Dags för staten att bryta tystnaden!

Idag skriver Pia Almström på SvD debatt tillsammans med sina kolleger i Vellinge, Staffanstorp, Örkelljunga och Lomma om hur regeringen blundar för flyktningkrisen och hur förändringar i regler är nödvändiga för att kommunerna ska kunna hantera de nya uppgifterna.

*****************************************

Dags för staten att bryta tystnaden!

Bosättningslagen som trädde i kraft den 1 mars är knappt 8 månader gammal men har i praktiken redan havererat. Vi kommunpolitiker efterlyser nu konkreta åtgärder från riksplanet. Det gick snabbt att besluta om en ny lagstiftning men de som beslutade ”glömde” fundera på om den faktiskt kan fungera i verkligheten och de ”glömde” och ge oss kommuner rätt verktyg och förutsättningar för att klara uppdraget. Vi kommunpolitiker slår knut på oss själva för att lösa problemet samtidigt som det är knäpptyst från rikspolitikerna.

Den 1 mars införde riksdagen en ny lag, bosättningslagen. Lagen innebär att alla kommuner är skyldiga att ta emot nyanlända enligt beslutade fördelningstal efter anvisning för bosättning. Enligt nya signaler kommer nu anvisningar till kommunerna att ske oavsett om det finns tillgängliga bostäder eller inte. För våra kommuner med redan stor bostadsbrist blir lagen en dyr, svår och i praktiken omöjlig uppgift att lösa. I brist på andra lösningar kan kommuner nu tvingas betala för dyra hotellövernattningar alternativt ordna sovsalar i gymnastiksalar till de nyanlända för att lösa uppdraget. Det senare innebär ett sämre boende än anläggningsboenden. Enligt uppgift har 272 av landets 290 kommuner gjort klart att de har ett underskott på bostäder för nyanlända.

Länsstyrelsen har bestämt att Skåne 2016 ska ta emot och anvisa 2766 nyanlända. Med knappt tre månader kvar av året står det klart att denna fördelning inte kommer att lyckas, ca hälften väntar fortfarande på bostad. Nästa års prognos är än högre, 3811 nyanlända ska då fördelas mellan Skånes 33 kommuner. Att kommunerna inte har några bostäder tillgängliga kanske inte spelar någon roll från ett skrivbordsperspektiv, men det spelar en avgörande roll i praktiken. Riksdagen beslutar om en ny lag som inte är verklighetsförankrad och vi ifrågasätter rikspolitikernas förmåga att se kommunernas vardag och utmaningar. Trodde man på fullt allvar att en lagstiftning skulle trolla fram nya bostäder utan ändrade regelverk och ändrade förutsättningar? Istället för åtgärder möts vi av tystnad. För det är tyst, mycket tyst från riksplanet.

Vi kommunpolitiker har ett bostadsförsörjningsansvar för alla grupper, för såväl ungdomar, äldre, nyanlända och andra.  I en situation när det råder stor bostadsbrist kan vi inte låta en grupp gå före alla andra. Visserligen kommer det signaler om att bostadsbyggnationen ökar, det gör den i våra kommuner också och vi planlägger för fler bostäder men nybyggnation är dyrt och gruppen nyanlända har inte råd att bosätta sig där såvida inte kommunen och skattebetalarna står för mellanskillnaden. Vilket vi anser vara helt orimligt.

Vi kräver att regeringen och staten tar sitt ansvar och ger oss verktyg och rätt förutsättningar så att vi kan klara vårt uppdrag.

Vi vill att staten ser över vilka lagar och regler som behöver anpassas eller tas bort på grund av den rådande situationen – vi behöver få till ett snabbare och enklare bostadsbyggande med en målmedvetenhet om ett långsiktigt och hållbart samhälle.

Vi vill att staten släpper på strandskyddet och möjliggör byggnation på fler platser i landet. Statens riksintressen täcker idag halva landets yta vilket ger försenade byggstartsprocesser. Vi vill även att byggprocesserna går snabbare, med snabbare handläggnings- och överklagningstider.  Processen kring tillfälliga bygglov behöver förenklas.

Vi behöver en ökad rörlighet på bostadsmarknaden, detta kan göras genom att förändra reavinstbeskattningen och se över ekonomiska regelverk. Privatuthyrning måste förenklas och bostadsmarknaden måste avregleras. Dessa åtgärder kan få igång nödvändiga flyttkedjor och ge människor möjlighet att skaffa bostad.

I dagsläget klarar inte arbetsförmedlingen av sitt etableringsuppdrag vilket medför ökade kostnader för kommunerna. Det är arbetsförmedlingen som har ansvaret för arbetsmarknadsåtgärder men när detta inte fungerar är det kommunen som får stå för notan. Idag tvingas kommunerna ta på sig ett ansvar som åligger en statlig myndighet. Det är inte acceptabelt.

Vi kräver därför ändrat arbetssätt hos arbetsförmedlingen samt mer resurser för att stärka upp bemanningen. Ett alternativ är att skrota arbetsförmedlingen och lägga ansvaret fullt ut på kommunerna och då också skicka med oss resurser för att klara uppdraget.

Vi anser dessutom att etableringsersättningen förlängas från nuvarande 24 månader till minst 36 månader.

Våra kommuner behöver rätt förutsättningar såsom långsiktiga planeringsförutsättningar och möjlighet att påverka beslut som rör vår kommun. Vi värnar det kommunala självstyret.

Vi kommunpolitiker arbetar varje dag för ett hållbart och fungerande samhälle. Det är en självklarhet för oss politiker att ta vårt lagstiftade ansvar men vi kan inte göra mer än vi förmår och vi menar att det nu vilar ett tungt moraliskt ansvar på staten.

Carina Wutzler (M) kommunstyrelsens ordförande i Vellinge

Pia Almström (M) kommunstyrelsens ordförande i Kävlinge

Christian Sonesson (M) kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp

Carina Zachau (M) kommunstyrelsens ordförande i Örkelljunga

Anders Berngarn (M) kommunstyrelsens ordförande i Lomma

 

Paviljonger är inte en väg in i samhället

Under förra året fick vårt land ta emot en i princip ohanterlig mängd människor på flykt, varav en del med fullgoda skäl att söka och få skydd och en del utan dessa skäl. Processen går långsamt och frestar på alla samhällsfunktioner. Ett led i processen är från flyktingförläggning till egen bostad i någon form. Som bekant råder det på grund av regleringar stor brist på bostäder och framförallt hyresrätter i vårt land. I vissa kommuner väljer man att bilda områden med “temporära” paviljonger eller lågkvalitetsbyggen för att lösa situationen, detta är en metod som moderaterna i Kävlinge helt tar avstånd ifrån.

Skälen till detta är flera. För det första är vi övertygade om att detta motverkar integration. Om man koncentrerar människor i utanförskap är risken stor att man ökar just utanförskapet.  Det andra skälet är att paviljonglösningar ger undermåliga bostäder med kort livslängd. Risken är stor att de nyttjas långt efter sin livslängd, vilket kommer att leda till förslummade områden som inte på något sätt är önskvärt. Vi behöver få en fördelning av våra nyanlända över hela kommunen. Det tredje skälet att är att läggs stora resurser på att skapa och upprätthålla detaljplaner. Att göra stora avsteg från dessa för en enda grupp är att att håna fastighets- och markägare i de berörda områdena.

 

Vad gör vi och vad vill vi göra?

Vi har medverkat till att en kraftig expansion av hyresrätter har inletts med hundratals lägenheter under färdigställande. Vi har varit frikostiga med bygglov för villor och gjort allt för att förenkla för den som vill bygga. Detta räcker inte på långa vägar då trycket från de som vill bli invånare i kommunen är enormt.

Vi ser ett behov av att det uppförs många nya bostäder i alla dess former; villor, bostadsrätter såväl som hyresrätter. Vi hoppas att kunna få ett politiskt stöd för utbyggnad av alla samhällen i kommunen. Vi ser också en möjlighet i att kommunen aktivt arbetar med att hitta inneboendemöjligheter för våra ensamkommande som komplement till utslussningslägenheter, vilket skulle ge mindre tryck på vårt bostadsbestånd. I takt med att utbudet av bostäder ökar ser vi en möjlighet att frigöra en liten del av beståndet till de som söker skydd från krig och elände. En ökad byggnation gynnar alla våra invånare, från unga som ska flytta hemifrån, till nybildade familjer, nyanlända till våra seniorer som vill ha ett enklare boende.

 

Moderaterna i Kävlinge utvecklar mångfalden och förenklar byggandet i kommunen – för alla våra invånare!

Tre beräkningar = en prognos?

mangfald

Idag har Migrationsverket presenterat en ny prognos för flyktingmottagandet. Eller ja, egentligen tre prognoser, eller ”beräkningsalternativ”. Det högre alternativet ligger på 140.000 personer varav 27.000 ensamkommande. Det lägre alternativet är på hälften, det vill säga 70.000 personer varav 12.000 är ensamkommande. Sedan har Migrationsverket ett mellan-alternativ också för säkerhets skull på 100.000 personer varav 18.000 är ensamkommande barn. Migrationsverket själva säger att det är ”stor osäkerhet” i siffrorna och att de inte längre kan prata om prognoser.

För att få någon form av förståelse för dessa siffror bör man ha med sig förra årets utfall och prognos. När 2015 var klart såg vi att Sverige tagit emot 162.877 personer varav 70.384 varav ensamkommande ungdomar. Rent faktiskt var de så att Migrationsverket i slutet av juli 2015 skrev ner sin prognos för 2015 där man då prognostiserade mottaget för 2015 till mellan 60.000 till 80.000 asylsökande – varav 12.000 var ensamkommande. Vi kan ju alla konstatera att den prognosen inte stämde…. alls, överhuvudtaget.

Ja, ökningen kom andra halvan och var något som vi inte kunde förutse. Men vad innebär det nu för dagens tre beräkningar som kommer från Migrationsverket? Hur mycket kan vi luta oss mot dem nu? Är Migrationsverket rädda för att vara så totalt fel igen så de vågar inte skriva ner prognosen?

En sak vi vet är att regeringen nu har lagt till uppdrag att ta fram ytterligare en ny modell för ”rättvis fördelning av ensamkommande ungdomar”. De fördelningstal som kom i november/december och som ligger till bas för många nya avtal hos kommunerna gäller inte längre utan ska nu räknas om i ytterligare en ny modell som är klar om två månader.

Så, vad innebär detta för oss som kommun? Allt och inget. Vi har inget fördelningstal att luta oss mot, vi har ingen stabil prognos att luta oss emot. Så vad gör vi? Samma sak som vi har gjort under hela hösten och början av 2016 då vi på två dagar tog emot 17 barn – vi arbetar lugnt och systematiskt. Vi ser det ensamkommande barnet och kämpar för att hitta det som är bäst för dem. I första hand familjehem i närområdet (vilket större delen av våra ensamkommande bor i) och i andra hand HVB-hem. Det är de boendeformerna som finns.

De senaste tre veckorna har vi inte fått några anvisningar. Det har gett socialförvaltningen andrum att besöka våra ungdomar och jobba med att förbättra och omplacera. Det behöver vi, ju längre andrum desto bättre, allt för att göra det bästa för de barnen och ungdomarna som kommit hit.

Annsofie Annsofie Thuresson

Så har det hänt igen…

Så har det hänt igen. Ännu ett blivande flyktingboende står i ljusan låga, denna igång i min gamla hemkommun Bjuv. Jag antar att man får vara tacksam för att dessa klent begåvade människor som sysslar med sådant än så länge hållit sig till tomma byggnader.

Man kan naturligtvis ha olika åsikter om svensk flyktingpolitik – det ligger i begreppet demokrati. De bränder som anlagts kan säkert ses som ett extremt sätt att yttra sitt missnöje mot den förda politiken, men inte nog med den fara det utsätter människor för så är det helt missriktat och kontraproduktivt.

Inte sällan förs debatten utifrån att flyktingmottagandet kostar pengar som tas från gamla och sjuka. Det är en förenklad bild av verkligheten, men det finns korn av sanning i den.
Regeringen bestämmer hur många som ska tas emot och lägger över det praktiska och till viss del det ekonomiska ansvaret på kommunerna. Ersättning betalas ut till kommunerna men på en sådana nivå att det i bästa fall inte kostar kommunen något – om kommunen kan ta emot flyktingarna inom kommunen i egen regi. När regerings förlängda arm, Länsstyrelsen, eller Migrationsverket helt frankt skickar över fler än vad kommunen har kapacitet för måste kommunen köpa platser på annat håll. De extra kostnader kommunen får för detta få man ingen extra ersättning för. De pengarna måste tas från annat håll, något som kan komma att påverka annan verksamhet i kommunen.
Vägrar kommunen ta emot de anvisade flyktingarna kommer man ändå få stå för kostnaderna plus ett vite för att man vägrat. Det blir ännu dyrare, och ännu mindre pengar till annan verksamhet.

När ett flyktingboende brinner, som nu i Ekeby, drabbar kostnaderna för branden kommunen. Kostnaderna för att ge flyktingarna som skulle bo där ett hem kommer kommunen ändå att få betala när de får köpa platser på annat håll.
Pengar som kanske skulle gått till gamla, sjuka eller andra saker som är viktiga i kommunen. Det skulle förvåna mig mycket om inte Bjuvs kommun kommer att fortsätta med planerna och bygga upp boendet igen, när elden slocknat. Så, till de som tycker att man lyckats få bort ett flyktingboende som man inte vill ha kan jag bara säga att resultatet är bara att det kommer att kosta kommunen ännu mer pengar.

Värnar man om resurser till kommunens invånare, till vård, skola och omsorg mm så är det fel väg att gå att protestera mot flyktingboende i kommunen. Det är det bästa sättet att hålla nere kommunens kostnader för Socialdemokraternas och Miljöpartiets flyktingpolitik på riksplanet. Kommunerna har inte mycket att säga till om när regeringen pekar med hela handen.

Johan Ericsson Johan Ericsson