Nerslag i framtiden

Det talas och skrivs ofta om hur godstrafiken ökar på våra vägar och hur mycket bättre det hade varit med godset på järnväg. Det skrivs väldigt mycket om all asfalt och räls som behövs för vår infrastruktur. Däremot extremt lite om möjligheterna att minska själva mängden transporter.

Som exempel kan vi ta klädindustrin. En basvara som alla behöver. Eftersom vi inte alla har samma smak och ser ut på samma sätt krävs stora mängder kläder uppsydda i alla färger, storlekar, utseende, etc.

Vi lever också i en tid där massproduktion ersatte skräddarsytt, men där nu masskundanpassning håller på att ersätta massproduktion. En företeelse där man använder kunnande och erfarenheter samt metoder från massproduktionen, men för att ändå erhålla en kundanpassad och skräddarsydd lösning.

2009 var undertecknad nere på Disneyland och besökte ”Dassault Systéms European Customer Forum”. Där hittade jag en produkt under utveckling som benämns Magic Mirror. I förra veckan besökte jag Siggraph 2014 där ett företag visade upp en förfinad version.

Vad är då en Magic Mirror?

En Magic Mirror är ett system bestående av en bildskärm, kamera och avancerad mjukvara.

”Spegelns” kamera filmar dig och tar dina klädmått helt automatiskt.

Du kan sedan välja alla möjliga klädesplagg, varianter och färger i alla kombinationer. Spegeln/skärmen kommer sedan visa en bild av dig, fast med dessa kläder. Samtidigt som du rör dig följer kläderna med på ett naturligt vis.

När du är nöjd skickas en beställning för tillverkning. Plagg speciellt gjorda för dig och för att passa perfekt.

virtual_mirror

Det här, och alla andra digitala hjälpmedel, kräver dock en annan typ av infrastruktur. Det kräver en digital infrastruktur. Då är det glädjande att Moderaterna i Region Skåne har fått till ett helt kapitel i deras valmanifest för 2014 om just digitaliseringen. Även om denna är framförallt inriktad på sjukvård och hälsa.

Ja till folkomröstning om Barsebäcks udde

 

barsebäckverken

Den moderata gruppen tog i kväll ställning för ett ja till folkomröstning om Barsebäcks uddes framtid.

Vi har haft två väl fungerande kärnkraftverk i kommunen. Det har aldrig varit några allvarliga incidenter eller tillbud. Det har varit en massiv politisk enighet om att kärnkraftverken har varit en tillgång, för kommunen, regionen och landet.
Nu är de stänga, efter en politisk uppgörelse mellan socialdemokraterna och centerpartiet. Det gjordes för att socialdemokraterna skulle sitta kvar vid makten.
Alla diskussioner om att Danmark påverkade är fel. Kärnkraftverket placerades vid Barsebäck för att ligga närmare Danmark eftersom de var intresserade av att köpa energi. Annars hade verken troligen legat vid Förslöv eller Åhus.
Nu är de stängda. De kommer aldrig att starta igen. Inget företag vill lägga pengar på en investering där man tvingats stänga av politiska skäl.
Jag är positiv till kärnkraft och inser att den kommer att behövas under lång tid framåt. Men produktionen kommer inte att ske i Kävlinge kommun. Det är en epok som är slut.
Då måste vi tänka på vad som ska komma efter. Det beslutet ska fattas av Kävlinge kommuns invånare. Det är vi som kommer att påverkas mest av besluten.
De ska fattas lokalt. Inte i Stockholm eller Bryssel. Inte heller i EOns styrelserum.
Därför är jag av den bestämda uppfattningen att en folkomröstning är nödvändig. Hur ska vi annars kunna ta ställning till den framtida användningen av Barsebäcksudde om vi inte vet vad kommuninvånarna tycker.
Vill vi ha ett mellanlager som riskerar att bli permanent eller vill vi ha bostäder och verksamheter som främjar kommunens utveckling.
Vi politiker ska inte vara rädda för att fråga om invånarnas åsikter. De kanske inte överensstämmer med vad man själv tycker, men det är majoriteten som ska avgöra, det är det som demokratin går ut på.

Vem ska betala?

Här följer ett blogginlägg som vår riksdagskvinna – Boriana Åberg – har bett mig att lägga upp.
Titlen är ”Vem ska betala?”

Valdagen närmar sig och löftena från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet hörs ännu stärkare. Oppositionspartierna slår på stora trumman att det ska satsas mer pengar på allt, men när det gäller finansieringen är det tyst. Visserligen har det föreslagits skattehöjningar på ungdomsjobb, restauranger och transporter på drygt 20 miljarder kronor, men dessa räcker inte ens till att infria en tredjedel av vallöftena. Ytterligare skattehöjningar måste därför fram.

Exakt vilka skatter det handlar om kan bara Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet svara på, men troligen utgår de från skattehöjningar som de olika partierna driver som sina profilfrågor. Riksdagens Utredningstjänst har beräknat hur förslagen om höjda inkomstskatter, avskaffat RUT- och ROT-avdrag samt höjda bensin- och dieselskatter skulle slå mot hushållen här i Kävlinge kommun:

För en tvåbarnsfamilj där den ena föräldern jobbar som akutsjuksköterska och den andra som ingenjör handlar det om 19 600 kronor årligen i extra skatt. Med de av Socialdemokraterna i Kävlinge och Socialdemokraterna i region Skåne utlovade skattehöjningarna blir det 26 750 kronor!

Under de senaste åren har den svenska hushållen fått en mycket bättre ekonomi, tack vare en ansvarsfull ekonomisk politik. Ordning och reda i statens finanser har skyddat oss från nedskärningar i välfärden. Den viktigaste frihetsreformen, jobbskatteavdraget, har gett de flesta en 1000-lapp mer i plånboken varje månad.

Denna utveckling hotas nu av Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets jakt på finansiering för att täcka de ökade bidragskostnader och andra minde genomtänkta förslag. Den fortsatta vänstervandring som de två radikala partierna pressar Socialdemokraterna till kommer med ett högt pris för hushållen i Kävlinge kommun. Det är fel väg att gå.

Vi behöver istället fortsätta ansträngningarna för att fler ska få ett jobb att gå till. Dit når vi inte genom att straffbeskatta Sveriges hushåll. Stefan Löfven, varför är det barnfamiljerna som ska behöva betala för en eventuell vänsterregerings vidlyftiga bidragshöjningar?

Boriana kampanj 3

Boriana Åberg (M)
Riksdagsledamot Kävlinge

En snabbt växande exportindustri

Att det går bra för svensk spelindustri vet vi sedan länge. Rekord och milstolpar har staplats på varandra under de senaste åren, med exportsuccéer, innovationer och kreativa nydaningar tätt i följd. Sverige besitter en närmast unik position med sin enorma bredd: Mobilspel, Facebook-spel, oberoende spelutvecklare, stor teknisk kompetens och enorma exportsuccéer.

Huvudsakligen är det två problemområden som den svenska spelbranschen brottas med. Den första flaskhalsen är svårigheten att hitta rätt folk att anställa (duktiga utvecklare är efterfrågade i de flesta branscher idag), den andra är brist på riskvilligt kapital.

Ett annat Svenskt exportunder är musiken. Många tillskriver den Svenska kommunala musikskolan en stor del av framgången i den sagan.

Med tanke på bristen på kompetens i spelutveckling kanske något liknande skulle behövas för den nya kulturen.

young boy in yellow t-shirt with laptop showing thumbs up at cam

Kävlinge Moderaterna kommer därför inför nästa mandatperiod att bredda kulturskolan till att även inkludera de ungdomar som gärna vill arbeta med elektronik, datorer och spelutveckling. Helt enkelt den sk. Maker kulturen. Om inte annat så för rättvisans skull. Inte alla är intresserade av sport, dans, drama och musik.

Ytterligare förändringar i Plan och Bygglagen (PBL) med Moderaterna

Sedan 2006 har över 250 000 fler människor fått ett jobb att gå till. Det är bara början. Vi vill att över fem miljoner människor ska ha ett jobb att gå till år 2020. Det kräver ytterligare 350 000 jobb.

En politik för fler jobb förutsätter en väl fungerande bostadsmarknad. Människor måste ha möjlighet att flytta till jobb, till studier eller till den första bostaden och starten på vuxenlivet.

Vilka hinder ser vi då för ökat bostadsbyggande? I huvudsak ser vi tre delar i detta.

För lite marktilldelning för bostäder
En stor mängd regler försvårar eller omöjliggör bostadsbyggande i attraktiva lägen. Exempelvis bullerregler, strandskydd, regler för riksintressen och arkeologi.

Det är lätt att regelhysterin gör att det till slut inte går att bygga alls. Här vill vi Moderater, och i synnerhet Moderaterna i Kävlinge, se över situationen. Vi har redan förbättrat situationen i kommunen och gått före, men de riktigt stora regeländringarna kräver nationell samsyn.

Riktmärket är flexiblare lösningar och regler som tar hänsyn till användningen. En studentlägenhet på 20 kvm, behöver kanske inte all den standard som ett boningshus för en familj behöver.

För dyrt att bygga
Byggkostnaderna i Sverige är höga till följd av bl.a. kommunala särkrav,  normer och bristande konkurrens i byggsektorn. Det försvårar särskilt för byggandet av billigare lägenheter, inte minst hyresrätter.

Nya Moderaterna vill sänka byggkostnaderna genom bättre utnyttjande av stordriftsfördelar och sänkt parkeringsnorm.

Just parkeringsnormen är något vi i Kävlinge redan konstaterat och sett över. I områden med god kollektivtrafik eller i centrala lägen, kan man ha en lägre norm.

För långsamt att bygga
Tiden från idé till bygglov är alltför lång och oförutsägbar, vilket ökar både kostnader och risker med att bygga nya bostäder.

Nya Moderaterna vill snabba på byggprocessen, genom förändrade möjligheter att överklaga byggbeslut, en privat initiativrätt, och minskat obligatoriskt krav på detaljplan.

Vi vill även att fler detaljplaner ska kunna antas av byggnadsnämnden eller kommunstyrelsen. Dessutom vill vi lyfta bort länsstyrelsen som granskande part. Bara denna åtgärd kommer minska tiden för detaljplaner med i genomsnitt 4.5 månader.

Vi ser också gärna att olika detaljbestämmelser om utformning är tidsbegränsade i detaljplanerna. Med tiden förändras nämligen ett område så att omgivningen borde vara mer bestämmande än en gammal detaljplan.

Som en sista del vill vi utreda överklagandeprocesserna. Dessa står för en stor del av förseningar.

I motsatts till partier på vänstersidan inser vi Moderater att i allt förändringsarbete är det viktigt att mäta och jämföra. Allt för att veta hur man står sig i konkurrensen, hitta de bästa lösningarna och förbättra sig. Därför vill vi moderater göra det möjligt att enklare och mer rättvist göra jämförelser i bygghandläggningen mellan kommuner

Utan RUT är det bara de verkligt rika som har råd med avlastning i hemmen

Åsa Linderborg ondgör sig i Aftonbladet över RUT-avdraget som idé och kallar det en skitpolitik.
Alla har inte råd att använda sig av RUT-avdragen för att få sina hem städade, det är helt riktigt. Alla har inte heller en ekonomisk situation som gör att de kan köpa en villa och utnyttja ränteavdrag i deklarationen. Eller möjlighet att installera solceller på taket med statliga bidrag för att sänka sin elkostnad. Eller möjlighet att köpa en miljöbil med statliga subventioner. Den med svagare ekonomi får hyra sitt boende, betala dyrt för elen och vara utan bil eller kör en bensinslukande skruttig bil.
Utan dessa subventioner skulle miljöpåverkan vara större och många i RUT-branschen vara arbetslösa. Alternativt jobba svart. Utan subventioner skulle bara de allra rikaste ha råd, nu är det fler som har råd med städhjälp, fönsterputsning och att göra miljöinsatser och det är bra för Sverige.
Att RUT-systemet är skattefinansierat är bara en del i hennes resonemang. Hon argumenterar i samma anda som Ali Esbati(v) och kallar alla dessa företagare för tjänstefolk. I hennes och Alis värld är det uppenbarligen förnedrande att utföra arbete i någons annans hem. Är det lika förnedrande för en målare som målar om hemma hos någon? Alla jag känner som inte lider av någon sjukdom eller har ett handikapp kan måla en vägg. Men långt ifrån alla jag känner skulle göra det lika bra som en professionell målare, långt ifrån alla skulle känna att de vill lägga den tid det tar och därför ringer de en målare som utför jobbet. Och får det subventionerat via ROT-avdrag. Jag ser ingen större skillnad mellan det och någon som städar i någon annans hem.
Om möjligheten till RUT-avdrag försvinner kommer färre människor att ha råd med dessa tjänster vilket oundvikligen resulterar i att många av dessa företag får lägga ner och de anställda blir utan jobb. Det är fler som jobbar, inte färre, som Sverige behöver. En del av dessa fd anställda kan säkert fortsätta med samma sak fast i ”anställningsformen” svartjobb. Om nu Åsa Linderborg och Ali Esbati
värnar om dessa människor är detta inte rätt väg att gå. Svartjobb är aldrig bättre för vare sig utföraren, beställaren eller samhället, annat än möjligen i det mycket korta perspektivet. Inga arbetsmiljöregler tillämpas, farliga klättringar och tunga lyft kommer inte längre att sällan rapporteras – de kommer aldrig att rapporteras. Utföraren får inte rätt till pension, beställaren har ingen garanti på jobbet och vi alla går miste om skatteintäkter till våra gemensamma behov som vård, skola och omsorg.
För oss moderater är alla jobb viktiga även om de utförs i någons hem. Det är bara om fler jobbar, och gör det vitt, som vi kan få mer resurser till välfärden.

Detta vill vi med äldreomsorgen!

Jag har de senaste dagarna roat mig med att köra runt och läsa de valaffischer som kommit upp. En som berörde mig extra – tyvärr inte på ett bra sätt var socialdemokraternas affisch ”all äldreomsorg ska vara kommunal”. Varför?

Jo, en bra äldreomsorg med inflytande och hög kvalité är centralt för oss moderater. Vi ser att framgångsreceptet för Kävlinge är inflytande, förebyggande arbete och hög kvalité i utförandet.
Vi har satsat mycket på det förebyggande under mandatperioden. Matbussen, balansträning, hemrehabilitering, nya lokaler för dagverksamhet och anhöringverksamhet är några av satsningarna som har fallit väl ut och gett resultat.

Inflytande är viktigt. LOV har införts på hemservice (städ, tvätt och handling)och beslut har tagit för att införa det även på hemtjänsten (omsorg). LOV är lagen om valfrihet och innebär att när våra brukare får ett bistånd så får de också en lista av utförare som de kan välja mellan. Det innebär att de som vill ha kommunal utförare kan välja det, men de som känner sig mer bekväm med en enskild näringsidkare kan välja det. Det ger våra invånare i allra högsta grad inflytande och medbestämmanderätt.

Kvalité är A & O. I allt vi gör inom all omsorg så sätts kvalité i första rummet. För oss är det viktigare än att det är en kommunal eller privat utförare. Den som kan utföra jobbet effektivt med en hög kvalité ska också göra det. Vi har under mandatperioden tagit beslut både att behålla verksamhet kommunalt för det är bäst, men vi har också tagit beslut att pröva att lägga ut verksamhet för det är bäst ur kvalité och utförande synpunkt.

Under nästa mandatperiod vill, förutom att verkställa beslutet på LOV i hemvården också verka extra för att vi etablerar trygghetsboende i våra huvudorter. Detta för att ge våra äldre en större frihet att välja bostad när behovet uppstår. Ett trygghetsboende är inte bara en bostad, utan det finns även service som vaktmästare, gemensamhetslokaler och omsorgsmöjlighet. Den stora skillnaden mot servicebostad är att den inte kräver ett bistånd. Vi har idag flera intressenter som är intresserade av att bygga och driva denna typen av verskamhet – och efter samtal med våra invånare ser vi också att detta är en efterfrågad och behövd boendeform.

Med en valaffisch som befäster ”all äldreomsorg ska vara kommunal” så innebär det att man river upp båda LOV-besluten – och de invånare som idag har valt andra alternativ, och är mycket nöjda med det enligt våra brukarundersökningar, tvingas att åter bara ha ett alternativ – kommunen. Då ser man inte det hela från brukarperspektiv, från effektivitetsperspektiv, från kvalitéperspektiv utan enbart från en socialdemokratisk princip – allting ska vara kommunalt.

För min del ser jag att det är viktigt att var ödmjuk inför våra invånares medbestämmande rätt och samtidigt ha ordning och reda i finanserna. Vem som utför arbetet – ja, låt den som gör det bäst göra det, utan förutfattade meningar om kommunal eller privat regi.

Moderaterna satsar mer på skolan.

De kommande åren satsar Moderaterna tillsammans med Alliansen ytterligare 7 miljarder på skolan.

Målet är att barn och ungdomar ska få mer tid i skolan. Längre tid med lärare som har mindre administration att hantera.  det ska också bli mer matte i skolan. Alla föräldrar ska veta att när barnen kommer hem från skolan har de lärt sig något nytt och blivit väl behandlade.

Vi tror att tidiga insatser är avgörande för  att alla barn ska få en bra start i livet. Vi vill ha mer kunskap i skolan och att varje elev ska få hjälp och stöd att nå kunskapsmålen.  De som riskerar att halka efter ska få rätt stöd redan i lågstadiet och inte på högstadiet som det tyvärr kan ske idag. Nyckeln till kunskap finns hos skickliga lärare som har tid att se alla elever. Vi vill att lärare ska få mer tid att undervisa och lippa onödigt pappersarbete.

Vi satsar också på fler karriärstjänster i förskolan och skolan med högra lön för duktiga och erfarna lärare. Vi kommer också att eftersträva att barngrupperna och klasserna blir mindre alternativt att man ökar personlresurserna i befintliga grupper. Detta måste vi överlämna till proffesionen att bestämma över på varje enskild enhet.

Moderaterna i Kävlinge kommer genom satsningen att få tillgång till 16 miljoner kronor extra att förstärka skolan med. Vi kommer att göra detta på ett ansvarsfullt sätt för bästa möjliga effekt och vi kommer att göra det tillsammans med de som vet bäst hur skolan ska skötas nämligen personalen.

En röst på Moderaterna, både i riksdagsvalet och kommunalvalet garanterar en fortsatt satsning på en skola för alla elever med en tydlig inriktning på  Kunskapsskolan.

Kävlinges skolor lyfter.

Enligt många belackare i skoldebatten är skolan i fritt fall. detta gäller inte i Kävlinge kommun.

Vår satsning på Framtidens skola har gett resultat.

Alla årskurser har höjt sina meritvärde mella 2013 och 2014.  En riktigt rolig notering är att Korsbacka gått fram rejält i 9:an och har högst värde totalt i kommunen.

För oss moderater är det viktigast för framtiden att säkra denna utveckling. Detta kan bara göras genom en ständig utveckling av pedagogiken och miljön på våra skolor en satsning som pågår både på Nyvång, Korsbacka och Tolvåker.

De resurser som krävs för att våra barn och ungdomar ska fortsätta utvecklas kommer att säkras och vi kommer att se till att allt stöd som behövs för att varje enskild elev ska nå sin potential tas fram.

Som vi ser det böjar detta redan i förskolan och det är därför viktigt att kopplingen mellan förskola-skola förbättras. Detta kommer att ske genom det nätverk som skapas med karriärstjänsterna på respektive nivå.

Vi kommer inte att ge oss förrän varje barn fått sin chans att utvecklas utifrån sina förutsättningar och även om en topp-20 placering är positiv är det viktigare att våra barn och ungdomar i Kävling lyckas för deras framtids skull.

Vi har en fantastisk resur i vår personal och vi kommer att arbeta med att försöka ge dem mer tid till lärande  och mindre tid till administration.

Kävlinge är ska förbli en bra kommun att utvecklas i.

Leif Skytte (m)

Ordförande Bildningsnämn den

Reflektioner från en valdebatt

Valdebatt juli 14

I onsdag direktsände P4 en 30 minuter lång valdebatt mellan Pia Almström (M) och Catrin Tufvesson (S). En ganska lugn historia där kandidaterna mest redogjorde för in politik – så den som väntat en hetsig debatt blev nog besviken.

Däremot gav den en hel del intressanta svar och tankar.

  • Socialdemokraterna höjer heller skatten än att se på effektiva lösningar. Pia gav två exempel på verksamheter som lagts ut på entreprenad som inneburit bättre kvalité till lägre pris – parkskötslen i de västa delarna och städningen inom kommunen. Genom att göra detta får vi mer pengar till skola och omsorg. Socialdemokraterna ser hellre att detta är i kommunal regi – även om det är till sämre kvalité och dyrare. Konsekvensen av detta leder till skatteökning – för att de kunna genomföra sina vallöften.
  • Vid diskussionen om kollektivtrafik gav moderaterna besked om att matarbussar inte ses som nödvändiga. Pendlarparkeringar och utbyggd cykelvägsnät ger möjlighet för alla att ta sig till stationerna utan utökad dyr matartrafik. Socialdemokraterna höll med men pratade om att kollektivtrafiken behövs ses över – även i Köpenhamnregionen. Hur detta medverkar till matartrafik i Kävlinge framgick inte.
  • Socialdemokraterna går till val på sitt eget program och vill inte ge besked på vem de kan tänka sig samarbeta med efter valet. De utesluter inte något parti enligt Catrin Tufvesson, vilket man kan fundera på…. Moderaterna är tydliga med att våra intentioner är att fortsätta att samarbeta med alliansen – det har fungerat utmärkt och vi har roligt ihop.

I valet ställs tydliga frågor och det krävs tydliga svar. Du som väljare måste även på kommunal nivå veta vad du får när du lägger din röst på ett parti. Väljer du moderaterna så vet du att vi går till val med alliansen. Väljer du socialdemokraterna vet du att de kommer att samarbeta med någon, men vem ger de inga svar på. Vad innebär detta för de socialdemokratiska löftena? Ja det lämnar vi upp till dig som väljare att dra slutsatser om.

Moderaterna? Vi fortsätter förbättra tillsammans med vännerna i alliansen.