Moderaterna är partiet för lag och ordning

I måndags skedde två skjutningar i Kävlinge. Något vi annars mest läst om att det sker i större och än mer utsatta städer. Känslan av otrygghet ökar i samhället och det krävs nu krafttag från politiskt håll. Kriminella gäng breder ut sig, och i många områden finns stora problem med brottslighet. Så många som var tredje kvinna är rädd för att gå ut i sitt eget bostadsområde. Viktiga åtgärder för att öka tryggheten är fler poliser, skärpta straff och ökat brottsofferperspektiv.

Fler poliser ökar känslan av trygghet, samtidigt som det gör att samhället kan klara upp fler brott. Anmälningar får inte fortsätta staplas på hög. Moderaterna vill att Sverige ska ha minst 25 000 poliser senast 2025. Ett stort problem i dag är att många poliser lämnar yrket av andra skäl än pensionsavgångar, och det har vi inte råd med. Moderaterna vill höja attraktiviteten i polisyrket genom att bland annat höja polislönerna med 3000 kronor i månaden.

För att klara upp fler brott krävs också bättre möjligheter till kameraövervakning. Moderaterna föreslår därför att polisen ska kunna bedriva kameraövervakning på brottsutsatta och strategiskt viktiga platser utan tillståndsplikt.

För att öka brottsofferperspektivet föreslår Moderaterna fördubblad kränkningsersättning, något som utgår till brottsoffret när brottet utgjort en kränkning mot den personliga integriteten. En höjning är viktig för att brottsoffer bättre ska kompenseras för det obehag denne tvingats utstå, men också för att säkra privatpersoners förtroende för rättsstaten. Höjningen ska finansieras genom att de personer som begått brottet ska betala en större del av den totala brottsskadeersättningen.

Slutligen är det viktigt att straffen står i proportion till brottets allvar. Straffen måste därför skärpas för bland annat bostadsinbrott, vapenbrott, sexualbrott och för attacker mot blåljuspersonal. Moderaterna vill också ta bort straffrabatten för personer 18-21 år samt ta bort den så kallade mängdrabatten för de som döms för flera brott i en och samma rättegång.

Moderaterna är partiet för lag och ordning.


Boriana Åberg
Riksdagsledamot

Oppositionen måste agera

Dagens besked från en enig Allians om misstroendeförklaring mot ministrarna Anna Johansson, Anders Ygeman och Peter Hultkvist är rätt och riktig. Dessa ministrar har grovt brustit i sin ämbetsutövning och sitt ansvar och därför måste riksdagen agera.
”All makt utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare” står det i Regeringsformen. Inom 10 dagar från det att misstroendeförklaringen lämnas in kommer talmannen att kalla riksdagen till ett extra sammanträde vilket betyder att riksdagsledamöterna måste bege sig till Stockholm, oavsett var de befinner sig.
Votering kommer att ske och allt tyder på att en majoritet kommer att ställa sig bakom misstroendeförklaringen. Vad som händer därefter beror på hur Stefan Löfvén väljer att agera, men åtminstone måste de tre aktuella ministrarna avgå.

Riksdagens uppgift är att kontrollera regeringen. Statsministern har själv kallat det inträffade för haveri, och påtalat de risker som såväl Sverige som nation som enskilda människor kan ha varit utsatta för. Att i det läget inte ta någon som helst politiskt ansvar är respektlöst och nonchalant mot såväl Riskdagen som mot hela det svenska folket. Då måste oppositionen agera, och därför har Alliansen i dag valt att väcka misstroendeförklaring mot de tre huvudansvariga Statsråden.

Boriana Åberg
Riksdagsledamot M
Kommunfullmäktiges ordförande

Vårbudgeten visar skillnaden mellan höger och vänster

Trots att svensk ekonomi går bra finns det fortfarande människor som befinner sig i utanförskap. En av de tydligaste skiljelinjerna på arbetsmarknaden går mellan inrikes och utrikes födda. För den som är född utanför Sveriges gränser är sannolikheten mångdubbelt större att vara arbetslös än för den som är född i landet. Dessutom lever närmare en miljon människor på bidrag i stället för att arbeta. Utvecklingen går mot att fler ska försörja färre, och den historiskt svaga regeringen saknar politik för att lösa problemet. Höjda skatter och bidrag gör det mindre attraktivt att utbilda sig och ta extra arbetspass. Världens högsta marginalskatter blir ännu högre och statens andel av lönen blir större och större. Mot det står vår budget med skattesänkningar för vanliga löntagare och pensionärer, satsningar på skola, försvar och rättsväsende.

Det ska alltid löna sig bättre att jobba än att gå på bidrag. Vi vill sänka skatten på arbete, särskilt för dem med låga inkomster. Tillsammans med ökade krav på att göra rätt för sig är det den största jobbreformen sedan 2006. Skattelättnaden innebär att en lärare, sjuksköterska, polis, elektriker eller bussförare får behålla nära 500 kronor mer varje månad.

De senaste årens ökade flyktingströmmar har satt det svenska mottagningssystemet på prov. Ökade kostnader har gjort att vi har varit tvungna att se över vår politik i grunden, och i arbetet med att göra de svenska bidragen mer rättvisa ingår bland annat att införa ett bidragstak och att man som ny i Sverige successivt ska kvalificera sig in i välfärden genom arbete. Här har regeringen inga förslag till förändring, bidragslinjen utan incitament att börja arbeta ska fortsätta.

Under Alliansregeringens åtta år sänkte vi skatten för pensionärer vid fem tillfällen. Nu vill vi sänka skatten igen. För alla pensionärer som har inkomster mellan 120 000 och 360 000 kronor om året sänker vi skatten med upp till 2 500 kronor per år. Äldre ska även känna sig välkomna att stanna kvar på arbetsmarknaden. Vi gör det därför mer lönsamt att arbeta för seniora medarbetare samt sänker kostnaderna för att anställa äldre.

Vi vill anställa minst 5 000 fler poliser och höja polislönerna. Säkerhetspolisen ges nödvändiga verktyg för att motverka terrorism och vi stärker Polisens nationella insatsstyrka, FRA samt Must. Vi vill satsa ytterligare 8,5 miljarder kronor på försvaret över fyra år samt inleda arbetet för att Sverige ska gå med i Nato.

Sänkt skatt på arbete och satsningar på försvar och trygghet för alla som bor i landet. Bidrag ska enbart gå till dem som är i behov av det och ska inte ges utan motprestation. Det är klassik moderat politik som står i kontrast till regeringens bidragspolitik, och visar en klar skillnad mellan höger och vänster.

Boriana Åberg (M)
Riksdagsledamot Kävlinge

Löfven kan inte sitta säker

Stefan Löfven leder en historiskt svag regering och Moderaterna kommer att göra vad vi kan för att fälla den. Minoritetsregeringar är inget ovanligt i Sverige, snarare tvärtom. Det som däremot är unikt är det svaga parlamentariska stödet för den rödgröna koalition som sitter vid makten idag. Löfvens första budget föll som bekant när Alliansen röstade på den gemensamma budget och den politik som vi gått till val på. Anna Kinberg Batra gav nyligen besked om att Moderaterna är beredda att fälla regeringen. Efter två år av velande är det befriande att vi som parti åter står upp för borgerlig politik och gör allt vi kan för att stoppa den rödgröna vanskötseln av Sverige. Målet är att en alliansregering ska styra landet efter valet 2018.

Löfven har sedan 2014 ivrigt påhejad av Jonas Sjöstedt lagt stor kraft på att höja skatter och reglera bort fritt företagande. Socialistisk plakatpolitik och ideologiska skygglappar har ersatt reformer för ökat företagande och minskat bidragsberoende. Vi vill så snart som möjligt lägga en alliansbudget som tar tag i dagens problem. Utanförskap och bidragsberoende omfattar uppemot en miljon människor och det lönar sig för dåligt att arbeta. Utvecklingen med otrygga områden och ökad kriminalitet måste brytas med bland annat rejäla satsningar på fler poliser. En ökad oro i omvärlden kräver satsningar på försvaret. Det här är bara några av de saker som regeringen saknar vilja och förmåga att ta tag i.

Efter valet 2018 är det osannolikt att något av de traditionella blocken får egen majoritet. Vi vill att det politiska alternativ som kan samla det största antalet mandat i riksdagen ska styra och målet är en ny Alliansregering. I det parlamentariska läge som råder måste man förhålla sig till hur verkligheten faktiskt ser ut, och det innebär att vi i vissa frågor måste samarbete över blockgränserna. Dock ser vi inget alternativ till ett samarbete inom alliansen när det kommer till att bilda regering.

Efter drygt halva tiden av mandatperioden har Socialdemokraterna med all önskvärd tydlighet visat att de saknar förmåga att styra landet. Borta är den tid när S ensamma kunde gå till val och vara säkra på att segra. Två mandatperioder i opposition har urholkat partiet på kompetens. Regeringsduglighet har bytts mot tafflig osäkerhet och ett bräckligt samarbete med ett miljöparti som visat sig omoget uppgiften. Sverige behöver en ny regering. Nu är det upp till Moderaterna att visa att vi menar allvar med att vilja styra landet.

IMG_5441

Boriana Åberg (M)
Riksdagsledamot
Kävlinge

Pressmeddelande – Patrik Bengtsson föreslås som ny vice ordförande

Den moderata valberedningen har presenterat sitt förslag till ersättare efter Leif Skytte som flyttar från kommunen och därmed lämnar samtliga uppdrag den 1 september.
Partigruppens val sker vid gruppmöte den 29 augusti, formella val sker därefter vid kommunfullmäktiges möte den 12 september.

Patrik Bengtsson föreslås till uppdraget som vice ordförande i bildningsnämnden samt ersättare i kommunstyrelsen.
Patrik är 41 år två-barns far bosatt i Kävlinge. Patrik har under föregående mandatperiod suttit som ersättare i bildningsnämnden och efter valet 2014 har Patrik varit ledamot av bildningsnämnden.

”Jag är stolt över förtroendet jag fått och det arbete som görs i organisationen dagligen. Alla våra mätningar pekar på ett ständigt förbättrat resultat både vad det gäller betyg och mål men också vad det gäller nöjdhet från elever och föräldrar. Men det betyder inte att vi är nöjda, arbetet går vidare” säger Patrik Bengtsson.

Vid frågor och kommentarer:  

Boriana kampanj 3
Valberedningens ordförande

Boriana Åberg  0708-18 28 37

 

patrik bengtsson
Föreslagen ny vice ordförande i Bildningsnämnden samt ersättare kommunstyrelse

Patrik Bengtsson  0704-537050

Läs mer på www.moderat.se/kavlinge

Skärpta straff för attacker mot blåljuspersonal

Stenkastning mot utryckningsfordon har länge varit ett problem runt om i landet. Den senaste tidens händelser har lett till att frågan är högaktuell. Bränder anläggs för att locka räddningstjänst till platsen där de möts av stenkastande ungdomar. Polisbilar attackeras allt oftare. Situationen är oroande och det måste på ett mycket tydligare sätt markeras att våld som riktas mot räddningstjänstens personal inte är acceptabelt. Brandmän, poliser eller ambulanspersonal som riskerar sina egna liv för att rädda andras ska inte behöva bli utsatta för stenkastning. Vi föreslår därför ett antal punkter för ett tryggare Sverige.

Vi vill se skärpta straff för våld mot blåljuspersonal, våld mot tjänsteman bör vara ett eget brott där straffet ska vara minst sex månaders fängelse och fler yrkesgrupper, exempelvis inom räddningstjänsten samt hälso- och sjukvården, ska få ett starkare rättsligt skydd mot angrepp. Därför bör det införas ett nytt brott – våld mot alarmeringstjänstpersonal – där det inte uppställs något krav på att angreppet sker mot någon i dennes myndighetsutövning.

Vi föreslår även skärpta straff för angrepp mot väsentliga samhällsfunktioner och hindrande av utryckning. När angrepp riktas mot väsentliga samhällsfunktioner bör detta anses vara försvårande när straffet bestäms, oavsett om det rör sig om skadegörelse, våldsamt upplopp eller någon annan brottstyp. Vi vill därför införa en särskild straffskärpningsgrund som innebär att alla brott som innefattar ett angrepp mot viktiga samhällsfunktioner leder till skärpta straff. Även hindrandet av utryckning bör kriminaliseras.

Dagens situation är inte acceptabel. Hårdare lagstiftning löser inte alla bekymmer, men det är viktigt att samhället tydligt markerar vad som är rätt och fel. Samtidigt behövs ytterligare insatser för att Sverige ska vara tryggt för alla. Vi kan aldrig tolerera brottslighet, våld och hot eller svika dem som bor i särskilt utsatta områden.

Brandmän, ambulanspersonal och poliser utför dagligen ett tufft arbete i samhällets tjänst. Stenkastning och sönderskurna däck är dåliga sätt att visa vår uppskattning och tacksamhet.

Boriana kampanj 3

Boriana Åberg (M)
Riksdagsledamot
Kävlinge

Varför är värdlandsavtalet så viktigt?

I onsdags röstade vi för ett värdlandsavtal med Nato vilket är mycket glädjande.

Varför är värdlandsavtalet så viktigt? Den säkerhetspolitiska situationen i vårt närområde har sedan 2014 och Rysslands illegala annektering av Krim kommit att kännetecknas av tilltagande spänningar. Den ryska kärnvapenretoriken har hårdnat på ett sätt som inte ens var tänkbart under det kalla kriget och den svenska säkerhetspolisen konstaterar att Ryssland genom offentliga uttalanden och i sociala medier försöker påverka debatten om Sveriges säkerhetspolitiska vägval. I det läget kan vi som den politiska vänstern önskar välja att stå utanför och se på och därigenom gå Rysslands ärenden. Eller så kan vi aktivt delta i arbetet för en säkrare värld. För Moderaterna är det valet självklart.

Säkerhetspolitiskt samarbete är heller inget nytt påhitt. Bland annat har Sverige och Finland sedan 2009 ett nära försvarspolitiskt samarbete som fördjupas allt mer. Det är mycket välkommet eftersom värdlandsavtalet med Nato inte är mer kontroversiellt än samarbetsavtalet med Finland, trots att vissa röster i debatten menar det motsatta.

Ensam är inte stark. Med anledning av det alltmer osäkra läget i omvärlden blir frågan om vem och vilka Sverige säkerhetspolitiskt ska samarbeta med alltmer aktuell. Värdlandsavtalet är ett viktigt steg för att öka Sveriges förmåga att kunna ge och kunna ta emot stöd. Genom att se över de svenska försvars- och säkerhetspolitiska samarbetena samt stärka den svenska försvarsförmågan kan vi möta en allt osäkrare värld och de ökande spänningarna i vårt närområde.

Alla har dock inte varit positiva till ett avtal och debatten har tidvis varit hård och ibland rent osaklig.

Medborgare (med förmodade vänstersympatier) har bokstavligen fyllt våra brevlådor och mailkorgar med utskick om värdlandsavtalets förkastlighet. Tvärtemot vad Natomotståndare påstår bygger värdlandsavtalet på frivillighet. Det betyder att Nato inte har automatisk rätt att stationera trupper på vårt territorium. Trupper får endast stationeras här efter en inbjudan från den svenska regeringen. Värdlandsavtalet ger Sverige, om vi så önskar, en ökad möjlighet att säkerhetspolitiskt samarbeta med andra länder.

När den politiska vänstern vill isolera sig från omvärlden står Moderaterna upp för internationellt säkerhetspolitiskt samarbete.

Boriana kampanj 3

Boriana Åberg (M)
Riksdagsledamot
Kävlinge

Regeringen struntar i Skåne, en rapport från Riksdagen

I tisdags debatterade jag mot infrastrukturminister Anna Johansson angående regeringens ID-kontroller på tåg och färjor och vad det har för effekter för oss här i Skåne. Enligt den rapport som Sydsvenska Handelskammaren presenterade för en tid sedan kostar kontrollerna 1,5 miljarder kronor per år i form av ökade kostnader för transportörer, negativ utveckling på arbetsmarknaden och minskade intäkter för Skånetrafiken och DSB. Utöver det tillkommer kostnader på längre sikt för minskad integration i Öresundsområdet. Regeringens tafatthet och dåliga hantering av situationen kostar stora summor pengar och det är vi som bor i Skåne som får stå för notan.

Under debatten frågade jag Anna Johansson gång på gång om regeringen planerade att kompensera transportörerna för de ökade kostnaderna som ID-kontrollerna innebär. Gång på gång duckade hon frågan och berättade istället hur ansvarsfull regeringen är i flyktingfrågan. Hon tog dessutom upp de tio miljarder som regeringen i höst planerar att tillföra kommunsektorn. Problemet är de pengarna ska gå till att delvis täcka alla kostnader som svenska kommuner har med anledning av flyktingkrisen. Det är helt enkelt för lite för att plus och minus ska gå ihop.

Jag kan bara konstatera att regeringen inte har kontroll över situationen och att intresset för att kompensera för de kostnader som ID-kontrollerna orsakar är svalt. Än en gång är det tydligt att regeringen struntar i Skåne.

Boriana Åberg

Stockholm den 28 april 2016

Om underhållsstödet

Boriana kampanj 3

I den gångna veckan fattade riksdagen ett beslut som inte fick särskilt mycket uppmärksamhet, men som desto mer berör den växande grupp av barn vars föräldrar inte bor ihop. I korthet går beslutet ut på att om en förälder under 6 månader har skött sina inbetalningar till Försäkringskassan kommer Försäkringskassan i fortsättningen inte vara inblandad i utbetalningen av underhållstödet, utan betalningen ska ske direkt mellan föräldrarna. I en första anblick kan det verka logiskt att föräldrar som kommer överens inte ska belasta försäkringskassan med extra administration. Men hur blir det för dem som inte kommer överens, i de fallen när konflikten med den förra partnern gör en blind för barnens behov? Den nya lagen om underhållsstödet skapar fler konflikter än vad den löser, särskilt för barn där boendeföräldern inte har en stark ekonomisk ställning. Varje gång frågan om fattiga barn diskuteras tänker jag på barnen med fäder (för det är främst fäder) som vägrar ta ansvar. Det skär verkligen i hjärtat när ett barn berättar att det nya halvsyskonet fått en ny dator i julklapp medan barnet själv fått ett yatzyspel.

Vi Moderater och Centern föreslog en ordning med en mer neutral, objektiv och förutsägbar beräkning av underhåll som bygger på att en viss, i förväg bestämd procent av den frånvarande förälderns inkomst ska gå till barnet. Försäkringskassan ska beräkna underhållets storlek, betala ut det till boendeföräldern och kräva in motsvarande summa från den frånvarande föräldern. Naturligtvis i de fall där inkomster saknas, eller är mycket låga, ska en garanterad lägsta nivå utgå.
Dessvärre förlorade vi omröstningen, och nu har fler barn och boendeföräldrar både ekonomisk osäkerhet och fler konflikter att vänta.

Vem ska betala?

Här följer ett blogginlägg som vår riksdagskvinna – Boriana Åberg – har bett mig att lägga upp.
Titlen är ”Vem ska betala?”

Valdagen närmar sig och löftena från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet hörs ännu stärkare. Oppositionspartierna slår på stora trumman att det ska satsas mer pengar på allt, men när det gäller finansieringen är det tyst. Visserligen har det föreslagits skattehöjningar på ungdomsjobb, restauranger och transporter på drygt 20 miljarder kronor, men dessa räcker inte ens till att infria en tredjedel av vallöftena. Ytterligare skattehöjningar måste därför fram.

Exakt vilka skatter det handlar om kan bara Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet svara på, men troligen utgår de från skattehöjningar som de olika partierna driver som sina profilfrågor. Riksdagens Utredningstjänst har beräknat hur förslagen om höjda inkomstskatter, avskaffat RUT- och ROT-avdrag samt höjda bensin- och dieselskatter skulle slå mot hushållen här i Kävlinge kommun:

För en tvåbarnsfamilj där den ena föräldern jobbar som akutsjuksköterska och den andra som ingenjör handlar det om 19 600 kronor årligen i extra skatt. Med de av Socialdemokraterna i Kävlinge och Socialdemokraterna i region Skåne utlovade skattehöjningarna blir det 26 750 kronor!

Under de senaste åren har den svenska hushållen fått en mycket bättre ekonomi, tack vare en ansvarsfull ekonomisk politik. Ordning och reda i statens finanser har skyddat oss från nedskärningar i välfärden. Den viktigaste frihetsreformen, jobbskatteavdraget, har gett de flesta en 1000-lapp mer i plånboken varje månad.

Denna utveckling hotas nu av Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets jakt på finansiering för att täcka de ökade bidragskostnader och andra minde genomtänkta förslag. Den fortsatta vänstervandring som de två radikala partierna pressar Socialdemokraterna till kommer med ett högt pris för hushållen i Kävlinge kommun. Det är fel väg att gå.

Vi behöver istället fortsätta ansträngningarna för att fler ska få ett jobb att gå till. Dit når vi inte genom att straffbeskatta Sveriges hushåll. Stefan Löfven, varför är det barnfamiljerna som ska behöva betala för en eventuell vänsterregerings vidlyftiga bidragshöjningar?

Boriana kampanj 3

Boriana Åberg (M)
Riksdagsledamot Kävlinge