Att införa LOV innebär inte avveckling av kommunal verksamhet         

Idag den 26 oktober, har vi haft kommunstyrelsemöte. Ett av ärendena på agendan var LOV-införande. Denna gång på daglig verksamhet inom LSS, ett beslut som slutdebatteras på kommunfullmäktige den 7 november.

Socialdemokraterna yrkade i vanlig ordning avslag på detta – med sin vanliga devis att ”all välfärd ska vara kommunal”. Men likt sina kamrater i regionen hade de en plan B, dvs om vi nu röstade för LOV så hade de ett tilläggsyrkande som löd (håll i er nu)

” Vi yrkar på att kommundirektören ger Uppdragstjänst ett uppdrag att i samarbete med daglig verksamhet utreda möjligheten att utveckla en verksamhet inom daglig verksamhet LSS, i linje med den verksamhet som Uppdragstjänst driver idag.”

Hängde ni med? Ett yrkande om att ge ett uppdrag till kommundirektören att uppdra egentligen bildningsnämnden (som har uppdragstjänst) att i samarbete med socialnämnden (det är alltså inte ens socialnämnden som är ansvarig för LSS som i första hand får uppdraget utan en helt annan nämnd) att utreda en möjlighet att utveckla en verksamhet. Nä, vi håller med, varför göra det enkelt när man kan göra det svårt.

Vad S egentligen säger är två saker. De tror att när vi inför LOV så kommer vi att avveckla den kommunala verksamheten och med detta svårtydda yrkande ville de visa att de vill utveckla verksamheten, inte avveckla.  De säger också att de på något sätt vill flytta daglig verksamhet närmre arbetsmarknaden, precis som står i lagstiftningen.

Vet ni vad? I detta är vi helt överens! Vi inför inte LOV för att avveckla den kommunala verksamheten, tvärt om. Vi inför LOV för att du som människa har rätt att själv bestämma var du ska jobba och bo. Vi stänger inte ner kommunal verksamhet, tvärt om, för att du ska välja den kommunala måste vi förhålla oss till konkurrensen och utveckla verksamheten.

Att daglig verksamhets uppdrag är att arbeta med individen och få den att komma så nära arbetsmarknaden som möjligt är central. Det är därför vi har satt tydliga politiska mål för att just göra detta. Mål på att antal individer som har utflyttad verksamhet ska öka och att personer som går över i en anställning ska öka. Detta har vi gjort i politiskt samförstånd. Det är det som är vårt uppdrag – politiken sätter MÅL och ser till att resurser finns. Om detta ska göras med lärcentrum eller annan aktör är en HUR fråga – det är alltså en tjänstemannafråga. Något som socialdemokraterna inte förstår alls. De vill inget hellre än att peta i detaljfrågor eller gå ner på verksamhetsnivå och styra – och det är därför de vill ha allt kommunalt, för om ett företag driver så kan de inte detaljstyra.

Så för att lugna vår opposition – vi är överens om att de fantastiska människorna vi har i daglig verksamhet ska komma så nära arbetsmarknaden som möjligt, det är därför vi har satt politiska mål på just detta. Men LOV införandet grundas alltid på individens rätt och frihet att bestämma över sitt eget liv, det är det som är centralt för oss.

 

Annsofie2

Annsofie Thuresson
Ordförande socialnämnden 

Dags för staten att bryta tystnaden!

Idag skriver Pia Almström på SvD debatt tillsammans med sina kolleger i Vellinge, Staffanstorp, Örkelljunga och Lomma om hur regeringen blundar för flyktningkrisen och hur förändringar i regler är nödvändiga för att kommunerna ska kunna hantera de nya uppgifterna.

*****************************************

Dags för staten att bryta tystnaden!

Bosättningslagen som trädde i kraft den 1 mars är knappt 8 månader gammal men har i praktiken redan havererat. Vi kommunpolitiker efterlyser nu konkreta åtgärder från riksplanet. Det gick snabbt att besluta om en ny lagstiftning men de som beslutade ”glömde” fundera på om den faktiskt kan fungera i verkligheten och de ”glömde” och ge oss kommuner rätt verktyg och förutsättningar för att klara uppdraget. Vi kommunpolitiker slår knut på oss själva för att lösa problemet samtidigt som det är knäpptyst från rikspolitikerna.

Den 1 mars införde riksdagen en ny lag, bosättningslagen. Lagen innebär att alla kommuner är skyldiga att ta emot nyanlända enligt beslutade fördelningstal efter anvisning för bosättning. Enligt nya signaler kommer nu anvisningar till kommunerna att ske oavsett om det finns tillgängliga bostäder eller inte. För våra kommuner med redan stor bostadsbrist blir lagen en dyr, svår och i praktiken omöjlig uppgift att lösa. I brist på andra lösningar kan kommuner nu tvingas betala för dyra hotellövernattningar alternativt ordna sovsalar i gymnastiksalar till de nyanlända för att lösa uppdraget. Det senare innebär ett sämre boende än anläggningsboenden. Enligt uppgift har 272 av landets 290 kommuner gjort klart att de har ett underskott på bostäder för nyanlända.

Länsstyrelsen har bestämt att Skåne 2016 ska ta emot och anvisa 2766 nyanlända. Med knappt tre månader kvar av året står det klart att denna fördelning inte kommer att lyckas, ca hälften väntar fortfarande på bostad. Nästa års prognos är än högre, 3811 nyanlända ska då fördelas mellan Skånes 33 kommuner. Att kommunerna inte har några bostäder tillgängliga kanske inte spelar någon roll från ett skrivbordsperspektiv, men det spelar en avgörande roll i praktiken. Riksdagen beslutar om en ny lag som inte är verklighetsförankrad och vi ifrågasätter rikspolitikernas förmåga att se kommunernas vardag och utmaningar. Trodde man på fullt allvar att en lagstiftning skulle trolla fram nya bostäder utan ändrade regelverk och ändrade förutsättningar? Istället för åtgärder möts vi av tystnad. För det är tyst, mycket tyst från riksplanet.

Vi kommunpolitiker har ett bostadsförsörjningsansvar för alla grupper, för såväl ungdomar, äldre, nyanlända och andra.  I en situation när det råder stor bostadsbrist kan vi inte låta en grupp gå före alla andra. Visserligen kommer det signaler om att bostadsbyggnationen ökar, det gör den i våra kommuner också och vi planlägger för fler bostäder men nybyggnation är dyrt och gruppen nyanlända har inte råd att bosätta sig där såvida inte kommunen och skattebetalarna står för mellanskillnaden. Vilket vi anser vara helt orimligt.

Vi kräver att regeringen och staten tar sitt ansvar och ger oss verktyg och rätt förutsättningar så att vi kan klara vårt uppdrag.

Vi vill att staten ser över vilka lagar och regler som behöver anpassas eller tas bort på grund av den rådande situationen – vi behöver få till ett snabbare och enklare bostadsbyggande med en målmedvetenhet om ett långsiktigt och hållbart samhälle.

Vi vill att staten släpper på strandskyddet och möjliggör byggnation på fler platser i landet. Statens riksintressen täcker idag halva landets yta vilket ger försenade byggstartsprocesser. Vi vill även att byggprocesserna går snabbare, med snabbare handläggnings- och överklagningstider.  Processen kring tillfälliga bygglov behöver förenklas.

Vi behöver en ökad rörlighet på bostadsmarknaden, detta kan göras genom att förändra reavinstbeskattningen och se över ekonomiska regelverk. Privatuthyrning måste förenklas och bostadsmarknaden måste avregleras. Dessa åtgärder kan få igång nödvändiga flyttkedjor och ge människor möjlighet att skaffa bostad.

I dagsläget klarar inte arbetsförmedlingen av sitt etableringsuppdrag vilket medför ökade kostnader för kommunerna. Det är arbetsförmedlingen som har ansvaret för arbetsmarknadsåtgärder men när detta inte fungerar är det kommunen som får stå för notan. Idag tvingas kommunerna ta på sig ett ansvar som åligger en statlig myndighet. Det är inte acceptabelt.

Vi kräver därför ändrat arbetssätt hos arbetsförmedlingen samt mer resurser för att stärka upp bemanningen. Ett alternativ är att skrota arbetsförmedlingen och lägga ansvaret fullt ut på kommunerna och då också skicka med oss resurser för att klara uppdraget.

Vi anser dessutom att etableringsersättningen förlängas från nuvarande 24 månader till minst 36 månader.

Våra kommuner behöver rätt förutsättningar såsom långsiktiga planeringsförutsättningar och möjlighet att påverka beslut som rör vår kommun. Vi värnar det kommunala självstyret.

Vi kommunpolitiker arbetar varje dag för ett hållbart och fungerande samhälle. Det är en självklarhet för oss politiker att ta vårt lagstiftade ansvar men vi kan inte göra mer än vi förmår och vi menar att det nu vilar ett tungt moraliskt ansvar på staten.

Carina Wutzler (M) kommunstyrelsens ordförande i Vellinge

Pia Almström (M) kommunstyrelsens ordförande i Kävlinge

Christian Sonesson (M) kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp

Carina Zachau (M) kommunstyrelsens ordförande i Örkelljunga

Anders Berngarn (M) kommunstyrelsens ordförande i Lomma

 

Moderaternas budget ger Kävlinge bättre förutsättningar

Den 5 oktober presenterade moderaterna sitt budgetförslag – ett förslag som tar ansvar för Sverige och som visar en tydlig plan och riktning för Sverige. En budget som är i balans redan 2017, som inte lånar i en högkonjunktur och som ger mer pengar till kommuner och landsting än vad regeringens budget gör.

Så ur Kävlinge perspektiv – om en Moderat-budget skulle bli verklighet – hur påverkar det vår kommun? Moderaterna föreslår reformer inom fem område

1. Ansvar för ekonomi med minskade bidragsformer

I Moderaternas budget så rustas Sveriges ekonomi med motståndskraft inför nästa lågkonjunktur – med krav på en ansvarsfull ekonomiskt politik som hejdar utvecklingen inom de område där kostnaderna ökar mest.

Kävlinge kommun ser idag stora effekter av regeringens oförmåga exempelvis att klara flyktingkrisen. I moderaternas budget effektiviseras mottagandet vilket ger bättre förutsättningar för kommunerna att i sin tur stötta de nyanlända som flyttar in till kommunen. En stark svensk ekonomi gynnar alltid kommunen. Vi är mer påverkade av omvärlden än vad omvärlden påverkar oss.

2. Nolltolerans mot dåliga skolor

I socialdemokraternas budget så talar de om 10 ”välfärdsmiljarder” som går till kommunerna. Detta räcker inte – i moderaternas budget så dubbleras välfärdsmiljarderna fram till år 2020. En del är generellt för kommunerna att använda som de vill, en del till integration men stora skillnaden är just välfärdsmiljarder till skolan.

Moderaterna vill höja ambitionsnivån för den svenska skolan och påverkan i Kävlinge är att eleverna får gå en timme längre i skolan per dag med start på lågstadiet, mer matematikundervisning, högre lärarlöner och obligatorisk lovskola och läxhjälp för de som riskerar halka efter. Redan idag med framtidens skola når vi resultat i Kävlinge – med dessa medel når vi ännu längre i målet att ha en skola i toppklass. Något som regeringen inte ser.

3. Arbete och ansträngning ska alltid löna sig

Att ha ett arbete är det bästa för att motverka utanförskap och få en lyckad integration. Detta beskrivs i tre steg i moderaternas budget 1) krav 2)minska trösklar 3)öka drivkrafterna

För att skapa detta för nyanlända föreslår moderaterna att det införs en utbildningsplikt för de som kommit men saknar grundskolekompetens. Kraven på att göra sig anställningsbar bör även vara en förutsättning får att få permanent uppehållstillstånd.

För personer som är i bidrag ska det vara krav att söka jobb i hela landet. Moderaterna föreslår att 8 arbetsmarknadsinsatser blir en, att ett bidragstak införs och att skatten sänks för de med låga inkomster.

Så vad gör detta för kommunen? Moderaterna i Kävlinge håller med om att större krav är nödvändigt och att bidragstak bidrar positivt till kommunens ekonomi. Vi har en, i jämförelse med landet, låg arbetslöshet men vi är inte i mål – vi måste få ut fler av våra medborgare i självförsörjning, både etniska svenskar och nyanlända. Självförsörjning är den viktigaste faktorn för att minska utanförskap. Detta påverkar kommunens ekonomi positivt – vi ser årligen ökad utbetalning av försörjningsstöd, pengar som ibland är nödvändiga men för våra invånares skull ska minskas.

Ökade insatser under etableringsåren leder också till bättre integration och mindre kostnader i längden – oerhört viktigt för en kommun som Kävlinge som lever i en stor arbetsmarknadsregion med många möjligheter.

4. Tillväxt i hela landet

Jobb kommer inte av sig själv utan de skapas när skatterna inte är för höga och det går att anställa nya kolleger till rimliga villkor. Moderaterna föreslår exempelvis att RUT-avdraget tripplas från 25 tkr till 75 tkr som en del.

En ökad tillväxt i landet påverkar alla kommuner positivt. Kävlinge är en företagarkommun med många få-mans-bolag och många RUT-ROT företag. De föreslagna förändringarna gör att dessa företag ytterligare kan satsa på sin verksamhet, anställa och därmed bidra till Kävlinge med mer inkomstskatt och minskad arbetslöshet.

5. Trygghet att lita på

I utanförskapets spår följer otrygghet. Moderaterna föreslår 2000 fler poliser i Sverige med satsning på de område som är mest otrygga. Moderaterna skapar också utrymme för att polisernas löner ökar med 2000 kr/månad.

Även om Kävlinge är tryggt i stort och vi inte tillhör de områdena med mest problem så kommer en satsning på fler poliser att bidra till ökad trygghet varje dag i vår kommun. Att få hjälp när man behöver och se fler poliser ute är viktigt för en trygghet för våra invånare

Så moderaternas budget ger, till skillnad från regeringens budget, mer till skola, större krav på den enskilde individen att göra sig anställningsbar, bidragstak, effektivisering i flyktingmottagandet, mer pengar till polis, tredubbling av RUT-avdrag och mycket mer. Kävlinge får bättre förutsättningar, mer pengar till integration, välfärd och skola.

Moderaterna har en plan för Sverige och denna plan påverkar i allra högsta grad Kävlinge kommun positivt.

j-e                                                                              Pia kommunhus

Johan Ericsson                                                             Pia Almström
Ordförande Moderaterna i Kävlinge                            Ordförande kommunstyrelsen i Kävlinge