Kultur och fritid – stöd inte styrning

Denna helg har vi haft ett överflöd av kultur och fritidsaktiviteter i Kävlinge kommun.

Lördagen bjöd på ”Live – musikfestival för hela familjen” i Silverforsen Folkets park, samtidigt var det Högs gästabud i Hög med medeltidsmarknad, mat och tornerspel.

Vårt bad i Furulund firade 40 år och nyinvigning och hade aktiviteter under lördagen.

Idag söndag är det den årliga Lions Sillamarknad som är förlagd till Barsebäckshamn  med mat, musik och aktiviteter för de små. Kyrkan anordnar husdjursgudstjänst i Gamla Kyrkan i Kävlinge för åttonde gången. Vårt bad i Löddeköpinge – Tolvåkersbadet har nyöppning i ny regi med ett program för hela dagen.

Sen är det även lönehelg vilket gör att vårt Center Syd-område är extra besökt.

Hur kan man då påverka tillgången till kultur och fritid som politiker?

Det är vår roll som politiker att stödja och förenkla för föreningslivet utan att styra det. Eller som vårt nationella valprogram utrycker det (https://moderaterna.se/kultur);

”Konsten och kulturen hjälper oss att förstå oss själva och den vi möter – hur vi förhåller oss till vår samtid och hanterar vår framtid. Att kulturen och konsten kan utvecklas fritt utgör därför grunden för vårt demokratiska samhälle. ”

”- Kulturen måste fredas från politisk klåfingrighet. Vi står för en övergripande strategi, där kulturpolitikens värde och innehåll återupprättas.”

Det är vad vi i Kävlingemoderaterna står för i kulturfrågan i kommunen, vi är för ett aktivt föreningsliv, det inkluderar idrott, kultur och konst men även alla de föreningar som inte faller under dessa kategorier.

Föreningslivet är viktigt för oss alla!

 

 
Patrik Bengtsson (M)
1:a vice ordförande Bildningsnämnden (Skola/Kultur och fritid)

Vi kan göra omsorgen ännu bättre

Att ha en fungerande omsorg som finns där när du behöver den är en av de mest grundläggande uppgifter en kommun har. Jag ska erkänna att jag inte har haft så stor direktkontakt med omsorgen än så länge. Men som anhörig ser jag vilket stöd den är när den finns och fungerar. Som exempel för barn med föräldrar som behöver hemvård eller för föräldrar och syskon som behöver avlastning. Du ska kunna känna dig trygg med att det fungerar.

Vi i moderaterna i Kävlinge vill säkra att vår omsorg har en bra kvalitet genom ett positivt incitament – kvalitetspeng. De enheter som når våra uppsatta mål ska också få effekt av detta och på så sätt kunna utveckla verksamheten och kvalitén ytterligare. Exakt hur detta ska utformas får vi återkomma till men principen att det ska belönas att göra något extra för våra brukare är en viktig princip.

En viktig del inom omsorgen är maten. För många äldre är måltiderna höjdpunkterna på dagen. Det är därför självklart för mig och för oss i moderaterna att vi gör mesta möjliga av just maten och måltiderna på våra boenden. Därför vill vi utmana ytterligare. Att vi är på sjätte plats i landet när våra invånare får ge betyg på maten är riktigt bra, men vi satsar högre. Vi är övertygade om att vi kan bli bäst.

En sak som jag får höra mycket när jag är ute och pratar med er som invånare är att vi behöver fler bostäder, trygghetsboende, seniorboende. Något som vi i moderaterna kommer att se till att bygga. Vi vill se trygghetsboende i Löddeköpinge, varför inte i folkets park? Men även boende på flera ställen i kommunen. Vi ser väldigt positivt på privata initiativ. Införandet av LOV inom äldreomsorgen gör att privata aktörer kan etablera sig i vår kommun och den som har behov kan välja var man ska bo och i vems regi – kommunens eller någon av de andra aktörernas. Privata aktörers boende ger också en buffert för att hantera tillfälliga toppar, utan att det kostar kommuninvånarna något.Med detta som bakgrund mycket positiva till nyetableringar av privata alternativ i vår kommun.

 

Johan Ericsson

Fullmäktigekandidat

Jag vill fortsätta utveckla Kävlinge kommun!

Vid fortsatt förtroende kommer jag att prioritera tryggheten, integrationsfrågorna, skolan samt fortsatt god ekonomi med målet att sänka skatten. God kvalité i verksamheterna är viktigast. Man skall kunna lita på att kommunen tar sitt ansvar!

Jag har haft förmånen att leda kommunen under tolv års tid och mycket har hänt under denna tid. Tack vare god ekonomisk hushållning har vi kunnat investera i nya skolor, nya förskolor och nya äldreboenden. Kommunens skolor har utvecklats till det bättre och fler elever som slutar åk 9 är idag behöriga till gymnasiet än tidigare. Våra invånare känner sig förhållandevis trygga när de rör sig runtom i kommunen och våra gator och torg är idag vackrare än vad de var innan. Bygglovshanteringen är snabbare idag nya bostadsområden har tillkommit.

Jag nöjer mig dock inte med detta. Det finns mycket som kan bli bättre i Kävlinge kommun! Jag vill att våra brukare och elever skall lyckas ännu bättre och skall vara ännu nöjdare. Lovskola skall införas samt aktivt skolval. Jag vill fortsätta arbetet med valfrihet inom vården. Precis som man kan välja skola och vårdcentral, skall man så klart kunna välja äldreboende.

Kommuninvånarna skall minsanna kunna känna sig trygga överallt. Det behövs mer kameraövervakning samt fullständig nolltolerans vid skadegörelse. Vi skall arbeta mer aktivt med det brottsförebyggande arbetet tillsammans med polis, skola och socialtjänst. Det gäller att tidigt ta tag i ungdomar som hamnar på glid. Det är alldeles för kostsamt att låta det gå en tid och det är heller inte rättvist gentemot de unga som faktiskt har en chans att bryta bana om de bara får samhällets stöd. Vi måste bli ännu snabbare med att hjälpa dem att bryta ett negativt mönster, så att fler barn och ungdomar klarar skolan istället för att gå villovägar och därefter eventuellt hamna i ett utanförskap.

Integrationsfrågorna är naturligtvis centrala. Det bara måste fungera bättre! Det svenska språket är betydelsefullt för att lättare komma in i det svenska samhället. Målet är så klart att bli självförsörjande så fort som möjligt och då är det absolut nödvändigt att det blir lättare att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Vidare, vill jag se högre krav på SFI och mer obligatorisk samhällsorientering. I Kävlinge har tagit emot ett stort antal nyanlända de senaste åren och trots brist på bostäder har vi ändå kunnat hantera situationen. Kommer vi fortsätta behöva ta emot lika många de kommande åren, kommer det att bli riktigt svårt för kommunen. Nästan hälften av det kommunala fastighetsbolagets lediga lägenheter har gått till nyanlända och så kan vi inte riktigt fortsätta. Det är inte rättvist gentemot våra andra kommuninvånare som också har behov av bostäder. Vi behöver just nu en paus i flyktingmottagandet. Vi behöver det för att få en möjlighet att komma ikapp, både med bostäder och med den övriga integrationen.

Jag tänker fortsätta göra mitt yttersta för E6:an blir trefilig i vardera riktning. Det är inte acceptabelt att så många människor fastnar i trafiken varje dag till och från arbetet och jag kommer att utföra alla de möjligheter för påtryckning jag bara kan.

Kävlinge kommun skall ha en så låg skatt som bara är möjligt och vi skall ha en god kvalité i precis allt vi åtar oss. Det är vi skyldiga när vi hanterar andras pengar, som ju skatt de facto är. Vi måste fokusera på kommunens kärnverksamheter och inte på massa trams. Jag vill inte ”sätta kommunen på kartan” på något annat sätt än att fortsätta ha Sveriges näst lägsta skatt (helst lägsta) samtidigt som vi har bra service och god kvalité i det vi utför. Invånarna skall kunna lita på att vi hanterar deras pengar på ett så respektfullt, varsamt och effektivt sätt det bara är möjligt.


Pia Almström
Kommunstyrelsens Ordförande (M)

Kävlinges framtida cykelvägsnät

Under nästa mandatperiod vill jag utveckla Kävlinges cykelvägsnät ytterligare.

En satsning på cykelvägar ger mycket tillbaka till invånarna på flera olika områden. Vi får säkra skolvägar till barnen, vi kan använda cykeln som transportmedel till och från arbetet och vi får bra möjligheter till rekreation och naturupplevelser. Det är en viktig del i arbetet mot målet att bli Skånes bästa boendekommun.

Tyvärr har vår kommun blivit gravt missgynnad när det gäller statliga bidrag till cykelvägar. Vi fick t ex själva bekosta cykelvägen mellan Barsebäckshamn och Löddeköpinge. Cykelvägen från Kävlinge till Lund har blivit flera år försenad och nu när den ska byggas, vill Trafikverket ha dubbelt så mycket ersättning från kommunen än vad man sa från början. ”Vi har räknat lite fel”, säger man.  Men trots dessa motgångar, kommer jag att fortsätta kämpa för att det byggs fler cykelvägar i vår kommun!

Cykling är viktigt! Både som arbetspendling, för barn och ungdomars möjligeter att ta sig runt och som en rekreationsmöjlighet för samtliga på fritiden.

Cykelvägsnätet behöver alltså förstärkas och just nu är det väldigt viktigt att få till stånd en cykelväg mellan Hofterup och Dösjebro. Kommunen har fört intensiva samtal med markägare, men några markägare är tyvärr inte intresserade av cykelväg, så därför kan vi i dagsläget inte bygga hela sträckan. Vi får börja med den delen som är möjlig och avvakta med hur det utvecklar sig med den sista delen.

Trafikverket börjar nu planera för cykelväg från saxtorpsrondellen genom Hofterup i höst. Den kommer att gå längs Grand Prixvägen och kommer att göra cyklandet genom Hofterup/Ålstorp mycket säkrare. Vi hoppas innerligt att det kommer gå fort, då det är många människor som skulle få glädje av en bra cykelväg där.

Det behövs också en cykelväg över Lödde å vid Hög, så att man lättare kan ta sig mellan Furulund och Löddeköpinge och vidare ut mot havet. Dessutom behöver vi en cykelväg från Kävlinge över Västra Karaby till Dösjebro. Den nuvarande är mycket trevlig på sommaren, men en mörk novemberdag är den omöjlig att ta sig fram på.

Vi har tagit fram en cykelledsplan med ambitiösa mål. Jag kommer att se till att vi under kommande mandatperiod kommer att satsa ännu mer på att bygga ut cykelvägnätet i Kävlinge kommun.


Pia Almström
Kommunstyrelsens Ordförande (M)

Samverkan mellan kommun och region för att sätta våra seniorers hälsa i centrum

En välfungerande omsorg i kommunen och en vård med bra kvalitet för våra seniorer hänger ihop. Det är därför som region Skåne har skapat ett nytt hälso-och-sjukvårdsavtal med just våra mest sjuka äldre i centrum. Målet? Att de som är mest sköra ska slippa ta sig till vården, vården ska komma till dem.

Vi i kommunens omsorg erbjuder inskrivning i denna vårdform och regionen står för sin del med läkare från primärvården. I många fall ska då den äldre som är inskriven slippa komma in till sjukhuset utan istället kommer läkare till hen när det behövs. Minimera in och ut på sjukhus, utan istället vårdas tryggt och säkert hemma. Vare sig om hemma är ett särskilt boende eller ordinärt boende. Detta bygger på en samverkan och en utveckling av primärvården – för målet är att detta ska fungera dygnet runt – 7 dagar i veckan.

Var står vi då? Kommunens omsorg bemannar upp och omorganiserar för att möta behoven (något som ni säkert läst om i media). Önskan hade varit att region Skåne gjort detsamma. Sett till att primärvården i kommunen fungerar och har tillräckligt med resurser för att klara av de nya kraven. Det har de inte gjort. Här fallerar det röd-gröna styret i regionen. En omprioritering av resurser krävs för att få detta på plats. Vad skulle en sådan omprioritering av medel göra? Att trycket på sjukvården och de få vårdplatser vi har minskar. Vi har idag en mycket komplicerad sjukvårdsstruktur och organisation som kräver mer chefsled och administratörer än nödvändigt. Genom en effektivare struktur och organisation med personalen i centrum hade vi kunnat omprioritera resurser till primärvården och därmed fått en bättre vård för våra seniorer. Effekten för kommunens omsorg hade varit markant.

Vi i moderaterna kommer att fokusera på den nära vården, på att våra äldre får den vård som de har rätt till, i rätt tid. Rösta bort köerna den 9 september – rösta på moderaterna.

Annsofie Thuresson
ordförande socialnämnden
regionfullmäktigekandidat

Nu börjar skolorna igen

Efter en otroligt torr sommar har det nu blivit nästan höstlikt väder. Detta är sista veckan för min sons första sommarlov – nästa vecka börjar skolan igen för Kävlinge kommuns elever.
Eleverna kommer tillbaka till en skola som tillhör det bättre skiktet i landet. Vi har bra skolor i vår kommun. Trots det finns det elever som inte trivs på den skola de går på och därför ar är det så viktigt att det finns alternativ och att föräldrarna tillsammans med sitt barn kan välja var man vill gå i skolan. I Kävlinge finns det både privata och kommunala alternativ och det är något vi Moderater ser som väldigt centralt och vi ser gärna fler privata alternativ i vår kommun.
Även om vi Moderater tycker att skolorna i kommunen är bra, så är de inte så bra att de inte kan bli bättre.

Vi vill införa ett incitament för bättre kvalité och resultat i skolorna. En kvalitetspeng som ger de skolor som är duktiga en bonus. Det kan handla om förbättrade resultat i skolan, det kan var ökad trivsel eller något annat – exakt vad vi ska mäta får vi se. På vilket sätt och hur stor bonusen ska vara får vi fundera på. Det viktiga är att det ska löna sig för rektorerna och alla medarbetarna att förbättra kvalitén.
För att undvika betygsinflation, eller bara misstanke om det, vill vi införa en centraliserad rättning av de centrala proven. Alla elever som inte når godkänt i alla ämnen ska erbjudas sommarskola.

Alla dessa förslag gäller alla skolor i kommunen, privata som kommunala. Det ska vara samma förutsättningar oavsett huvudman för skolan. Vår slogan i valet ”Lika För Alla” gäller även här.

Jag ser hur fler barn och ungdomar väljer stillasittande fritidsaktiviteter. Min son föredrar att spela spel på Xbox än att syssla med idrott eller andra aktiviteter som innebär att han rör på sig. Fler barn får skjuts till skolan av sina föräldrar istället för att cykla. Som en reaktion på detta, men också för att förbättra måendet hos våra barn och därmed resultatet, vill vi Kävlingemoderater införa en timmes mer rörelse i skolan.
Detta är några av våra förslag för en skola där alla kan lyckas.

Sommaren har inte varit fantastisk för våra lantbrukare

Jag bor själv på landsbygden och kan på nära håll se hur dåligt resultatet har blivit på åkrarna i år. Lantbrukaren som arrenderar mina få hektar konstaterar att mina åkrar gett honom ett minus i år. På fälten intill odlar en annan lantbrukare vall till sina kor. När han skulle samla ihop det slagna gräset i strängar blev det inga strängar, bar ett stort dammoln runt traktorn.
Torkan denna sommar kommer att leda till stora bekymmer framöver för lantbrukare runt om i landet, inte bara i Kävlinge. Ekonomiska bekymmer till följd av dåliga skördar. Förluster och likviditetsbrist kan leda till att det inte finns pengar på konto inför höstsådden. Med ett sånt scenario kan problemen sträcka sig över flera år, trots bättre väderlek. Kanske är läget än värre för djurhållande lantbrukare som kan tvingas nödslakta sina djur för att det inte går att få tag på foder.

Moderaterna har lagt ett antal förslag för att hjälpa lantbrukarna i denna svåra situation. Både i det korta och långa perspektivet. Bland annat genom att snabba på utbetalningen av stöd för 2015-2017, tidigarelägga utbetalningen av stöd för 2018 och att skjuta upp momsinbetalningarna under hösten. Vi moderater anser att regeringen måste trycka på för att få ta del av EU:s krisfond och om det inte lyckas införa ett nationellt krisstöd.
Vi moderater föreslår även en permanent sänkt dieselskatt för lantbrukare, till skillnad från den höjning som regeringen föreslagit.
Utöver de rent ekonomiska förslagen finns även förslag om att minska regelkrångel och ge undantag från befintliga regelverk som tex mängden strö i boxarna.
Bollen ligger hos regeringen, än så länge är det Stefan Löfven och han regering som bestämmer. Och detta brådskar – det börjar bli dags att visa handlingskraft så här fem i tolv på mandatperioden. Det här är inte en fråga som kan utredas i ett par år…då kommer vi att ha betydligt färre lantbrukare här i landet.

Läs hela Moderaternas PM här 

Johan Ericsson
Ordförande i Tekniska Nämnden