Paviljonger är inte en väg in i samhället

Under förra året fick vårt land ta emot en i princip ohanterlig mängd människor på flykt, varav en del med fullgoda skäl att söka och få skydd och en del utan dessa skäl. Processen går långsamt och frestar på alla samhällsfunktioner. Ett led i processen är från flyktingförläggning till egen bostad i någon form. Som bekant råder det på grund av regleringar stor brist på bostäder och framförallt hyresrätter i vårt land. I vissa kommuner väljer man att bilda områden med “temporära” paviljonger eller lågkvalitetsbyggen för att lösa situationen, detta är en metod som moderaterna i Kävlinge helt tar avstånd ifrån.

Skälen till detta är flera. För det första är vi övertygade om att detta motverkar integration. Om man koncentrerar människor i utanförskap är risken stor att man ökar just utanförskapet.  Det andra skälet är att paviljonglösningar ger undermåliga bostäder med kort livslängd. Risken är stor att de nyttjas långt efter sin livslängd, vilket kommer att leda till förslummade områden som inte på något sätt är önskvärt. Vi behöver få en fördelning av våra nyanlända över hela kommunen. Det tredje skälet att är att läggs stora resurser på att skapa och upprätthålla detaljplaner. Att göra stora avsteg från dessa för en enda grupp är att att håna fastighets- och markägare i de berörda områdena.

 

Vad gör vi och vad vill vi göra?

Vi har medverkat till att en kraftig expansion av hyresrätter har inletts med hundratals lägenheter under färdigställande. Vi har varit frikostiga med bygglov för villor och gjort allt för att förenkla för den som vill bygga. Detta räcker inte på långa vägar då trycket från de som vill bli invånare i kommunen är enormt.

Vi ser ett behov av att det uppförs många nya bostäder i alla dess former; villor, bostadsrätter såväl som hyresrätter. Vi hoppas att kunna få ett politiskt stöd för utbyggnad av alla samhällen i kommunen. Vi ser också en möjlighet i att kommunen aktivt arbetar med att hitta inneboendemöjligheter för våra ensamkommande som komplement till utslussningslägenheter, vilket skulle ge mindre tryck på vårt bostadsbestånd. I takt med att utbudet av bostäder ökar ser vi en möjlighet att frigöra en liten del av beståndet till de som söker skydd från krig och elände. En ökad byggnation gynnar alla våra invånare, från unga som ska flytta hemifrån, till nybildade familjer, nyanlända till våra seniorer som vill ha ett enklare boende.

 

Moderaterna i Kävlinge utvecklar mångfalden och förenklar byggandet i kommunen – för alla våra invånare!

Fler bostäder i Barsebäcks by.

I måndags tog kommunfullmäktige beslut om en detaljplan i Barsebäcks by som gör det möjligt att bygga 42 nya bostäder, främst radhus.
Bostadsbristen är stor i praktiskt taget hela Sverige, men speciellt stor i Skåne. Det ordnas konferenser och temadagar i ämnet ”Hur kan vi bygga mer?”
Vad har då 42 småhus för betydelse kan man undra? Det är ju små och billiga lägenheter som behövs mest!

Bostadsmarknaden är komplicerad. Det är svårt att bygga nya, billiga bostäder. Hyresregleringen gör också att konkurrensen snedvrids. Men när man bygger nya, lite större bostäder startar man flyttkedjor. De som flyttar in i det nybyggda lämnar ofta en annan, kanske lite mindre bostad. Dit flyttar någon som bor i en billig etta och vill byta upp sig. Ibland lämnar två personer var sin mindre bostad och bildar nytt hushåll tillsammans.

Lunds kommunala bostadsbolag gjorde en undersökning i våras som visade att 19 nybyggda radhus ledde till att 48 hushåll fick en ny bostad. Byggande av små lägenheter är viktigt för att ungdomar ska kunna flytta hemifrån, men LKFs undersökning visar att byggande av större lägenheter leder till att det blir fler mindre lägenheter lediga i andra delar av beståndet.

Därför är det viktigt att vi bygger alla slags bostäder i Kävlinge. I förra veckan tog vi också beslut om att Bonum ska bygga ca 50 seniorbostäder centralt i Kävlinge. Vår förhoppning är att det ska leda till ännu fler flyttkedjor och nöjda kommuninvånare som för möjlighet att flytta till den bostad de vill ha.

Pia kommunhus Pia Almström