Socialdemokraterna utvecklar välfärden? Det är bilden de vill sätta när det som de egentligen gör är att avveckla välfärden, även om det drabbar det som är svagast i samhället.

Annsofie Thuresson
ordförande socialnämnden