Kävlingemoderaternas ståndpunkt i badhusfrågan

Vår ståndpunkt i badhusfrågan är att vi omgående behöver ett nytt badhus i kommunen.

Vi lägger inte ned något fungerande badhus i kommunen. Båda badhusen i vår kommun måste stängas. Att renovera två så pass gamla badhus och som dessutom flera gånger redan har renoverats, är i princip omöjligt och på tok för kostsamt. Vår stora oro just nu är att våra två badhus inte skall hålla ihop tills det nya står klart, dvs att vi skulle behöva stänga de två befintliga pga säkerhetsskäl innan vi har något nytt badhus.

Det behövs ett nytt badhus i Kävlinge kommun. Även om det inte är en kommunal kärnverksamhet att äga ett badhus, även om det inte på något sätt är en skyldighet för en kommun att ha ett eget badhus och även om det finns kommuner i vår storlek som klarar sig utan badhus, så menar vi att vår kommun behöver ett kommunalt badhus. Det finns ett mervärde i att våra kommuninvånare kan lära sig simma och bada i kommunen, att simklubbar lättare kan finnas och verka i kommunen och att det framförallt underlättar för våra skolor med deras simundervisning om det finns ett badhus inom Kävlinge kommuns gränser.

Skall vi då bygga ett eller två nya badhus? Att bygga badhus, är ofantligt kostsamt och tittar man på flera jämförbara kommuner i vår storlek, finns det just ett badhus. Att bygga ett nytt badhus, innebär kraftigt ökade kostnader (både i drift och kapitalkostnader) jämfört med dagens situation med två redan avskrivna badhus. Att bygga två mindre badhus i stället för ett större blir nästan dubbelt så dyrt. Både i investeringskostnad och i driftskostnad. Den tekniska kostnaden är lika dyr för ett litet badhus som ett större. Personalkostnaden blir också dubbelt så dyr, eftersom ett litet badhus också behöver en grundbemanning för att säkerhet och service skall fungera. Har man ett större badhus kan öppettiderna bli bättre och tillgängligheten större.

Att bygga två badhus, skulle således bli än mer kostsamt och skulle tränga undan behovet av andra kommunala investeringar, som vi kommer att behöva göra inom det närmsta. Flera skolor och förskolor är gamla och behöver förnyas. Det ser vi Löddeköpinge där Nyvångsskolan nu är klar. Tolvåker förskola är riven och skall ersättas med en ny. Tolvåkerskolan och Söderparkskolan kommer också att rivas och ersättas med nya skolor. Även i Lackalänga kommer den gamla skolan att behöva rivas att ersättas med en ny.

Det badhus som planeras i Kävlinge skall vara dimensionerat för föreningarna och kommuninvånarnas behov. Det kommer alltså inte att bli ett äventyrsbad, som det så felaktigt florerar rykten om. Den budget som finns för detta nya badhus, ligger väl överens med liknande projekt i andra kommuner.

Det har förekommit uppgifter att andra kommuner har byggt mycket billigare. Badet i Borås har tagits fram som exempel. När man dock kontrollerar närmre har Boråsbadet idag stora problem med både byggnaden och driften och kostar mycket stora summor varje år i underhåll. Vi skall bygga ett badhus som håller långsiktigt och där driftskostnaderna inte skenar iväg.

Driftkostnaderna för ett badhus är ungefär 17 miljoner kronor per år. Det är samma summa som hela räddningstjänsten kostar för Kävlinge. Varje kommuninvånare betalar då 550 kr för badet. Sen tillkommer avgiften för att nyttja det. I förhållande till andra idrotter är simning den absolut dyraste per kommuninvånare. Det finns önskemål om att utveckla andra idrotter och andra aktiviteter i kommunen. T ex har vi ingen verksamhet för ungdomar som är teknikintresserade. Att i dagsläget prioritera mer än ett badhus är alltså samtidigt en bortprioritering av andra intressen som idag inte får något stöd alls.

Att placeringen blir just i Kävlinge, beror framförallt, kort och gott, på att där bor flest människor. Skjuts till skolbarn för att bada blir betydligt kortare om badet byggs i Kävlinge, eftersom flest barn bor i de östra kommundelarna. Om man dessutom tittar in i framtiden, vilket en kommun behöver göra, är det i Kävlingeområdet som merparten av nybyggnationen kommer att ske. Det beklagar vi moderater i och för sig, för det behöver verkligen byggas i Löddeköpinge. Som det är idag växer inte Löddeköpinge och en ort som inte växer stagnerar i utvecklingen, vilket går ut över framtida möjligheter. Tyvärr har vi inte lyckats få politisk majoritet för byggande i och runtom Löddeköpinge.

Det tar 12 min med buss mellan Lödde Centrum och Kävlinge station. När badet blir klart kommer vi att se till att det finns ännu bättre bussförbindelser mellan Löddeköpinge och Kävlinge på de tider som behövs för att underlätta simträning.

Att som socialdemokraterna gå ut och lova ett badhus i Löddeköpinge, ett i Furulund samt ett utebad förstår de flesta bara är valfläsk och ingenting annat. Det går bra att lova, när man slipper ta ansvar och uppfylla vallöftena.

Vi lovar inget badhus i Löddeköpinge nästa mandatperiod, men vi lovar att om vi kan få igång byggnationen i Löddeköpinge och orten på så vis utvecklas, kommer vi att se till att det i framtiden blir ett badhus även i Löddeköpinge. Vi lovar inte allt till alla, men vi håller vad vi lovar.


Pia Almström
Kommunstyrelsens Ordförande (M)

Med sikte på framtiden

Vi står inför en spännande tid i Kävlinges omsorg. Morgondagens omsorg och hemvård gör att vi måste tänka nytt. Varför? För att vi står inför nya utmaningar, nya lagar och nya behov. Därför har en omorganisering inom omsorgen påbörjats. För att säkra att vår duktiga personal gör det som de är utbildade till och framförallt för att säkra att våra invånare får det stöd och insatser de behöver. En omorganisering som utgår från de behov som finns, på att utveckla. Utveckla den förebyggande verksamheten, de korta, tillfälliga insatserna, hemtjänsten och det särskilda boendet.

Men att förändra skapar osäkerhet. Det har vi exempelvis sett de senaste dagarna i VILA-enheten (Vård I Livets Avslut). Idag är de 6 undersköterskorna med specialistutbildning i palliativvård en egen enhet. Vi har flera specialistutbildade undersköterskor, exempelvis i demensvård och somatiskvård. Men de är inte egna enheter utan en del av hemvården. Det är det som nu också de palliativt utbildade undersköterskorna blir. Deras kompetens behövs i hemvården som helhet, deras kompetens behövs på ett nytt sätt. Den behövs även för våra mest sjuka. De och all vår fantastiska personal behövs lika mycket.

Nu måste vi tydliggöra en sak. Omorganiseringar inom förvaltningen är inte politiska beslut. Vi politiker sätter mål, ger direktiv, tar fram strategier och så vidare för att föra kommunens verksamhet framåt, VAD ska göras? HUR det ska göras, dvs hur organiserar sig förvaltningen bäst är en förvaltningsfråga. Det som gör oss riktigt upprörda i detta är de politiska partier som drar nytta av personers oro, som göder och föder den. Som mycket väl vet bakgrunden men istället för att bemöta och lugna eggar på. Som lovar allt till alla och som rent krasst far med osanning. Det är viktigt i alla diskussioner att vi är sakliga och skiljer på vad och hur.

Socialnämnden har fått information och självklart finns det en varierande grad av oro för hur detta ska bli och naturligtvis följer vi utvecklingen nogsamt. Moderata gruppen har också fått information och även här följer vi utvecklingen. Men om vi ser hela bilden så ser vi fördelarna i den organisation som nu tar plats. Som på ett ännu tydligare sätt sätter våra invånare och deras behov i centrum och som tar tillvara på och utvecklar vår personals kompetens.


Pia Almström
Kommunstyrelsens Ordförande


Annsofie Thuresson
Ordförande Socialnämnden

Svar från Pia på debattinlägg i Lokaltidningen

[box type=”shadow”]Nedanstående är ett svar på ett debattinlägg från Socialdemokraterna i Lokaltidningen i Kävlinge. Det kan du läsa här[/box]

 

Det är socialdemokratins och vänsterns paradgren att alltid bestämma och besluta så mycket som möjligt över andra människors liv. Vi är inte alls förvånade över att ni så kraftigt är emot införandet av valfrihet inom vården, eller andra områden heller för den delen. Ni har aldrig litat på människors egna förmåga att själva kan fatta de beslut som rör dem själva. Som vanligt, tror ni socialdemokrater att det är en grupp politiker som alltid vet bäst vad den enskilde kan och behöver. Inte individen själv eller de anhöriga. Vilken sorglig inställning till människan.

Idag står vi inför stora verksamhets- och kostnadsmässiga utmaningar inom många av våra verksamheter. Inte minst inom äldreomsorgen. Det finns ett växande behov inom flera av våra kommunala kärnområden. Att både offentliga och privata aktörer kan vara med och bidra till att tillmötesgå detta växande behov är inte endast en fråga om valfrihet för individen. Det är också en fråga om att på detta sätt skapa betydligt större möjligheter att tillfredsställa individers, alltså våra invånares, olika behov och önskemål. Vidare, tror vi att det är utvecklande för verksamheterna – både de kommunala och privata – om det faktiskt finns konkurrens. Det är utvecklande både verksamhetsmässigt och kostnadsmässigt. Brukarna tjänar på att de olika verksamheterna hela tiden behöver sträva efter att bli bättre, så att individen väljer just deras alternativ. Vare sig det är det offentliga eller privata alternativet.

Vi har ingen som helst ambition att ersätta de kommunala verksamheterna, utan de privata skall fungera som ett alternativ. Våra egna kommunala verksamheter är i toppklass och får lysande betyg i olika mätningar. De människor som väljer de kommunala alternativen får en lika bra service som de som väljer de privata alternativen.

Vi har inte på något sätt för avsikt att avsäga oss det övergripande ansvaret för planeringen av våra kommunala kärnverksamheter. Vi varken vill eller kan göra det av juridiska skäl.  Du, Catrin, skriver att det inte handlar om vad som är rätt eller fel med privatiseringar, utan om tre andra saker: 1) att det skall gå rätt till, 2) att vi som är för privatiseringar nu plötsligt inte vill stå upp för det samt 3) att det vore rättvisare för väljarna om vi berättade vad konsekvenserna av privatisering blir.

Vi kan kort och gott konstatera följande: saker och ting har gått rätt till. Ingen tillsynsmyndighet att på något vis påpekat att någonting har gått fel till. Vidare, vill vi alltid stå upp för fler alternativ och valfrihet samt! Vi försöker aldrig undanhålla att vi tror att det är bra för både verksamheterna och brukarna med fler alternativ. Slutligen, konsekvenserna av införandet av valfrihet, det ni kallar privatiseringar, är ett tillskott för Kävlinge kommuns invånare. Det ger dem större möjligheter att faktiskt erhålla det de behöver.

Vi vill avsluta med att vara tydliga med att vi är stolta över våra egna kommunala verksamheter! Väldigt många väljer ju också de kommunala alternativen och det är så klart oerhört smickrande. Ett bättre betyg kan vi ju inte få! De som väljer de privata alternativen, har sannolikt goda skäl till det och vi hyser stor respekt för de valen de gör.

 


Pia Almström
Kommunstyrelsens Ordförande (M)