Nu inför vi både ungdomskort och seniorresor

På kommunfullmäktige den 13 juni togs två viktiga beslut. Dels att delar av skolskjutsen ska gå över till linjetrafik för våra äldre elever – som då i samband med detta får ett ungdomskort, dels att vi inför fria seniorresor inom kommunen för våra invånare som är 70+.

Varför gör vi detta? Vi ser att på sikt behöver vi, för att dels behålla kollektivtrafiken och dels för att få till bättre turer, få upp antal åkande på våra linjer. Idag går skolbussarna direkt efter linjetrafiken och våra äldre elever kan mycket väl åka linjetrafiken istället, under förutsättning att hållplatser görs säkrare, att vissa omdragningar görs i linjerna samt att ny linjedragning kommer till från Lilla Harrie via Stora Harrie in till Kävlinge. Dessa förutsättningar kommer skapas och då ser vi det mycket positivt att få in vanan att åka hållbart. Genom att välja ungdomskortet för årskurs 7-9 samt gymnasiet så får dessutom alla ungdomar, oavsett om de åker skolskjuts eller inte, tillgång till att åka fria resor dygnet runt i Skåne. Det är en frihetsreform som heter duga. De kommer kunna ta sig till kompisar, fritidsaktiviteter, affärer, hav och bad via kollektivtrafiken utan kostad för den enskilde.

Som ni säkert har sett har Liberalerna gått ut och sagt att ”de hellre satsar dessa 3,2 miljonerna på skolan” – då ska ni ha med er att det är falsk matematik. Ungdomskortet för gymnasieungdomarna kostar ungefär 400 000 kr mer än nuvarande kort, det säger de nej till. Skillnaden mellan upphandlad skolskjuts och linjetrafik är mindre, runt 1 miljon inledningsvis och kommer minska efterhand som vår befokning ökar. De jämför äpplen och päron och gör sken av något som inte är. Handlingarna finns på Kävlinge kommuns hemsida, så det är enkelt att kolla för dig om du är nyfiken. För oss Moderater är ungdomskortet, som vi skrev ovan, en frihetsreform som dessutom både möjliggör ett hållbart resande, utvecklar vår kollektivtrafik och får till nya linjer i kommunen.

Ytterkligare ett viktigt beslut togs – och det är att införa fria seniorresor inom kommunen för våra invånare som är 70 år och äldre. Det innebär att man då kan åka fritt inom kommunen via tåg, buss och närtrafik, alla dagar om året, alla tider på dygnet. Våra seniorer kan lättare ta sig till affärer, bibliotek och till vänner och vi kommer även på detta sätt få upp åkandet i kollektivtrafiken.

Vi Moderater står får en trygg kommun, en hållbar kommun, en kommun där din frihet är större. Dessa beslut är i linje med detta.

Vi fokuserar på Hofterup!

Vi satsar på våra förskolor i hela Kävlinge kommun. Med vårt antagna funktionsprogram möjliggör vi för mindre barngrupper och ny pedagogik när vi renoverar och bygger våra förskolor. Nu har turen kommit till Hofterups förskola.

Skönadals förskola byggdes på 70-talet för den tidens pedagogik. Byggtekniken är betongplatta direkt på marken. Med tiden tränger fukt upp genom plattan och gör att golvmaterial vittrar söner. Det avger lukt och uppfattas som obehagligt. Dessutom är förskolan byggd på ett sankt område där avrinningen från Hofterups mosse går under vägen.

Många skolor och förskolor runt om i landet som byggdes med samma teknik på 70-talet och har samma problem. Detta är inget som kan åtgärdas genom underhåll utan är en byggteknik som inte är hållbar. En ny förskola har längre livslängd än en renoverad och driftskostnaderna är lägre, så kostnaden sett över tid blir lägre.

I vår kommun har vi tidigare tagit beslut att riva Tolvåkers och Lackalänga förskola av samma anledning, och då samtidigt anpassat de nya förskolorna till dagens pedagogik och mindre barngrupper – allt för att våra barn ska få det bästa.

Så, varför väljer vi att bygga den nya förskolan i Hofterup på en ny plats?
För mer än 10 år sen antogs en detaljplan på grönområdet mellan Skönadalsskolan och Skönadalsvägen. Den ger möjlighet att bygga en ny förskola i två plans om är anpassad till dagens krav och det är det vi nu behöver. Den nya förskolan kommer att ta nytta av de träd som redan finns för att få skuggiga miljöer som är ett krav på nya förskolor. Allt kommer att göras för att bevara så mycket av miljön och träden som finns.

Och området kring den gamla förskolan? Det är perfekt för att skapa det aktivitetsområde som behövs för barn och ungdomar i området och som Hofterupsborna har efterfrågat.

En ny förskola, anpassad efter dagens krav och med möjlighet för mindre barngrupper. Placerad i en lummig och bra utemiljö för barnen – samtidigt som vi möjliggör för den efterfrågade aktivitetsparken. Vi fokuserar på Hofterup!


Pia Almström
KSO – Kävlinge kommun

Nu börjar skolorna igen

Efter en otroligt torr sommar har det nu blivit nästan höstlikt väder. Detta är sista veckan för min sons första sommarlov – nästa vecka börjar skolan igen för Kävlinge kommuns elever.
Eleverna kommer tillbaka till en skola som tillhör det bättre skiktet i landet. Vi har bra skolor i vår kommun. Trots det finns det elever som inte trivs på den skola de går på och därför ar är det så viktigt att det finns alternativ och att föräldrarna tillsammans med sitt barn kan välja var man vill gå i skolan. I Kävlinge finns det både privata och kommunala alternativ och det är något vi Moderater ser som väldigt centralt och vi ser gärna fler privata alternativ i vår kommun.
Även om vi Moderater tycker att skolorna i kommunen är bra, så är de inte så bra att de inte kan bli bättre.

Vi vill införa ett incitament för bättre kvalité och resultat i skolorna. En kvalitetspeng som ger de skolor som är duktiga en bonus. Det kan handla om förbättrade resultat i skolan, det kan var ökad trivsel eller något annat – exakt vad vi ska mäta får vi se. På vilket sätt och hur stor bonusen ska vara får vi fundera på. Det viktiga är att det ska löna sig för rektorerna och alla medarbetarna att förbättra kvalitén.
För att undvika betygsinflation, eller bara misstanke om det, vill vi införa en centraliserad rättning av de centrala proven. Alla elever som inte når godkänt i alla ämnen ska erbjudas sommarskola.

Alla dessa förslag gäller alla skolor i kommunen, privata som kommunala. Det ska vara samma förutsättningar oavsett huvudman för skolan. Vår slogan i valet ”Lika För Alla” gäller även här.

Jag ser hur fler barn och ungdomar väljer stillasittande fritidsaktiviteter. Min son föredrar att spela spel på Xbox än att syssla med idrott eller andra aktiviteter som innebär att han rör på sig. Fler barn får skjuts till skolan av sina föräldrar istället för att cykla. Som en reaktion på detta, men också för att förbättra måendet hos våra barn och därmed resultatet, vill vi Kävlingemoderater införa en timmes mer rörelse i skolan.
Detta är några av våra förslag för en skola där alla kan lyckas.

Det vi behöver är ett förbud mot dåliga skolor – oavsett vem som driver dem.

Kalla Faktas avslöjande om brister inom SFI visar tydligt på behovet att följa upp entreprenörer och leverantörer. Så som lagen om offentlig upphandling är konstruerad finns det inget incitament för leverantörerna att se till att kunden är nöjd, än mindre får något extra. Vid nästa upphandling står alla hugade leverantörer på ruta noll. Bra eller dåligt utfört uppdrag sedan tidigare påverkar inte möjligheterna att få nästa uppdrag.

Trots det upplever jag att det många gånger finns en inställning inom offentlig verksamhet att har man upphandlat något så kommer det att lösas som avtalat. Och så är det säker i många fall, men i andra fall inte. Därför får uppföljning och kontroll aldrig nedprioriteras. Stockholms stad verkar enligt Kalla Fakta bara ha gjort planerade inspektioner – det är ju uppenbarligen inte gott nog.

Det som tydligt brustit i Astars leverans var att de vunnit upphandlingen på att de skulle ha dubbla lärare på lektionerna och sedan uppfyllde de inte detta. Dubbla lärare är något som Lärcentrum i vår egen kommun gärna skulle vilja ha, men inte kan lösa. Astar lovade alltså mer än vad kommunerna normalt klarar av själva. Men detta fråntar inte faktumet att det som är garanterat i en upphandling också ska levereras.

Lärarnas riksförbunds ordförande, Åsa Fahlén, går ut och kräver ett förbud mot SFI-utbildning i privat regi. Det är ungefär lika dumt som ett förbud mot kommunala grundskolor eftersom det finns kommunala skolor med katastrofala resultat. Det vi behöver är ett förbud mot dåliga skolor – oavsett vem som driver dem.

Johan Ericsson
ordförande Kävlingemoderaterna

Fotbollsmatch eller budgetdebatt?

En budgetdebatt i fullmäktige kan på sitt sätt jämföras med den gamla skrönan om fotboll: ”Fotboll är en enkel sport. 22 man jagar en boll i 90 minuter och sedan vinner alltid Tyskland”

På budgetfullmäktige pratas det i fyra timmar och till sist vinner alltid majoritetens budgetförslag. Detta citat är från förra årets fullmäktige i Sydsvenskan. Ja, om man är fem partier, och har pratat budget sen januari, varför skulle man ändra sig en minut i tolv. Dessutom väljer oppositionspartierna att presentera sitt budgetförslag på sittande möte i fullmäktige. Vi är fem partier som samarbetar, alla har en partigrupp som vi måste ha dialog med. Det är inte genomförbart om man inte får förslagen i god tid. Så, ”Sedan vinner Tyskland” är högst relevant.

Vill ni partier utanför majoriteten få igenom några av era förslag får ni presentera dem i god tid så vi i Kvintetten har möjlighet att diskutera dem.

Socialdemokraterna vill att vi tar fram en ny översiktsplan. Det håller vi redan på med och det vet socialdemokraterna. Vi har redan flera delar klara och vi har dialog med Länsstyrelsen vilka delar vi behöver förnya.

Sverigedemokraterna ville utreda om vi betalar ut ekonomiskt bistånd till personer som befinner sig illegalt i Sverige. Vi kunde berättat att det gör vi inte. Vi betalar ut ekonomiskt bistånd enligt den lagstiftning som finns och inget utöver det.

Det är intressant att höra Rune Sandström (S) säga att man inte vill bygga i de västra kommundelarna. Sen påpekade han att han inte sagt så men tog sig rätten att säga nej, när det inte var bra. Men något ”ja” har ännu inte presenterats. Lödde Öster med äldreboende säger man nej till. I Lödde centrum vill man absolut bevara Folkets Hus men ändå flytta på Zwing It. Norr om Vikhögsvägen är man också negativ. Fler områden finns just nu inte på förslag i Löddeköpinge att säga ja till. Man har också sagt nej till allt i Hofterup. Så det nya badhus i Löddeköpinge som många vill ha lär vänta på sig.

Vi moderater bygger gärna ett badhus i Löddeköpinge, när det finns befolkningsunderlag för det. Men att de västra delarna av kommunen ska växa sätter socialdemokraterna effektivt stopp för.

Rätt till heltid och avskaffande av delade turer är alltid ett hett ämne, något både S och SD hade med i sina direktiv. Här är vi i grunden överens med oppositionen. Rätt till önskad tjänstgöringsgrad finns med i strategin om framtidens hemvård samt i en ny överenskommelse med kommunal. Kartläggning påbörjas inom kort för alla yrkeskategorier. Delade turer? Schemaläggning och val för anställd om den vill ändra arbetsplats under dagen. Så varför inte bifalla? Vi lägger och bifaller inte direktiv på det som redan görs.

När det gäller s-direktiv om miljöchef har vi beslutat att vi inte skall ha just en miljöchef. Vi väljer modellen med myndighetschef, så att vi inte tillsatt miljöchef är helt enligt majoritetens vilja. Detta har dessutom givit utrymme att öka resurserna vad gäller miljöinspektionen. Vi nu är väldigt nära vad vår egen behovsutredning av resurser visar, vilket var det som Länsstyrelsen hade synpunkter på. Närmare än vi var när S hade makten fram till 2006. Så frågan är vill S ha chefer eller inspektörer, vet de ens själva?

SD hade även direktiv om att kommunen ska säkerhetsställa att alla ensamkommande som vi har ansvar för är under 18 år. Så låt oss dyka ner lite i detta ämne. Vi har ansvar för ensamkommande ungdomar även när de fyllt 18 om de fått uppehållstillstånd. SD refererar troligtvis till de ungdomar som fortfarande har asyl. Idag är antalet under 100 vi har ansvar för och hälften blir 18 i år. Migrationsverket skriver systematiskt upp åldrar. Ska vi då spendera skattemedel för något som görs? Eller försvaras detta direktiv på samma sätt som SD föreslagna skattsökning på 75 öre? ”Ett retoriskt grepp, vi vet ju att det inte går igenom”

Det arbetats alltså redan med S och SD direktiven och har gjorts de senaste åren. Inget oppositionsparti hade full finansiering för sina förslag. Kaos och oordning. Det är inte heller något av förslagen som har våra invånare och kunder i fokus. S har utgångspunkt från facken, inte våra invånare.

Värt att notera är att S kategoriskt röstade ner alla kvintettens direktiv. S vill alltså inte utreda möjligheten att skapa en träningssärskola i kommunen, S vill inte utreda hur vi kan minska mikroplasterna, S vill inte se om vi kan få till en busslinje mellan Hofterup och Dösjebro, S vill inte lyfta föreningslivet med ett föreningsarrangemang eller för den delen öka tryggheten hos våra invånare genom nolltolerans mot skadegörelse, policy för kameraövervakning eller fortsatt fokus på rent, snyggt tryggt. Alla direktiv med dig som invånare i fokus.

Så, vad är viktigast för dig som invånare? Ordning och reda? Retoriska grepp? Kaos? Utgångspunkt från facket eller från dig? Om du ser ordning och reda och att du ska vara i centrum – då är moderaterna partiet för dig.

Vill man vara med och spela fotboll och kanske få in ett mål? Då måste man träna och förbereda sig, och låt oss tala klarspråk, presentera sina tankar tidigare än på sittande möte!

Pia Almström                                Boriana Åberg                                  Annsofie Thuresson
KSO                                                     ordf. kommunfullmäktige                 ordf. socialnämnden

Johan Ericsson                            Thomas Lövskog                              Patrik Bengtsson
ordf. tekniska nämnden                 ordf. miljö&byggnadsnämnden       vice ordf. bildningsnämnd

Dags för framtidens skola 2.0

Då var det den tiden på året igen, tiden då vi sätter nästa års budget.
Vi går in i en budget utan marginaler men samtidigt utan några nedskärningar för bildningsnämndens verksamhet.
I kvintettens direktiv inför budget 2018 har vi med en utredning av möjligheten att starta upp träningsärskola i kommunen, en skolform som vi idag köper in av Lund.
På bildningsnämnden har vi haft ett intressant år med beslut om nytt badhus, påbörjad planering av ombyggnaden av Tolvåkersområdet. En ett område med nya lokaler för både bildningsnämndens verksamhet men också med plats för våra föreningar.
Vi har invigt en ny förskola i Kävlinges nya stadsdel – Stationsstadens förskola. En förskola som inspirerar både barn, personal och alla andra som har fått nöjet att besöka förskolan. En förskola med sinnestorg, egen teaterscen och speciella rum för lek med vatten och utöver detta med en utemiljö som uppmuntrar till lek och motorik.
Vi går över till Framtidens skola 2.0 där vi har tagit med framgångsfaktorerna från framtidens skola in i verksamheten och vi fortsätter med vår satsning med förstelärare både i skola och förskola.
Utmaningen för 2018 är som tidigare att locka och behålla legitimerade lärare, precis som för våra grannkommuner. Kävlinge fortsätter att locka genom att vara en attraktiv arbetsgivare och genom att synas i rätt forum.
Moderaterna i Kävlinge fortsätter att ta ansvar för skola och förskola. En verksamhet med god kvalitet behöver inte innebära en hög kommunalskatt.
Patrik Bengtsson
vice ordförande bildningsnämnden

Rapport från Bildningsnämnden 2015-11-11

I onsdags var det åter bildningsnämnd. Nämnden påbörjades av en genomgång av ”Projektplan Hälsa” som framfördes av Monika Dora vår folkhälsopedagog. Projektet tillkom då vi som många andra kommuner har sett en trend i ökade sjukskrivningar och vill naturligtvis få ner denna trend.

Vi fick återrapportering från uppföljning av städavtal och en genomgång hur kontroller genomförs och hur man mäter de olika städnivåerna i våra skolor och förskolor.

Miljötillsyn förskolor återrapporterades och lades till handlingarna.

Stipendiaterna för Stiftelsen Nils Andréassons minnesfond 2015 tilldelades och i år var det 23 stipendiater, alla studerande i kommunen. Totalt fördelades 645 250kr. Läs mer om de olika priser och stipendier vi har i kommunen.

Moderaterna satsar mer på skolan.

De kommande åren satsar Moderaterna tillsammans med Alliansen ytterligare 7 miljarder på skolan.

Målet är att barn och ungdomar ska få mer tid i skolan. Längre tid med lärare som har mindre administration att hantera.  det ska också bli mer matte i skolan. Alla föräldrar ska veta att när barnen kommer hem från skolan har de lärt sig något nytt och blivit väl behandlade.

Vi tror att tidiga insatser är avgörande för  att alla barn ska få en bra start i livet. Vi vill ha mer kunskap i skolan och att varje elev ska få hjälp och stöd att nå kunskapsmålen.  De som riskerar att halka efter ska få rätt stöd redan i lågstadiet och inte på högstadiet som det tyvärr kan ske idag. Nyckeln till kunskap finns hos skickliga lärare som har tid att se alla elever. Vi vill att lärare ska få mer tid att undervisa och lippa onödigt pappersarbete.

Vi satsar också på fler karriärstjänster i förskolan och skolan med högra lön för duktiga och erfarna lärare. Vi kommer också att eftersträva att barngrupperna och klasserna blir mindre alternativt att man ökar personlresurserna i befintliga grupper. Detta måste vi överlämna till proffesionen att bestämma över på varje enskild enhet.

Moderaterna i Kävlinge kommer genom satsningen att få tillgång till 16 miljoner kronor extra att förstärka skolan med. Vi kommer att göra detta på ett ansvarsfullt sätt för bästa möjliga effekt och vi kommer att göra det tillsammans med de som vet bäst hur skolan ska skötas nämligen personalen.

En röst på Moderaterna, både i riksdagsvalet och kommunalvalet garanterar en fortsatt satsning på en skola för alla elever med en tydlig inriktning på  Kunskapsskolan.

Kävlinges skolor lyfter.

Enligt många belackare i skoldebatten är skolan i fritt fall. detta gäller inte i Kävlinge kommun.

Vår satsning på Framtidens skola har gett resultat.

Alla årskurser har höjt sina meritvärde mella 2013 och 2014.  En riktigt rolig notering är att Korsbacka gått fram rejält i 9:an och har högst värde totalt i kommunen.

För oss moderater är det viktigast för framtiden att säkra denna utveckling. Detta kan bara göras genom en ständig utveckling av pedagogiken och miljön på våra skolor en satsning som pågår både på Nyvång, Korsbacka och Tolvåker.

De resurser som krävs för att våra barn och ungdomar ska fortsätta utvecklas kommer att säkras och vi kommer att se till att allt stöd som behövs för att varje enskild elev ska nå sin potential tas fram.

Som vi ser det böjar detta redan i förskolan och det är därför viktigt att kopplingen mellan förskola-skola förbättras. Detta kommer att ske genom det nätverk som skapas med karriärstjänsterna på respektive nivå.

Vi kommer inte att ge oss förrän varje barn fått sin chans att utvecklas utifrån sina förutsättningar och även om en topp-20 placering är positiv är det viktigare att våra barn och ungdomar i Kävling lyckas för deras framtids skull.

Vi har en fantastisk resur i vår personal och vi kommer att arbeta med att försöka ge dem mer tid till lärande  och mindre tid till administration.

Kävlinge är ska förbli en bra kommun att utvecklas i.

Leif Skytte (m)

Ordförande Bildningsnämn den

Framtidens förskola/skola i kävlinge. en valfråga 2014

Det vilar ett stort ansvar på oss alla som på något sätt är delaktiga i barnens utveckling.

Varje enskilt barn måste få rätt stöd i sitt lärande för att känna att det utvecklas och växer som individ.

Jag vill inte tillbaka till en skola som ser som sitt stora mål att alla helst ska vara på samma kunskapsnivå.

Jag ser istället en sammanhållen förskola/skola som utgår från varje barns förutsättningar och som tillsammans med föräldrarna längs hela vägen upp till och med 9:an hjälps åt att fånga upp behoven, som ju ser högst olika ut, och som stöttar alla barn utifrån deras förmåga. Även de barn som har lätt att lära behöver motivation och utmaningar för att utvecklas.

Jag vill inte se en politik som detaljstyr och tror sig veta bäst hur skolan ska fungera och organiseras.

Jag tror mucket mer på att utveckla en dialog mellan politiken och de olika nivåerna i våra verksamheter. Jag har det senaste året haft nöjet att delta i ett SKL-projekt där politiker, lärare, rektorer och personal från förvaltningen deltagit. Detta ger en fantastiskt bra förståelse för våra olika uppdrag och detta möjliggör en ökad kreativitet och öppnar för nya ideér.

Politiker ska ägna sig åt att sätta upp mål, ställa resurser till förfogande följa upp och lita på att vår kompetenta personal klarar sitt uppdrag på bästa möjliga sätt.

Vi måste också se över arbetsbördan, lönepolitiken och dessutom fortsätta att utöka förste lärar tjänsterna och detta även i förskolan.

Vi politiker ska vara nyfikna, frågvisa och ställa krav. Men det är inte det samma som detajstyrning.

Kävlinges förskolor och skolor har utvecklats otroligt positivt och jag hoppas att vi moderater tillsammans med våra alliansvänner får möjlighet att fortsätta vårt arbete att skapa Framtidens skola i Kävlinge för våra barn.

Leif Skytte

Ordförande

Bildningsnämnden