Paviljonger är inte en väg in i samhället

Under förra året fick vårt land ta emot en i princip ohanterlig mängd människor på flykt, varav en del med fullgoda skäl att söka och få skydd och en del utan dessa skäl. Processen går långsamt och frestar på alla samhällsfunktioner. Ett led i processen är från flyktingförläggning till egen bostad i någon form. Som bekant råder det på grund av regleringar stor brist på bostäder och framförallt hyresrätter i vårt land. I vissa kommuner väljer man att bilda områden med “temporära” paviljonger eller lågkvalitetsbyggen för att lösa situationen, detta är en metod som moderaterna i Kävlinge helt tar avstånd ifrån.

Skälen till detta är flera. För det första är vi övertygade om att detta motverkar integration. Om man koncentrerar människor i utanförskap är risken stor att man ökar just utanförskapet.  Det andra skälet är att paviljonglösningar ger undermåliga bostäder med kort livslängd. Risken är stor att de nyttjas långt efter sin livslängd, vilket kommer att leda till förslummade områden som inte på något sätt är önskvärt. Vi behöver få en fördelning av våra nyanlända över hela kommunen. Det tredje skälet att är att läggs stora resurser på att skapa och upprätthålla detaljplaner. Att göra stora avsteg från dessa för en enda grupp är att att håna fastighets- och markägare i de berörda områdena.

 

Vad gör vi och vad vill vi göra?

Vi har medverkat till att en kraftig expansion av hyresrätter har inletts med hundratals lägenheter under färdigställande. Vi har varit frikostiga med bygglov för villor och gjort allt för att förenkla för den som vill bygga. Detta räcker inte på långa vägar då trycket från de som vill bli invånare i kommunen är enormt.

Vi ser ett behov av att det uppförs många nya bostäder i alla dess former; villor, bostadsrätter såväl som hyresrätter. Vi hoppas att kunna få ett politiskt stöd för utbyggnad av alla samhällen i kommunen. Vi ser också en möjlighet i att kommunen aktivt arbetar med att hitta inneboendemöjligheter för våra ensamkommande som komplement till utslussningslägenheter, vilket skulle ge mindre tryck på vårt bostadsbestånd. I takt med att utbudet av bostäder ökar ser vi en möjlighet att frigöra en liten del av beståndet till de som söker skydd från krig och elände. En ökad byggnation gynnar alla våra invånare, från unga som ska flytta hemifrån, till nybildade familjer, nyanlända till våra seniorer som vill ha ett enklare boende.

 

Moderaterna i Kävlinge utvecklar mångfalden och förenklar byggandet i kommunen – för alla våra invånare!

Om badhus

[box type=”info”] Nedanstående är ett personligt blogginlägg. Kävlingemoderaterna hänvisar till det officiella uttalandet från styrelsen som du finner här. [/box]

 

Det är ingen mänsklig rättighet att ha en badanläggning på orten där man bor. Man kan lätt få intrycket att det är den allmänna uppfattningen när man läser inläggen på olika Facebook-forum de senaste dagarna.

En badanläggning är inte ens något som kommunen enligt lag måste ha. I vår kommun, med 30.000 invånare, har vi två. Det finns det historiska skäl till, Kävlinge och Löddeköpinge var två kommuner när baden byggdes. De ska ersättas med ett, det är så vitt jag vet alla partier överens om.

När vi politiker fattar beslut gör vi det utifrån hela kommunens bästa. Vad som är hela kommunens bästa är ingen exakt vetenskap, det finns det olika uppfattning om i varje enskild fråga.

De senaste dagarna har det kommit kreativa förslag och erbjudande från olika aktörer, markägare upplåter mark för ett bad, entreprenörer erbjuder sig att bygga ett bad etc. Erbjudanden som låter fantastiska men låt mig nu klargöra några saker.

Förslaget att badet ska ligga i Kävlinge grundar sig på flera parametrar. Satsningen på stationsstaden är en, att det bor fler människor i Kävlinge/Furulund än i Löddeköpinge är en annan. Bättre kommunikationer är ytterligare en.

Anledningen till att vi föreslagit att ett nytt bad ska ligga i Kävlinge och inte i Löddeköpinge beror inte på att vi saknar mark i Löddeköpinge. Kommunen äger en hel del mark i Löddeköpinge. Hade vi velat bygga det nya badet i Löddeköpinge hade vi kunnat göra det på mark vi redan äger.

Argument för att ett bad ska placeras i Löddeköpinge för att Lödde SK har så bra och viktig verksamhet är lokalpatriotiskt och närmast att betrakta som en partsinlaga. För den som ser till hela kommunens bästa är inte Lödde SK:s verksamhet mer värd än SS Idens. Det är två föreningar som båda har en bra verksamhet.

Förslag, idéer och erbjudandet från lokala entreprenörer om att uppföra bad i Löddeköpinge låter ju bra. Det finns en stor hake, ska kommunen vara finansiär kräver lagen att vi upphandlar det enligt LOU. I praktiken betyder det att det inte alls är säkert att den lokala entreprenören är den som får uppdraget.

Enda sättet gå runt detta är att en entreprenör bygger ett bad, utan några som helst garantier från kommunen. När badet väl står där kan kommunen hyra in sig där, men det måste byggas helt utan några förpliktelser från kommunen.

Förbinder kommunen sig att använda sig av ett privat bad innan det är byggt, ska själva bygget ändå upphandlas enligt LOU men med entreprenören som beställare. I princip skulle då ett byggföretag behöva låta en konkurrent bygga deras bad.

Nu har beslutet skjutits lite på framtiden för att alla partier ska fundera en vända till på vad som är det bästa för hela kommunen. Det är inget lätt beslut, hade det varit det hade beslutet redan varit fattat.

Johan Ericsson Johan Ericsson

Rita om kartan löser inget

Så kom det, förslaget kring regionsammanslagningen. Regionutredningens indelningskommitté föreslår ”6 jämnstora regioner”, till skillnad från dagens 21 regioner och län.

Regionfördelning

Hur ser det ut för Skåne? Förslaget är att Skåneregionen, som redan idag består av 1.3 miljoner invånare och 33 kommuner, slås samman med Blekinge vilket ökar regionen marginellt invånarmässigt till 1.4 miljoner invånare och 38 kommuner men markant i yta.

Varför kommer detta förslaget fram? Främsta skälet som förs fram är att ”det handlar om att minska antalet administrativa gränser, som ofta spelat ut sin roll”, samt att ”dagens indelning är i grunden orättvis. Vi har tre stora regioner, Stockholm/Gotland, Västra Götaland och Skåne och resten är uppdelat i 18 små län”

Så, minska administrativa och samarbetsgränser? Skåne räknas redan som stor region men ska ändå utökas? Hur kan detta öka effektiviteten i Skåne? Är gränsen mot Blekinge så avgörande? Hur minskar vi den administrativa bördan genom att slås ihop?

Svaret är inget. Det är drygt 20 år sedan vi gjorde sammanslagningen mellan Malmö och Kristianstad län. En sammanslagning som gjorde en stor-region och som har gett samordningseffekter men det tar tid innan vi ser detta.

Att tänka administrativt är helt fel – vi måste tänka funktionellt. Skånes funktionella region är den samtliga skånska kommuner har gått med i nämligen Greater Copenhagen. Vi tänker väster ut, vi tänker söder ut, inte uppåt. Vi tänker funktionellt. Var finns arbetsmarknad? Var finns jämnstora och större samarbetspartner. Var ser vi möjligheter till bättre effektivitet? Svaret till detta idag är Greater Copenhagen, inte regionsammanslagning med Blekinge. Den eventuella administrativa vinsten tillsammans med Blekinge är försvinnande liten till skillnad av vad ett bra samarbete inom Greater Copenhagen ger för vinster för alla skånska invånare.

För Kävlinges del? Vi har tagit ställning. Vi ser ingen anledning att rita om kartan som en administrativ åtgärd. Vi ser oss som en del av samarbetet vi har gått med i. Region Skåne och Köpenhamn.

Annsofie Annsofie Thuresson – Moderaterna i Kävlinges representant i Region Skåne.

Rapport från Kävlingemoderaternas årsmöte

årsmöte 2016-2   årsmötet 2016

Den 7 mars hade Kävlingemoderaterna sitt årsmöte. Ett aktivt, engagerat och debattintensivt möte.

Vi startade med mat och en föreläsning med Fredrik ”Figge” Johansson som berättade om den politiska utvecklingen det senaste året och hans tankar inför framtiden.
Fredrik Johansson ÅR2016

Sedan upptogs mötet och 6 motioner behandlades. Motioner som berörde område som integration, eventstrategi, attraktiviteten kring kustzonen, fritt skolval och en bättre skola.

Alexandra och Nelly, två av våra medlemmar som är aktiva i MSU hade lämnat in en välskriven och bra motion kring en bättre skola. En motion som handlade om integration, elevdemokrati och ohälsa. Moderaterna i Kävlinge ställde oss bakom att vi ska vara skolans röst, mentorer i skolan och en förbättrad elevdemokrati. Mycket av det som framfördes kring ohälsa är mycket bra tankar som vi nu tar med oss in i det fortsatta politiska arbetet. Det är oerhört roligt och berikande att få in dessa motioner från skolungdomar.

En annan motion handlade om integration om nyanlända, som breddades något, men antogs i sin helhet. Här tog Moderaterna i Kävlinge beslut om helheten kring integrationen. Vi tog tydlig ställning mot tillfälliga, låg-kvalitet bygge som exempelvis paviljongboende. Istället vill Moderaterna i Kävlinge se ett ökat byggande, en jämn placering av nyanlända över hela kommunen i permanenta bostäder. Motionen beskrev också en utbildningsmodell, praktik, samarbete och fler kontaktytor.

Vi valde också Moderaterna i Kävlinges styrelse 2016. Johan Ericsson omvaldes som ordförande, Annsofie Thuresson nyvaldes som vice ordförande. Boriana Åberg och Christian Lindblom omvaldes som ledamöter samt Johan Andersson, Patrik Bengtsson och Kjell-Arne Ohlsson nyvaldes som ledamöter. Pia Almström är i sin roll som KSO in-adjungerad i styrelsen. Anders Lindvall, gruppledare och Caroline Kjellander MUF är självskrivna ledamöter.

Vill du veta mer kan du kan läsa motionerna och yttrandena i sin helhet på vår hemsida. Årsmötet var startmötet för vårt politiska utvecklingsarbete. Nästa steg är den 9 april då vi har politiskt forum och kommer ägna dagen åt föreläsning och politiskt utvecklingsarbete.

Moderaterna i Kävlinge lovar fortsatt framgång för hela kommunen.

Annsofie  Annsofie Thuresson

Ökade volymer i hemvården ger ökade utmaningar

gammal ung hand

Vad innebär egentligen ”ökade volymer” i hemvården? Ja, det är två saker som kan bidra. Ett är att antal brukare av hemvården ökar = ökade volymer. Eller så kan det vara så att existerande brukare får ett ökat behov, hen blir sämre och vi så har fler timmar per brukare.

Under hösten hände båda, Kävlinge kommuns hemvård fick både fler brukare och fler timmar per brukare. Att det ska öka har vi kunnat prognostisera, men inte på detta sätt. Vad händer då?  I hemvården i ordinärt boende, dvs. då vi kommer hem och vårdar i hemmet, kan vi och vi anställer fler personer. Vi har också särskilda boende och servicelägenheter i kommunen för de som har mest behov av omvårdnad.

Efter de kraftigt ökade volymerna är det fullt i våra särskilda boende och i våra servicelägenheter, men behovet finns och vi har de som fått bistånd på boende men som vi inte har platser till. Så vad gör vi?

Bygga nytt? Absolut, det är redan planerat. Vi ser både på västra delarna, exempelvis vid Möllebacken, men också Östra delarna där vi ser över hela Kullagården. Det viktiga är att nya byggen blir flexibla och kan anpassas snabbt efter det behov som uppstår. Nämnden vill också införa LOV – Lagen om Valfrihet vilket innebär att andra än kommunen kan komma in och bygga och driva boende. Detta är på gång, men det tar tid, vi kommer inte att se några boende klara förrän 2018.

Kan vi, så länge göra om något till särskilt boende? Ja, det kan vi. Vi har två korttidsavdelningar på Billingshäll. Korttids är ett tillfälligt boende när en av våra invånare har varit på sjukhus och är färdigbehandlad men kan av olika skäl inte flytta hem till sin lägenhet eller hus än. Hen kan då få bo i korttidsboende några dagar och veckor tills hen är så frisk så man kan bo hemma. Vem som bor här och vilka diagnoser de har varierar från dag till dag och vecka till vecka. Men gemensamt är att det är tillfälligt och inte permanent.

Vi anser att det är mer rimligt att de som ska bo särskilt boende eller servicelägenheter är kvar i kommunen och därför så gör vi om korttidsplatserna fram tills vi byggt nytt till särskilt boende. Så hur löser vi korttidsplatserna? Vi köper upp dem. SKL (Sveriges kommuner och Landsting) har en gemensam upphandling som vi har kunnat gå in och använda, men från politiskt håll har vi sagt att vi vill att platserna som köps är kommun-nära, gärna Lund eftersom sjukhuset ligger där. Denna upphandling behövs göras separat och görs just nu. Men fram till den är på plats använder vi oss av lediga platser så nära som möjligt.

Den stora volymökningen har vi inte kunnat förutse eller planera för. Men nu jobbar vi på flera fronter. Vi ska bygga, vi inför LOV, vi gör om korttidsavdelning till särskilt boende och vi köper tillfälligt korttidsplatser utanför kommunen.

Vi är övertygade om att genom att släppa in privata aktörer i framtiden via LOV-systemet så kan vi också säkra ett mer flexibelt och behovsanpassat utbud på såväl särskilt boendeplatser som korttidsplatser.

Annsofie  Annsofie Thuresson

Nytt badhus, ny idrottshall och skola!

En sak vi har veta länge är att våra badhus är i dåligt skick och det är också ett faktum att renovera inte är ekonomiskt försvarbart. Vi köper oss lite tid för mycket pengar. Vad vi också har sett är att behovet av nya idrottslokaler i Löddeköpinge också stort. Ja, så stort att vi har skapat en tillfällig anläggning på Smart-club.

Efter många diskussioner, funderingar på alternativ och vad som är bäst för hela kommunen så ligger det nu ett inriktningsbeslut till kommunstyrelsen den 16 mars. Ett beslut som innebär att vi bygger ett nytt badhus och det blir placerad i Kävlinge, vid vår nya stadsdel – Stationstaden. Badhuset blir så stort att det kan ta hand om all aktivitet som finns på våra två nuvarande badhus.Det kommer exempelvis att innehålla 25 meters bassäng med 10 banor, 2 undervisningsbassänger med höj och sänkbar botten, småbarnsbad, vattenrutschkana, bubbelpool och rejäl relaxavdelning.

Visionsbild_badhus_Gehl
Visionsbild badanläggning från arkitekt

Samtidigt bygger vi om Tolvåkersbadet till en ny idrottshall och vi river gamla delen av Söderparkskolan och bygger en helt ny skola. Detta gör att hela området sammanlänkas, blir mer attraktivt och vi får en skola som är flexibel och anpassad efter dagens pedagogik.

Visionsbild_Tolvåkersområdet_zoomarkitekter
Tolvåker visionsbild Zoom-arkitekter

Jag är nöjd med förslaget och inte bara jag, det finns en stor politisk enighet i både Kvintetten och i oppositionen. Detta gör att vi kan göra en stor satsning på Stationsstaden som vi alla ser fram emot att se växa fram, samtidigt som det också är en stor satsning på Tolvåkerområdet med både ny idrottshall och skola. Du kan läsa mer på kommunens hemsida.

Pia kommunhus Pia Almström