Alla skall ha någonstans att bo!

För oss moderater är det viktigt att det finns blandad bebyggelse i kommunen. Det behövs allt från små billiga lägenheter till villor och servicelägenheter för att vi skall ha en fungerande bostadsmarknad och för att vi skall kunna fortsätta vara en attraktiv boendekommun. Små lägenheter fyller en viktig funktion dels för att ungdomar lättare skall kunna få sin första bostad och dels för övriga åldrar som vill flytta till mindre boenden.

Nu satsar KKB, Kävlinges kommunala bostadsbolag, på nya och lite billigare hyreslägenheter på gamla ICA-tomten i Furulund. Nära det som skall bli ny pågatågsstation. Detta blir också ett led i att utveckla orten Furulund.

För att kunna göra de nya lägenheterna så billiga som möjligt, satsar man på små lägenheter med lite enklare materialval, smarta planlösningar samt söker det statliga investeringsstöd som utgår om man bygger en- och tvårumslägenheter.

Genom att satsa på mindre och billigare lägenheter i ett stationsnära läge kommer vi att kunna erbjuda våra invånare ett attraktivt boende med utmärkta pendlingsmöjligheter till ett mycket konkurrenskraftigt pris. Detta är en satsning som vi är väldigt glada över och som vi tror kommer gynna både Furulund och kommunen som helhet!


Christian Lindblom
Ordförande, KKB/KKL

Vi ser till det lokala näringslivets verkliga behov

Under de senaste åren har företagsklimatet i vår kommun förbättrats markant. I flera olika jämförelser ligger vi i topp. Det är vi Moderater stolta över och något som vi ska hålla fast vid.
Det finns naturligtvis saker som kan bli bättre. I centrala Kävlinge tätort ser vi hur flera butiker lagt ner de senaste åren. Det finns en oro bland de kvarvarande handlarna och övriga företagare för hur gamla city ska bli när Stationsstaden utvecklas.
Jag tror på en framtid för gamla city. Jag tror på synergieffekter mellan det gamla och nya city. Fler invånare ger ett större underlag, nya butiker i Stationsstaden kan öka attraktionskraften även i gamla city. Jag ser framför mig hur människor går mellan de två centrumen, hur man uppskattar kontrasterna mellan nytt och gammalt. Det är min vision och den tror jag på. Men, det kommer inte ske av sig självt. Jag vill att kommunen anställer en centrumutvecklare som har till uppdrag att få igång ett levande centrum i Kävlinge tätort.
Socialdemokraterna påstår att de satsar på det lokala näringslivet. Jag har svårt att få ihop den bilden. Att vilja ha ett levande centrum eller att vilja fylla tomma butikslokaler är ingen satsning. Det är en önskan från alla men få önskningar blir till verklighet om man inte gör något för att uppfylla dem.
Var gång det diskuteras att låta någon annan utföra kommunala uppgifter målas de potentiella entreprenörerna ut som vinstdrivande, syniska riskkapitalister. När vi vill dela upp grönyteskötseln i mindre delar så att lokala entreprenörer har möjlighet att få uppdraget, vill Socialdemokraterna ha en stor entreprenad över hela kommunen. Kraven på kollektivavtal gynnar inte de små, lokala företagen.

Fast helst av allt vill man inte att några externa aktörer ska sköta kommunala åtaganden överhuvudtaget. På riksplanet går man dessutom ett steg längre med vinstförbudsjakten. Kommunens största arbetsgivare, näst efter kommunen självt, är ett av de företag som skulle drabbas av ett vinstförbud. Det rimmar dåligt med att Socialdemokraterna satsar på det lokala näringslivet.

 

 

 

 

Johan Ericsson
Ordförande i Tekniska Nämnden

Ny skola på Tolvåkersområdet

Vi har nu glädjen att inom kort kunna fatta de formella besluten om att bygga helt ny skola på Tolvåkerområdet.

Istället för att totalrenovera den gamla Tolvåkerskolan och mellanstadiedelen av Söderparkskolan, som beslutats om tidigare, väljer vi alltså nu att bygga nytt.

Vinsterna med att bygga en helt ny skola istället för att renovera är stora och det är tack vare vår välskötta kommunala ekonomi som vi har möjlighet att fatta dessa positiva och glädjande beslut. Vi har alltid handskats varsamt med skattebetalarnas pengar och vi har alltid haft kontroll på våra utgifter. Hade det inte varit fallet, hade vi aldrig kunnat investera i helt nya skolor, som vi redan har gjort med Nyvångsskolan och nu Tolvåker.

Vi kan anpassa en ny skola till vår tids krav och förväntningar på hur en god lärandemiljö skall vara uppbyggd för att dra maximal nytta av ny teknik och dagens moderna pedagogik. Genom nyproduktion kan vi bygga bort potentiella brister i den nuvarande konstruktionen och på detta sätt skapa en fräschare innemiljö. Det blir också en säkrare skola utifrån brandrisken med betongstomme istället för limträbalkar.

Att placera den nya byggnaden på ett annat sätt på tomten, innebär vidare att vi kan få ett bättre flöde genom skolan. Skolan blir dessutom effektivare ytmässigt, vilket innebär färre kvadratmeter men ändå bättre funktionalitet. Den mindre lokalytan i den nybyggda skolan bidrar även till att hålla ner kostnader för underhåll, uppvärmning och lokalvård. Detta till gagn för både framtida driftskostnader och framförallt för miljön.

Vi räknar med att den totala årliga kostnaden för hela byggnaden blir ca 2 miljoner kronor lägre vid nybyggnation än vid renovering.

Vi är redan i full gång med att bygga en ny förskola på Tolvåkerområdet och så fort den står färdig, vilket beräknas ske hösten 2019, kommer skoleleverna kunna flytta ut till de modulerna som förskolebarnen idag använder. Rivning av Tolvåkerskolan och Söderparks mellanstadium kan då påbörjas och själva byggstarten för den nya skolan beräknas kunna påbörjas våren 2020. Den nya skolan kommer kunna rymma 800 elever.

Sammanfattningsvis, är vi oerhört glada och stolta över att Kävlinge kommun har möjlighet att fatta ett sådant här beslut om att bygga ytterligare en ny skola i närtid.

 


Pia Almström
Kommunstyrelsens Ordförande


Christian Lindblom
Ordförande, KKB/KKL

Minskad brottslighet i Kävlinge Kommun

Kommunens täta samverkan med polisen och vårt gemensamma fokus på brottsförebyggande åtgärder i Kävlinge kommun ger verkligen resultat!

Tittar vi på siffrorna för antalet anmälda brott 1 januari till 30 april detta innevarande år, är det glädjande besked vi nu har fått av polisen.

Skadegörelse och misshandel utomhus har minskat med 40 respektive 42 procent jämfört med förra året och både cykelstölder och villainbrott har halverats.

Narkotikabrotten har emellertid tyvärr ökat med 20 % och det beror delvis på att polisen själva har prioriterat detta område och därmed ökat antalet kontroller, vilket medför fler anmälda narkotikabrott. Så även om vi är glada över de positiva siffrorna avseende flera olika typer av brott, måste vi alltså fortsätta arbeta intensivt för att kunna minska narkotikaanvändandet och då främst bland de unga. Detta gör vi bäst genom förebyggande arbete och tidiga insatser. Förutom föräldrar och civilsamhället, är både skola och socialtjänst viktiga aktörer

Som Sydnytt rapporterade om i veckan, är jag en av få kommunalråd i Skåne, som är nöjd med polisnärvaron i kommunen. Att lokalpolisområdet har sin station i vår kommun och den goda dialog kommunen har med polisen om brottsförebyggande arbete är betydelsefullt.

I det stora hela är jag väldigt glad över att vi har lyckats minska antalet anmälda brott och skapat ett tryggare Kävlinge. Vår kommun skall vara en trygg plats att leva och verka i och för mig är detta en prioriterad fråga. Polisnärvaro och samverkan är avgörande för fortsatt goda resultat!

 


Pia Almström
Kommunstyrelsens Ordförande (M)

30 färjor är mer än 100 000 elcyklar

Sedan ett tag tillbaka har Scandlines ett projekt där 2 av 4 färjor har byggts om för batteridrift. Dessa trafikerar rutten Helsingborg och Helsingör. Dieselmotorerna finns kvar, just in case. De planeras dock inte att används annat än i nödfall.

[box]Jag har sedan publicering fått två kommentarer där skribenterna hävdar att batteridriften aldrig har fungerat och inte gör det nu heller.

Jag har dubbelkontrollerat med Scandlines COO, Jens Ole Hansen. De problem som funnits har Scandlines fortsatt arbeta med. Vilket inte på något vis är märkligt eller ovanligt. Man har successivt, genom året som gått, haft fler och fler tillfällen där tekniken fungerat som tänkt. Under september månad 2018, räknar Scandlines med att båda färjorna kommer kunna gå på batteridrift och laddas i hamn.[/box]

 

Varje färja har 640st 6.5kWh batteripaket till en total kapacitet av lite mer än 4MWh. Motsvarar ett 40-50 tal Tesla Model S. Det riktigt coola, tekniskt sett, är att de laddas helt automatiskt i varje hamn på 5-9 minuter. En robot från ABB sköter hela in- och urkopplingen. Laddningen sker med upp till 11kV.

Totalt för hela anläggningen halverades CO2, oljudet nästan borta och ingen rök och sot alls. Mer kan göras om man elektrifierar alla 4 färjorna.

Kostnaden för detta stod till 50% Scandlines&Co för, och 50% fick de från CEF (en EU fond för sammanlänkningen av Europa). Totalt satsade EU medborgarna 11 miljoner EUR, eller ca: 120 miljoner kronor. Dock står det på CEF webbsida att EU godkännt upp till 13.5 miljoner EUR. Antar att man varit sparsam med skattebetalarnas pengar.

Detta kan då jämföras med att regeringen satsar 1 miljard på att subventionera el-cyklar. En bransch som går som tåget och ökade 50% mellan 2016 och 2017. Det lär inte bli mindre, även utan subventioner, detta året.

Poängen här blir att för det hade man då alltså kunnat konvertera ytterligare ett 30 tal färjor och alla större hamnar i Sverige. Give or take. Det kan jag tycka hade varit lite vettig miljönytta, än att som idag fokusera på sådant som ändå sker.

Klimatklivet, som också är en av regeringens stora satsningar, har till den absoluta majoriteten mest blivit laddstolpar. Något som absolut behövs, men jag tror McDonalds hade byggt dessa även utan skattemedel.

 


Thomas Lövskog
Ordförande Miljö och Byggnadsnämnden

Källor
http://new.abb.com/marine/references/hh-ferries
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/…
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/…
http://seglamedstrommen.se/…

Notera: Länkarna ovanför är förkortade för att passa bättre i flödet. Själva länken fungerar dock, enbart hur de representeras är avkortat. Detta syns med att de slutar på 3 punkter (…).