Minskad brottslighet i Kävlinge Kommun

Kommunens täta samverkan med polisen och vårt gemensamma fokus på brottsförebyggande åtgärder i Kävlinge kommun ger verkligen resultat!

Tittar vi på siffrorna för antalet anmälda brott 1 januari till 30 april detta innevarande år, är det glädjande besked vi nu har fått av polisen.

Skadegörelse och misshandel utomhus har minskat med 40 respektive 42 procent jämfört med förra året och både cykelstölder och villainbrott har halverats.

Narkotikabrotten har emellertid tyvärr ökat med 20 % och det beror delvis på att polisen själva har prioriterat detta område och därmed ökat antalet kontroller, vilket medför fler anmälda narkotikabrott. Så även om vi är glada över de positiva siffrorna avseende flera olika typer av brott, måste vi alltså fortsätta arbeta intensivt för att kunna minska narkotikaanvändandet och då främst bland de unga. Detta gör vi bäst genom förebyggande arbete och tidiga insatser. Förutom föräldrar och civilsamhället, är både skola och socialtjänst viktiga aktörer

Som Sydnytt rapporterade om i veckan, är jag en av få kommunalråd i Skåne, som är nöjd med polisnärvaron i kommunen. Att lokalpolisområdet har sin station i vår kommun och den goda dialog kommunen har med polisen om brottsförebyggande arbete är betydelsefullt.

I det stora hela är jag väldigt glad över att vi har lyckats minska antalet anmälda brott och skapat ett tryggare Kävlinge. Vår kommun skall vara en trygg plats att leva och verka i och för mig är detta en prioriterad fråga. Polisnärvaro och samverkan är avgörande för fortsatt goda resultat!

 


Pia Almström
Kommunstyrelsens Ordförande (M)

Om att vända brottsutvecklingen

Jag läste en artikel på SVT.se om att för första gången i modern tid begås det fler mord i London än i New York. Det är en remarkabel förändring från hur det såg ut för bara 30 år sedan. Då betraktades New York som mordets huvudstad nr 1 och kulmen nåddes åren kring 1990, då det begicks över 2000 mord per år. Denna siffra har sedan dess sjunkit och förra året var siffran rekordlåg. 286 mord och nergången ligger således på 87 procent sedan det var som värst. I London har utvecklingen varit annorlunda och antalet mord har istället ökat och ligger nu under årets första kvartal i antal mord över New York.

En reflektion man gör, är kring de olika angreppssätt som rättsväsendet har tacklat problemet med. I New York inleddes vändningen när Rudy Giuliani valdes till guvernör och polisen fick order om att verkligen börja bekämpa småbrott och lagföra dessa med stränga straff. Vad man nu konstaterar i London är att domstolarna har möjlighet att utdöma mycket hårdare straff för mindre allvarliga brott som t ex vapeninnehav, men att man faktiskt väljer att inte utdöma de fängelsestraff som är möjliga.
Denna undfallenhet ses som en förklaring till att morden ökar.

Känns den utvecklingen igen i vårt eget land?

Även i Sverige lägger sig domstolarna ofta under minimistraffen i lagboken genom att leta anledningar till att ge brottslingar mängdrabatt. Återfallsförbrytare får alltså mängdrabatt på straffsatsen för seriebrott. Enbart skärpta straff kommer inte leda någonvart så länge domstolarna inte använder hela den tillämpliga straffskalan som ju faktiskt är möjligt. Relativt lindriga brott beivras inte alls och utredningar läggs ner utan att utredning genomförs. Detta behöver ju ändras på!

En jämförelse mellan Sverige och New York är på sin plats. I New York begicks ifjol 286 mord och i polisområde öst, där Stockholm ingår, begicks det 50 mord under år 2017. För 30 år sedan begicks det 100 gånger fler mord i New York än i Stockholm. Ifjol begicks det däremot färre än sex gånger så många mord i New York jmf Stockholm.

Hur länge har vi råd att vänta med att införa en modell liknande den i New York, där även småbrott prioriteras och där man verkligen utdömer kännbara fängelsestraff?

Utvecklingen i New York är hoppingivande! Den visar att man kan bryta negativ brottsutveckling och och att det inte är ödesbestämt att det fortsätter att förvärras. Med rätt åtgärder som i New York, kan man uppnå fantastiska resultat i brottsutsatta områden. Jag är därför glad att Moderaterna prioriterar dessa frågor och att Moderaterna är ett parti som står för lag och ordning.


Christian Lindblom

 

 

Väkomna till Furulund – Sundets läkargrupp!

Äntligen! Den 10 april öppnar den privat drivna Sundets läkargrupp sin filial i Furulund. Anledning? För de såg potential och hade patienter i Furulund. Till en början är det en läkare och en sjuksköterska som är på plats fyra dagar i veckan och en dag i veckan är det barnmorska och barnavårdscentral på plats (se sydsvenskan 20180326). Detta är inte mycket tänker du – nej, det är inte en fullskalig vårdcentral, men det är en början. Idag är villkoren så strama att det i princip är omöjligt att starta en vårdcentral, oavsett om det är i offentlig eller privat regi. Du måste ha väldigt många listade för att det ska gå ihop. Alternativet är att just skala av och starta en filial till redan existerande vårdcentral – så som Sundets läkargrupp har gjort.

Jag ser att de har gjort helt rätt. Kävlinge kommun är en väldigt expansiv, företagarvänlig kommun och i de östra delarna kommer det att vara en stor befolkningsökning de närmaste åren – vilket ännu mer ökar möjligheterna för fler listningar och utökande av filialen. Att vi dessutom får en ny företagare, inom vården, till vår kommun är extra välkommet. Det nya hälso- och sjukvårdsavtalet gör att vi i kommunen har ett, om möjligt, ännu närmre samarbete med primärvården. Denna filial skapar nya möjligheter till bättre hälsa för våra äldre och funktionsvarierade och jag är säker på att den kommer att expandera efterhand som fler listar sig.


Annsofie Thuresson
Ordförande Socialnämnden / Moderat regionkandidat mellankretsen

Moderaterna är partiet för lag och ordning

I måndags skedde två skjutningar i Kävlinge. Något vi annars mest läst om att det sker i större och än mer utsatta städer. Känslan av otrygghet ökar i samhället och det krävs nu krafttag från politiskt håll. Kriminella gäng breder ut sig, och i många områden finns stora problem med brottslighet. Så många som var tredje kvinna är rädd för att gå ut i sitt eget bostadsområde. Viktiga åtgärder för att öka tryggheten är fler poliser, skärpta straff och ökat brottsofferperspektiv.

Fler poliser ökar känslan av trygghet, samtidigt som det gör att samhället kan klara upp fler brott. Anmälningar får inte fortsätta staplas på hög. Moderaterna vill att Sverige ska ha minst 25 000 poliser senast 2025. Ett stort problem i dag är att många poliser lämnar yrket av andra skäl än pensionsavgångar, och det har vi inte råd med. Moderaterna vill höja attraktiviteten i polisyrket genom att bland annat höja polislönerna med 3000 kronor i månaden.

För att klara upp fler brott krävs också bättre möjligheter till kameraövervakning. Moderaterna föreslår därför att polisen ska kunna bedriva kameraövervakning på brottsutsatta och strategiskt viktiga platser utan tillståndsplikt.

För att öka brottsofferperspektivet föreslår Moderaterna fördubblad kränkningsersättning, något som utgår till brottsoffret när brottet utgjort en kränkning mot den personliga integriteten. En höjning är viktig för att brottsoffer bättre ska kompenseras för det obehag denne tvingats utstå, men också för att säkra privatpersoners förtroende för rättsstaten. Höjningen ska finansieras genom att de personer som begått brottet ska betala en större del av den totala brottsskadeersättningen.

Slutligen är det viktigt att straffen står i proportion till brottets allvar. Straffen måste därför skärpas för bland annat bostadsinbrott, vapenbrott, sexualbrott och för attacker mot blåljuspersonal. Moderaterna vill också ta bort straffrabatten för personer 18-21 år samt ta bort den så kallade mängdrabatten för de som döms för flera brott i en och samma rättegång.

Moderaterna är partiet för lag och ordning.


Boriana Åberg
Riksdagsledamot

Satsningar på trygghet

På måndag fattar vi beslut om Kävlinges budget för 2018. Ännu en gång presenterar vi en budget i balans utan sparbeting eller skattehöjningar. Fast denna gång är det en budget med mindre marginaler och positiva osäkerhetsfaktorer än tidigare. Vi kommer framöver att behöva öka byggande för att bli fler som delar på våra gemensamma kostnader och vi kommer att behöva fortsätta att effektivisera verksamheterna. Vi kommer aldrig att bli så effektiva att vi inte kan effektivisera ytterligare lite till. Vi kommer också att behöva se över om vi verkligen lägger pengarna på rätt saker framöver.

Vi lever i en tid med tidningsrubriker om terrorhot och terrorattentat. Trots det vågar jag påstå att vi, här i vår del av världen, lever i en tryggare miljö än någonsin. Risken för att utsättas för ett terrorattentat eller annan allvarlig brottslighet är ändå förhållandevis liten. Statistik visar att brottsligheten går ner på alla områden utom bedrägerier.

Statistik och faktisk trygghet betyder väldigt lite om människor ändå känner sig otrygga. Den upplevda otryggheten måste tas på allvar för känner sig människor otrygga spelar det ingen roll vilka insatser vi gör för att minska risken att bli utsatt för brott.

Det vi i kommunen inriktat oss på de senaste åren är trygghetsskapande åtgärder inom ramen för rent, snyggt och tryggt-projektet. Hela och rena miljöer uppfattas som tryggare. Skräpiga och trasiga känns otrygga. I årets budget ger vi från kvintetten ett direktiv om att Rent, Snyggt och Trygg-projektet ska fortsätta som normal verksamhet och inte ett projekt. Vi ger också kommundirektören i uppdrag att utreda hur vi kan införa en nolltolerans mot skadegörelse. Vi ska också se över rutinerna för vår kameraövervakning i kommunen så vi får ut mesta möjliga nytta av den.

Trots ett ansträngt ekonomiskt läge föreslår vi från kvintetten en satsning på att bygga etapp1 av cykelvägen mellan Hofterup och Dösjebro. En satsning som när den är fullt genomförd innebär att det är möjligt att säkert cykla från Hofterup till stationen i Dösjebro.

 

Johan Ericsson
ordförande teknisk nämnd

Varför?

En dåres dåd? En terroristattack? Igen möts vi av ofattbara utsagor och outhärdliga beskrivningar. En man tog en lastbil och körde in i familjer som firade Frankrikes nationaldag på stranden i Nice. Vittnesmål om föräldrar som i desperation kastar sina barn över staket för att få dem i säkerhet etsar sig fast. Barn som stod på stranden och grät av skräck för att de blivit lämnade ensamma. Hur hade jag själv reagerat? Hur hade jag själv agerat? Tigermamman som kastar sig över sina barn för att skydda? Eller som kastar dem över ett staket för att skydda dem? Eller som fryst av skräck?

Blundar jag kan jag se det framför mig, skräcken, hur människor springer från något som är omöjligt att springa ifrån. Utan att ha varit där, utan att ha någon form av relation till Nice så tar detta hårt och tungt. Om ni ursäktar språket så hur i helvete kan detta ske? Hur kan en människa köra en lastbil och sikta på oskyldiga familjer och barn?
Varför – det är den frågan som klingar mest – varför?

Jag har inte svaret på den frågan – men det som hände i Nice är inte unikt. Vi har tyvärr sett det förr. En ensam människas hat orsakar så många familjers olycka och sorg. Kan detta komma att ske här, i trygga Sverige? I trygga Kävlinge? Jag önskar jag kunde säga att det aldrig kan ske här, men det kan jag inte. Mina barn vill ha den garantin, men det kan jag inte ge dem.

Kommunen? Vi har tjänsteman i beredskap och krisledningsnämnd. Oavsett katastrof är organisationen satt – vilket givetvis ger och kommer att ge trygghet till våra invånare. Men hindra? Vi har närpolis, övervakning och ständigt arbete med att öka tryggheten. Viktigt och mer relevant än någonsin, men hindra? Kan vi hindra en ensam människas dårskap om hen bestämmer sig? Jag tror inte det – och händelserna i Nice är bara en del som stärker det.

Våra tankar går till offren av en människas dåd. Ta hand om varandra.

 

Annsofie  Annsofie Thuresson